Avgifter för vatten och avlopp

Vatten och avlopp är en avgiftsfinansierad verksamhet. Det innebär att vi inte finansieras av några skattemedel och att vi inte är vinstdrivande.

Vi bedriver vår verksamhet efter de politiska beslut som fattats i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Avgifterna vi får in ska täcka drift och underhåll av både VA-ledningar samt vatten- och reningsverk. Nivån på avgifterna regleras enligt gällande VA-taxa och anpassas regelbundet för att täcka de kostnader som finns.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close