Miljö- och hållbarhetsarbete

I Simrishamns kommun är arbetet kring hållbarhetsfrågor en prioriterad fråga. I december 2020 antog kommunfullmäktige ett hållbarhetsprogram, en hållbarhetspolicy för vår kommun för perioden 2021–2030 som pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar och som innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. Policyn ersatte det tidigare miljömålsprogrammet som sträckte sig fram till och med 2020.

Simrishamns kommuns hållbarhetspolicy

Policyn är styrande för hela vår kommunkoncern och gäller såväl nämnder som kommunägda bolag, men berör också hela samhället, att arbeta för ett hållbart Simrishamn ur alla tre perspektiven: ekonomisk, social och miljömässig.

En policy i vår kommun pekar ut en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinriktning. I en policy tas inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder inom ett specifikt område.

Därför kommer en handlingsplan till det antagna hållbarhetsprogrammet att tas fram. Åtgärderna i handlingsplanen kommer att bestå av aktiviteter som strävar mot de strategiska ställningstagandena i policyn och de ska årligen återrapporteras till kommunfullmäktige.

Var kan jag läsa hållbarhetspolicyn?

Klicka på länken nedan för att läsa policyn.

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021-2030 (blädderbar version som du inte behöver ladda ner).