Tillsammans kan vi göra mycket!

Vi behöver alla hjälpas åt. Naturen och människan är tätt sammanlänkade med varandra och vårt levnadssätt har inverkan på naturen och generationerna efter oss. Simrishamns kommun arbetar för att skydda vattenresurserna, på land och i hav och för att gynna den biologiska mångfalden i kommunen.

Simrishamns kommun äger och förvaltar endast 3 % av all mark i kommunen. Utsläpp och vatten på land når tillslut grundvattnet samt Östersjön längs vår 7,1 mil långa kust. Du som enskild individ kan bidra genom varsam hantering av mark och vatten, både om du är turist, hyr en lägenhet eller är fastighetsägare.

I centrala Simrishamn kan du under sommaren 2023 ta del av uppsatt information längs del av Storgatan och Järnvägsgatan samt nere vid Tullhusstranden. När du går emot vattnet, finns blå punkter uppsatta på lyktstolpar med information om vatten och Östersjön. När du går upp emot land, finns gröna informationspunkter uppsatta om biologisk mångfald och ekosystemtjänster (på motsatt sida av den blå).

Här nedan kan du hämta quizmaterial till klassrummet eller som utmaning till vännerna och läsa mer om kommunens arbete med vattenfrågor och biologisk mångfald.

Redo för en utmaning?

Har du läst alla de 64 informationspunkterna som finns i centrala Simrishamn? Bra – då finns här material för en utmaning tillsammans med eleverna i klassrummet, med din arbetsgrupp eller där hemma med familjen eller vännerna.

Självklart går det bra att göra en quiz utan att ha gått rundan på stan, men har du läst vad där står, är det större chans för dig att briljera.

Kahoot

BLÅ (vatten): För att starta en gemensam digital vattenquiz, skapa ett gratis Kahootkonto, logga in och klicka här för att öppna Kahooten för din klass eller sällskap.

GRÖN (biologisk mångfald): För att starta en gemensam digital quiz om biologisk mångfald, skapa ett gratis Kahootkonto, logga in och klicka här för att öppna Kahooten för din klass eller sällskap.

BLÅGRÖN Quiz för utskrift (vatten + biologisk mångfald)
För er som hellre vill använda papper och penna, kan ni här skriva ut ett 1X2-formulär för deltagarna samt själva frågorna med svar för den som leder quizen. Det går självklart bra för deltagarna att använda eget anteckningsblock eller liknande för att ange svaren på frågorna och för dig som leder quizen att läsa frågorna digitalt. Men, önskar ni utskrifter finns de att hämta här:

Klicka här för att ladda hem 1X2-formuläret
Klicka här för att ladda ner frågor med svar

Vad är ekosystemstjänster?

Ekosystemstjänster kallas den nytta vi människor får av naturen. Naturen förser oss med gratis tjänster så som vattenrening, mat och naturupplevelser.

Med ett välutvecklat ekosystem finns också ett skydd för naturligt förekommande risker så som översvämningar eller skadedjursangrepp. Ett fungerande ekosystem ger oss också ett extra skydd mot effekter av förändringar i klimatet. Att stärka och bevara de gröna värdena i landskapet är viktigt för en hållbar framtid.

I Simrishamns kommun arbetar vi med att stärka ekosystemstjänsterna i vår natur genom långsiktig, hållbar planering. I våra naturmarker arbetar vi direkt med att stärka de gröna värdena, bland annat genom att anlägga ängar och våtmarker, vilket är två av de mest artrika naturtyperna i Sverige.

Ängar
I Simrishamn har vi på 4 år anlagt 290 000 kvm ängsyta. Att återställa eller skapa nya ängsmarker gynnar vilda pollinatörer såsom bland andra vilda bin, fjärilar och humlor.

Våtmarker
Under 2022 anlade och återskapade vi 100 000 kvadratmeter våtmarker och anslutande vattendrag. Under 2023 är målet att anlägga minst lika många. En våtmark är inte enbart bra för fisk, fågel och djurliv, de fungerar också som naturliga reningsverk och renar vatten från kväve och fosfor. Fler våtmarker i vårt landskap, renar vattnet innan det når Östersjön. Är du markägare och vill undersöka möjligheten att skapa våtmark på din mark? Kontakta Jonas Dahl, ekolog, på mail jonas.dahl@simrishamn.se.

