Ny infart/utfart till fastighet

Om du vill anlägga eller ändra en utfart mot en gata där kommunen är väghållare, ska du lämna in en ansökan. Det är du som sökande och fastighetsägare som står för kostnaden av ombyggnaden. En individuell bedömning behöver alltid göras, men vi utgår från punkterna nedan.

  • Vad detaljplanen säger.
  • I normalfallet max en in- och utfart per fastighet.
  • Sikten måste vara god. Murar, plank, staket, häckar och annan växtlighet får inte vara högre än 80 centimeter om de ligger inom 2,5 meter från infarten i en sikttriangel.
  • Markbeläggningen behöver troligen justeras, till exempel sänka kantstenen till befintliga marknivåer.
  • In- och utfarten ska inte vara i vägen för; tele- och belysningsstolpar, ledningar, trafiksignaler/skyltar, brunnar, telefon- eller elskåp.
  • Avståndet till övergångsställe eller korsning bör inte vara kortare än 10 meter.
  • Restriktiva med utfart över gång- och cykelbanor.
  • Trafiksäkerheten i stort måste beaktas, till exempel intill skolor, gatans trafikmängd m.m.
  • In- och utfarten måste fungera väl ur stadens drift- och underhållssynpunkt.
  • Säkerställa att dagvatten omhändertas inom den egna fastigheten.

Ansökan skickas till kontakt@simrishamn.se och ska innehålla en situationsplan över området med måttangivelser för den tänkta åtgärden, ovan punkter ska tydligt redovisas i planen samt i text.

Du behöver också bifoga fotografier sett från vägen mot området i fråga, gärna från olika vinklar.

Väglag (1971:948)
En enskild körväg får inte anslutas (eller ändras) till en allmän väg utan väghållningsmyndighetens tillstånd. Väghållningsmyndigheten ska pröva om den tilltänkta åtgärden är lämplig med hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen. Om tillstånd saknas eller har återkallats, får väghållningsmyndigheten vidta de åtgärder som behövs för rättelse.