Arkitektur- och kulturmiljöprogram

Simrishamns kommun har många höga kulturvärden i form av såväl byggnader som landskapsmiljöer som är viktiga för kommunens identitet – någonting som Simrishamns kommun är stolt över och vill värna om. Därför tar vi nu fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram som ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor.

Kulturmiljöer bidrar till kommunens attraktionskraft som besöksmål och boendemiljö. Därför kommer arkitektur- och kulturmiljöprogrammet vara vägledande för hur kommunen kan bevara det som finns idag men även hur man kan föra Simrishamn framåt genom att skapa ny bebyggelse. Att sätta en arkitektonisk vision är inte att i förväg detaljstyra utan att sätta olika stadsbyggnadsinitiativ och enskilda projekt i ett större sammanhang. Syftet är att programmet ska bli ett inspirationsrikt och rådgivande tillägg till vår översiktsplan som vänder sig till medborgare, tjänstepersoner, politiker, och besökare i Simrishamns kommun.

Under våren 2019 påbörjades en inventering av kulturmiljöer runt om i kommunen, ett underlag som ligger till grunden för arbetet med att ta fram Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet för Simrishamns kommun.  Medborgare fick även möjlighet att påverka genom en digital dialog som pågick under november och december 2019.

Underlaget kommer att användas i det fortsatta arbetet med framtagandet av ett arkitektur- och kulturmiljöprogram. Under 2020 kommer programmet att ställas ut i sin helhet och då finns möjligheter att tycka till om innehållet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close