Detaljplaner

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska tas fram. Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta en detaljplan.

  • En detaljplan anger hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut i ett visst område och talar om hur det är tillåtet att bygga.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram detaljplaner på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Planprocessen är en demokratisk process där berörda myndigheter och sakägare har möjlighet att föra fram synpunkter.
  • Planerna antas av samhällsbyggnadsnämnden och i vissa fall av kommunfullmäktige.
    De gällande detaljplanerna utgör grunden för hantering av en bygglovsansökan.

Här kan du läsa om plan- och bygglagen.

Information om detaljplan

Vill du få information om en detaljplan hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se