Planerade driftstörningar

Information till fastighetsägare i Gamla stan, Simrishamn

Simrishamns kommun, VA-avdelningen, har utfört ett saneringsarbete av vatten och avloppsledningar i berörda gator..

Arbetet utfördes av PEAB och går in i en återställnings fas nu. Kvarvarande arbete är stensättning av gatorna och gatubelysning. För att ha så bra förutsättningar som möjligt för stensättningen behöver ytorna sätta sig detta för att det inte ska uppstå några svackor och sättningar i efterhand. Under denna tid kommer gatorna att hållas grusade.

Arbetsområdet är markerat med rosa i bilden.

Tiden för att ytorna ska sätta sig kommer vara minst 6 månader.

Renovering överföringsledning mellan Ö Tommarp och Bjärsjö

En del i att säkra avloppsledningssystemet är att trygga överföringarna mellan orterna.
Simrishamns kommun har valt vägen att centralisera reningen av avloppsvatten och detta innebär långa transportsträckor från byarna långt ut i systemet till Stengårdens avloppsreningsverk i Simrishamn. Med tanke på sannolikhet och konsekvens har man på VA-avdelningen valt att trygga dessa överföringsledningar. I dags läget är projektet i en utredningsfas, detta ska mynna ut i en upphandling för ett utförande. Färdig cirka 2019

Renovering och ombyggnad av vacuum i Örnahusen mf

I de södra delarna av kommunen längsmed kusten finns ett system för transport av avloppsvatten med vacuum. Detta system har sina för och nackdelar, kommunen står nu inför att behöva renovera detta eller bygga om det till en annan tekniklösning. I dagsläget är detta i en utredningsfas och kommer mynna ut i en upphandling för utförande. Färdig cirka 2019-2020

Renovering ombyggnad av pumpstation i Hammenhög

En pumpstation som står inför en större renovering har utretts, denna utredning visade att det fanns möjlighet att bygga bort stationen helt och ersätta denna med självfallsledning. Fördelen med att kunna transportera avloppvatten med självfall är att man minskar kostnaderna över tid då det inte genererar några kostnader i energi för att förflytta avloppsvattnet samt att om man kan bygga bort en pumpstation frigörs den yta pumpstationen tidigare tog i anspråk. Projektet är i dagsläget i en projekteringsfas som kommer mynna ut i en utförande entreprenad. Färdig cirka 2019.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close