Havsplan och kustzonsanalys

Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde, är föremål för samråd 6 april–14 juni 2019.

Diarienummer SBN 2018/1139.

Många intressen samsas i havet och längs kusten, vilket skapar behov av en långsiktig planering och förvaltning. Denna fördjupning av översiktsplanen, havsplanen med tillhörande kustzonsanalys, handlar om just havets framtida utveckling och stakar ut den framtidsvision kommunen har för sitt havsområde och ger ett helhetsgrepp kring den framtida förvaltningen.

Det är ett strategiskt dokument att använda vid avvägningar och beslut rörande kommunens havs- och kustområde.

Havsplanens syfte är att klargöra hur kommunens havsområde ska användas. Planen sammanställer kunskap och underlag för att skapa en helhetsbild av havs- och kustområdet. En helhetsbild som leder till väl förankrade strategier och riktlinjer samt förslag på åtgärder som möjliggör att strategierna kan uppnås.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-11 § 37 att godkänna planen för samråd.

Här kan du läsa planen i en blädderbar version

Planen finns också att läsa på:

  • Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
  • Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2 Simrishamn
  • Marint centrum, foajén, Varvsgatan 4 Simrishamn
  • Bokbussen, det mobila biblioteket. Du kan se turlistan här.

Planen finns tillgänglig för nedladdning längre ner på sidan. Av storleksskäl är detta en lågupplåst version. Önskar du få en högupplöst version som du kan skriva ut skickad till dig, vänligen kontakta: kontakt@simrishamn.se

Öppet hus:

Välkomna på öppet hus i Simrishamns bibliotek. Representanter från kommunen kommer att finnas på plats för att svara på frågor under följande tider: tisdag 7 maj kl. 16-19, onsdag 8 maj kl 13-15.

Frågor beträffande planen kan ställas till:

Kontakt Simrishamn: 0414-81 90 00
Planarkitekt David Tufvesson: 0414-81 92 53

Synpunkter:

Synpunkter ska skickas till Simrishamns kommun senast 2019-06-14.
Adress:
Samhällsbyggnads-förvaltningen/Plan- och exploateringsenheten
272 80 Simrishamn
Eller skickas via e-post till: kontakt@simrishamn.se

Så fungerar översiktsplanering

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga och strategiska planeringsinstrument och ska formulera visioner för fram­tiden och belysa den planerade utvecklingen i kommunen. Översiktsplanen kartlägger mark- och vattenanvändning i generella drag och konsekvenserna av den planerade utvecklingen redogörs.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som behandlar hela kommunens yta. Gällande översiktsplan ger en introduktion till de planeringsmässiga förutsättningarna i havet men inte några riktlinjer eller strategier. Därför tas nu denna kompletterande havsplan fram.

Arbetsprocessen är styrd av Plan- och bygglagen och följer de formella steg denna lag anger. Två gånger ska en översikts­plan ställas ut så allmänheten har möjlighet att ta del av förslaget och även lämna synpunkter. Havsplanen befinner sig nu i det första skedet, samrådsskedet, och möjlighet att tycka till om planförslaget finns till och med den 14 juni 2019.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close