Centrumutveckling och Årets Stadskärna

Centrumutveckling och Årets Stadskärna

Simrishamn – Finalist till Årets stadskärna 2022

Vår ansökan till Årets Stadskärna 2022 är inlämnad och Svenska Stadskärnors jury har varit hos oss på besök i mars. Representanter från Simrishamns alla aktörer var med under dagen och berättade om det gemensamma utvecklingsarbetet. Under en stadsvandring berättade Lena Alebo om Simrishamns historia och visade upp stadens dolda skatter – bl a Bergengrenska trädgården och de vackra innergårdarna. Mitt Simrishamns solstolar stod utställda på Kyrkoplan, där man kunde sitta och beskåda barn som lekte på käpphästbanan i solskenet.

Vi visar i ansökan att vi arbetar långsiktigt och strategiskt med utvecklingen av staden – kommun, fastighetsägare och näringsliv tillsammans. Vi har påskrivna treårsavtal med stadens aktörer och ett strukturerat, långsiktigt arbetssätt. Arbetet utförs med samverkansorganisationen Mitt Simrishamn som plattform, vars medlemmar är företag och handlare i Simrishamn, liksom fastighetsägare och föreningsliv, förutom Simrishamns kommun.
Nu ser vi med spänning fram emot Svenska Stadskärnors årskonferens i Östersund den 18 maj – då utses vinnaren i Årets Stadskärna 2022.

Utmärkelsen

En utmärkelse som delas ut årligen av Svenska Stadskärnor till den stad som framgångsrikt utvecklat stadskärnan genom samverkan mellan stadens intressenter. Vi visar i ansökan att vi arbetar långsiktigt och strategiskt med utvecklingen av staden – kommun, fastighetsägare och näringsliv tillsammans. Vi har signerade treårsavtal med stadens aktörer och ett strukturerat, långsiktigt arbetssätt. Arbetet utförs med samverkansorganisationen Mitt Simrishamn som plattform, vars medlemmar är företag och handlare i Simrishamn, liksom fastighetsägare och föreningsliv, förutom Simrishamns kommun. För att få lov att söka behövs en kvalitetsmärkning, en QM, som är en europeisk certifiering gemensamt framtagen av flera länder i ett samarbete kallat TOCEMA Europé (Town Centre Management Europe). Simrishamn blev QM-certifierade i oktober 2021.

Mer information:
Årets stadskärna: https://www.svenskastadskarnor.se/arets-stadskarna/

Centrumutveckling och Årets Stadskärna

BID ”Mitt Simrishamn”

I vårt centrumutvecklingsarbete har vi genomfört en BID-process i samarbete med Svenska Stadskärnor. BID står för Business Improvement District och är en systematisk arbetsmodell för att få alla parter involverade, aktiverade och delaktiga i stadens utveckling. BID är en beprövad modell, som många städer och orter i landet jobbat efter, med mycket goda resultat. Under 18 månader, läggs grunden till en hållbar och finansierad samverkansmodell med tillhörande målinriktad affärsutvecklingsplan, som inkluderar en konkret handlingsplan.

Diplom BID Simrishamn

Diplom BID Simrishamn

Vår BID är också en del i ett beviljat Leader-projekt kallat ”Mitt Simrishamn”, som du kan läsa mer om nedan. BID bygger på 7 olika steg och syftet är att skapa en levande och attraktiv stad genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi arbetar med fem olika fokusområden;

 • VARUMÄRKE – identitet, profil, image och positionering
 • UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service
 • PLATSEN – funktion, utseende och utformning
 • TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet, öppettider
 • RENT, TRYGGT och SÄKERT

Fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö för både invånare och besökare – är några av effekterna av en genomförd BID.

