Bygglovsarkiv och ordlista

  Bilden visar äldre dokument i pappersform. I kommunens bygglovsarkiv sparas alla bygglov, strandskydd, anmälningspliktiga ärenden.

Är ditt hus från 1940-talet och framåt är chansen stor att ritningar och dokument kring bygglovet finns i arkivet. De flesta handlingar är offentliga och dessa kan du begära ut av oss.

Vi hanterar omkring 1000 ärenden per år. Här ingår bland annat bygglovsärenden, anmälningsärenden och strandskyddsärenden.

Exempel på handlingar i arkivet:

  • Ritningar
  • Bygglovsansökningar
  • Beslut
  • Strandskyddsdispenser
  • Rivningslov
  • Förhandsbesked
  • Kartor

Här kan du läsa äldre handlingar som finns i kommunens centralarkiv.

Ordlista

Ett arbetsplatsbesök genomförs främst vid större projekt och alltid vid nybyggnad av bostadshus. Vid arbetsplatsbesöket kommer en inspektör från kommunen ut till arbetsplatsen. Man går igenom kontrollplanen, och gör en översiktlig syn över arbetsplatsen och huset. Byggnadsinspektören skriver ett protokoll och noterar eventuella problem och brister. Rör det sig om större brister så kan inspektören besluta om kompletterande villkor. Är bristerna så allvarliga att inspektören bedömer att det finns omedelbar risk för personers hälsa eller säkerhet kan han eller hon besluta om förbud mot fortsatt arbete. Byggherren måste då visa att säkerhetsbristen är åtgärdad innan man får fortsätta. Det är mycket sällsynt att förbud mot användning bedöms nödvändigt.

Byggherren är den person som låter utföra eller utför exempelvis byggnadsarbeten.

Ett bygglov har en giltighetstid på 5 år från att det vunnit laga kraft. Åtgärden i ett bygglov måste påbörjas inom 2 år från att det vunnit laga kraft.

Bygglovshandläggare jobbar med att granska lovärenden. Handläggaren är din huvudsakliga kontaktperson från att ärendet kommer in till att beslut om lov tas. Handläggarna har kunskaper kring de olika bestämmelser som finns i kommunen, hur detaljplaner tolkas samt om den lagstiftning som gäller för just din åtgärd, till exempel tillgänglighetskrav.

En byggnadsinspektör arbetar med att granska olika åtgärder ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Han eller hon har kunskaper om byggteknik, fukt, energiberäkningar, boverkets byggregler och andra relevanta kunskapsområden. En byggnadsinspektör har ofta jobbat med byggarbeten tidigare eller har en ingenjörsutbildning.
I större ärenden tar en byggnadsinspektör normalt över efter att lov givits.

En detaljplan styr hur byggnader får utformas och dess placering. Beroende på område kan detaljplanen detaljstyra utförande, i andra fall regleras byggnation mer översiktligt. Detaljplaner finns oftast i de större byarna och i Simrishamn. Vill du veta hur detaljplanen ser ut för din fastighet? Kontakta kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00.

Vid större projekt använder sig entreprenörer av egenkontroller. De är kontroller som entreprenören bedömer som viktiga för att säkerställa att arbetet blir korrekt utfört. Att den är en egenkontroll betyder att det är entreprenören själv som genomför synen.

Med ordet fastighet menas marken som byggnaden står på. Fastigheter kan variera i storlek från några från några 100 kvadratmeter till flera hektar.

Om byggnadsinspektören hittar allvarliga brister under arbetsplatsbesöket kan han eller hon besluta om kompletterande villkor. Detta fungerar som ett tillägg till de punkter i startbeskedet som skall uppfyllas inför slutbeskedet. Kompletterande villkor kan endast ges om behovet för den extra kontrollen inte kunde förutses inför startbeskedet. Exempel där kompletterande villkor kan anses nödvändiga är när konstruktionen kraftigt avviker från den man uppvisat på det tekniska samrådet.

I större projekt, och alltid vid nybyggnad av bostadshus krävs en kontrollansvarig. En kontrollansvarig ansvarar för att ta fram en kontrollplan för projektet. Den kontrollansvarige finns med i projektet ända fram till slutbesked. Under projektets gång ser han bland annat till att kontrollplanen följs samt att nödvändiga egenkontroller genomförs. Den kontrollansvarige kommer ut till arbetsplatsen flera gånger under projektet och närvarar ofta vid kritiska moment, exempelvis vid grundläggning. En kontrollansvarig måste vara certifierad och uppdatera denna vart femte år. Detta då kraven och reglerna för hus och byggnader kontinuerligt ändras och uppdateras. Han eller hon måste ha adekvat utbildning och erfarenhet för att kunna bli certifierad.

Letar du efter en kontrollansvarig?

Sök auktoriserad person via nedanstående länkar:

Sökning av kontrollansvarig från RISE

Sökning av kontrollansvarig från KIWA

I alla projekt krävs en kontrollplan. I mindre projekt, exempelvis vid små komplementbyggnader kan du som byggherre själv ta fram och ansvara för en kontrollplan. I större ärenden ställs krav på att en kontrollansvarig skall finnas. Denna tar då fram en kontrollplan för projektet. En kontrollplan är ett dokument där pekar ut vilka kontroller som särskilt ska beaktas. Varje projekt är unikt och kräver därför ofta en kontrollplan utformad för just ditt projekt. Under respektive åtgärd hittar du vad som gäller för just ditt projekt.

Innan ett beslut vunnit laga kraft går det att överklaga. Undrar du när ditt beslut vunnit laga kraft? Kontakta kontakt Simrishamn.

Områdesbestämmelser liknar detaljplaner, dock är de ofta mer generella i sina bestämmelser. Idag tar man fram detaljplaner istället för områdesbestämmelser.

I många åtgärder krävs ett startbesked innan man får börja bygga eller riva. I mindre bygglovsärenden och anmälningsärenden ges startbesked i samband med lovet. I större projekt måste vidare granskning göras av en byggnadsinspektör innan startbesked kan ges. Detta görs bland annat under det tekniska samrådet. Ett startbesked ges när sökande visat att projektet kan antas uppfylla gällande krav. Startbeskedet dikterar vilka handlingar som krävs för att få ett slutbesked.

Ett slutbesked markerar avslutet på ett ärende. I de alla flesta fall krävs ett slutbesked innan åtgärden får tas i bruk. Ett slutbesked ges när kraven ställda i startbeskedet är uppfyllda.

Ett tekniskt samråd hålls i alla större ärenden och alltid vid nybyggnad av bostadshus. Det tekniska samrådet hålls efter att lov beviljats och innan startbesked. På det tekniska samrådet diskuteras de tekniska egenskapskraven, ritningar gås igenom, och byggherren informeras om hur ärendet kommer fortskrida. Under samrådet diskuteras också den kontrollplan som tagits fram för projektet.

En tomt kan ha samma gränser om fastigheten, eller vara en del av fastigheten.