Vad behöver du skicka in och vanliga frågor

Funderar du på att bygga om eller bygga nytt? Här får du information om vad behöver skicka in för de vanligaste åtgärderna i kommunen. Du hittar också ordlista för ritningar samt vanliga frågor och svar längre ner på sidan.

Vanliga projekt

Vad måste jag skicka in för att bygga en takkupa? Vad kostar startbeskedet för ett Attefallshus?

Svaren till detta och andra vanliga projekt hittar du i listan nedan. Här finns också information om vanliga orsaker till att en åtgärd kräver lov/anmälan.

Om ditt projekt inte finns i listan nedan eller om du är osäker så kontakta oss. Varje ärende är unikt varför nödvändiga handlingar kan variera från listan nedan.

Vanliga projekt

Krävs bygglov?

Normalt behöver du inte bygglov för ett Attefallshus, dock krävs det bygglov om huset placeras närmare allmän platsmark eller väg än 4,5 meter eller i område som kommunen pekat ut som värdefull bebyggelsemiljö. Bygglov krävs också om du vill placera huset närmare granne än 4,5 meter och denna ej ger sitt godkännande.

Krävs anmälan?

Ja.

Vad behöver jag normalt skicka in inför anmälan?

Anmälningsblankett

Situationsplan

Fasadritning

Planritning

Sektionsritning

Konstruktionsritning, alternativt teknisk beskrivning,

Kontrollplan

Vad kostar det?

Normalt 2200 kr

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Normalt behöver du inte bygglov för ett Attefallshus, dock krävs det bygglov om huset placeras närmare allmän platsmark eller väg än 4,5 meter eller i område som kommunen pekat ut som värdefull bebyggelsemiljö. Bygglov krävs också om du vill placera huset närmare granne än 4,5 meter och denna inte ger sitt godkännande.

Krävs anmälan?

Ja.

Vad behöver jag normalt skicka in inför anmälan?

Anmälningsblankett

Situationsplan

Fasadritning

Planritning

Sektionsritning

Konstruktionsritning, alternativt teknisk beskrivning,

Kontrollplan

Vad kostar det?

Normalt 2000 kr

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Normalt krävs inte bygglov, så länge skorstenen inte läggs utanpå fasaden. Då kan det komma att räknas som en fasadändring och kan kräva bygglov. Om byggnaden är kulturskyddad kan bygglov krävas.

Krävs anmälan?

Ja, så länge du inte byter ut en befintlig eldstad med en av samma modell och effekt.

Vad behöver jag normalt skicka in inför anmälan?

Anmälningsblankett

Kontrollplan

Vad kostar det?

910 kr

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor.

Vill du läsa mer?

Boverket

SÖRF

Krävs bygglov?

Normalt behöver du inte bygglov för att ändra färgen eller fasadmaterial på sitt hus inom detaljplan under förutsättning att byggnadens eller områdets karaktär inte väsentligt påverkas. Är du osäker så ta kontakt med Kontakt Simrishamn med foto på nuvarande och framtida färg. Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs normalt inte bygglov för denna typ av fasadändring. Ligger din byggnad inom värdefull bebyggelsemiljö eller berörs av andra skyddsbestämmelser kan åtgärderna vara bygglovspliktiga.

Krävs anmälan?

Nej, normalt bygglov.

Vad behöver jag normalt skicka in?

Ansökningsblankett

Situationsplan

Fasadritning

Kontrollplan

Foto som visar nuvarande utseende

Vad kostar det?

Beror på åtgärdens omfattning

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor, se vår nuvarande handläggningstid för mer info.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Normalt behöver du bygglov för att ta upp nya fönster, takfönster eller dörrar på sitt hus inom detaljplanerat område. Är du osäker, ta kontakt med Kontakt Simrishamn. Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs normalt inte bygglov för denna typ av fasadändring. Ligger din byggnad inom värdefull bebyggelsemiljö eller berörs av andra skyddsbestämmelser kan åtgärderna vara bygglovspliktiga.

Krävs anmälan?

Nej, normalt bygglov.

Vad behöver man normalt skicka in?

Ansökningsblankett

Situationsplan

Fasadritningar som visar före och efter åtgärd

Planritning

Kontrollplan

Foto som visar nuvarande utseende

Vad kostar det?

Beror på åtgärdens omfattning

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor, se vår nuvarande handläggningstid för mer info.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Om friggeboden ska placeras närmare gräns än 4,5 meter krävs bygglov om berörd granne ej ger sitt godkännande. Bygglov krävs också om friggeboden placeras närmare än 4,5 meter från gräns mot allmän väg eller mark.

Krävs anmälan?

Nej

Vill du läsa mer?

