Anmälan för vatten och avlopp

För att ansluta dig till vår kommuns allmänna vatten - och avloppsledningar måste du kontakta oss.

Om du vill ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppssystemet rekommenderar vi dig  att ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Det eftersom att det många gånger måste utredas, projekteras och byggas ut vatten- och avloppsledningar innan någon faktisk anslutning av fastigheten kan göras.

Vatten- och avloppsavdelningen sköter handläggningen av nyanslutningar respektive olika förändringar av installationen inne på fastigheterna. Ansvaret för att installationen blir utförd enligt gällande lagar och föreskrifter, samt att de Allmänna bestämmelser för brukande av Simrishamns kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA del 1-3) efterföljs, åläggs helt fastighetsägaren.

För inkoppling till vår kommuns allmänna vatten- och avloppsnät tillåts endast att godkända installationsmaterial och apparater används. För handläggningen av ansökan om vatten- och avloppsinstallation debiteras ingen särskild avgift.

När ska ansökan göras?

  • Vid all nyanslutning samt där antalet byggnader med vatten och avlopp eller lägenheter utökas eller förändras.
  • Vid åtgärder som medför förändrad funktion av installationen.
  • Vid åtgärder som medför väsentlig ökning av flödet i servisledningarna.

Planritningar

Planritningar ska inlämnas som visar all nybyggnation, i övriga fall enligt överenskommelse med vatten- och avloppsavdelningen. Planritningar över ingående våningsplan eller del av detta skall då redovisas i ett exemplar vardera.

Tidpunkten

Ovannämnda handlingar ska vara inlämnade i god tid före planerad byggstart. Om nya servisledningar ska dras fram måste handlingarna vara inlämnade senast två månader före planerad byggstart.

Arkivhandlingar

När byggnationen är avslutad arkiveras inlämnad situationsplan och planritningar. Eventuella ändringar (relationsritningar) under byggtiden ska lämnas in. Arkiveringen är avgiftsfri och skall ses som en service som fastighetsägaren sedan kan utnyttja vid eventuella framtida förändringar på sin installation.

Viktigt information innan anläggningen får tas i bruk

Innan vatten- och avloppsanläggningen får tas i bruk ska vatten- och avloppsavdelningen ha monterat och plomberat en vattenmätare. Det åläggs fastighetsägaren att meddela detta.