Här kan du följa vårt arbete:

Steg 1 (7/5) 2019:

Första steget var en kick-off där alla stadens aktörer bjöds in till en informationskväll och två representanter från Svenska Stadskärnor var med på plats och beskrev hur BID-processen går till. Vi enades om att samverkansorganisationen ”Mitt Simrishamn” – med representanter från näringslivet, Köpmannaföreningen, kommun, fastighetsägare och föreningsliv – skulle vara den drivande motorn i BID.

Steg 2 (12/6) 2019:

I steg 2 var det dags för stadsvandring och det gjordes i olika separata grupper under dagen och på kvällen samlades alla tillsammans för en gemensam workshop.

Följande grupper stadsvandrade;

 • Politiker
 • Tjänstemän
 • Handel/Näringsliv/Föreningar
 • Fastighetsägare

På kvällens workshop fick alla gruppera sig inom det fokusområde som de ville tillhöra; Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet. Här lades grunden för fokusgrupperna och politiker, tjänstepersoner, fastighetsägare, näringsidkare, föreningar och intresseorganisationer mixades – detta är ett mycket viktigt steg i processen. Det besvarades frågor som t ex;

 • Vad görs bra idag och vad kan göras bättre?
 • Vilka intressenter behöver samarbeta och hur gör vi?
 • Vilka möjligheter och utmaningar finns?

I detta steg påbörjas även Nulägesanalysen, ett brett dokument om hur vårt område ser ut idag, vad finns, vad saknas, vad är bra och vad kan förbättras. Genomgång av tidigare genomförda analyser, rapporter, undersökningar etc. Organisationen formas och de olika fokusgrupperna börjar titta på praktiska, genomförbara ”case”.

Från och med nu träffas Fokusgrupperna själva regelbundet och arbetar vidare med sina ”case” samt gör egna stadsvandringar.

Steg 3 (14/10) 2019:

Här genomförde vi en gemensam workshop där alla fokusgrupper fick dela med sig av sina tankar och frågeställningar. Svenska Stadskärnor inspirerade och visade på goda exempel från tidigare genomförda BID i Sverige. Vi drog lärdom av andra, fick en uppdaterad omvärldsbevakning och en djupare branschkunskap samt rätade ut eventuella frågetecken – därigenom fick vi också ett bättre perspektiv på vår egen process. Fokusgrupperna presenterade också sina valda ”case” och en prioriteringslista. En del kompletteringar gjordes också till Nulägesanalysen.

Steg 4 (11/2) 2020:

Genomgång av utkastet till Nulägesanalysen. Fokusgrupperna fick presentera status på sina ”case” och vi hade en gemensam diskussion kring vad som framkommit längs vägen. Vi började också titta på finansiering och genomförandeplan.  Exempel på ”case” är; hur vi kan fylla lediga lokaler i väntan på permanent hyresgäst, ett gemensamt aktivitets-hjul, inbjudande portaler till centrum och bättre belysning i en mörk passage – för att nämna några.

Steg 5 (5/10) 2020:

Trots coronas intrång, valde fokusgrupperna att fortsätta sitt arbete! Nulägesanalysen började bli klar, fokusgrupperna presenterade status på sina ”case” och börjar titta på att prioritera vilka ”case” man vill fokusera på. Det visades kreativa förslag på åtgärder – t ex; ”Minimuseum”, snygga betongsuggor, konstkartor, storstädning och förslag på aktiviteter på Stortorget, mm. Vi började också introduktion till Affärsplanen.

Steg 6, den 18/1 2021:

Nulägesanalysen (se dokument till höger alt. nedanför texten) godkändes 2020-11-30. Ett utkast av Affärsplanen visades, Fokusgruppernas åtgärdslistor samlas i en Handlingsplan med totalt 62 åtgärdspunkter, på både kort och lång sikt. Flera ”case” är redan genomförda och nya planeras för fullt. Fem Fokusgrupper har blivit fyra – Tillgänglighet och Rent, Tryggt och Säkert har slagits ihop – och grupperna har också hittat flera gemensamma projekt att driva tillsammans.

