Kommunfullmäktige den 27 november – ett axplock beslut

– Plan för krisberedskap och civilt försvar

Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar (civil beredskap) för mandatperioden 2023–2026 och beslutas av kommunfullmäktige.

Innehållet syftar till att uppfylla krav enligt Lag (2006:554) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i ”Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap”.

Styrdokumentet syftar också till att omhänderta de åtgärdsbehov som framkommer genom arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) och översätta dessa till de åtgärder som ska genomföras under mandatperioden. Styrdokumentet får därav en paraplyfunktion för de dokument som beskriver krisberedskapsarbetet i kommunen.

Enligt överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska detta styrdokument innehålla följande:

 Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.

 Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund.

 Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.

 Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.

 Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa ”Plan för krisberedskap och civilt försvar för Simrishamns kommun mandatperioden 2023–2026”.

Här kan du läsa planen.

– Markpolicy

En markpolicy behövs för att fastlägga de politiska mål och riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa mark för samhällets behov och utveckling.

Det framgår i förslaget till markpolicy att kommunen bör föra en aktiv markpolitik och sträva efter ett strategiskt markinnehav för att:

 Uppnå kommunens mål för samhällsutveckling

 Uppnå bättre ekonomisk hushållning

 Trygga mark med höga natur- och rekreationsvärden

 Kunna byta mark

Markpolicyn innehåller, förutom mål och syfte för kommunens markreserv, riktlinjer för markupplåtelser, markanvisningar och exploateringsavtal. Regler för reservation av småhustomter samt regler för reservation av verksamhetstomter framgår även som egna avsnitt i markpolicyn. Regler för reservation av småhustomter samt regler för reservation av verksamhetstomter beslutas i samhällsplaneringsnämnden medan markpolicyn och riktlinjerna beslutas i kommunfullmäktige.

Markpolicyn har tidigare behandlats av samhällsplaneringsnämnden den 23 mars 2023, § 59, som då beslutade att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för förtydligande av hur markreserven kan utvecklas, hur stor den bör vara och vad den bör innehålla samt inom vilka ramar en budget för markinköp skulle kunna användas.

Den 24 augusti 2023, § 167, beslutade samhällsplaneringsnämnden att godkänna förslagen till regler för reservation av småhustomter och verksamhetstomter, med på sammanträdet godkända revideringar/ändringar.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade även att förslaget till markpolicy med riktlinjer för markupplåtelser, markanvisningar och exploateringsavtal godkänns, med på sammanträdet godkända revideringar/ändringar, för vidare hantering av kommunfullmäktige.

Det framgår ur samhällsplaneringsnämndens ärendebeskrivning, tillhörande beslut 2023-08-24, § 67, att av kommunens cirka 1200 hektar markinnehav utgör cirka 150 hektar mark som skulle kunna utvecklas på olika sätt. Jordbruks- och betesmark behöver noggrannare utredas, dock förmodas att en del av den kan säljas. Det kan vara en fördel att behålla jordbruksmark som kan bytas mot annan mark eller att behålla jordbruksmark som gränsar till framtida utrednings- och utbyggnadsområden.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning

Kommunens övergripande mål för mark- och vattenanvändningen återfinns i översiktsplanen, varav innehållet i markreserven är följsam mot översiktsplanen.

I bilagan till markpolicyn framgår vilka fokusområden ur hållbarhetspolicyn som är särskilt intressanta för markpolicyn. Sammantaget innehåller förslaget till markpolicyn ambitioner och riktlinjer för hur kommunen ska identifiera och utveckla sitt markinnehav.

Markpolicyn skapar förutsättningar för Simrishamns kommun att arbeta mer aktivt med att identifiera vilka markområden som är intressanta för inköp, samtidigt som exploatering och utveckling möjliggörs på kort och lång sikt. Således föreslås kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta att anta förslag till markpolicy med riktlinjer för markupplåtelser, markanvisningar och exploateringsavtal i Simrishamns kommun.

Kommunfullmäktige godkände förslag till markpolicy med riktlinjer för markupplåtelser, markanvisningar och exploateringsavtal.

Budget behövs för markinköp, vilket görs inom ramen för samhällsplaneringsnämndens ordinarie, årliga budgetprocess.

– Motion från Andreas Sjögren (S) och Berit Olsson (S): Simrishamns kommun ska växa

Andreas Sjögren (S) och Berit Olsson (S) inkom med en motion daterad den 20 april 2023 om ”att Simrishamns kommun ska växa”. Motionärerna yrkade att:

 • – Samhällsplaneringsnämnden får i uppdrag att genomlysa inlandsbyarna på byggbar mark till lägenheter samt villor.
 • – Samhällsplaneringsnämnden får i uppdrag att köpa mark samt sätta i gång med detaljplanearbetet.
 • – Simrishamns kommun framåt förlägger en övervägande del av områden för bostadsförsörjningsplanen vid inlandsorterna.
 • – I kommande ägardirektiv ge Simrishamnsbostäder i uppdrag att till större del bygga bostäder i inlandsorterna.

Motionen remitterades till samhällsplaneringsnämnden. Vid samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 28 september 2023, § 202, beslutades att godkänna förslag till yttrande och att överlämna det till kommunstyrelsen. Samhällsplaneringsnämnden beslutade inte om bifall eller avslag för motionen, utan lämnade ett yttrande för de yrkanden i motionen som berör samhällsplaneringsnämnden.