Boverket

Förhandsbesked

Förhandsbesked kan sökas för alla bygglovspliktiga åtgärder. Normalt söks förhandsbesked när man ska bygga utanför detaljplan.

Vad behöver jag skicka in?

Ansökningsblankett

Situationsplan med infart, husplacering och parkering

Vad kostar det?

4500 kronor plus kostnad för underrättelse.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Normalt krävs inte bygglov så länge hissen inte placeras på en fasad. Då kan det bli en bygglovspliktig åtgärd. Ta kontakt med Kontakt Simrishamn om du är osäker.

Krävs anmälan?

Ja

Vad behöver jag normalt skicka in inför anmälan?

Ansökningsblankett

Datablad hissanordning

Planritning med placering

Kontrollplan.

Vad kostar det?

910 kr

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor.

Vill du läsa mer?

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/anmalningsplikt/anmalan/

Krävs bygglov?

Normalt behöver du inte bygglov för att inreda en ytterligare bostad i ett befintligt bostadshus. Gör du väsentliga ändringar av fasaden kan detta bli bygglovspliktigt inom detaljplanerat område.

Krävs anmälan?

Ja.

Vad behöver jag normalt skicka in inför anmälan eller ansökan?

Anmälningsblankett

Situationsplan

Fasadritning

Planritning före och efter åtgärd

Sektionsritning

Kontrollplan

Vad kostar det?

Normalt 2500 kr

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Normalt behöver du bygglov för en komplementbyggnad. Dock krävs det inte bygglov om byggnaden placeras på en fastighet som ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse och är till storlek underordnad huvudbyggnaden. En komplementbyggnad måste uppföras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden för att räknas som bygglovsfri. Närmare allmän platsmark eller väg än 4,5 meter eller i område som kommunen pekat ut som värdefull bebyggelsemiljö kan bygglov krävas. Bygglov krävs också om du vill placera byggnaden närmare granne än 4,5 meter och personen inte ger sitt godkännande.

Krävs anmälan?

Nej, normalt bygglov, är byggnaden under 25 kvm kan åtgärden sökas som en anmälan, se Attefallsbyggnad ovan i listan.

Vad behöver jag normalt skicka in för bygglovsskedet?

Ansökningsblankett

Situationsplan

Fasadritning

Planritning

Sektionsritning

Kontrollplan

Vad kostar det?

Beror på åtgärdens storlek och art.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om lov tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Ja

Krävs anmälan?

Nej, bygglov krävs

Vad behöver jag normalt skicka in för bygglovsprövningen?

Ansökningsblankett

Situationsplan

Fasadritning

Planritning

Sektionsritning

Nybyggnadskarta

Förslag till kontrollansvarig.

Vad kostar det?

Beror på åtgärdens storlek och art.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om lov tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Ja

Krävs anmälan?

Nej, bygglov krävs

Vad behöver jag normalt skicka in för bygglovsprövningen?

Ansökningsblankett

Situationsplan

Fasadritning

Planritning

Sektionsritning

Nybyggnadskarta

Förslag till kontrollansvarig.

Vad kostar det?

Beror på åtgärdens storlek och art.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Ja

Krävs anmälan?

Nej, bygglov krävs

Vad behöver jag normalt skicka in för bygglovsprövningen?

Ansökningsblankett

Situationsplan

Fasadritning

Planritning

Sektionsritning

Nybyggnadskarta

Förslag till kontrollansvarig.

Vad kostar det?

Beror på åtgärdens storlek och art.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs rivningslov?

Ja, om åtgärden som ska rivas är är bygglovspliktig och ligger inom planlagt område krävs rivningslov.

Krävs anmälan?

Ja, i vissa fall krävs anmälan, kontakta Bygglovsenheten för information om vad som gäller i just ditt fall.

Vad behöver jag normalt skicka in?

Bedöms ditt ärende som lov- eller anmälningspliktigt krävs följande;

Ansökan/anmälan om rivning

Rivningsplan

Foto där det som ska rivas markeras

I större ärenden krävs förslag till kontrollansvarig.

Vad kostar det?

Beror på åtgärdens storlek och art.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Sedan 1 augusti 2018 gäller friare regler för solceller och solpaneler. Placeras panelerna direkt på taket eller fasaden och utan att öka höjden eller fasadens tjocklek nämnvärt krävs normalt inte bygglov.

Om panelerna monteras på en ställning med annan vinkel än taket krävs bygglov. Om byggnaden ligger inom värdefull bebyggelsemiljö eller är utpekad som värdefull krävs bygglov.

Krävs anmälan?

Om åtgärden väsentligt ändrar takets bärande konstruktion eller brandskydd kan anmälan krävas.

Vad behöver jag normalt skicka in?

