Avgifter för vatten och avlopp

Vatten och avlopp är en avgiftsfinansierad verksamhet. Det innebär att vi inte finansieras av några skattemedel och att vi inte är vinstdrivande.

Vi bedriver vår verksamhet efter de politiska beslut som fattats i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Avgifterna vi får in ska täcka drift och underhåll av både VA-ledningar samt vatten- och reningsverk. Nivån på avgifterna regleras enligt gällande VA-taxa och anpassas regelbundet för att täcka de kostnader som finns.