Skillingeskogen

Det lilla skogsområdet som ligger beläget i Skillinge, köptes av Simrishamns kommun 2022. Det för att säkra den tätortsnära skogen för samhället. Sedan skogen blev kommunalt ägd, har dialog förts med intressegrupper i området om bevarandet och utvecklingen av skogen.

Utifrån genomförda dialoger har ett förslag arbetats fram, vilket presenterades vid möten i Skillinge den 15 februari 2023.

Klicka här för att ta del av presentationen som hölls vid mötet. Av rättighetsskäl har vissa exempelbilder tagits bort och den sista sidan lagts till för kontaktinformation och sista dag för synpunkter. Har du önskemål, synpunkter eller förslag, kan du skicka dem till kontakt@simrishamn.se senast den 15 april.

Skillingeskogen – där alla får plats

Tillbakablick

Den första kartbilden som kommunen har över området är från 1808, vilken visar att platsen där den lilla skogen är belägen idag, då var sandåker.

Då de sydvästliga vindarna drog med sig sand från sandåkrarna in över fiskesamhället, planterades träd för att binda sanden i området. De första träden planterades på platsen någon gång mellan 1808–1926. Den första kartbilden som visar på skogens existens är från åren 1926–1930.

1975–1980 avverkades större delen av skogen. Träd gallrades ut och marken plöjdes för att få upp rötterna. ”Det såg ut som ett bombnedslag på platsen 1980”, berättar skillingebo som då var ung.

Under åren har skogen återplanterats på platsen. Den har kommit att få ett stort värde och blivit ett grönt andrum för många boende i området.

Då Simrishamns kommun såg att skogen har stort ekologiskt och socialt värde för området, köptes skogsområdet av Sveaskog 2022.

Tack vare Badbryggans vänner är stigarna röjda och tillgängliga för besökare idag.

Dialoger

Träffar med representanter från Skillinge leje och aktionsgruppen, ägde rum på plats i Skillingeskogen den 3 maj 2022 samt på samhällsbyggnadsförvaltningen den 12 maj 2022. Vid det andra tillfället framförde representanterna synpunkter från deras två grupper, vilket också inkom som en skrivelse till kommunen. Vad de framförde som önskemål att ta hänsyn till för fortsatta planer för området var:

 • Barnens perspektiv
 • Ryttarnas perspektiv
 • Tillgänglighetsperspektiv
 • Skogens bevarande

Den 23 augusti 2022 hölls ett möte med Badbryggans vänner om skötseln av skogen, vilken tidigare skötts av föreningen. Där framfördes önskemål om att kommunen skulle överta skötseln av stigarna i området.

Barnperspektivet i Skillingeskogen

Barnen ska ha rätt att komma till tals och att få uttrycka sina åsikter, tankar och upplevelser. Detta ligger sedan till grund för professionens beslut och bedömning.

Barnkonventionen

För att fånga in barnens önskemål och tankar om Skillingeskogen, arrangerades två träffar med Skillinge förskola under hösten 2022 samt tre träffar i Borrby skola, med årskurs 4, 5 och 6. Skillingebarnen går årskurs 1–6 i Borrby skola.

Skillinge förskola

Hur barnen i Skillinge förskola använder skogen idag:

 • De cyklar till skogen i grupp
 • Är mest i den norra delen av skogen
 • En favorit för barnen är den så kallade Pengastenen
 • De bygger kojor
 • Fikar
 • Använder en toalett vid fotbollsplanen

Önskemål om utveckling som uttrycktes vid den första träffen:

 • En ”tarzanlian”
 • Fler aktiviteter för barnen – framför allt i den norra delen av skogen
 • Anordnad grillplats med tak
 • Toalett

Vid det första tillfället efterfrågades exempel på aktiviteter som de kunde tycka till om, vilka medtogs till den andra träffen. Här fick barnen och pedagogerna tycka till och rösta om förslagen.