Anmälningsblankett/Ansökningsblankett

Situationsplan

Fasadritning

Konstruktionssnitt, alternativt teknisk beskrivning om takets bärande konstruktion ändras

Kontrollplan

Vad kostar det?

Normalt 1500 kr

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor för anmälan, 10 veckor för bygglovspliktiga solceller/solpaneler.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Ja, om muren är högre än 0,5 meter krävs bygglov. Undantag finns dock för en- och tvåbostadshus, där får man uppföra en mur med maxhöjd på 1,8 meter om den placeras maximalt 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne. Placeras muren närmare än 4,5 m krävs grannens godkännande. Placeras muren närmare än 4,5 meter från allmän gata eller mark/plats krävs bygglov. Mer detaljerad information finns i broschyr nedan.

Vad behöver jag normalt skicka in?

Ansökningsblankett

Situationsplan

Ritning som visar staketet eller murens hela längd från sidan

Sektionsritning (snitt genom muren/planket)

Vad kostar det?

Beror på åtgärdens storlek och art.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Kommunens broschyr om staket, pank och murar: Staket, plank och murar

Boverket

Krävs bygglov?

Om huset ligger inom område som kommunen pekat ut som värdefull bebyggelsemiljö, eller specifikt är skyddat krävs bygglov. Bygglov krävs också om det totala antalet takkupor efter åtgärden överstiger två stycken. Annars krävs anmälan.

Krävs anmälan?

Ja.

Vad behöver jag normalt skicka in?

Anmälningsblankett

Situationsplan

Fasadritning

Planritning

Sektionsritning

Konstruktionssnitt, alternativt teknisk beskrivning,

Kontrollplan

Vad kostar det?

Normalt 1500 kr

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor för anmälan, 10 veckor för bygglovspliktiga takkupor.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov

Normalt behöver man inte bygglov för en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter, dock krävs det bygglov om tillbyggnaden placeras närmare allmän platsmark eller väg än 4,5 meter eller i område som kommunen pekat ut som värdefull bebyggelsemiljö. Bygglov krävs också om man vill placera tillbyggnaden närmare granne än 4,5 meter och denna ej ger sitt godkännande.

Krävs anmälan?

Ja.

Vad behöver jag normalt skicka in?

Anmälningsblankett

Situationsplan

Fasadritning

Planritning

Sektionsritning

Konstruktionsritning, alternativt teknisk beskrivning,

Kontrollplan

Vad kostar det?

Normalt 1500 kr

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 4 veckor.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Ja

Krävs anmälan?

Nej, bygglov krävs

Vad behöver jag normalt skicka in?

Ansökningsblankett

Situationsplan

Fasadritning

Planritning

Sektionsritning

Förslag till kontrollansvarig.

Vad kostar det?

Beror på åtgärdens storlek och art.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om lov tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Boverket

Krävs bygglov?

Ja, om planket har mindre än 50 procents genomsiktlighet och är högre än 0,8 meter krävs bygglov. Undantag finns dock för en- och tvåbostadshus, där får du uppföra ett plank med maxhöjd på 1,8 meter om den placeras maximalt 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne. Placeras muren närmare än 4,5 meter krävs grannens godkännande. Placeras planket närmare än 4,5 meter från allmän gata eller mark/plats krävs bygglov.  Mer detaljerad information finns i broschyr nedan.

Vad behöver jag normalt skicka in?

Ansökningsblankett

Situationsplan

Ritning som visar plankets hela längd från sidan

Sektionsritning (snitt genom planket)

Vad kostar det?

Beror på åtgärdens storlek och art.

Hur lång tid tar det?

Från kompletta handlingar till beslut om startbesked tar det normalt max 10 veckor.

Vill du läsa mer?

Kommunens broschyr om staket, pank och murar: Staket, plank och murar

Boverket

Handlingar och ritningar

Vad är en situationsplan? Och kan jag rita min friggebod själv?

Svaren hittar du här nedan.

Ritningar

  • Ritningarna ska ha rena, svarta linjer på vitt papper så att ritningarna är lämpliga för kopiering och arkivering.
  • Ritningarna ska vara skalenliga (skala 1:100) och så noggrant utförda att mått kan mätas på ritningen. Skala, datum, fastighetsbeteckning och ritningsnummer ska anges på varje ritning.
  • Kan jag rita själv? Ja, men ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, rena skisser godtas inte som ritningsunderlag.
  • Det ska tydligt framgå vad som är aktuell byggnadsåtgärd (tillbyggnader och andra ändringar markeras med skraffering).
  • Detaljnivån på fasadritningarna ska vara så noggrann att handläggaren kan skapa sig en bil av byggnadens form- och materialverkan.
  • Ny och befintlig marknivålinje ska redovisas på fasadritningarna.
  • Planritningarna bör ritas möblerade, rummens areor bör anges jämte funktion.

