Arkitekturpris

Simrishamns kommun delar årligen ut ett arkitekturpris för att uppmärksamma, uppmuntra och ge spridning till god, väl utformad och/eller nyskapande arkitektur.

Priset delas ut till:

  • Ett byggnadsverk med hög arkitektonisk kvalité eller
  • En bebyggelsemiljö väl integrerad i en kulturmiljö och/eller med natur och landskap

En bebyggelsemiljö kan omfatta en eller flera byggnader tillsammans med gaturum och gårdsrum och/eller trädgård.

Alla boende eller verksamma inom Simrishamns kommun kan nomineras; enskilda personer, fastighetsägare, föreningar, företag, projekt eller andra. Nomineringar kan lämnas av alla; medborgare, byggherrar, arkitekter, byalag eller kommunens tjänstepersoner. Byggnadsnämnden utser pristagare.

Läs mer i stadgarna nedan.

Nominera till årets arkitekturpris senast den 24 mars!

Priset består av plakett, diplom och 10 000 kronor. Årets arkitekturpris delas ut under Arkitekturdagarna den 11-12 maj tillsammans med kommunens byggnadsvårdspris och hållbarhetspris.

Har du någon som du vill nominera till årets arkitekturpris? Maila ditt förslag till kontakt@simrishamn.se.

För frågor kring priset, kontakta kommunens stadsarkitekt, Anna Eliasson på mail anna.eliasson@simrishamn.se eller via Kontakt Simrishamn, telefon: 0414-81 90 00.

Stadgar Simrishamns kommuns Arkitekturpris

Stadgar antagna av Kommunfullmäktige 2023-01-31

§1 Syfte och kriterier
Simrishamns kommun delar årligen ut ett Arkitekturpris för att uppmärksamma, uppmuntra och ge spridning till god, väl utformad och/eller nyskapande arkitektur.

Priset delas ut till:

  • Ett byggnadsverk med hög arkitektonisk kvalité
    eller
  • En bebyggelsemiljö väl integrerad i en kulturmiljö och/eller med natur och landskap

En bebyggelsemiljö kan omfatta en eller flera byggnader tillsammans med gaturum och gårdsrum och/eller trädgård.

Simrishamns kommun vill med Arkitekturpriset uppmuntra och engagera till dialoger om god arkitektur och gestaltad livsmiljö som bevarar och utvecklar upplevelsen av Simrishamns kommun på Österlen. Simrishamns kommun har en Arkitekturstrategi som i korthet innebär att vi ska bevara våra kulturmiljöer samtidigt som vi i nya områden kan utveckla ny bebyggelse i samverkan med naturen och landskapet, med en hög hållbarhets- och gestaltningsnivå.

§2 Mottagare av priset
Alla boende eller verksamma inom Simrishamns kommun kan nomineras; enskilda personer, fastighetsägare, föreningar, företag, projekt eller andra.

Priset ska bidra till en hållbar utveckling i enlighet med de globala hållbarhetsmålen och kommunens Hållbarhetspolicy.

Byggnadsverket, bebyggelsemiljön eller den anlagda miljön ska vara genomförd samt färdigställd under de sista fem åren. Om åtgärden krävt bygglov ska slutbesked ha erhållits.

§3 Nominering av bidrag
Förslag till Simrishamns kommuns Arkitekturpris kan lämnas av alla; dvs medborgare, byggherrar, arkitekter, byalag, kommunens tjänstepersoner eller av andra. Förslag lämnas till Simrishamns kommun före det datum som fastslås av Samhällsbyggnadsförvaltningen det år priset ska delas ut.

§4 Utformning av priset
Priset består av ett diplom med motivering till arkitekten och byggherren samt en plakett i brons. Plaketten fästs på det belönade objektet på för detta lämplig plats. Priset består även i ett penningbelopp om 10 000 kr.

§5 Beslut om pristagare
Ett urval av de nominerade bidragen tas fram av stadsarkitekt och bygglovsenheten.
Pristagare utses därefter av en jury bestående av Byggnadsnämndens ordförande, Kultur- och Fritidsnämndens ordförande, bygglovschef och stadsarkitekt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är sammankallande för studiebesök, jurymöte samt för sammanställning och beredning av ärende. Juryn föreslår vinnare samt motiverar förslaget.

Beslut om vinnare fattas av Byggnadsnämnden.

Objekt kan föreslås flera år i rad. Dock kan priset bara nomineras och/eller delas ut en gång till samma objekt.

I undantagsfall kan Simrishamns kommun välja att inte dela ut priset.

Priset delas ut vid större arrangemang exempelvis vid Simrishamns kommuns årliga dag om Gestaltad livsmiljö.

Simrishamns kommun har även ett Byggnadsvårdspris som beslutas av Kultur- och fritidsnämnden samt ett Hållbarhetspris som beslutas av Samhällsplaneringsnämnden.

§ 6 Stadgeändring
Beslut om ändringar av stadgar för Simrishamns kommuns Arkitekturpris fattas av kommunfullmäktige på initiativ av Byggnadsnämnden.

Arkitekturpris 2022 – Allé på Österlen med ägare Eva Thuresson och projektör Joakim Johansson

Bilden visar en före- och efterbild från ombyggnationen av den gamla stallbyggnaden.

Juryns motivering: Allé på Österlen, har stegvis skapat och utvecklat en unik helhetsupplevelse av mat, dryck och besöksmiljö genom en omsorgsfullt genomtänkt ombyggnad av de äldre gårdsbyggnaderna och med en stor känsla för detaljer, lokal modern design, platsen och den ursprungliga gårdsarkitekturen. Med den senaste ombyggnaden har gården fått ett tillskott med sju hotellrum som genom sin utformning berikar helhetsupplevelsen och visar stor respekt för den omgivande natur- och kulturmiljön.

Här kan du läsa mer om vinnaren och prisutdelningen.

Tidigare vinnare

Från starten 1999 har en mängd objekt tilldelats priset. Nedan kan se vilka som vunnit sedan 2010.