Planerade driftstörningar

Renovering av avloppsledningsnätet i Simrishamn kommun

Österlens VA AB kommer tillsammans med NCC på uppdrag av Simrishamns kommun under oktober till december att utföra renovering av avlopplsledningsnätet i Simrislund längs med Branteviksvägen och Gamla vägen. Syftet med denna renovering är att förnya befintlig stamledning mellan Simrishamns tätort och Stengårdens reningsverk.

Arbetsmetod

Den metod som kommer användas kallas relining vilket innebär att man förnyar ledningen från insidan genom att man drar i en plaststrumpa som sedan blåses upp och tätar rören från insidan. Arbetet genomförs genom befintliga brunnar i gatan och i anslutande grönområde där ledningen ligger.

Påverkan hos kunder

Arbetet ska inte påverka abonnenter anslutna till avloppsledningsnätet utan avloppet ska fungera som vanligt detta gäller även dricksvattnet.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas utmed Branteviksvägen i höjd med hamnen i vecka 42 och beräknas vara klart vecka 50 nere vid Horsahallens pumpstation på Gamla vägen.

Vi ber om överseende med de eventuella olägenheter som arbetet medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra ledningsnät med bra funktion.

Har du frågor?

Kontakta oss:

Österlen VA AB:
Projektledare Anand Andersson                Telefon nr: 0414 – 81 92 99

NCC
Lars Göransson                                           Mobil nr: 0765 – 21 63 95

Renspolning av vattenledningsnätet i Simrishamn kommun

Svapipe AB kommer under oktober och november att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Vik, Rörums sommarby och Rörum på uppdrag av Österlen VA AB. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod

Den metod som kommer användas kallas luft- och vattenspolning vilket innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas i Vik under v.41 och beräknas ta 3 veckor. Rörum påbörjas v.44 och Knäbäckshusen påbörjas v.45 allt beräknas vara klart i slutet av v.46.
Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper och det kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3–5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Observera! Vissa fastigheter kan bli berörda fler än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor?

Kontakta oss:

Österlen VA AB:
Magnus Mårtensson                 Telefon nr: 0414 – 81 92 13

Svapipe AB
Robert Bromell                          Mobil nr: 0733 – 69 36 09
Jan-Eric Johansson                    Mobil nr: 0733 – 69 36 03

Renovering och ombyggnad av vacuum i Örnahusen mf

I de södra delarna av kommunen längsmed kusten finns ett system för transport av avloppsvatten med vacuum. Detta system har sina för och nackdelar, kommunen står nu inför att behöva renovera detta eller bygga om det till en annan tekniklösning. I dagsläget är detta i en utredningsfas och kommer mynna ut i en upphandling för utförande. Färdig cirka 2020-2021.

Renovering ombyggnad av pumpstation i Hammenhög

En pumpstation som står inför en större renovering har utretts, denna utredning visade att det fanns möjlighet att bygga bort stationen helt och ersätta denna med självfallsledning. Fördelen med att kunna transportera avloppvatten med självfall är att man minskar kostnaderna över tid då det inte genererar några kostnader i energi för att förflytta avloppsvattnet samt att om man kan bygga bort en pumpstation frigörs den yta pumpstationen tidigare tog i anspråk. Projektet är i dagsläget i en projekteringsfas som kommer mynna ut i en utförande entreprenad. Färdig cirka 2020.