Översiktsplan och strategiska dokument

Översiktsplanering innebär att ha hållbara strategier för kommunens långsiktiga utveckling de kommande decennierna. Det handlar om allt det som gör Simrishamn till en bra plats att bo på, nu och i framtiden.

Översiktsplaneringen är vägledande för hur den byggda miljön ska utvecklas och hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden. Översiktsplanen ska också kunna visa hur riksintressen och allmänna intressen ska vårdas.

Varje kommun i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen. En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument men ska ge riktlinjerna för framtida beslut om detaljplaner, bygglov och andra ställningstaganden. Till översiktsplanen kan man också koppla fördjupade översiktsplaner och/eller olika tillägg.

Här kan du läsa om plan- och bygglagen.

Vi arbetar också med andra former av strategier och planeringsprojekt på översiktlig nivå.