Invasiva främmande arter

Bilder ovan på invasiva främmande arter: 1. Blomsterlupin, 2. Jättebalsamin, 3. Jätteloka, 4. Jätteslide, 5. Parkslide och 6. Vresros. 

I hela Sverige pågår just nu en nationell satsning för att bekämpa och kartlägga invasiva främmande arter. Om du ser en sådan art är vi väldigt tacksamma om du rapporterar in det till oss och den nationella artportalen. Nedanför finns en lista med information om vanligt förekommande invasiva främmande arter i Simrishamns kommun.

Arterna hotar den biologiska mångfalden och kan orsaka stor skada på människors och djurs hälsa samt skogs- och jordbruk. De får därför inte importeras, säljas, bytas eller spridas. Varje fastighetsägare har också ansvar för att att bekämpa de invasiva främmande arterna på sin mark.

Vad är en invasiv främmande art?

Det är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen.

Har du sett en invasiv främmande art i vår kommun?

Då är vi väldigt tacksamma om du rapporterar in ditt fynd till oss och den nationella artportalen. Rapporterna skapar värdefullt underlag för arbetet med att bekämpa och minska spridningen av arterna.

Rapportera fynd av invasiv främmande art

  1. Ta en och gärna flera bilder av den invasiva främmande arten. När du sedan anmäler ditt fynd bifogar du bildmaterialet för att artexperterna ska kunna fastställa vilken art det är.
  2. Klicka på denna länk och rapportera ditt fynd till Simrishamns kommun.
  3. Klicka på denna länk och rapportera ditt fynd till den nationella artportalen.
  4. Klart. Stort tack för din hjälp!

Fastighetsägares ansvar

De arter som finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter är fastighetsägaren skyldig att bekämpa på sin mark.

Vilka arter finns med på EU:s förteckning?

Här kan du läsa om vilka invasiva främmande arter som finns med på EU:s förteckning.

Anmäla markägare

Vill du anmäla en markägare som du anser inte tar ansvar för bekämpning av EU-listade invasiva främmande arter på sin mark ska du kontakta länsstyrelsen i Skåne.

Här kontaktar du länsstyrelsen i Skåne.