Ansök om bygglov

Just nu har vi fler än ärenden än vanligt och personalbrist vilket gör att handläggningstid och svarstid blir längre än vanligt. Vi återkopplar till dig så fort som möjligt. Här hittar du information om hur du söker bygglov och vad som kan vara bra att tänka på.

Har du skickat in en ansökan?

Det tar cirka 4 veckor för oss att granska din ansökan från det att den skickades in och har du inte hört något från oss inom den tiden vänligen hör av dig för att se hur det går.

Frågor?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Här hittar du kontaktuppgifter till Kontakt Simrishamn.

Ansök om bygglov

Här nedanför kan du se en film om bygglovsprocessen. Filmen är ett alternativ till den genomgång av alla steg i bygglovsprocessen som du hittar under filmen.

Så söker du bygglov – från start till mål:

Bygglov – steg för steg

Många gånger är man osäker på om man behöver söka bygglov, för att underlätta finns en lista med vanliga byggprojekt och tillhörande information om bygglovsplikt.

Här hittar du listan där du får information och svar på de vanligaste frågorna gällande de vanligaste byggprojekten.

Alla olika byggprojekt finns inte i listan. Hittar du inget som stämmer in på ditt projekt eller är osäker på vad som gäller för just din fastighet hör av dig till Kontakt Simrishamn så hjälper vi dig!

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se

 • Om din fastighet ligger inom en detaljplan: se till så att du har tittat i planen så att du känner till gällande regler för hur byggnader får utformas och uppföras.
 • Om du ska bygga ett nytt hus eller annan större åtgärd är det viktigt med information om fastigheten. Exempelvis vatten, avlopp, detaljplan, strandskydd och landskapsbildsskydd. Har du några frågor kring detta så hör av dig till Kontakt Simrishamn så hjälper vi dig.
 • Handläggningstiden får normalt som mest uppgå till 10 veckor. Möjlighet till förlängning till totalt 20 veckor finns. Det betyder att det är bra att skicka in sin ansökan i god tid så inte ditt byggprojekt blir försenat. Kom ihåg att handläggningstiden börjar när ärendet är komplett, det är därför viktigt att ansökan är komplett för att ni ska få ert besked så snabbt som möjligt. Vanliga misstag är att felaktigt ifylld ansökningsblankett och bristfälliga ritningar.

Här hittar du en lista över vanliga ord som kommer att förekomma i ditt projekt.

 1. Se om ditt projekt finns i listan med vanliga byggprojekt, där är det enkelt att se att du har alla handlingar som behövs.
 2. Här hittar du listan där du får information och svar på de vanligaste frågorna gällande de vanligaste byggprojekten.
 3. Skicka in handlingarna, en uppsättning räcker, kolla igenom så att ansökningsblanketten är helt ifylld. Tips: kryssa i att du kan bli kontaktad via e-post, då kan vi handlägga ärendet snabbare!
 4. När ditt ärende nått oss och registrerats får du en bekräftelse med information om statusen på ärendet.
 5. Ärendet granskas sedan av granskningsgruppen, när det är klart får du antingen en bekräftelse om att ärendet är komplett eller en begäran om komplettering. Om du har något att komplettera kommer det tydligt stå vad som saknas och behöver skickas in.
 6. När ärendet är komplett börjar handläggningstiden, normalt får det ta max 10 veckor, under handläggningen kan din ansökan komma att skickas på remiss till grannar, myndigheter, då behöver vi invänta deras yttrande innan vi kan gå vidare med ärendet. Du kan behöva skicka in kompletteringar under ärendets gång, din bygglovshandläggare hjälper dig med information.
 7. När ärendet är klart går det till beslut, antingen får du ett beviljat bygglov eller ett avslag. Du har alltid möjlighet att överklaga ditt beslut. Kom ihåg att ett bygglov i sig inte ger dig rätten att påbörja åtgärden, för det krävs ett startbesked, i bygglovet kommer det framgå vad som gäller.

När det gäller större ärenden krävs ofta ett tekniskt samråd innan startbesked.

Vill du bygga på landet?

Här finns råd och information till dig som är intresserad av att bygga på landsbygden i Simrishamns kommun.

Anmälan

För mindre åtgärder räcker det ibland att göra en anmälan. Processen för anmälningsärenden är lik den för bygglov. Dock är handläggningstiden kortare, max fyra veckor från det att anmälan är komplett. Många anmälningspliktiga åtgärder har till skillnad från bygglovsärenden fasta avgifter.

Här kan du skicka in ditt anmälningsärende.

Anmälan – steg för steg

Många gånger är man osäker på om man behöver göra en anmälan, för att underlätta finns en lista med vanliga byggprojekt med tillhörande information om anmälningsplikt.

