Miljö- och hållbarhetsarbete

I Simrishamns kommun är arbetet kring hållbarhetsfrågor en prioriterad fråga. För närvarande arbetas det kommunövergripande med att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram, som omfattar de tre perspektiven - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Simrishamns nya hållbarhetsprogram

I maj 2019 antogs ett beslut i kommunstyrelsen om att skapa ett nytt hållbarhetsprogram. För att ta nästa steg mot ett hållbart Simrishamn kommer det nya hållbarhetsprogrammet att fokusera på samtliga tre perspektiv: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det nya programmet kommer innehålla mål och strategier till år 2030 för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och målen i FN:s Agenda 2030 nås. Arbetet med det nya hållbarhetsprogrammet pågår och sedan cirka ett år tillbaka återrapporteras tillståndet i kommunen avseende samtliga av de tre hållbarhetsaspekterna: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Simrishamns kommun är även sedan några år tillbaka medlemmar i Sveriges Ekokommuner som är Sveriges äldsta kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling.

Här kommer du till Sveriges Ekokommuners hemsida.

FN:s Agenda 2030

På global nivå beslutade FN:s generalförsamling 2015 om Agenda 2030 som är ett globalt hållbarhetsprogram. Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att nå en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Hållbarhetsprogrammet innefattar 17 globala mål och 169 delmål.

Hållbarhetsmål i Sverige

För att nå de mål som Agenda 2030 innefattar beslutade regeringen den 14 juni 2018 om en handlingsplan för Sverige. Denna handlingsplan innehåller centrala politiska åtgärder för åren 2018–2020. De 6 områden som handlingsplanen fokuserar på är jämlikhet och jämställdhet, ett hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt kunskap och innovation. Enligt handlingsplanen ska Agenda 2030 förverkligas i hela Sverige. Delaktighet och engagemang på lokal och regional nivå är därmed centralt. Regeringens målsättning är därför att samtliga kommuner och landsting ska involveras och ges goda förutsättningar i arbetet med omställningen till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Nationell kommunutredning

Under de närmast kommande decennierna står kommunerna i vårt land inför en rad utmaningar, bland annat till följd av den demografiska utvecklingen och en snabb urbanisering. För att kommunerna då ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs det att de har en kapacitet som står i proportion till uppgifterna. Regeringen har därför tillsatt Kommunutredningen. Utredningens syfte är att utveckla och presentera en strategi som ska användas för att stärka kommunernas kapacitet att hantera sina utmaningar i arbetet mot en hållbar framtid.