Kommunfullmäktige den 25 september – ett axplock beslut

– Taxor Ystad-Österlenregionens miljöförbund för 2024

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med förslag på taxor för verksamhetsåret 2024. Taxorna är inte indexreglerade jämfört med 2023 utan är helt omarbetade enligt mall från SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Det är även en taxa som är helt ny enligt ett EU-direktiv: taxan för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot föroreningar från fartyg.

Den 1 april 2021 trädde en ny avgiftsförordning i kraft som öppnade för att kommunerna kunde ta ut en avgift efter kontrollbesöket i stället för en fast årlig avgift. De som inte övergick till efterhandsdebitering under 2021 ska införa efterhandsdebitering inom livsmedel senast den 1 januari 2024.

Miljöförbundet anser att det är viktigt att även alkoholtaxan och taxan för öl, tobak, läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter harmonierar med livsmedelstaxan och debiteras i efterhand. Detta för att göra det möjligt med kombinerad tillsyn och ökad flexibilitet att allokera resurser utifrån behov.

Det har kommit ett nytt EU-direktiv som syftar till att förbättra skyddet för den marina miljön genom att öka tillgången till och användning av mottagaranordningar för avfall i hamn. Direktivet ersätter att annat direktiv från år 2000 med bestämmelser syftande till att motverka att fartyg till havs släpper ut förbjudet avfall. Direktivet har lett till ändringar i lag (1980:424) om åtgärder från fartyg (LÅFF) och förorening från fartyg (FÅFF). Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer att ansvara för:

  • Tillsyn av att anordningar för mottagning av avfall i fritidsbåtshamnarna är placerade, utformade och drivs så att behoven att lämna avfall tillgodoses. Anordningarna ska möjliggöra hantering av avfall från fartyg på ett miljömässigt hållbart sätt.
  • Godkännande av de avfallshanteringsplaner som småbåtshamnarna har skyldighet att upprätta.
  • Revidering av avfallshanteringsplanerna vart femte år eller tidigare om behovet att lämna avfall i småbåtshamnen väsentligen förändras.

Direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbund har också till uppgift att tillföra en sanktionsavgift om till exempel småbåtshamnen inte upprättar eller innehar en avfallsplan. Miljöförbundet ska efter beslut och godkännande av fritidbåtshamnens avfallsplan meddela och informera om innehållet till Transportstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade att:

  • Godkänna alkoholtaxa med efterdebitering att gälla från och med den 1 januari 2024
  • Godkänna taxa gällande öl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och receptfria läkemedel för efterhandsdebitering att gälla från och med den 1 januari 2024
  • Godkänna livsmedelstaxa med efterdebitering att gälla från och med den 1 januari 2024
  • Godkänna taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot föroreningar från fartyg. Så fort taxan är beslutad kommer miljöförbundet påbörja arbetet med stöd av taxan

– Motion från Lars Johansson (S) och Berit Olsson (S): Anordnande av beredskapsdag i kommunfullmäktige

Lars Johansson (S) och Berit Olsson (S) har i motion inkommen den 26 november 2022 yrkat att kommunstyrelsen från och med hösten 2023 ska anordna en årligen återkommande beredskapsdag för kommunfullmäktiges ledamöter. Syftet med dagen skulle vara att ge förståelse och insikt i det civila försvaret och vår beredskap.

Bakgrund/utredning

Simrishamns kommuns säkerhets- och beredskapsfunktion bedriver sitt arbete efter Lag (2006:544) om kommuners och regioner åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Vidare efter dokumentet ”Handlingsplan för civil beredskap i Skåne” som är framtaget av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Skånes 33 kommuner.

Både enligt LEH och handlingsplanen är kommunen skyldig att utbilda och öva både medarbetare och förtroendevalda. En utbildnings- och övningsplan ska tas fram för varje mandatperiod och vara färdig senast den 31 december året efter att val har hållits. En sådan plan är under upprättande.

I januari 2023, i samband med den nya mandatperiodens start, anordnades en introduktionsutbildning för samtliga förtroendevalda, fullmäktigeledamöter som nämnds- och styrelseledamöter. I denna fanns ett utbildningspass om kris- och civil beredskap.

Insatser för de kommande åren kommer att presenteras i utbildnings- och övningsplanen då den är färdig och antagen. I lagstiftning och överenskommelser är det fokus på kommunstyrelsen och krisledningsnämnden som har till uppgift att leda i kris och höjd beredskap.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning till redan pågående arbete med utbildnings- och informationsplanering.