Översiktsplan och strategiska dokument

Översiktsplanering innebär att ha hållbara strategier för kommunens utveckling de kommande decennierna. Det handlar om allt det som gör Simrishamn till en bra plats att bo på, nu och i framtiden.

Översiktsplaneringen är vägledande för hur den byggda miljön ska utvecklas och hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden. Översiktsplanen ska kunna visa hur riksintressen och allmänna intressen ska vårdas.

Varje kommun i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan och bygglagen. En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument men ska ge riktlinjerna för framtida beslut om detaljplaner, bygglov och andra ställningstaganden.

Vi arbetar också med andra former av strategier, utredningar och planeringsprojekt på översiktlig nivå. Till översiktsplanen kan man koppla fördjupade översiktsplaner och/eller olika tillägg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close