Kiviks hamnområde – parkeringsregleringar och trafikåtgärder sommaren 2022

Ladda ner bilden här.

Vad har hänt?

Trafiksituationen i Kivik har varit ansträngd sedan många år tillbaka, framför allt under sommaren. Kommunen tog därför tillsammans med Trafikverket fram en åtgärdsvalsstudie som resulterade i en Mobility management plan. Den innebar bland annat införandet av tidsreglerade parkeringar i Kiviks hamnområde sommaren 2021 och att en beläggningsstudie utfördes på parkeringar i området. Beläggningsstudien visade bland annat på en hög beläggning på parkeringar i hamnen, många felparkerade bilar på Tittutvägen, bristande vägvisning/hänvisning samt att parkeringen på Bredarör (Kiviksgraven) kan nyttjats mer.

Den 11 november 2021 hade kommunen en dialog på Kiviks skola om parkeringsregleringar och trafiksituationen inför sommaren 2022. Ungefär 30–35 personer närvarade på träffen. Syftet med dialogen var att ge möjlighet för allmänheten att kunna påverka utformningen av parkeringsregleringen 2022. Synpunkter som lyftes var problematiken med husbilar som långtidsparkerar och kör ner på smågator till och via hamnen i Kivik. Bristen på parkeringsplatser till boende och parkeringsmöjligheter för dagsbesök togs också upp. Generellt uppmärksammades även ett behov av utökad vägvisning och skyltning. Mötet landade i att kommunen skulle ta fram en ny lösning på parkerings- och trafikåtgärder inför sommaren 2022.

Vad händer nu?

Kommunen har med hänsyn till inkomna synpunkter tagit fram en lösning som ska underlätta trafiksituationen under sommarens högsäsong och samtidigt fungera långsiktigt för de som lever och verkar i Kivik, lösningen kommer att testas under sommaren 2022. Detta ska sedan utvärderas och vi kommer att bjuda in till ett nytt möte hösten 2022 för boende, deltidsboende och verksamhetsutövare i Kivik.

Husbilar

Under dialogen framkom en önskan om att minimera husbilstrafiken på smågatorna samt att enbart hänvisa husbilarna till parkeringen på Bredarör, tidigare kallad Kiviksgraven.

Så här blir det sommaren 2022:

 • Husbilar kommer endast få parkera på en parkeringsyta vid hamnområdet och det är på Bredarör (Kiviksgraven), det är Länsstyrelsen som har beslutat om namnbytet. Här kommer vi skapa 12 nya parkeringar endast avsedda för husbilar till sommaren 2022.
 • Förbudsskylt ska sättas upp på Bredarör om att husbilar ej får övernatta på parkeringen, parkeringsförbudet för husbilar kommer att gälla kl. 23.00-6.00.
 • För att vägleda husbilarna via andra vägar än smågatorna i hamnområdet ska kommunen och Trafikverket sätta upp fler hänvisningsskyltar som leder husbilarna via Killebacken, Eliselundsvägen eller Tittutvägen till Bredarörsvägen och vidare till husbilsparkeringen på Bredarör.

Simrishamns kommun har även tagit fram en detaljplan som möjliggör för ställplatser vid Kiviks camping, genomförandet planeras till sommaren 2024.

24-timmarsparkering

Under dialogen lyftes bristen på parkeringsmöjligheter och synpunkter om att ta bort tidsregleringarna på parkeringsplatserna under sommaren i Kivik. Då behovet av parkeringsmöjligheter vid hamnområdet är väldigt stort under sommarmånaderna, behöver det finnas tidsreglering för att göra parkeringsplatserna tillgängliga för fler. I lösningen som kommer att testas under sommaren 2022 har vi skapat fler möjligheter att parkera hela dygn på parkeringsplatser vid hamnområdet.

