För häst- och hundägare

Under tiden 1 juni till 31 augusti får hästar inte vistas på eller passera genom badplatsområde för EU-badplatser, samt vid pir mellan Örnahusen och Norrekås. Förbud gäller inte inom en 20 meter bred zon vid Verkeåns utlopp där ryttare kan korsa ån för vidare ritt.

Hundar

19 § Hundar får inte vistas på:

 1. förskolegårdar
 2. allmän lekplats inklusive gräsmatta upplåten till lek – dock är det tillåtet att med kopplad hund passera på gång- eller cykelväg, som genomkorsar sådant område
 3. på nysått eller nyplanterat område
 4. EU-badplats under perioden 1 juni till 31 augusti, med undantag av Vitemölla strövområde söder om Verkeån.

Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:

 1. begravningsplatser
 2. skolgårdar
 3. inom plantering och på gräsytor omkring kyrka eller skola
 4. motionsspår
 5. allmän idrottsplats
 6. på allmän försäljningsplats då handel pågår eller handelsvaror är uppställda
 7. under tiden 15 mars – 31 oktober även inom allmänna parker och badplatser, förutom särskilt anvisat område för hundbad.

Undantag från kopplingstvång enligt ovan är tillämpliga på följande offentliga badplatser som kommunen upplåter som hundbad:

 • Vårhallarna, norr om Simrishamn.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, förutom inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer, alternativt vara ID-märkt på annat sätt, som möjliggör kontakt med ägaren.

20 § Föroreningar efter hund ska plockas upp på gångbana, idrottsplats, lekplats, begravningsplats, parkområde, vandringsled, motionsspår och badplats.

 • Hundlatriner
  Runt om i kommunen finns ett antal hundlatriner som töms under säsong maj-oktober på måndagar och fredagar. Resten av året sker det en dag i veckan.
  Vid behov sker tömning mer frekvent än dessa dagar. I samband med tömning fylls det även på med påsar vid behov och där det finns tillgängligt.

Hästar

21 § Ridning får inte ske:

 1. i särskilt iordningställda motionsspår

Hästar får inte vistas på eller passera genom:

 1. badplatsområde för EU-badplatser under tiden 1 juni till 31 augusti. Förbud gäller inte inom en 20 meter bred zon vid Verkeåns utlopp där ryttare kan korsa ån för vidare ritt.
 2. Vid pir mellan Örnahusen och Norrekås.