Detaljplaner

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska tas fram. Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta en detaljplan.

  • En detaljplan anger hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut i ett visst område och talar om hur det är tillåtet att bygga.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram detaljplaner på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Planprocessen är en demokratisk process där berörda myndigheter och sakägare har möjlighet att föra fram synpunkter.
  • Planerna antas av samhällsbyggnadsnämnden och i vissa fall av kommunfullmäktige.
  • De gällande detaljplanerna utgör grunden för hantering av en bygglovsansökan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close