Snälla, kan ni se till så att det här blir verklighet. Det skulle betyda
så mycket för barnen och för vår verksamhet. Undervisande pedagog

Borrby skola

Omkring 2/3 av barnen brukar vara i skogen. Vad de sa att de gör där idag:

 • Går där ibland med kompisar
 • Cyklar med pappa, springer
 • Tänder eld i skogen och grillar
 • Dålig skyltning – rädda för att gå vilse
 • Kolla på skogen

Det finns inte så mycket att göra i Skillingeskogen. Uppgav eleverna

Men de hade många idéer och förslag för vad som kan göras där:

• Vill ha bänkar!
• Grillplats i skogen
• Hinderbana
• Matbord till bänkarna
• Bättre, mindre geggiga stigar
• En koja
• Bättre markerade stigar
• En rutschkana
• Ringar man svingar sig i
• En linbana
• Höghöjdsbana
• En gunga med en platta
• En zipline
• Frågor man kan svara på när man går runt i skogen
• Ett tält med byggmaterial (typ fågelholk)
• Material så man kan bygga smådjurshotell
• Förstoringsglas som sitter fast längs vägen
• En fågelgunga/hängmatta/säng där man bara kan ligga och titta på trädkronorna, lyssna på fåglarna eller vara i skogen.
• En ”gamingstuga” för deamhack
• Lärare: ”Det vore fint om kopplingen till havet kunde utvecklas”.

”Nu brukar vi mest gå runt. Det finns inte så mycket annat att göra”. Elever, årskurs 5 & 6

Eleverna i Borrby skola fick likt barnen i Skillinge förskola rösta på medtagna förslag. I en summering på frågan om vad de tyckte om förslagen svarade de: ”Vi tar alla!”

Om det här skulle finnas, skulle vi vara i skogen hela tiden!, sa eleverna i årskurs 5.

Ryttare i området

Det var svårt att få tag på ryttare som rider i området. I kontakt med den närmaste ridskolan, Borrby ridskola, uppgav de att de inte rider i området. Med hjälp av Skillinge leje fick tjänstepersoner kontakt med ryttare i området. Samtal med dem skedde under hösten 2022.

Hur det ser ut för ryttarna:

 • Privata ryttare rider längs med stigen närmast havet
 • Viktig ridsträcka, framförallt om sommaren då ridning på stranden är förbjuden
 • Skyddar från vinden
 • Blir ofta ifrågasatta av gående, särskilt om sommaren

Önskemål framförda av tillfrågade ryttarna:

 • Skyltning om att ridning är tillåten och att besökare ska plocka upp skräp i området.
 • Alla kan samverka i skogen.
 • Bra om det händer andra saker i skogen. Miljöträning för hästarna.
 • Stigarna är bra som de är.

Tillgänglighet

Kontakt och enkät till ansvariga inom socialpsykiatri och LSS, hösten 2022.

Skogen som besöksmål idag utifrån tillgänglighet:

 • Inte anpassat för särskilda behov
 • Inga sittplatser för vila/andrum
 • Ingen handikapptoalett
 • Smala vägar (ej för rullatorer/rullstol)
 • Ingen tillgänglig samlingspunkt

Önskemål om utveckling:

 • Parkering med anslutning till stigar
 • Stigar med ett hårt, slätt underlag så det är lätt för rörelsehindrade att ta sig fram.
 • Bra belysning
 • Tydlig markering/skyltning av stigarna/lederna
 • Bänkar att sitta på längs med stigarna
 • Handikapptoalett
 • Tillgänglig, vindskyddad grillplats med bord
 • Grillplats där det går att elda med ved och med bra sittmöjligheter

Skogsälskaren

Skogen idag och önskemål för utveckling:

 • Skogen har en stor betydelse för Skillinge
 • Bevara skogen så som den är
 • Skapa ett naturreservat

Skillingeskogen – en tätortsnära skog

Krav ställda på kommunen som ägare:

 • Lagen om förebyggande av olycka
 • Miljöbalken
 • Allemansrätten

Kvalitets- och funktionskrav
Kommunens skötselplan: ”Naturmarken bör underhållas för att främja biologiska värden
och möjlighet till rekreation och friluftsliv”. Men, varje område är unikt.

Aktiviteter och platser för vila och möten arbetas fram tillsammans med naturen; längs stigar och i naturliga öppningar i skogen.

Förslag

Kartbilder

Orörd skog
Den första kartbilden av skogen visar skogen så som den är idag. I det här förslaget lämnas skogen orörd*. Aktiviteterna är förlagda längs nuvarande stigar och gläntor enligt bilden. Skogsskötsel enligt lagen om förebyggande av olycka samt kommunens skötselplan.

