Projekt Vägval

I Projekt Vägval har 321 vägar i vår kommun fått namn. Det är vägföreningar, byalag, skolor och boende som har bidragit med lokalkunskap, gamla traktnamn, historik och tankar om sin väg.

Frågor och svar kring projekt Vägval

Här nedan hittar du svar för de vanligaste frågorna vi får kring projekt Vägval. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att höra av dig till Kontakt Simrishamn.

Projekt vägval har inneburit att fler än 300 vägar fått namn som medfört flera tusen nya adresser. Nu pågår arbetet med att skicka brev till samtliga berörda och informera om ny adress och när den börjar gälla. Vi beräknar vara klara med utskick till sista distriktet i Borrby under april 2019.

Kommunen registrerar den nya adressen i Lantmäteriets adressregister någon gång under dagen som är angivet i brevet. Skatteverket hämtar ut uppgifter från Lantmäteriet någon gång under helgen. Allt som händer i Lantmäteriets register under en vecka kan Skatteverket inte se i sina system förrän på måndagen därefter.

När det gäller olika digitala kartor, på internet och i navigatorer, så är de många. Alla företag hämtar in information på olika sätt. Vissa köper från Lantmäteriet och Trafikverket och är relativt snabba att uppdatera sina kartor. Exempel på detta är hitta.se och Eniro.se. Andra internetkartor är betydligt långsammare, kan ta år. Samma sak är det med kartor till navigatorer (TomTom m.fl.). Första steget är att kartföretaget ska uppdatera kartan och sen ska användaren ladda ner uppdateringarna till sin enhet. Som användare kan ju då nämnas DHL, Schenker, PostNord m fl.  Allt detta är utom kommunens kontroll och vi registrerar bara i de officiella registren hos Lantmäteriet och Trafikverket.

Angående blåljusmyndigheter så tar SOS Alarm information från de officiella registren. Adressregistret hos SOS Alarm uppdateras inte omedelbart varför det kan vara lämpligt att uppge den gamla adressen under en övergångsperiod. Ambulansföretagen och de kommunala räddningstjänsterna måste själv ta sitt ansvar att ha uppdaterade kartor. Blåljusmyndigheten använder sig framförallt av digitala kartor varför skyltar inte måste vara uppsatta för att de ska hitta. Självklart är det bättre om skyltar var uppsatta för då är det lättare att hänvisa till platsen vid en olycka.

I samband med projektet har vi upptäckt vissa felaktigheter som bör rättas till. Vi har bl.a. upptäckt att samboende är folkbokförd på annan närliggande fastighet. Då är det Skatteverket och de som har hand om folkbokföringen som varje enskild måste kontakta.

En bra karta på internet är ”Kartsök och ortnamn” hos Lantmäteriet, med länk nedan. Där kan man söka på adresser och ortnamn (bebyggelsenamn, natur- och terrängnamn, fornlämning, kyrka, trakt mm).

Här kommer du till Lantmäteriets karta.

Vi får mycket frågor när skyltar kommer upp och varför inte detta görs samtidigt med nya adresserna. Att sätta upp skyltar är ett projekt i sig som kräver utredning, avtal med markägare och upphandling för uppsättning. Detta kommer att ta lite tid och vi avvaktar finansiering men hyser stort hopp om att detta kommer att lösas inom en snar framtid.

I första hand är det adresser som har konstruerats från fastighetsbeteckningen som berörs. Dessa ligger som regel vid vägar som inte hade något namn. Det är inte bara lite tråkigt utan också opraktiskt eftersom den inte visar var byggnaderna är belägna. Inte minst försvårar det för blåljuspersonal, taxi och post. När vägen har fått ett namn kan adressen till exempel bli Solskensgatan 123 istället för Simrishamn 2356 och kommer då också att följa lagar och regler om hur en adress ska vara utformad.

Här i slutrapporten för Projekt Vägval kan du få information om vilka gator och vägar som namngivits i olika orter.

Namngivningen startade i september 2017 med början i Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby, och avslutades i Borrby och Östra Hoby under våren 2018. Här på kommunens webbplats har man kunnat följa arbetet och sett aktiviteter i projektet. På kommunkartan och via mail har man också kunnat ge förslag, berätta minnen, tipsa om gamla namn eller bara tycka till i största allmänhet.

Här kan se alla informationsträffar och möten i kronologisk ordning.

Här kan se alla inslag i media kronologiskt.

Skolor har haft aktiviteter runt ortnamn, Biblioteket har tipsat om de rätta böckerna och Österlens museum har haft utflykter och föredrag.

Korsavadsskolans utställning kan du se här.

Borrby skolas bidrag ser du här.

Kommunens namngrupp har gått igenom alla namnförslag och valt ut de som man tycker bäst speglar var vägen går och som bibehåller namntraditioner i trakten.

Remissvaren till namngruppen remissvarnamngrupp finns här i alfabetisk ordning.

De vägar som är namngivna i tätorter men blir namnlösa när de kommer ut på landsbygden har fått ett förlängt namn. Det vill säga att namnet som vägen har i tätorten kommer att följa den ut ur samhället och de som bor efter vägen får adress efter denna.

Fastigheter efter vägen numreras löpande utifrån de nummer som används i tätorten.

De som har fått ny adress har meddelats med brev till fastighetsägaren.

Om du är intresserad av att se vägsträckningen för en specifik väg ska du höra av dig till Kontakt Simrishamn.

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se

Kommunens adressering följer Svensk Standard SS 63 70 03. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister reglerar kommunernas och fastighetsägarnas skyldigheter angående adressättning.

Adressändring kostar ingenting och görs på Svensk Adressändrings hemsida.

Här kommer till Svensk Adressändrings hemsida.

Postnummer och vilken postort din adress tillhör bestäms av PostNord.

Här kommer du till PostNords hemsida.

Har du frågor om postnummer eller brevlådeplacering?

Här får du information om PostNords kundtjänst.

Om du har företag eller en förening som berörs av ny adress så måste du själv anmäla ändringen på Boverkets hemsida. Anmälan är kostnadsfri.

Här kommer du till Boverkets hemsida.

Vill du läsa mer?

Här kommer du till Lantmäteriets hemsida.

Här kan du läsa om Kulturmiljölagen.

Här kan du läsa om lagen om lägenhetsregister.

Adressnumrering

Vid adressnumrering tillämpas huvudregeln att husen på vänstra sidan av en väg eller gata ska ha udda nummer och att husen på den högra sidan ska ha jämna nummer. Vänster och höger räknas då i färdriktningen från vägens eller gatans början. Dock finns det et fåtal orter i kommunen där man en gång i tiden gjort tvärtom.

Vanligtvis väljer man att börja numreringen från ett samhälle eller från en större väg.
Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att sätta upp siffror på sin bostad, medan kommunen ser till att det kommer upp vägskyltar.

Adresser är något som måste fungera under en lång tid framöver. Därför sparas siffror vid större luckor mellan husen för att undvika littera, det vill säga A, B, C efter adressnumret då ett nytt hus byggs. Man kan inte heller börja med nummer 1 och 2 om ett hus ligger en bit in på vägen utan det måste även sparas siffror i början av vägen för eventuell framtida byggnation, även om det i dagsläget inte verkar troligt.

Här kan du läsa slutrapporten för projekt Vägval.