Här hittar du listan där du får information och svar på de vanligaste frågorna gällande de vanligaste byggprojekten.

Alla åtgärder finns inte i listan, hittar du inget som stämmer in på ditt projekt eller är osäker på vad som gäller för just din fastighet hör av dig till Kontakt Simrishamn så hjälper vi dig!

Innan du skickar in din anmälan så är det bra att kolla igenom alla papper så att inget saknas, är ärendet komplett går det mycket snabbare för dig att få startbesked!

Tips: Vanliga misstag är felaktig ifylld ansökningsblankett, bristfälligt ritningsunderlag och avsaknad av kontrollplan. Alla anmälningspliktiga ärenden kräver en kontrollplan. Du hittar instruktion för kontrollplan i filarean på denna sidan.

När ditt ärende är komplett tar det normalt max fyra veckor innan beslut om startbesked är klart, det skickas till dig tillsammans med kontrollplanen för projektet.

När du fått ett startbesked betyder det att du får påbörja ditt projekt. I ditt startbesked finns information om ärendet och vad som ska lämnas in för erhållande av slutbesked.

Tips: Till skillnad från ett bygglov så har ett startbesked för en anmälningspliktig åtgärd en giltighetstid på två år, det betyder att projektet måste vara klart och slutbesked måste sökas innan tidsgränsen går ut.

När ditt projekt är klart är det dags för slutbesked. I de flesta ärenden är det först när du får slutbeskedet som man får ta åtgärden i bruk! I startbeskedet står det vad du behöver komma in med för att vi ska kunna bevilja slutbesked. Titta igenom så att du har alla efterfrågade handlingar innan du skickar in dem, då går det snabbare. Ett vanligt misstag är att man glömt signera kontrollplanens alla punkter.

FörhandsbeskedEtt förhandsbesked prövar om en åtgärd är möjlig att genomföra på en plats. Exempelvis nytt bostadshus på obebyggd tomt som inte omfattas av detaljplan.

Här kan du skicka in din ansökan om förhandsbesked.

Förhandsbesked – steg för steg

Ett förhandsbesked visar om planerat projekt är möjligt att bygga på föreslagen plats. Exempelvis ett enbostadshus. Vanligaste typen av ärende där man söker förhandsbesked är att bygga ett nytt hus på obebyggd tomt utanför detaljplan. Till skillnad mot ett bygglov så behövs inte lika mycket handlingar och ritningar skickas in för att få det prövat.

Ett förhandsbesked är giltigt i två år, det vill säga att för att kunna nyttja det måste du söka bygglov inom 2 år.

Förhandsbesked kan sökas för bygglovspliktiga åtgärder, vanligast söks det i samband med nybyggnation av bostadshus. För en ansökan om förhandsbesked för placering av ett enbostadshus/fritidshus ska följande skickas in:

 • Ansökan
 • Måttsatt situationsplan där placering av hus, parkering och infart redovisas

När din ansökan kommit in genomgård den en första granskning, här får du reda på om ansökan är komplett eller om du behöver skicka in en komplettering. När ärendet är komplett får du ett mottagningsbevis. Ärendet kan komma att skickas på remiss till exempelvis grannar. Ärendet granskas och går sedan till beslut. Får du ett positivt förhandsbesked är detta giltigt i två år.

Strandskydd

Inom områden kring vatten föreligger ofta strandskydd. Strandskyddet finns för att skydda djur- och naturliv samt för att hålla området tillgängligt för alla. Normalt sträcker sig ett strandskydd 100 meter åt vardera hållet från vattnet, i vissa områden sträcker det sig 300 meter.

Här kan du skicka in din ansökan om strandskyddsdispens.

Strandskydd – steg för steg

Inom ett strandskyddsområde får följande inte genomföras utan dispens:

 • Nya byggnader uppföras
 • Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (både utvändiga ändringar som till exempel tillbyggnader eller utbyggnader samt invändiga ändringar omfattas),
 • Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2
 • Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Vill du läsa mer?

Här kommer du till Länsstyrelsen Skånes hemsida där du kan läsa mer om regler för strandskyddsområde.

Inte alla strandskyddsdispenser hanteras av kommunen, inom följande områden ska du istället skicka din ansökan till Länsstyrelsen Skåne:

 • Naturreservat
 • Biotopskyddsområden
 • Natura 2000
 • Landskapsbildsskyddsområden
 • Djur- och växtskyddsområden
 • Kulturreservat
 • Naturminnen
 • Vattenskyddsområden

Är du osäker på om din fastighet ligger inom någon av dessa områden?
Hör av dig till Kontakt Simrishamn så hjälper vi dig.

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se

Har du sökt bygglov i samband med din strandskyddsdispens behöver du invänta beviljat bygglov och startbesked innan du får påbörja din åtgärd.