Du hittar exempelritningar i filarean till höger.

Visar byggnadens insida –  antal rum och dess funktion (badrum, kök, sovrum etc.) Ska vara i skala 1:100 och med exempelmöblering.

Visar placering av samtliga byggnader på din fastighet samt infart, parkeringsplatser och fastighetsgränser. Situationsplanen ska vara måttsatt och i skala 1:500 eller 1:400. För att kunna sätta ut en byggnad eller tillkommande byggnad/byggnadsdel ska avstånd till fastighetsgräns markeras med minst två mått från byggnadens hörn. För tillkommande byggnadsdelar ska den tillbyggda delen ritas in på situationsplanen. Du kan kostnadsfritt beställa en situationsplan via Kontakt Simrishamn

Visar hur byggnaden ser ut rakt från sidan. Alla fasader ska finnas med. För ansökningar gällande fasadändring ska du skicka in en fasadritning som visar före åtgärd och en som visar efter åtgärd. Skalan ska vara i 1:100.

Om du ska bygga en helt ny byggnad på en tomt som inte är bebyggd ska åtgärden ritas in på en nybyggnadskarta. Byggnaden ska måttsättas inklusive höjder för färdigt golv. Mått till fastighetsgräns ska framgå. En nybyggnadskarta är mer detaljerad jämfört med en situationsplan.

En sektionsritning visar huset i genomskärning. Denna ritning används bland annat för att visa takhöjder.

Precis som en sektionsritning visar ett konstruktionssnitt en byggnad eller byggnadsdel i genomskärning. Här ska de olika skikten av material framgå samt infästningar i andra byggnadsdelar.

Vanliga frågor och svar

I listan nedan finner du vanligaste frågorna kring bygglov och anmälan.

Vill du veta mer? På Boverkets hemsida hittar du mer och utförligare information.

Vanliga frågor

Vi kan aldrig på förhand säga om ett bygglov kommer beviljas eller ej. Att kunna ge ett svar innan bygglovsprövningen är omöjligt. Varje ärende är unikt och kräver en gedigen granskning, det är därför vi ej kan ge ett svar innan ditt ärendet genomgått bygglovshandläggningen och bygglovet är beslutat.

För att säkerställa en trygg boendemiljö ska alla eldstadsinstallationer genomgå brandskyddskontroller med ett regelbundet intervall. Det åligger kommunen att sammanställa nya och ändrade installationer som underlag till SÖRF som genomför kontrollerna. I samband med byte eller nyinstallation ska kommunen säkerställa att installationen är godkänd av skorstenstekniker innan den får nyttjas. Att ta en eldstad i bruk innan man erhållit slutbesked från kommunen är förenat med sanktionsavgift.

Handläggningstiden varierar kraftigt mellan olika projekt. Ett planenligt enbostadshus utan krav på remiss kommer ta kortare tid jämfört med ett enbostadshus utanför detaljplan. Snittiden för alla bygglovsärenden är på årsbasis cirka 6 veckor från det att ärendet är komplett. Handläggningstiden mäts alltså inte från det att ditt ärende inkommer, utan från när vi bedömer det som komplett.

Ja, under förutsättning att den totala arean av samtliga friggebodar ej överstiger 15 kvm får du bygga fler än en. I just detta fallet innebär det en till på max 5 kvadratmeter.

Nej, så kallade Attefallsåtgärder får enbart genomföras när ett en/tvåbostadshus finns. Det betyder att du måste ha erhållit ett slutbesked innan Attefallshus är möjligt.

Absolut, bygglovshandlingar är offentliga handlingar som man kan begära ut.

För att en ritning ska vara godkänd måste den vara fackmannamässigt utförd. Du kan alltså själv rita upp ditt projekt under förutsättning att ritningarna blir av samma kvalité som de av fackmän framtagna handlingar. För exempel på vad som är en godtagbar ritning finns exempelritning för garage här.

Nej, vi kan inte bidra med ritningshjälp eller liknande, känner du att du behöver hjälp i framtagandet av ritningar eller andra dokument kan du ta hjälp av exempelvis en ingenjör eller arkitekt. Vi hjälper dig dock gärna med att fylla i blanketter som är framtagna av oss! Hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Genom att välja kommunikation via mejl i ansökningsblanketten kan vi snabbare kontakta dig vid eventuella frågor och kompletteringar.

Kolla gärna igenom en extra gång innan du skickar in ditt ärende så att du har med alla nödvändiga papper, då går det snabbare!

När vi mottagit och registrerat ditt ärende skickar vi alltid ut en bekräftelse, antingen via mejl eller brev.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close