Trafiksäkerhet

Tillsammans med Trafikverket och polisen arbetar vi på samhällsbyggnadsförvaltningen med att förbättra vår trafikmiljö. Vi tittar då framför allt på våra oskyddade trafikanter, dvs. gående, cyklister och mopedister. Målet är att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken.

Generellt kan vi säga att resurser som ser till att trafiksäkerheten är god främst läggs på de platser där olyckor skett för att förhindra att liknande olyckor sker igen. Samt på strategiskt utvalda platser.

Det finns särskilt viktiga platser där vi vill att trafiksäkerheten ska vara högre. Det kan vara platser där vi vet att det rör sig eller korsar många oskyddade trafikanter eller vid skolor.

Behoven av att skapa trafiksäkerhet och tillgänglighet är också grunden för att det i kommunen finns parkeringsövervakning. Simrishamn har haft parkeringsövervakning sedan 2008 och med ett övervägande bevakningsfokus under sommarmånaderna.

För att säkerställa en god trafiksäkerhet är det viktigt att du ser till att dina häckar, buskar och träd inte skymmer sikten för trafikanter. Säker trafik på bostadsgator och gångvägar kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

I Plan- och bygglagen 3 kap 17 § står ”tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick”.

I väglagen och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns bestämmelser som bland annat innebär att växtlighet inte får inkräkta på utrymmet för gångbanor och vägar.

Med stöd av dessa allmänna bestämmelser har det beslutats om riktlinjer för fri sikt, s.k. sikttrianglar i korsningar och tomtutfarter. Riktlinjerna gäller för såväl nybebyggelse som för befintliga äldre fastigheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen besiktar eventuellt hindrande växtlighet. Det åligger även fastighetsägaren att föra bort ogräs samt att sopa upp och ta bort sand på gångbana utanför fastigheten.

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gata eller gångbana (se bild 1).

Bild 1

Om din tomt ligger intill en gata, bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Om tomten ligger intill en gång- och cykelväg, bör sikttriangeln sträcka sig minst 5 meter åt vardera hållet. Om tomten ligger intill både väg och cykelväg bör sikttriangeln vara 10 meter respektive 5 meter. (se bild 2).

Bild 2

Följande rekommendationer är speciellt viktiga att beakta vid nybyggnation och nyanläggning:

För att bibehålla god sikt, är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt, så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på art, klimatzon och jordens beskaffenhet (se bild 3).

Bild 3

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm från tomtgräns. Om man vill täcka marken mellan tomtgräns och häck är marktäckande växter eller kuller- och gatsten ett bra val (se bild 2).

I broschyren Ditt ansvar som fastighetsägare hittar du mer information.

Så dåligt syns du utan reflexer – se filmen här:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close