Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Simrishamns kommun har tagit beslut om nedanstående med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Simrishamns kommun ska upprätthållas.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: begravningsplatser, idrottsplatser och friluftsbad, badplatser (markerade på karta som bilagts dessa föreskrifter), campingplatser, Tobisudden samt marknadsplatsen i Kivik med tillhörande parkerings- och campingområden under marknadsveckan.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § första stycket, 12 § och 13 § andra stycket, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrust-ningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Uppläggning av gods får inte heller ske så att hanteringen utgör hinder för eller riskerar att skada funktionshindrade människor, t ex synskadade personer eller personer med gångsvårigheter/rullstol.

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte utan polismyndighetens tillstånd ske mellan klockan 20.00 och klockan 7.00.

8 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor på offentlig plats.
Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd endast mellan kl 18.00 och 02.00 på valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.

9 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, byggnadsställning eller dylikt, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka föremålet med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer samt tillse att föremålet är försett med reflexer.
Tillfälliga belamringar av ovan nämnda typ får inte sättas ut på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten.

10 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Föremål, bland annat skyltar, får inte ställas upp så att de utgör hinder för eller riskerar att skada funktionshindrade människor, till exempel synskadade eller personer med gångsvårigheter/rullstol.

Tillfälliga skyltar typ trottoarpratare får inte sättas ut på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten.

12 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Att använda träd, stolpar, belysningsstolpar och kopplingsskåp för ändamålet är helt förbjudet.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

13 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

14 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig sammankomst eller offentlig tillställning. (När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.)

15 § Ambulerande försäljning får inte ske på allmänna försäljningsplatser för torghandel eller på angränsande gator under den tid då torghandel pågår.

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.

16 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden:
Brunnsparken i Simrishamn
Bergengrenska trädgården i Simrishamn
Stortorget i Simrishamn
Storgatan mellan Kristianstadsvägen och Hamngatan i Simrishamn
Hamnplan i Simrishamn
Lekplatser inom Simrishamns kommun
Suckarnas gång i Simrishamn
Stationsområdet (Järnvägsstationen) i Simrishamn annat än i samband med tillåten servering därav.

Från och med den 1 juli 2020 hanteras serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen av en gemensam alkoholenhet som organiseras av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
Du som söker serveringstillstånd ska skicka ansökningshandlingarna till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, där ditt ärende kommer att handläggas.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

E-post: exp@ystadosterlenmiljo.se

Telefon: 0417-57 35 00

Här kan du läsa om serveringstillstånd på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds hemsida.

17 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

18 § Hundar får inte vistas på:
1. allmän lekplats inklusive till lek upplåten gräsmatta – dock är det tillåtet att
med kopplad hund passera på gång- eller cykelväg, som genomkorsar sådant
område
2. på nysått eller nyplanterat område
3. allmän idrottsplats
4. allmän badplats under perioden 1 juni till 30 augusti. För hela året finns för hund särskilt anvisat område, så kallat hundbad vid Vårhallarna norr om Simrishamn,
samt söder om Mälarhusen från Per Ivars Vägs södra ände söderut till kommunens södra gräns.
5. allmän försäljningsplats då handel pågår eller handelsvaror är uppställda

Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:
1. begravningsplatser
2. inom plantering omkring kyrka eller skola samt i anslutning till motionsslinga
3. inom tättbebyggt område
1. på allmän försäljningsplats då handel pågår eller handelsvaror är uppställda

2. under tiden 15 mars – 31 oktober även inom allmänna parker, naturområden och planteringar i övrigt.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer.

19 § Föroreningar efter hund ska plockas upp på offentlig plats på de områden som jämställs med offentlig plats enligt ordningslagen (se även 3 § avseende tillämpning) och dessutom inom detaljplanlagt område varvid gränsen räknas från yttre delen av gator, vägar och kvarter m.m..
Föroreningarna ska läggas i för ändamålet avsedd behållare och inte i papperskorg eller omhändertas på betryggande sätt.

20 § Ridning får inte ske i särskilt iordningställda motionsspår.

Under tiden 1 juni-31 augusti får ridning inte förekomma inom badplatserna, markerade på karta (som bilagts dessa föreskrifter).

21 § Föroreningar efter häst ska plockas upp på offentlig plats på de områden som jämställs med offentlig plats enligt ordningslagen (se även 3 § avseende tillämpning) och dessutom inom detaljplanlagt område varvid gränsen räknas från yttre delen av gator, vägar och kvarter m.m.

22 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-11 §§, 12 §, första stycket, 13-16 §§, 18-21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap, 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Fastställd av kommunfullmäktige den 27 september 2010, § 112

Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun har den 27 september 2010, beslutat följande med stöd av 3 § Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814) och 1 § Förordning om gaturenhållning och skyltning (1998:929).

Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med fastställd detaljplan, där kommunen är huvudman för offentliga platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings och liknande åtgärder som avses i 2 § första stycket Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ifråga om gångbana eller annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten dock minst 1,5 meter (nedan kallat gångbaneutrymmet).
Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas.