Steg 7, den 22/3 2021:

Affärsplanen (se dokument till höger alt. nedanför texten) godkänns av Svenska Stadskärnor och är väl förankrad hos våra olika grupper samt hos styrelsen för Mitt Simrishamn. För att säkra en hållbar organisation och ett långsiktigt arbetssätt skrivs nu 3-åriga samarbetsavtal med samtliga parter. Fokus ligger också på fortsatt implementering av Affärsplanen. DIPLOMERING av Svenska Stadskärnor sker digitalt med orden; ”Arbetet har uppfyllts till mycket tillfredställande resultat. Tillsammans har man förverkligat idéer som tidigare verkade omöjliga!”

Samverkansorganisationen
Mitt Simrishamn

QM Simrishamn

QM Simrishamn

Mitt Simrishamn är en historisk samverkansorganisation i form av en ekonomisk förening, som startades i juni 2019. Aldrig tidigare har kommunen, fastighetsägare och näringslivet startat upp en liknande organisation och arbetsprocess tillsammans. Föreningens verksamhet ska långsiktigt öka attraktionskraften för såväl boende som verksamma och besökare i Simrishamn. Identiteten ska stärkas och fördjupas och det ska skapas bättre förutsättningar för att kunna behålla och utveckla näringsliv, handel, service och besöksnäring. Genom att jobba för bättre tillgänglighet och säsongsförlängning är målet att fortsätta stärka Simrishamn som Österlens huvudstad och verka för en levande, attraktiv och aktiv stadskärna året runt samt värna om vårt fina kulturarv.

Styrelsen består av representanter från kommun, fastighetsägare, Köpmannaföreningen och föreningslivet. Ordförande i föreningen är Sofie Bredahl, Tillväxtchef, Simrishamns kommun.

”Det bästa är att det finns ett stort engagemang och hjärta hos alla parter att utveckla Simrishamn för framtiden, vilket också är förutsättningarna för att lyckas,” säger Sofie.

Vill du vara med och engagera dig i Simrishamns utvecklingsarbete? Kontakta Lotta Engvall, centrumutvecklare och BID Manager på lotta.engvall@simrishamn.se eller på 0733-770142.

För mer information om Mitt Simrishamn, se www.mittsimrishamn.se

Beviljat Leader-projekt

Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn blev vid årsskiftet 2019/2020 beviljade Leader-medel från Jordbruksverket för att genomföra tre olika aktiviteter inom landsbygdsutveckling.
Beviljat Leader-projekt ”Mitt Simrishamn”, journalnr 2019-3922.

Tillsammans gör vi Österlens huvudstad, Simrishamn, till en attraktiv och levande plats för alla, året runt.

Om projektet

Vårt beviljade Leader-projekt består av tre olika aktiviteter. Den ena är BID-modellen som beskrivits ovan och som genom organiserad samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor kan vi tillföra en hållbar struktur. Den andra aktiviteten är en gemensam kommunikationsplattform och utbildning i sociala medier och den tredje är kompetensförsörjning, studiebesök och omvärldsbevakning. Detta rustar oss bättre för framtiden, uppmuntrar till nytänkande och nya samarbetskonstellationer och gör att vi kan nå en bredare marknad.
Ur Jordbruksverkets motivering; ”Vi anser att det är viktigt att skapa en attraktiv stadskärna för att få en levande landsbygd. Projektet skapar en gemensam bild och plattform för utvecklingen av Simrishamn vilket bidrar till ökat engagemang och samarbete mellan olika aktörer och näringar i Simrishamn. Projektet bidrar utöver detta också till ekonomisk tillväxt hos företagen genom kompetenshöjande insatser, skapandet av företag och arbetstillfällen.”

Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Start och slut: Projektet startade i maj 2019 och avslutas i oktober 2023.

Mer information:
Leader: www.leadersydostraskane.se

Länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

Svenska Stadskärnor: www.svenskastadskarnor.se

Leader sydöstra Skåne