Sjöfartsstråket

Sjöfartsstråket är ett stadsutvecklingsprojekt som syftar till att utveckla Simrishamns havsfront. Projektet påbörjades 2013 och hittills har tre etapper genomförts. Under sommaren 2019 fördes en medborgardialog kring områdena vid hamnen och småbåtshamnen. Detta arbete resulterade i att kommunen skulle ta fram en vägvalsstudie för hamnen i Simrishamn. Detta arbete pågår just nu.

Sjöfartsstråket följer kustlinjen från Tobisvik i norr till Branteviksvägen i söder. Stråket erbjuder ett varierat utbud av rekreation, aktiviteter och naturupplevelser. Utvecklingen av stråket har medfört att hamn och strand fått en större plats i staden. Längs stråket finns även mötesplatser som erbjuder närhet till havet. Projektet syftar till att utifrån havets förutsättningar utveckla Simrishamns stad för både besökare och medborgare.

Under sommaren 2019 fördes en medborgardialog kring områdena vid hamnen och småbåtshamnen. I samarbete med skolklasser utvecklades då också gestaltningar av mötesplatser på nio olika platser längs sjöfartsstråket. Medborgare kunde sedan lämna in förslag gällande utvecklingen av stråket.

Tullhusstranden

Det som sägs vara platsen för Simrishamns första hamn utgör den första etappen som genomfördes av Sjöfartsstråket. I och med att den lilla sandstranden har lyfts fram har kopplingen mellan staden och havet förstärkts. Platsen erbjuder sittplatser i sol och ett nytt gångstråk längs havet separerat från biltrafiken samt ett nytt landmärke i form av en fyrbåk. Tullhusstranden ritades av Sydväst arkitektur & landskap och stod färdig 2016. Platsen belönades med Siena-priset 2016, och Skånes arkitekturpris 2017. Sienapriset tilldelades projektet med följande motivering:

”Med Tullhusstranden har Simrishamn fått ett förnyat fokus på stadens möte med havet. Med en landskapsarkitektur som på ett självklart sätt fogar samman stråk, rörelser, rum och ytor lyfter den sin omgivning. Resultatet är anspråksfullt i sin anspråkslöshet.”

Tobisvik

En ny detaljplan för Tobisvik togs fram 2014, och etappen omfattar genomförande och byggnation av detaljplanen med syfte att stärka trafiksituationen i området. Tobisvägen har breddats och dragits om så att den följer Tommarpsån och två nya parkeringsplatser har anlagts. Slänten mot ån har rensats och nya träd, ek och al, har planterats. Längs sträckan finns två nya utegym, ett vid den norra parkeringen och ett vid tennisbanorna. Ett tredje utegym finns längs badstigen.

Badstigen

Etapp Badstigen sträcker sig från Tobisvägen i norr till järnvägsbron över Tommarpsån i söder. Ett nytt utegym har anlagts, badstigen har asfalterats för ökad tillgänglighet och ny belysning har satts upp längs stigen. På stranden har sandblottor skapats för att skapa livsmiljöer för olika djur och insekter med syfte att öka den biologiska mångfalden.

Hav, hamn, fiske och sjöfart har haft stor betydelse för Simrishamn genom historien. Den första tilläggsplatsen som byggdes var Storebro. Bron var byggd på stenkistor och försedd med järnvägsspår. Storebro invigdes den 24 augusti 1859.

Nästa stora hamnbygge drog igång 1908 och omfattade nya kajer, läggning av järnväg och förstärkning av de yttre pirarna och hamnarmarna. Den nya handelshamnen invigdes den 14 september 1910, byggnadskostnaden för hamnen var 660 000 kr. År 1960 utvidgades fiskehamnen. Det nya hamnbygget kostade cirka 5 miljoner kronor.

Idag har Simrishamn tre hamnar; småbåtshamnen, handelshamnen och fiskehamnen längst söderut. Den nära kopplingen mellan havet, hamnen och staden ger stora utvecklingsmöjligheter vilket är upprinnelsen till Sjöfartsstråket.

Sjöfartsstråket omnämns också i kommunens översiktsplan där det kallas ”havsstråket”. Det beskrivs som ett stråk utmed kusten som ska stärkas och bli mer inbjudande. Områdena vid hamnplan, Bornholmskajen och Södra kajen ska utvecklas så att havsfronten blir en av stadens framsidor. Möjligheter för ökad publik användning ska också studeras.

Sjöfartsstråket har sina rötter i två av översiktsplanens övergripande mål, att ”utveckla Simrishamns unika värden med varsam hand” och ”Centrum Simrishamn”. Det första målet innebär att vi ska utveckla och värna byggnadskulturen, skapa nya kulturmiljöer och bevara vårt kulturarv. Det andra målet innebär att vi ska skapa mer stadskänsla i Simrishamn, utveckla kopplingen mellan staden och havet.

Mål med dialogen

Vårt mål var att ta reda på hur olika platser längs sjöfartstråket skulle kunna utnyttjas på ett sätt som får fler människor att känna sig hemma på fler platser. Därför inledde vi en medborgardialog där personer som bor och lever i Simrishamns kommun gavs möjligheten att komma med egna förslag på hur stråket skulle kunna utvecklas.

