Ansök om bidrag

Simrishamns kommuns ambition är att på olika sätt stödja och stimulera föreningslivets verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika former av bidrag till ideella föreningar som är verksamma inom vår kommun.

För att vara bidragsberättigad i Simrishamns kommun krävs följande kriterier.

KRITERIER

 • Föreningen ska uppfylla kriterierna för att vara registrerad förening i Simrishamns kommun.
 • Föreningen ska årligen inkomma med föreningshandlingar (årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansrapport). Föreningshandlingar ska vara inkomna 1 juni varje år.
 • Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden.
 • Föreningen ska i verksamhetsberättelsen redogöra för hur de arbetar med barnkonventionens fyra grundprinciper:
  -Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  -Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  -Alla barn har rätt till liv och utveckling
  -Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den reflekterad
  Läs mer om barnkonventionen på https://unicef.se/barnkonventionen
 • Vid marknadsföring ska det framgå att stöd har givits från Simrishamns kommun.
 • Förutom dessa allmänna kriterier gäller särskilda regler/undantag för studieförbundsbidrag, sponsorbidrag, föreningsbidrag inom socialt område och kultur- och arrangörsbidrag, se information vid respektive bidrag nedan.

INFORMATION

 • Om kriterierna för bidragsberättigande inte uppfylls avslås ansökan.
 • Inlämnad ansökan är ingen garanti för att bidrag beviljas.

KONTAKT

kontakt@simrishamn.se
0414-81 90 00
Stortorget 1, 272 80 Simrishamn