Planerade driftstörningar

Provning av huvudventiler i Simrishamn

Österlens VA kommer under vintern och våren 2021 att kontrollera att samtliga huvudventiler fungerar i Simrishamns stad. När detta arbetet utförs kan de boende i närheten tillfälligt märka att dricksvattnet försvinner, ett lägre vattentryck eller att dricksvattnet kan vara något missfärgat.

Missfärgat vatten är inte farligt. Spola en stund så försvinner det.

Under arbetet kommer vissa spolposter i området stå och rinna. Detta för att hjälpa till att spola rent dricksvattnet.

SMS kommer att skickat till de som berörs av VA-arbetet. Mer information om vår SMS-tjänst hittar du här. 

Vecka 2-4 2021 testas huvudventiler på i området från Kristianstadsvägen, Bomgatan, Lillevångsgatan och Ehrenflyktsgatan ned till hamnen i Simrishamn. Även industriområdet på Skansen kommer att beröras.
Bilden nedan visar vilket område som berörs.

Renovering av avloppsledningsnätet i Simrishamn kommun

Österlens VA AB kommer tillsammans med NCC på uppdrag av Simrishamns kommun under oktober till december att utföra renovering av avlopplsledningsnätet i Simrislund längs med Branteviksvägen och Gamla vägen. Syftet med denna renovering är att förnya befintlig stamledning mellan Simrishamns tätort och Stengårdens reningsverk.

Arbetsmetod

Den metod som kommer användas kallas relining vilket innebär att man förnyar ledningen från insidan genom att man drar i en plaststrumpa som sedan blåses upp och tätar rören från insidan. Arbetet genomförs genom befintliga brunnar i gatan och i anslutande grönområde där ledningen ligger.

Påverkan hos kunder

Arbetet ska inte påverka abonnenter anslutna till avloppsledningsnätet utan avloppet ska fungera som vanligt detta gäller även dricksvattnet.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas utmed Branteviksvägen i höjd med hamnen i vecka 42 och beräknas vara klart vecka 50 nere vid Horsahallens pumpstation på Gamla vägen.

Vi ber om överseende med de eventuella olägenheter som arbetet medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra ledningsnät med bra funktion.

Har du frågor?

Kontakta oss:

Österlen VA AB:
Projektledare Anand Andersson                Telefon nr: 0414 – 81 92 99

NCC
Lars Göransson                                           Mobil nr: 0765 – 21 63 95

Renovering och ombyggnad av vacuum i Örnahusen mf

I de södra delarna av kommunen längsmed kusten finns ett system för transport av avloppsvatten med vacuum. Detta system har sina för och nackdelar, kommunen står nu inför att behöva renovera detta eller bygga om det till en annan tekniklösning. I dagsläget är detta i en utredningsfas och kommer mynna ut i en upphandling för utförande. Färdig cirka 2021.

Renovering ombyggnad av pumpstation i Hammenhög

En pumpstation som står inför en större renovering har utretts, denna utredning visade att det fanns möjlighet att bygga bort stationen helt och ersätta denna med självfallsledning. Fördelen med att kunna transportera avloppvatten med självfall är att man minskar kostnaderna över tid då det inte genererar några kostnader i energi för att förflytta avloppsvattnet samt att om man kan bygga bort en pumpstation frigörs den yta pumpstationen tidigare tog i anspråk. Projektet är i dagsläget i en projekteringsfas som kommer mynna ut i en utförande entreprenad. Färdig cirka 2021.