Havsplan och kustzonsanalys

Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde, är utställd under perioden 11 april - 18 juni 2020. Nedan kan du se handlingar som ställs ut och i kungörelsen finns information hur du lämnar synpunkter.

Diarienummer SBN 2018/1139.

Många intressen samsas i havet och längs kusten, vilket skapar ett behov av en långsiktig planering och förvaltning. Havsplanen med tillhörande kustzonsanalys är en fördjupning av kommunens översiktsplan och handlar om just havets framtida utveckling. Den stakar ut den framtidsvision kommunen har för sitt havsområde och ger ett helhetsgrepp kring den framtida förvaltningen.

Det är ett strategiskt dokument att använda vid avvägningar och beslut rörande kommunens havs- och kustområde.

Havsplanens syfte är att klargöra hur kommunens havsområde ska användas. Planen sammanställer kunskap och underlag för att skapa en helhetsbild av havs- och kustområdet. En helhetsbild som leder till väl förankrade strategier och riktlinjer samt förslag på åtgärder som möjliggör att strategierna kan uppnås.

Här kan du läsa planen i en blädderbar version

Av storleksskäl är länken till havsplanen nedan lågupplöst. Önskar du få en högupplöst version som du kan skriva ut skickad till dig, vänligen kontakta: kontakt@simrishamn.se

Handlingar som ställs ut:

Kungörelse

Havsplan och kustzonsanalys (lågupplöst)

Mark- och vattenanvändningskarta

Samrådsredogörelse 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close