Arbetet med ängar och våtmarker i landskapet stärker den biologiska mångfalden.

Samverkan
I landskapet arbetar vi tillsammans, privatpersoner, företag och olika myndigheter, med att stärka och skydda ekosystem och i nästa led våra ekosystemstjänster. Alla kan vara med och bidra till en starkare och tryggare framtid. Vi arbetar gränsöverskridande gällande våra våtmarker i kommunen via Vattenrådet Nybroån, Kabusaån och Tygeån samt via Vattenrådet Österlen. Ett vattenråd är ett samarbetsorgan där berörda aktörer möts och diskuterar gemensamma lösningar i vattenfrågor. Vill du komma i kontakt med samordnare gällande våtmarksfrågor i grannkommunerna, kan du vända dig till therese.parodi@tomelilla.se.

Vill du veta mer?
Stenshuvuds nationalpark är en av Sveriges artrikaste områden. Om du vill veta mer om våra vilda pollinatörer, besöka en sandstäpp eller lära dig mer om kommunens gröna värden, är du välkommen att kontakta och besöka Naturum vid Stenshuvuds nationalpark.

Vad är hållbar vattenanvändning?

Tillgången till rent vatten är en förutsättning för vår fortlevnad. För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden, behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning.

Att spara på vatten och att använda det hållbart är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor. I Sverige har vi förmånen att kunna tappa upp rent och friskt dricksvatten direkt ur kranen. Vi behöver alla förstå och uppskatta det värdefulla vattnet som ska räcka till många; människor, industri, jordbruk, djur och natur. När många använder vatten samtidigt blir belastningen hög på vatten- och avloppssystem. Vattenverken kan få svårt att hinna producera vatten i samma takt som det används. I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dag. I Danmark är siffran 100 liter. Om alla i Sverige skulle minska sin vattenförbrukning med 10 liter vatten per dag skulle vi tillsammans spara flera miljoner liter vatten.

Vårt sätt att leva påverkar dricksvattnet
Läkemedelsrester och annan miljöpåverkan ställer också allt högre krav på reningen. Att rena dricksvatten är en avancerad process för framställning av ett livsviktigt livsmedel. Utsläpp leds ner i grundvattnet som vi dricker, det påverkar dels vårt eget dricksvatten, men även naturen och Östersjön dit vattnet vandrar. Vad vi släpper ut, var och hur – är en viktig fråga för en hållbar vattenanvändning.

Hur säkrar vi vattentillgången i framtiden?
Att säkra ett rent och friskt vatten är något vi gör tillsammans. Vi behöver ta ansvar för vår förbrukning och vad vi släpper ut i naturen. En säker dricksvattenförsörjning året runt är en förutsättning för att Simrishamns kommun ska kunna växa och utvecklas.

Ni som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp ingår i Österlen VAs verksamhetsområde och ansvar. Österlen VA arbetar långsiktigt med att komplettera dricksvattenförsörjningen i kommunen med vatten från grannkommuner.

Brösarp-Kivik
2022 blev ledningen mellan Brösarp och Kivik klar.

Ystad-Borrby
Vattenledningen som kopplar samman vatten från Ystads kommun till södra delarna av Simrishamn förväntas tas i bruk under senhösten 2023.

Klicka här för att läsa mer om hur du kan bidra genom en hållbar vattenanvändning.

Alla droppar i havet gör skillnad

Vad vore Simrishamn utan sina vackra stränder och den långa kustremsan med utblick över Hönöbukten och Östersjön? Östersjön är ett bräckvattenhav som betyder att havsvattnet är en blandning av söt- och saltvatten. En hel värld av liv finns där under ytan.

Livet i havet består av arter som har anpassat sig till den särskilda miljön som Östersjön har. Det begränsar antalet arter, varav torsken är en av de viktigaste. Den spelar en viktig roll för havets ekosystem. Torsken är en rovfisk och om den förvinner eller påverkas, rubbas också hela näringskedjan. Något som sker redan idag. Även om det inte finns så många olika typer av arter i havet, finns det gott om liv i Östersjön. Men på grund av att arterna är få, innebär det en större sårbarhet och ett ekosystem som är mycket känsligt mot förändringar.

