Enkät parkeringsutredning

Till och med den 17 december har du möjligheten att svara på den enkät som ligger till grund för parkeringsutredningen som nu är under framtagande.

I den ska de regler som kommunen ska följa gällande vårt arbete med parkeringsplatser i staden formas. Var med och säg vad du tycker! Klicka här för att svara på enkäten.

Parkering handlar om trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet handlar om att göra trafiken säkrare och att trafikolyckorna ska minska. Vårt jobb är att se till att biltrafikanter, cyklister och fotgängare kan samspela med varandra i en säker och tillgänglig trafikmiljö, exempelvis genom att bygga ut gång- och cykelbanor, taktila ledstråk och sätta upp nya skyltar. Låg framkomlighet kan ibland bero på vägarbeten och/eller felparkerade fordon.