För häst- och hundägare

Vad gäller för mig som häst- och/eller hundägare i kommunen?

  • Hundlatriner
    Runt om i kommunen finns ett antal hundlatriner som töms under säsong maj-oktober på måndagar och fredagar. Resten av året sker det en dag i veckan.
    Vid behov sker tömning mer frekvent än dessa dagar. I samband med tömning fylls det även på med påsar vid behov och där det finns tillgängligt.
  • Djur på stranden
    Hundar och hästar får inte vara på kommunens officiella badplatser mellan 1 juni och 31 augusti. Hundbad finns vid Vårhallen norr om Simrishamn. På stränder utanför de officiella badplatserna gäller allmänna regler för hundhållning och ridning.

Lokala ordningsföreskrifter – häst och hund

17 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

18 § Hundar får inte vistas på:
1. allmän lekplats inklusive till lek upplåten gräsmatta – dock är det tillåtet att med kopplad hund passera på gång- eller cykelväg, som genomkorsar sådant område
2. på nysått eller nyplanterat område
3. allmän idrottsplats
4. allmän badplats under perioden 1 juni till 30 augusti. För hela året finns för hund särskilt anvisat område, så kallat hundbad vid Vårhallarna norr om Simrishamn, samt söder om Mälarhusen från Per Ivars Vägs södra ände söderut till kommunens södra gräns.
5. allmän försäljningsplats då handel pågår eller handelsvaror är uppställda

Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:
1. begravningsplatser
2. inom plantering omkring kyrka eller skola samt i anslutning till motionsslinga
3. inom tättbebyggt område
1. på allmän försäljningsplats då handel pågår eller handelsvaror är uppställda

2. Under tiden 15 mars – 31 oktober även inom allmänna parker, naturområden och planteringar i övrigt.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer.

19 § Föroreningar efter hund ska plockas upp på offentlig plats på de områden som jämställs med offentlig plats enligt ordningslagen (se även 3 § avseende tillämpning) och dessutom inom detaljplanlagt område varvid gränsen räknas från yttre delen av gator, vägar och kvarter m.m..
Föroreningarna ska läggas i för ändamålet avsedd behållare och inte i papperskorg eller omhändertas på betryggande sätt.

20 § Ridning får inte ske i särskilt iordningställda motionsspår.

Under tiden 1 juni-31 augusti får ridning inte förekomma inom badplatserna, markerade på karta (som bilagts dessa föreskrifter).

21 § Föroreningar efter häst ska plockas upp på offentlig plats på de områden som jämställs med offentlig plats enligt ordningslagen (se även 3 § avseende tillämpning) och dessutom inom detaljplanlagt område varvid gränsen räknas från yttre delen av gator, vägar och kvarter m.m.