Bassängbad i Simrishamns kommun 2023

Under 2023 är Korsavadsbadet i Simrishamn och friluftsbadet i Tobisvik stängda för ombyggnation och renovering.

Information om pågående renoveringar av Tobisviksbadet och Korsavadbadet

Tobisviksbadet

(informationen uppdaterad 2023-11-02)

Arbetet på Tobisviksbadet pågår för fullt. Stora schaktmassor ligger uppradade längs ena långsidan av bassängen. Just nu pågår rivning, bortforsling av massor och takbjälkar, tidigare reningssystem grävs upp och plockas bort. Nya ledningar och el ska dras, bassängerna gjutas, teknikrummet få ett nytt tak och teknikanläggning, filtreringsanläggningar ska passas in och specialkomponenter levereras i tid. Flertalet entreprenörer med olika ansvars- och expertområden har ett nära och intensivt samarbete för att den inbokade besiktningen av Tobisviksbadet ska kunna äga rum den 17 maj 2024. Nu hoppas de på en mild vinter så att arbetet kan utföras som planerat.

(informationen uppdaterad 2023-06-20)

För tillfället är Tobisviksbadet stängt på grund av renovering och ombyggnation. Målet är att Tobisviksbadet ska öppna igen sommaren 2024. Vi förstår och håller med om att det är tråkigt att bassängen är stängd kommande säsong och vi beklagar detta. Här finns information om varför bassängen är stängd.

Bakgrund till renoveringen
I september 2022 skedde en vattenläcka in till bassängens teknikrum som är belägen under markytan. All utrustning och elektronik i teknikrummet är tyvärr förstörd och behöver bytas ut. Att elektroniken i teknikrummet fungerar som den ska är absolut nödvändigt för att bassängen ska kunna hålla öppet och dess pooler vara säkra att bada i. I samband med denna vattenläcka stängde därför Tobisviksbadet. Byggnaden och teknikrummet behöver renoveras och all elektronik behöver bytas ut. I samband med renoveringen av teknikrummet finns det även behov av andra nödvändiga renoveringar på Tobisviksbadet.

Planen för renoveringen innefattar för tillfället:
• Att teknikrummet flyttas till ny byggnad ovan mark.
• Renovering av bassängerna för att utesluta risk för nya vattenläckor och för att säkerställa vattenkvalitén framöver, samt förlänga bassängernas livslängd.
• Renovering av reningsverk för att säkerställa vattenkvalitén.
• Säkerställa en godkänd arbetsmiljö kring kemikaliehantering.

Vad händer just nu i renoveringen?
Det kan se ut som att ingenting händer på Tobisviksbadet för tillfället – men så är inte fallet. En projektgrupp med olika kompetenser har kallats samman och jobbar för fullt med utredningar kring byggnaden, vatten, mark och så vidare – samt planering av bassängens kommande renovering. Projektgruppen kontrollerar vad som har hänt, vad som behöver göras och hur detta ska ske i praktiken samt tar fram dokument och handlingar som krävs för att kunna starta renoveringen. Det är mycket förarbete som krävs innan en renovering kan starta.

Faser i projektet
• Projektering. Projektgruppen tar fram de dokument och handlingar som krävs för att kunna starta renoveringen. Denna process beräknas pågå till och med juni 2023.
• Upphandling av entreprenör som ska utföra arbetet. Denna process beräknas pågå mellan augusti-oktober 2023.
• Renoveringen startar. När en entreprenör för arbetet är upphandlad tar entreprenören fram en tidplan över kommande renovering.

Korsavadsbadet

(informationen uppdaterad 2023-06-20)

Korsavadsbadet är stängt för renovering och ombyggnation sedan hösten 2022. Målet är att Korsavadsbadet ska öppna igen sommaren 2024. Vi förstår och håller med om att det är tråkigt att badhuset är stängt kommande säsong och vi beklagar detta. Här finns information om varför badhuset är stängt.

Bakgrund
Renoveringen påbörjades under hösten 2022 när det uppdagades att takkonstruktionen på badhuset var i dåligt skick och behövde renoveras. När den dåvarande projektgruppen skulle påbörja undersökningar inför renoveringen hittade de fler brister i fastigheten som behövde åtgärdas.

Planen för renoveringen av badhuset innefattar för tillfället:
• Omläggning av taket
• Renovering och ombyggnad av omklädningsrummen
• Renovering av ytskikten i bassängerna. Byte av kakel och klinker.
• Renovering och ombyggnation av reception och kontor
• Byte av vattenreningssystem
• Ändringar i fasad och planlösning invändigt

Vad händer just nu?
Projekteringen där utredningar genomförs och beslut tas inför renoveringen av badhuset pågår och projektgruppen har möten varje vecka. Det som händer på Korsavadbadet just nu är att:

• Projektgruppen går igenom detaljer kring projektet, som projektering och upprättande av handlingar inför renoveringsstart.
• Bassängerna är undersökta och rivning av tätskikten i bassängerna är påbörjad. Kakel, klinker och finsatsen i bassängrummet är utrivet.
• Renovering av omklädningsrummen ska nu påbörjas.
• Handlingar rörande omläggning av taket är inskickade. Just nu inväntas startbesked, därför kommer det arbetet att kunna påbörjas.

Sidan uppdateras kontinuerligt med information om de pågående renoveringsarbetena.