Havsplan och kustzonsanalys

Havsplan och kustzonsanalys, fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde, är var utställd under perioden 11 april - 18 juni 2020. Nedan kan du se handlingar som ställdes ut.

Diarienummer SBN 2018/1139.

Många intressen samsas i havet och längs kusten, vilket skapar ett behov av en långsiktig planering och förvaltning. Havsplanen med tillhörande kustzonsanalys är en fördjupning av kommunens översiktsplan och handlar om just havets framtida utveckling. Den stakar ut den framtidsvision kommunen har för sitt havsområde och ger ett helhetsgrepp kring den framtida förvaltningen. Det är ett strategiskt dokument att använda vid avvägningar och beslut rörande kommunens havs- och kustområde.

Havsplanens syfte är att klargöra hur kommunens havsområde ska användas. Planen sammanställer kunskap och underlag för att skapa en helhetsbild av havs- och kustområdet. En helhetsbild som leder till väl förankrade strategier och riktlinjer samt förslag på åtgärder som möjliggör att strategierna kan uppnås.

Av storleksskäl är länken till havsplanen nedan lågupplöst.

Här kan du läsa havsplanen i en blädderbar version.

Önskar du få en högupplöst version som du kan skriva ut vänligen hör av dig till Kontakt Simrishamn:

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se

Handlingar som ställdes ut:

Kungörelse

Havsplan och kustzonsanalys (lågupplöst)

Mark- och vattenanvändningskarta

Samrådsredogörelse