Markanvisningar

Aktuellt om markanvisningstävlingar

Just nu pågår utvärderingen av inlämnade bidrag till markanvisningstävling för Joneberg 3 som nu är avslutad. I höst kommer en ny tävling avseende 7 villatomter i Simris by. Håll utkik!

Riktlinjer för markanvisning

Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019, § 159 riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna är ett styrdokument om hur tilldelning av kommunägd mark som är avsedd för bostäder ska fördelas till marknaden.

Även i områden där kommunen inte är markägare men där kommunen ska anlägga gator, VA och belysning för framtida allmänna ytor finns det riktlinjer för exploateringsavtal som reglerar kommunens och exploatörernas ansvar i utbyggnaden. Syftet är att tilldelning av mark för bostäder och exploatering av allmänna ytor ska vara transparenta och tydliga.

Riktlinjer för markanvisningar

Riktlinjer för exploateringsavtal