Nyhetsarkiv

Kommunfullmäktige den 29 maj – ett axplock beslut

– Årsredovisning 2022 Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för år 2022. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 111,6 mnkr, en positiv budgetavvikelse på 76 mnkr. Resultatet motsvarar 8,8 procent av skatter och statsbidrag. Ökade skatteintäkter, 49 mnkr, är den största faktorn till den positiva budgetavvikelsen. Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår till 27,5 mnkr och fördelas enligt följande: kommunstyrelsen […]