Utsläpp som utmaning
Östersjön har länge kämpat med stora utmaningar, bland annat miljögifter och näringsläckage från våra jordbruk. Utsläppen kommer till havet från landskapet genom vattendragen. Som en konsekvens av det får vi mer algblomning och ett syrefattigt hav. För att minska tillförseln av näringsämnen från jordbruket, anläggs våtmarker runt om i Simrishamns kommun.

Marint centrum
Simrishamns kommun arbetar aktivt med havs- och vattenfrågor för att bidra till en bättre miljö i Östersjön. 2010 etablerades Marint centrum som en mötesplats med fokus på hav, vatten och kustbygd.

Exempel på arbetsområden är att verka för fler lokala insatser för en bättre havsmiljö. Klicka här för mer information.

Oavsett om du bor i lägenhet, villa med tomt eller har en större bit mark, kan du vara med och bidra till en hållbar vattenanvändning och stärka den biologiska mångfalden. Här kommer några tips på hur just du ska kunna bidra:

Vad alla kan göra:

 • Var sparsam när du använder dricksvattnet. Stäng exempelvis av kranen medan du borstar tänderna, använd en diskbalja, ta en kortare dusch och tänk ”vattensmart”.
 • Laga droppande kranar, strilande toaletter och andra läckage. En droppande kran kan förbruka 55 liter vatten på ett dygn och en strilande toalett 1900 liter.
 • Diska och tvätta med fulla maskiner. Det gör att du inte behöva tvätta eller diska lika ofta och du sparar därigenom på vattnet.
 • Lämna alltid in överblivna läkemedel till apoteket. Spolas de ner i toaletten, kommer läkemedelsrester ut i Östersjön och påverkar fisk och djurlivet negativt.
 • Plocka alltid upp skräp efter dig. Allt vi slänger hamnar tillslut i naturen och i havet.

Har du bil?

 • Tvätta alltid din bil på särskild plats avsedd för biltvätt. Om du tvättar din bil på uppfarten utan uppsamling, rinner giftiga partiklar ner i marken och i grundvattnet.

Vad du med egen tomt eller mark kan göra:

 • Låt en del av gräset på din tomt/mark växa och gå i blom. Så gärna in ängsfrön. Det gynnar våra pollinatörer. På en kvadratmeter äng kan det växa 40 olika arter.
 • Skapa en varierad tomt/mark som blommar länge. Även det gynnar våra vilda pollinatörer.
 • Ställ ut ett fågelbad eller skapa en liten damm. Har du en större bit mark, varför inte anlägga en våtmark? Vatten är viktiga för våra pollinatörer, fåglar, grodor, fiskar och andra vilda djur. Även en litet fågelbad gör skillnad. Har du möjlighet att anlägga en våtmark, kan du vara med och skapa en av våra mest artrika naturtyper. Du hjälper inte enbart till med att gynna fisk och djurlivet, utan hjälper också till med reningen av vattnet. Är du intresserad av att anlägga en våtmark? Kontakta Jonas Dahl, ekolog, på mail jonas.dahl@simrishamn.se.
 • Lämna kvar död, löv och kvistar. Om du rensar din tomt/mark kanske du kan samla stenar, död ved, löv och kvistar på särskilda områden. Död ved är fina boplatser för insekter och fåglar och genom en miljö av stenar, löv och kvistar, skapar du en fin livsmiljö för bland andra igelkottar, grodor och ödlor.
 • Plantera träd och buskar på hösten. Då luften är fuktigare och det är svalare ute, behöver du vattna mindre. Ett tips, som också Simrishamns kommun gör vid planteringar, är att blanda in biokol i jorden och toppa med sand. Biokolen binder vattnet, vilket gör att du inte behöver vattna lika mycket och sanden på toppen hjälper till med att rena vattnet.
 • Vattna med regnvatten! Genom att samla upp och vattna med regnvatten, sparar du inte enbart på vattnet, det är också bättre för dina växter då regnvatten är mer syrerikt än kranvatten.
 • Så gräs på våren eller under tidig höst. Då är det svalare och fuktigare ute och du slipper vattna så mycket.
 • Använd kompost istället för kemiska gödningsmedel. Det förbättrar markens hälsa.
 • Har du en biodling? Se till så att dina bin har nära till rikligt med mat så de inte konkurrerar ut vilda pollinatörer.