Skillingeskogen

Skillingeskogen är ett skogsparti på 11 hektar som ligger i Skillinge. Då Simrishamns kommun såg att skogen har stort ekologiskt och socialt värde för området, köptes skogsområdet av Sveaskog 2022.

Skogsområdet består mestadels av tallskog som planterades på platsen under 1900-talet, för att skydda Skillinge från de sydvästliga vindarna vilka drog med sig sand från sandåkrarna, in över fiskesamhället. Tack vare Badbryggans vänner har stigarna i området hållits röjda och tillgängliga för besökare under åren.

Som en kommunägd skog, ses områdets värden över och ska stärkas utifrån allmänhetens och närboendes intressen samt naturens egna behov.

Dialoger

Under 2022 träffade tjänstepersoner Skillinge leje och aktionsgruppen, förde dialoger med referensgrupper och personer i området utifrån barnens perspektiv, ryttarnas perspektiv och tillgänglighetsperspektiv. 2022 framförde badbryggans vänner en önskan om Simrishamns kommun helt ska ta över skötseln för skogsområdet.

Framarbetat förslag

Utifrån ovanstående intressegruppers uttryckta önskemål, arbetades ett förslag för skogsområdet fram, vilken presenterades i februari 2023. Förslaget innebar:

  1. Fullt bevarande av skogen och dess värden, utifrån kommunens skötselplan för skogsområden,
  2. Naturliga lekstationer i naturliga gläntor och längs med stigar,
  3. Lägerplats med eldstad,
  4. Förtydligande skyltning över området.

Efter det att förslaget presenterats hade allmänheten möjlighet att under två månader inkomma med synpunkter. När tiden hade gått ut hade knappt hälften av de inkomna synpunkterna yttrat negativa kommentarer och synpunkter –resterande åsikter var positiva till det framarbetade förslaget.

Omarbetat förslag

För att möta inkomna synpunkter och önskemål omarbetades förslaget. Det innebar att mer än hälften av aktivitetspunkterna samt grillplatsen plockades bort från planen. Klicka här för att se det förslag som Samhällsplaneringsnämnden nu ska ta ställning till.