Aktiviteter – barn
Den andra kartbilden visar tolv utmarkerade punkter läns med stigarna där förlag finns att skapa naturliga rum för aktiviteter.

 • Platserna valda utifrån skogens egen form och rum idag
 • Naturmaterial används – återbruk från andra ställen i kommunen
 • Material från skyddsröjningar återförs till skogen för exempelvis bygge av kojor

Aktivitet 1.
Återbrukade stubbar från andra platser i kommunen återbrukas och skapar en lekfull yta för barnen i en befintlig glänta

Aktivitet 2.
Ett par Kojor/”Hasselmusbon” byggs av grenar och kvistar i skogen.

Aktivitet 3.
Rep mellan stockar uppsatta mellan stigarna (återbruk från annat ställe i kommunen).

Aktivitet 4.
Återbruk av mindre stockar från annat projekt sätts ihop för klättring och balans i befintlig glänta.

Aktivitet 5.
Styltstockar – Återbruk av stockar med uthuggna steg. Placeras vertikalt i befintlig glänta.

Aktivitet 6.
Vindskydd med ordnad grillplats placeras i befintlig glänta.

Aktivitet 7.
En liggande balansstock placeras i befintlig öppning längs med stigen.

Aktivitet 8.
En aktivitetspunkt med stockar, stubbar och uppspända rep.

Aktivitet 9.
Tarzanlian. Rep fästes i stockkonstruktion.

Aktivitet 10.
Sagolund kring befintlig vacker tall.

Aktivitet 11.
Återbrukade stockar placeras i zickzack i naturlig svacka för lek och balans

Aktivitet 12.
Insektshotell med hål. Kan du pricka rätt med en kotte?

Åtgärder ryttare

Den tredje kartbilden visar föreslagna åtgärder för ryttarna. Att leden de rider längs med havet idag markeras som en ridled samt fyra punkter för skyltning vid skogens entréer.

Tillgänglighet

Skogen är inte tillgänglig för de som är rörelsehindrade och behov av en rullator eller rullstol. Däremot finns en parkering för besökare som ligger i anslutning till stigarna. På den fjärde kartbilden finns parkeringen utmarkerad, ett område för grillplats/samling samt en möjlig yta för utveckling.

Aktivitetspunkter

Den femte kartbilden visar övriga aktivitetspunkter. Tre punkter för bänkar med bord är markerad i skogen samt en vid havet. Den nuvarande parkeringen är utmarkerad, den befintliga toaletten vid havet. En lägerplats finns utsatt som förslag i skogen mot havet, en plats som är lätt att tillgå från vägen.

Varför en lekotop?

 • Höja och bevara skogens värden för boende
 • Främja rekreation och friluftsliv
 • Främja folkhälsan
 • Främja barns fysiska och motoriska utveckling
 • Skapa rum för fantasi och upptäckarglädje
 • Väcka ett intresse för naturen hos de yngre
 • Skapa ett rum som är inkluderande – där alla i samhället kan mötas och njuta av en dag i skogen oavsett ålder, med utrymme för lek.

Skogen för lek & lärande

”Lek är livsviktigt. Leken är ett av våra viktigaste verktyg för inlärning, och den är helt avgörande för vår fysiska, mentala och sociala utveckling. Det är ett problem i Sverige idag att tiden för lek har minskat, liksom barns rörelsefrihet, samtidigt som miljöer där barn vistas ofta – som lekplatser och skolgårdar – ofta är alldeles för hårdgjorda, endimensionella och upplevelsefattiga. Att barn har tillgång till rika och stimulerande lekmiljöer är en viktig hållbarhetsfråga”.

Hållbara lekmiljöer i staden, av KTH, SLU, Uppsala universitet, Urbio och Örebro kommun samt Nordiv parks

Sammanfattning

Summering av förslaget utifrån de fyra intressegrupperna:

 • Skogen bevaras
 • Lekotop för barn av naturmaterial, vilken smälter in i skogen
 • Utmarkerad ridstig samt skyltning av området
 • Bänkar för vila samt samlingspunkt. Behov av översyn och utveckling utifrån tillgänglighetsperspektiv.

Kontakt

Synpunkter, önskemål och förslag skickas till kontakt@simrishamn.se senast den 15 april 2023.