Miljö- och hållbarhetsarbete

I Simrishamns kommun är arbetet kring hållbarhetsfrågor en prioriterad fråga. I december 2020 antog kommunfullmäktige ett hållbarhetsprogram, en hållbarhetspolicy för vår kommun för perioden 2021–2030 som pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar och som innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. Policyn ersatte det tidigare miljömålsprogrammet som sträckte sig fram till och med 2020.

Simrishamns kommuns hållbarhetspolicy

Policyn är styrande för hela vår kommunkoncern och gäller såväl nämnder som kommunägda bolag, men berör också hela samhället, att arbeta för ett hållbart Simrishamn ur alla tre perspektiven: ekonomisk, social och miljömässig.

En policy i vår kommun pekar ut en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinriktning. I en policy tas inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder inom ett specifikt område.

Därför har nu arbetet med att knyta en handlingsplan till det antagna hållbarhetsprogrammet startat. Åtgärderna i handlingsplanen kommer att bestå av aktiviteter som strävar mot de strategiska ställningstagandena i policyn och de ska årligen återrapporteras till kommunfullmäktige.

Rent praktiskt har till exempel de olika kommunala nämnderna nu inlett arbetet med att ta fram aktiviteter baserat på sina ansvarsområden, för redovisning i juni månad till en gemensam handlingsplan.

Var kan jag läsa hållbarhetspolicyn för Simrishamns kommun?

Här kan du läsa hållbarhetspolicyn i sin helhet (blädderbar version som du inte behöver ladda ner).

FN:s Agenda 2030

På global nivå beslutade FN:s generalförsamling 2015 om Agenda 2030 som är ett globalt hållbarhetsprogram. Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att nå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Hållbarhetsprogrammet innefattar 17 globala mål och 169 delmål.

Hållbarhetsmål i Sverige

För att nå de mål som Agenda 2030 innefattar beslutade regeringen den 14 juni 2018 om en handlingsplan för Sverige. Denna handlingsplan innehåller centrala politiska åtgärder för åren 2018–2020. De 6 områden som handlingsplanen fokuserar på är jämlikhet och jämställdhet, ett hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt kunskap och innovation. Enligt handlingsplanen ska Agenda 2030 förverkligas i hela Sverige. Delaktighet och engagemang på lokal och regional nivå är därmed centralt. Regeringens målsättning är därför att samtliga kommuner och landsting ska involveras och ges goda förutsättningar i arbetet med omställningen till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Simrishamns kommun är sedan några år tillbaka medlemmar i Sveriges Ekokommuner som är Sveriges äldsta kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling.

Här kommer du till Sveriges Ekokommuners hemsida.

Nationell kommunutredning

Under de närmast kommande decennierna står kommunerna i vårt land inför en rad utmaningar, bland annat till följd av den demografiska utvecklingen och en snabb urbanisering. För att kommunerna då ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs det att de har en kapacitet som står i proportion till uppgifterna. Regeringen har därför tillsatt Kommunutredningen. Utredningens syfte är att utveckla och presentera en strategi som ska användas för att stärka kommunernas kapacitet att hantera sina utmaningar i arbetet mot en hållbar framtid.