Ur samhällsplaneringsnämndens yttrande framgår följande:

”Att samhällsplaneringsnämnden får i uppdrag att genomlysa inlandsbyarna på byggbar mark i lägenheter samt villor:

 • Arbetet med mark- och planreserven är ett pågående arbete. I detta arbete har bland annat mark som är planlagd för bostäder, men ännu inte bebyggts, identifierats. I vissa fall förekommer problem med exempelvis försörjning av vatten och avlopp innan marken kan bebyggas med bostäder men vi kan konstatera att det finns byggbara tomter, både privata och kommunala, till salu i inlandsbyarna redan idag. Ett arbete med att se över de icke sålda kommunala tomterna pågår.
 • Inom ramen för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer bland annat inlandsbyarna att bearbetas ytterligare.

Att samhällsplaneringsnämnden får i uppdrag att köpa mark samt sätta i gång med detaljplanearbetet.

 • Förslag till markpolicy för Simrishamns kommun har godkänts av samhällsplaneringsnämnden och skickats vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för beslut. Markpolicy innehåller förslag till processer för hur kommunen och samhällsplaneringsnämnden ska bli mer aktiva när det gäller köp och avyttring av kommunala fastigheter inklusive mark.

Att Simrishamns kommun framåt förlägger en övervägande del av områden för bostadsförsörjningsplanen vid inlandsorterna.

 • I arbetet med översiktsplanen kommer denna typ av ärenden att samverkas och slutligen beslutas av kommunfullmäktige. Bostadsförsörjningsprogrammet ska revideras under mandatperioden, och är en konkretisering av översiktsplanen när det gäller kommunens mål för bostadsförsörjningen och planerade insatser.”

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021, § 8, att anta förslag till bolagsordning och ägardirektiv, efter revidering, för Simrishamns bostäder AB. Det framgår i beslutet att översyn av bolagets bolagsordning och ägardirektiv ska ske minst en gång per mandatperiod, vilket innebär att bolagets ägardirektiv kommer att ses över under denna mandatperiod.

I gällande ägardirektiv för Simrishamns bostäder AB beskrivs att bolaget ska, utifrån ett allmännyttigt syfte, genom produktion och utveckling av bostäder bidra till kommunens positiva utveckling och tillväxt. Detta baseras på kommunens bostadsförsörjningsprogram samt bolagets affärsplan.

Med hänvisning till pågående och kommande planeringsarbete inom samhällsbyggnadsförvaltningen, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kommunfullmäktige avslog motionen.

– Taxor och avgifter: Simrishamns kommuns verksamheter 2024

Detta ärende återremitterades av kommunstyrelsen 2023-10-18, § 200, för att tillse att samtliga taxor för 2024, som kommunfullmäktige ska besluta, om finns med i ärendet. Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28, § 157, om hantering av kommunens taxor och avgifter. Det beslutades då hur samtliga taxor och avgifter ska räknas upp. Det beslutades även att taxorna ska beslutas i respektive nämnd årligen och att samtliga taxor ska beslutas av fullmäktige en gång per mandatperiod, det första året i varje mandatperiod. I november 2022, § 157,  beslutade kommunfullmäktige om samtliga taxor.

Endast de taxor som är förändrade jämfört med fullmäktiges beslut i november 2022, nya taxor eller borttagna taxor ska beslutas av fullmäktige under hösten 2023. De taxor som inte finns med i detta ärende följer kommunfullmäktiges beslut från den 28 november 2022, § 157, och ska endast beslutas i respektive nämnd.

Följande taxor inom samhällsplaneringsnämndens ansvarsområde behöver justeras:

 • Hamntaxan har omarbetats och behöver höjas med mer än prisindex för kommunal verksamhet, PKV.
 • Plantaxan har justerats avseende planavgift. Planavgiften har inte förändrats på minst 10 år.
 • Felparkeringsavgift. Två nya taxor har tillkommit för att kunna hantera felparkeringar av laddplatser samt cykelgata.
 • Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark. Taxan har reviderats utifrån kontakt med verksamhetsutövare, fastighetsägare, samt andra likvärdiga kommuners revideringar av taxor för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark.

Följande taxor inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde behöver justeras:

 • Taxa för idrotts- och fritidsanläggningar har omarbetats beroende på nya bidragsregler.
 • Taxa för Österlens museum. Det finns fyra nya taxor för Österlens museum.

Följande taxa inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde behöver justeras:

 • Taxan för prövningar, tentamina, urvalsprov på vuxenutbildningen behöver sänkas på grund av lagstiftning.

Följande taxa inom socialnämndens ansvarsområde behöver justeras:

 • Avgift i samband med fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Detta är ett förtydligande i prislistan. Taxan har tagits ut sedan tidigare.

Kommunfullmäktige fastställde

— nämndernas taxor och avgifter att gälla från och med 2024-01-01.

Samhällsplaneringsnämnden:

– Hamntaxa

– Plantaxa

– Felparkeringsavgift

– Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark

Kultur- och fritidsnämnden:

– Taxa för idrotts- och fritidsanläggningar

– Taxa för Österlens museum

Barn- och utbildningsnämnden:

– Taxa för prövningar, tentamina och urvalsprov på vuxenutbildningen

— fastställde socialnämndens avgift att gälla från och med 2024-02-01.

Socialnämnden:

– Avgift i samband med fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter

— fastställde förändringar i den framtida hanteringen av taxor och avgifter enligt dokumentet ”Förändringar i hantering av taxor och avgifter”.

Aktuella taxor kommer att återfinnas här på hemsidan.