Så här blir det sommaren 2022:

 • Ytterligare två parkeringsytor blir 24-timmarsparkering.
 • Vi kommer att optimera parkeringarna vid Rusthållsvägen och förtydliga att enbart personbil klass 1 får lov att parkera där.
 • Totalt blir det tre 24-timmars parkeringar med sammanlagt 110 parkeringsplatser för personbilar.
 • Vi ska tillsammans med räddningstjänsten också se över möjligheten att tillåta parkering närmre korsningarna på gator där behovet är stort (däribland Stengatan) för att öka möjligheten till gatuparkering 24 timmar utan att det ska drabba framkomligheten.

Boendeparkering

När det gäller boendeparkering så är det enligt plan- och bygglagen fastighetsägarens ansvar att tillgodose det behov av parkering, som fastighetens användning ger upphov till. Kommunen ska, som nämns ovan, se över möjligheten att anordna parkeringszoner längs Stengatan som ett sätt att underlätta för de boende.

4-timmarsparkering

Under dialogen framkom synpunkter på att öka antalet timmar på de parkeringsplatser med kortast parkeringstid vid hamnområdet, så att man som besökare får möjlighet att hinna med fler aktiviteter.

Så här blir det sommaren 2022:

 • Tiden man får stå på de tre tidsreglerade parkeringsytorna i hamnen förlängs från 2 till 4 timmar.
 • Sommaren 2021 gällde tidsregleringen mellan kl. tiden 9-18.00, nu kortas den ner till att gälla kl. 10.00–17.00, övrig tid är det fri parkering.
 • På alla 4-timmarsparkering ska p-skiva användas.
 • Månaderna då tidsregleringarna på parkeringsplatserna gäller vid hamnområdet blir färre. Sommaren 2021 gällde regleringen från juni-september och nu blir det från juni-augusti.

Läs mer om införandet av p-skiva: P-skiva införs i Simrishamn och Kivik | Simrishamns kommun

Övriga skyltningsåtgärder

Synpunkter på att det behövs utökad skyltning och tydligare hänvisning till hamnområdets olika parkeringsplatser framkom under dialogen.

Så här blir det sommaren 2022:

 • Fler allmänna vägvisningsskyltar ska sättas upp för att skapa tydlighet. Parkeringsytorna vid Tittutvägen/Brogatan kommer på de skyltarna benämnas som “Hamnen norr” medan parkeringsytorna vid Rusthållsvägen kommer benämnas som ”Hamnen söder”, detta för att separera på hamnens alla parkeringar och tydliggöra vägvisningen.

Svar på övriga synpunkter

1. Kan man skapa parkeringsplatser på grusplanen Solevi vid reningsverket?

Svar: På sikt planerar vi att skapa parkeringsmöjligheter på grusplanen sommartid i enlighet med detaljplanen. Åtgärden kommer dock först att kunna genomföras sommaren 2023.

2. Kan man göra lagliga parkeringsplatser på Tittutvägen?

Svar: Nej tyvärr inte, där parkerar du i terräng vilket enligt de generella reglerna inte är tillåtet. En lokal trafikföreskrift är gjord med parkeringsförbud på Tittutvägen. Trafikverket är väghållare och ansvarar för vägmärken samt eventuella vägmarkeringar.

3. Kan man parkera på parkeringen vid Kiviks skola sommartid?

Svar: Vi har undersökt detta men tyvärr inte fått vår förfrågan godkänd från Kiviks skola.

4. Kan man tydliggöra gränsen mellan bilvägen och gång-och cykelvägen utanför Buhres?

Svar: Ja. Vi kommer att måla vägmarkeringar för gång- och cykelvägen och se över möjligheter att sätta upp pollare igen för att tydliggöra gränsen.

5. Kan man sätta upp ytterligare en bom med maxhöjd vid infarten till parkeringen mittemot Kiviksstrand Badhotell?

Svar: Vi kommer ta det med oss i vidare diskussioner, men har dessvärre inte budget för en sådan åtgärd redan inför kommande sommar.

6. Kan man öppna upp för trafik genom Solevi?

Svar: Det är inte aktuellt i nuläget då kommunen ska se över möjligheten att göra ett naturreservat på området.

7. Är det möjligt att införa 30km/h på fler vägar i Kivik?

Svar: Det skulle sannolikt vara möjligt, det krävs då ett politiskt beslut om detta och i nuläget finns inte det.