Ansök om bidrag

Viktig information gällande 2020 års beviljade kultur- och arrangörsbidrag samt sponsorbidrag med anledning av rådande coronapandemi:

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att under 2020 frångå regeln om återbetalningsskyldighet för arrangemang som inte kan genomföras till följd av de rekommendationer som utfärdats. Kultur- och arrangörsbidrag och sponsorbidrag kommer att betalas ut även om arrangemanget ställs in på grund av rådande omständigheter.
Vår ambition är att på olika sätt stödja och stimulera föreningslivets verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika former av bidrag till ideella föreningar som är verksamma inom vår kommun.

De bidrag du kan söka hos kultur- och fritidsnämnden är kultur- och arrangörsbidrag, särskilt bidrag, lokalt aktivitetsstöd, lokalbidrag och ett utsmyckningsbidrag. Vi har även ett studieförbundsbidrag som riktar sig till studieförbunden.

Bidrag kan sökas av ideella föreningar som uppfyller följande allmänna bidragskriterier

• är registrerad i Simrishamns kommuns föreningsregister
• har stadgar som godkänts av föreningens årsmöte, för medlemsmatrikel, valt styrelse
• har plus- eller bankgiro
• bedriver kontinuerlig verksamhet
• har minst 10 aktiva medlemmar
• tar ut en årlig medlemsavgift som fastställs vid årsmötet
• uppfyller bestämmelserna för respektive bidragskategori
• har en fastställd alkohol- och drogpolicy (gäller enbart föreningar med barn- och ungdomsverksamhet)

Förening som beviljas bidrag ska, i samband med marknadsföring, informera om att verksamheten/arrangemanget/projektet har fått stöd från kultur- och fritidsnämnden. Aktuell logotype kan fås via mail till kontakt@simrishamn.se

Förening som får bidrag från annan kommunal nämnd/styrelse kan inte få bidrag för samma typ av verksamhet från kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan görs av föreningens huvudstyrelse. En av styrelsen utsedd firmatecknare ska underteckna ansökan.
Förening som inte kan redovisa verksamhet har inte möjlighet att söka bidrag.

Granskning och bidragstilldelning

Förening som beviljas bidrag är skyldig att ge kultur- och fritidsnämnden insyn för att medge kontroll av verksamhet. Oriktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel påverkar kommande års bidrag samt medför återbetalningsskyldighet.
Följande handlingar ska årligen lämnas till förvaltningen efter föreningens årsmöte:

• Årsmötesprotokoll
• Revisionsberättelse
• Ekonomisk redovisning (resultat- och balansrapport)
• Verksamhetsberättelse