2 § Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

3 § Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning m m

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka.
I den mån kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö och is bortfaller fastighetsinnehavarens skyldighet successivt på den del av utrymmet där uppläggning sker och upphör helt när mindre än 0,75 meters bredd kvarstår av gångbaneutrymmet.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar

5 § Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Uppställande av sopkärl för fordonstömning, vilka tillhandahållits av kommunen eller av denne anlitad entreprenör, får under tömningsdagen, och endast denna dag, uppställas på plats inom gångbaneutrymmet eller annat utrymme, som anvisats av kommunen.

Dispens

7 § Samhällsbyggnadsnämnden kan, om synnerliga skäl föreligger, efter skriftlig ansökan medge undantag från den skyldighet som annars åvilar fastighetsinnehavaren enligt dessa regler.

Straff m.m.

8 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 § första stycket, 3 §, 4 § första stycket samt 5-6 §§ kan dömas till böter enligt 14 § första stycket 1 Lag med bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 oktober 2010.

Beslutade av kommunfullmäktige den 27 september 2010, § 112

Simrishamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:
– Stortorget i Simrishamn
– annan av samhällsbyggnadsnämnden upplåten plats.

Fasta och tillfälliga saluplatser

3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av samhällsbyggnadsnämnden

En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst en månad och högst 1 år.

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fördelning av saluplatser

4 § Vid fördelning av saluplatser gäller följande:

Tillfälliga saluplatser tilldelas säljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.

Ambitionen från kommunens sida ska vara att så många torghandlare som möjligt ska beredas plats. Vid brist på torgplatser får högst två torgplatser tilldelas samma torghandlare. När fler platser tilldelas en person ska platserna vara belägna intill varandra. Befintlig torghandlare, förutsatt att denne följer de lokala föreskrifterna, av en plats som upplåtits för en tid av ett år har förtur till platsen. Anmälan om fortsatt intresse ska ha inkommit senast 1 månad innan upplåtelsetidens utgång.

Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma grupper eller rader.

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en innehavare av en fast saluplats inte har intagit platsen eller gjort anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen senast kl 08.30 att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har samhällsbyggnadsförvaltningen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Om torghandlare använder större yta än vad som avtalats debiteras ytterligare minst en torgplats i efterhand.

Tider för försäljning

5 § Torghandel får ske på vardagar på följande tider:

Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 16.00 ifall samhällsbyggnadsnämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat.

På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter klockan 14.00.

Försäljningen av julgranar får med kommunens tillstånd under tiden från och med 1 december till och med 24 december pågå klockan 08.00-16.00.

Försäljarna får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap ska vara bortförda senast 1 timme efter försäljningstidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får samhällsbyggnadsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställs in.

Innehavarens upplysningsskyldighet

6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.

Det åligger innehavaren att på egen bekostnad sätta upp sådan skylt.

Försäljning av livsmedel

7 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon

8 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstiden får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.

Under tiden från 1/10 –30/4 krävs samhällsbyggnadsförvaltningens tillstånd för uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen. (mindre släpvagn, utan kapell, att jämställa med försäljningsbord, placerad inom tilldelad plats är undantagen). Övrig del av året är inte uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen tillåten.

Uppställning av fordon eller släp som placerats utom tilldelad plats debiteras.

Renhållning m.m.

9 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 1 timme efter försäljningstidens slut samla ihop och bortforsla avfall och annat skräp från rörelsen.

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Snöröjning

10 § Kommunen snöröjer ej torgplatser.

Avgift

11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

12 § Den som bryter mot dessa föreskrifter kan efter beslut av samhällsbyggnadsnämnden förlora sin rätt till torgplats inom kommunen under tid som nämnden vid varje tillfälle beslutar.

Därutöver kan Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje styckena, 4 § sjunde stycket första meningen, 5 § första-sjätte styckena, 8 och 9 §§ dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Badplatser i Simrishamns kommun som omfattas av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna:

  1. Från Per Ivars Vägs södra ände och norrut till enskilda vägen vid fastigheten Hoby 10:1 (omedelbart norr om Spraggehusen.)
  2. Strandbaden från Tommarpsåns utflöde och norrut till församlingsgränsen vid Vårhallarna.
  3. Från fastigheten Tjörnedala 1:5 norra gräns fram till fastigheten Viks Fiskeläge 4:5 södra gräns.
  4. Från fastigheten Rörum 11:10 södra gräns fram till fyren vid Stenshuvud.
  5. Från fastigheten Hjälmaröd 3:25 norra gräns fram till Vitemölla södra gräns.
  6. Från Mölleåns mynning fram till Verkeåns mynning.
  7. Friluftsbadet vid Gyllebosjön.

Kartor

Här kan du se kartor över vilka områden på badplatser som berörs av de allmänna lokala föreskrifterna.