Centrumutveckling och Årets Stadskärna

Centrumutveckling och Årets Stadskärna

BID ”Mitt Simrishamn”

I vårt centrumutvecklingsarbete driver vi en BID-process i samarbete med Svenska Stadskärnor. BID står för Business Improvement District och är en systematisk arbetsmodell för att få alla parter involverade, aktiverade och delaktiga i stadens utveckling. BID är en beprövad modell, som många städer och orter i landet jobbat efter, med mycket goda resultat. Under 18 månader, läggs grunden till en hållbar och finansierad samverkansmodell med tillhörande målinriktad affärsutvecklingsplan, som inkluderar en konkret handlingsplan.
Vår BID är också en del i ett beviljat Leader-projekt kallat ”Mitt Simrishamn”, som du kan läsa mer om nedan. BID bygger på 7 olika steg och syftet är att skapa en levande och attraktiv stad genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi arbetar med fem olika fokusområden;

 • VARUMÄRKE – identitet, profil, image och positionering
 • UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service
 • PLATSEN – funktion, utseende och utformning
 • TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet och öppettider
 • TRYGGHET – rent, snyggt och säkert

Fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö för både invånare och besökare – är några av effekterna av en genomförd BID.

Här kan du följa vårt arbete:

Steg 1 (7/5) 2019:

Första steget var en kick-off där alla stadens aktörer bjöds in till en informationskväll, och två representanter från Svenska Stadskärnor var med på plats och beskrev hur BID-processen går till. Vi enades om att samverkansorganisationen ”Mitt Simrishamn” – med representanter från näringslivet, Köpmannaföreningen, kommun och fastighetsägare – skulle vara den drivande motorn i BID.

Steg 2 (12/6) 2019:

I steg 2 var det dags för stadsvandring och det gjordes i olika separata grupper under dagen och på kvällen samlades alla tillsammans för en gemensam workshop.

Följande grupper stadsvandrade;

 • Politiker
 • Tjänstemän
 • Handel/Näringsliv/Föreningar
 • Fastighetsägare

På kvällens workshop fick alla gruppera sig inom det fokusområde som de ville tillhöra; Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet. Här lades grunden för fokusgrupperna och politiker, tjänstepersoner, fastighetsägare, näringsidkare, föreningar och intresseorganisationer mixades – detta är ett mycket viktigt steg i processen. Det besvarades frågor som t ex;

 • Vad görs bra idag och vad kan göras bättre?
 • Vilka intressenter behöver samarbeta och hur gör vi?
 • Vilka möjligheter och utmaningar finns?

I detta steg påbörjas även Nulägesanalysen, ett brett dokument om hur vårt område ser ut idag, vad finns, vad saknas, vad är bra och vad kan förbättras. Genomgång av tidigare genomförda analyser, rapporter, undersökningar etc. Organisationen formas och de olika fokusgrupperna börjar titta på praktiska, genomförbara ”case”.

Fram till nästa gång träffas Fokusgrupperna själva regelbundet och arbetar vidare med sina ”case” samt gör egna stadsvandringar.

Steg 3 (14/10) 2019:

Här genomförde vi en gemensam workshop där alla fokusgrupper fick dela med sig av sina tankar och frågeställningar. Svenska Stadskärnor inspirerade och visade på goda exempel från tidigare genomförda BIDs i Sverige. Vi drog lärdom av andra, fick en uppdaterad omvärldsbevakning och en djupare branschkunskap samt rätade ut eventuella frågetecken – därigenom fick vi också ett bättre perspektiv på vår egen process. Fokusgrupperna presenterade också sina valda ”case” och en prioriteringslista. En del kompletteringar gjordes också till Nulägesanalysen.

Steg 4 (11/2) 2020:

Genomgång av utkastet till Nulägesanalysen. Fokusgrupperna fick presentera status på sina ”case” och vi hade en gemensam diskussion kring vad som framkommit längs vägen. Vi började också titta på finansiering och genomförandeplan.  Exempel på ”case” är;  hur vi kan fylla lediga lokaler i väntan på permanent hyresgäst, ett gemensamt aktivitets-hjul, inbjudande portaler till centrum och bättre belysning i en mörk passage – för att nämna några.

Kommande träffar är;

 • Steg 5, den 5/10 2020
 • Steg 6, den 18/1 2021
 • Steg 7, den 22/3 2021

Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn

Mitt Simrishamn är också namnet på en historisk samverkansorganisation i form av en ekonomisk förening, som startades i juni-2019. Aldrig tidigare har kommunen, fastighetsägare och näringslivet startat upp en liknande organisation och arbetsprocess tillsammans. Föreningens verksamhet ska långsiktigt öka attraktionskraften för såväl boende som verksamma och besökare i Simrishamn. Identiteten ska stärkas och fördjupas och det ska skapas bättre förutsättningar för att kunna behålla och utveckla näringsliv, handel, service och besöksnäring. Genom att jobba för bättre tillgänglighet och säsongsförlängning är målet att fortsätta stärka Simrishamn som Österlens huvudstad och verka för en levande, attraktiv och aktiv stadskärna året runt samt värna om vårt fina kulturarv.

Övergripande handlar detta om att med en gemensam målbild skapa en vi-känsla, där vi alla behöver samla kraft tillsammans. Föreningen kommer också vara drivande i arbetet att bli Årets Stadskärna.

Styrelsen består av representanter från kommun, fastighetsägare, Köpmannaföreningen, föreningslivet och övrigt näringsliv. Ordförande i föreningen är Sofie Bredahl, Utvecklingschef, Simrishamns kommun.

”Det bästa är att det finns ett stort engagemang och hjärta hos alla parter att utveckla Simrishamn för framtiden, vilket också är förutsättningarna för att lyckas,” säger Sofie.

Mitt Simrishamn ek för, blev vid årsskiftet 2019/2020 beviljade Leader-medel från Jordbruksverket för att genomföra tre olika aktiviteter inom landsbygdsutveckling.

Beviljat Leader-projekt ”Mitt Simrishamn”, journalnr 2019-3922
Tillsammans gör vi Österlens huvudstad, Simrishamn, till en attraktiv och levande plats för alla, året runt.

Om projektet

Vårt beviljade Leader-projekt består av tre olika aktiviteter. Den ena är BID-modellen som beskrivits ovan och som genom organiserad samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor kan vi tillföra en hållbar struktur. Den andra aktiviteten är en gemensam digital plattform och utbildning i sociala medier och den tredje är kompetensförsörjning, studiebesök och omvärldsbevakning. Detta rustar oss bättre för framtiden, uppmuntrar till nytänkande och nya samarbetskonstellationer och gör att vi kan nå en bredare marknad.
Ur Jordbruksverkets motivering; ”Vi anser att det är viktigt att skapa en attraktiv stadskärna för att få en levande landsbygd. Projektet skapar en gemensam bild och plattform för utvecklingen av Simrishamn vilket bidrar till ökat engagemang och samarbete mellan olika aktörer och näringar i Simrishamn. Projektet bidrar utöver detta också till ekonomisk tillväxt hos företagen genom kompetenshöjande insatser, skapandet av företag och arbetstillfällen.”

Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Start och slut: Projektet startade i maj 2019 och avslutas i oktober 2022.

Mer information;
Leader; www.leadersydostraskane.se

Länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

Svenska Stadskärnor; www.svenskastadskarnor.se

Leader sydöstra Skåne