Planerade driftstörningar

Information till fastighetsägare i Gamla stan, Simrishamn

Vi kommer att utföra underhållsarbete på VA-systemet i ert område med start tredje oktober 2018. Arbetet kommer att utföras av PEAB och kommer att pågå till och med april 2019. Under arbetstiden kommer framkomligheten att vara begränsad för de boende. Arbetsområdet är markerat med rosa i bilden nedan.

Arbetsområdet i Gamla stan, Simrishamn, markerat med rosa.

Tidsplan – Tiderna nedan är preliminära och kan komma att ändras

  • Entreprenören börjar etablera byggarbetsplatsen under vecka 40 vid Västra parkskolan, nummer ett i bilden ovan.
  • Från vecka 41 till ca 47 kommer VA-ledningarna på Lilla Norregatan att bytas ut, mellan punkterna två och tre i bilden ovan.
  • Arbetet på Nisbethsgatan kommer att pågå mellan vecka 46 och vecka 51.
  • Store Bengts strädde kommer arbetet att påbörjas under veckorna 49 och 50.
  • Saneringsarbetet på Store Bengts strädde kommer att fortsätta under vecka två till vecka sju.
  • Ågatan saneras under vecka sju till vecka 13.

Störningar i vattentillförseln kommer att förekomma under arbetstiden. Särskild information kommer att meddelas inför varje störning. Vi kommer att skicka ut SMS någon dag innan en planerad vattenavstängning. Om du inte är mantalsskriven på din fastighet kommer du inte automatiskt att få ett SMS. Du måste själv registrera ditt telefonnummer här, alternativt kontakta VA-avdelningen för att få ditt telefonnummer registrerat.

Renovering överföringsledning mellan Ö Tommarp och Bjärsjö

En del i att säkra avloppsledningssystemet är att trygga överföringarna mellan orterna.
Simrishamns kommun har valt vägen att centralisera reningen av avloppsvatten och detta innebär långa transportsträckor från byarna långt ut i systemet till Stengårdens avloppsreningsverk i Simrishamn. Med tanke på sannolikhet och konsekvens har man på VA-avdelningen valt att trygga dessa överföringsledningar. I dags läget är projektet i en utredningsfas, detta ska mynna ut i en upphandling för ett utförande. Färdig cirka 2019

Renovering och ombyggnad av vacuum i Örnahusen mf

I de södra delarna av kommunen längsmed kusten finns ett system för transport av avloppsvatten med vacuum. Detta system har sina för och nackdelar, kommunen står nu inför att behöva renovera detta eller bygga om det till en annan tekniklösning. I dagsläget är detta i en utredningsfas och kommer mynna ut i en upphandling för utförande. Färdig cirka 2019-2020

Renovering ombyggnad av pumpstation i Hammenhög

En pumpstation som står inför en större renovering har utretts, denna utredning visade att det fanns möjlighet att bygga bort stationen helt och ersätta denna med självfallsledning. Fördelen med att kunna transportera avloppvatten med självfall är att man minskar kostnaderna över tid då det inte genererar några kostnader i energi för att förflytta avloppsvattnet samt att om man kan bygga bort en pumpstation frigörs den yta pumpstationen tidigare tog i anspråk. Projektet är i dagsläget i en projekteringsfas som kommer mynna ut i en utförande entreprenad. Färdig cirka 2019.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close