Maj 2019

Under maj månad genomfördes ett antal workshops för att ta reda på vad vad olika grupper har för olika förslag och idéer kring utvecklingen av Sjöfartsstråket. Först ut var förskolebarnen från Simrislundsskolan som arbetade med Sjöfartsplatsen och Södra planteringen. Vid Sjöfartsplatsen föreslog de bland annat klätterträd och solstolar, en lekplats med rutschkanor och en fotbollsplan. I Södra planteringen fick de måla sina förslag på graffitiplanket, och målade bord och stolar, solstolar, hjärtan som man kan sitta på, ett hus man kan gå in i, och gärna en robot!

Hjärtan i olika färger som är målade på en vägg med en färglad bakgrund.

Därefter var det dags för föreningar och näringsliv att tycka till. Under en workshop delades deltagarna in i grupper och fick först tycka till om Sjöfartsstråket utifrån sin verksamhet. Efter det blev grupperna tilldelade en karaktär och uppgiften var att tycka till utifrån en annan persons perspektiv och försöka sätta sig in i denna karaktärs behov och anspråk. Utifrån karaktärens önskningar skulle gruppen placera ut legobitar i olika färger på ett flygfoto över området, där olika färger representerade olika funktioner och aktiviteter.

April 2019

Den 12 april kl 13.00 invigdes Sjöfartsstråkets fortsättning på Skeppet, Marint centrum. Under invigningen föreläste museichef Lena Alebo om Sjöfartens historia och visade bilder av konstnären John Jönsson som avbildat sin mor Blenda Olsson. Blenda Olsson fortsatte sillfisket på egen hand med hjälp av sonen efter att hennes man omkommit under en storm på laxfiske vid tyska kusten. Därefter berättade hamnchefen Fredrik von Segebaden om hamnens historia och hamnverksamheten idag. Föreläsningsserien avslutades med Erik Hannerz, sociolog och forskare vid Lunds universitet. Han föreläste om hur konsten och leken kan bli en del av stadsutvecklingen. Under invigningen premiärmålades Simrishamns första öppna graffitivägg, ett segelformat plank som finns i Södra planteringen.

Sjöfartsstråkets fortsättning innebar etapperna som sträcker sig från stationen till den gamla järnvägsbron över Tommarpsån (småbåtshamnen och hamnen).

Under våren och sommaren 2019 placerades ett antal tillfälliga installationer och informationspunkter ut längs sträckan. Informationspunkterna bestod av historiska bilder som visade hur området sett ut förr i tiden, och installationerna testade ett framtida användningsområde. Installationerna var bland annat byggda av gamla fiskelådor, som målats av ungdomar på Korsavadsskolan i ett graffitiprojekt.

Installationerna kommer var på plats från och med den 12 april till och med slutet av september, och därefter utvärderades arbetet och installationerna för att avslutas med en föreläsning och presentation av resultat och fortsatt arbete. Under den här perioden var det möjligt för medborgare att lämna synpunkter och förslag kring hur platserna ska utvecklas och användas i framtiden.

I projektet med Sjöfartsstråket ville vi hitta former för att skapa bra förutsättningar för människor att engagera sig och delta i stadsutvecklingen. Att lyssna på, välkomna och ta hand om sina medborgare är en plikt för det allmänna och vi vill genom att bjuda in till olika samverkansformer ta vara på medborgarnas kreativitet, kraft och handlingsförmåga.

Alla har inte lika lätt att använda sig av det offentliga rummet. Med syftet att underlätta för unga personer i kommunen att uttrycka sig i det offentliga rummet inleddes ett graffitiprojekt kopplat till medborgardialogen som fördes kring sjöfartstråket 2019.

Graffitiprojektet inleddes med att niondeklassare på Korsavadsskolan hjälpte till med att måla 400 kasserade fiskelådor som sedan byggts om till tillfälliga möbler längs stråket. Ungdomarna handleddes under graffitimålningen av två konstpedagoger från föreningen Streetcorner som lärde ut hur man målar med sprayfärg.

Bild på elever och pallarna som de målade på. De här är målade i olika blå färger.

Bild på pallarna som eleverna fick måla på. De här är målade i vit, brunt och orange.

Bild på personal på gata och park när de arbetar med pallarna som eleverna fick måla på. I bakgrunden syns en traktor, ett hus och en gata.

Bild från Simirshamns hamn där de pallar som eleverna hade målat har lagts ut ovanpå varandra och på rad med träplankor ovanpå. De ser ut som superkorta och små bryggor.

Bild på en fyrkantig sittanordning med träd som växer i mitten av anordningen. Bilden är tagen ovanför vid Simrishamns småbåtshamn.

Därefter genomfördes en öppen workshop-serie på Benka-dí där ungdomar och konstskolelever fick fördjupa sina kunskaper kring graffiti både i teori och praktik med slutmål att få uppföra sin ”piece” på det tillfälliga, öppna graffitiplanket som byggs i Södra planteringen.

Planket har sin upprinnelse i ett medborgarförslag att det behövs en öppen vägg i Simrishamn för konstnärer att öva på och en idé från Elvira Ansund och Sarrah Finnig vid Österlenskolan. Elvira och Sarah ansåg att det fanns för lite för ungdomar att göra i det offentliga rummet i allmänhet och i Södra planteringen i synnerhet och att en öppen vägg skulle aktivera platsen och göra den till en mötesplats. Elvira och Sarah ansåg att formgivningen av planket borde vara platsspecifik och därmed fick utformningen havsnära referenser till segel.

På invigningen den 12 april målades planket av deltagarna från workshopen, därefter är det öppet för alla att måla så länge man respekterar varandra!