Centrumutveckling och Årets Stadskärna

Centrumutveckling och Årets Stadskärna

Simrishamn – delad tvåa i Årets stadskärna 2022

Arbetet med att utveckla centrum startade redan 2015. Då sattes också ett politiskt mål om att vi skulle ansöka till Årets Stadskärna, vilket vi fullföljde 2022.

I ansökan beskrivs att vi arbetar långsiktigt och strategiskt med utvecklingen av staden – kommun, fastighetsägare och näringsliv tillsammans. Vi har påskrivna treårsavtal med stadens aktörer och ett strukturerat, långsiktigt arbetssätt. Arbetet utförs med samverkansorganisationen Mitt Simrishamn som plattform, vars medlemmar är företag och handlare i Simrishamn, liksom fastighetsägare och föreningsliv, förutom Simrishamns kommun.
Det var Helsingborg som tog hem segern och vi är stolta över en hedrande andraplats, som vi delade med Trollhättan.

Bild på diplom – finalist!Diplom finalist Årets stadskärna

Utmärkelsen

Utmärkelsen delas ut årligen av Svenska Stadskärnor till den stad som framgångsrikt utvecklat stadskärnan genom samverkan mellan stadens intressenter. För att få lov att söka behövs en kvalitetsmärkning, en QM, som är en europeisk certifiering gemensamt framtagen av flera länder i ett samarbete kallat TOCEMA Europé (Town Centre Management Europe). Simrishamn blev QM-certifierade i oktober 2021.

Mer information:
Årets stadskärna: https://www.svenskastadskarnor.se/arets-stadskarna/

Centrumutveckling och Årets Stadskärna

BID ”Mitt Simrishamn”

I vårt centrumutvecklingsarbete genomförde vi en BID-process 2019-2020 i samarbete med Svenska Stadskärnor. BID står för Business Improvement District och är en systematisk arbetsmodell för att få alla parter involverade, aktiverade och delaktiga i stadens utveckling. BID är en beprövad modell, som många städer och orter i landet jobbat efter, med mycket goda resultat. Under 18 månader, läggs grunden till en hållbar och finansierad samverkansmodell med tillhörande målinriktad affärsutvecklingsplan, som inkluderar en konkret handlingsplan.

Diplom BID Simrishamn

Diplom BID Simrishamn

Vår BID är också en del i ett beviljat Leader-projekt kallat ”Mitt Simrishamn”, som du kan läsa mer om nedan. BID bygger på 7 olika steg och syftet är att skapa en levande och attraktiv stad genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi arbetade med fem olika fokusområden;

  • VARUMÄRKE – identitet, profil, image och positionering
  • UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service
  • PLATSEN – funktion, utseende och utformning
  • TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet, öppettider
  • RENT, TRYGGT och SÄKERT

Fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö för både invånare och besökare – är några av effekterna av en genomförd BID.

BID-processen avslutades med att ta fram en Affärsplan (se dokument till höger alt. nedanför texten), som godkänns av Svenska Stadskärnor och är väl förankrad hos våra olika grupper samt hos styrelsen för Mitt Simrishamn. Affärsplanen och flera andra dokument hittar du på www.mittsimrishamn.se

Samverkansorganisationen
Mitt Simrishamn

Mitt Simrishamn logotype

Mitt Simrishamn är en historisk samverkansorganisation i form av en ekonomisk förening, som startades ijuni 2019. Aldrig tidigare har kommunen, fastighetsägare och näringslivet startat upp en liknande organisation och arbetsprocess tillsammans. Föreningens verksamhet ska långsiktigt öka attraktionskraften för såväl boende som verksamma och besökare i Simrishamn. Identiteten ska stärkas och fördjupas och det ska skapas bättre förutsättningar för att kunna behålla och utveckla näringsliv, handel, service och besöksnäring. Genom att jobba för bättre tillgänglighet och säsongsförlängning är målet att fortsätta stärka Simrishamn som Österlens huvudstad och verka för en levande, attraktiv och aktiv stadskärna året runt samt värna om vårt fina kulturarv.

Styrelsen består av representanter från kommun, fastighetsägare, Köpmannaföreningen och föreningslivet. Ordförande i föreningen är Sofie Bredahl, Tillväxtchef, Simrishamns kommun.

”Det bästa är att det finns ett stort engagemang och hjärta hos alla parter att utveckla Simrishamn för framtiden, vilket också är förutsättningarna för att lyckas,” säger Sofie.

Fokusgrupper

Det kreativa arbetet sker i våra Fokusgrupper. Här kommer man på olika utvecklingsåtgärder som på olika sätt bidrar till att göra stadskärnan attraktiv och aktiv. I grupperna deltar personer från flera olika aktörer; näringsidkare, föreningsliv, Köpmannaförening, tjänstepersoner och invånare. De aktuella grupperna är;
– Hamngruppen
– Stortorget/Kyrkoplan
– Bergengrenska Trädgården
– Österlen lyser

Under 2023 startas även Fokusgrupp Storgatan upp.

Vill du vara med och engagera dig i Simrishamns utvecklingsarbete och delta i en Fokugsrupp? Kontakta Lotta Engvall, centrumutvecklare och BID Manager på lotta.engvall@simrishamn.se eller på 0733-770142.

För mer information om Mitt Simrishamn, se www.mittsimrishamn.se

Tillsammans gör vi Österlens huvudstad, Simrishamn, till en attraktiv och levande plats för alla, året runt.

Beviljat Leader-projekt

Samverkansorganisationen Mitt Simrishamn blev vid årsskiftet 2019/2020 beviljade Leader-medel från Jordbruksverket för att genomföra tre olika aktiviteter inom landsbygdsutveckling.
Beviljat Leader-projekt ”Mitt Simrishamn”, journalnr 2019-3922.

Om projektet

Vårt beviljade Leader-projekt består av tre olika aktiviteter. Den ena är BID-modellen som beskrivits ovan och som genom organiserad samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor kan vi tillföra en hållbar struktur. Den andra aktiviteten är en gemensam kommunikationsplattform och utbildning i sociala medier och den tredje är kompetensförsörjning, studiebesök och omvärldsbevakning. Detta rustar oss bättre för framtiden, uppmuntrar till nytänkande och nya samarbetskonstellationer och gör att vi kan nå en bredare marknad.
Ur Jordbruksverkets motivering; ”Vi anser att det är viktigt att skapa en attraktiv stadskärna för att få en levande landsbygd. Projektet skapar en gemensam bild och plattform för utvecklingen av Simrishamn vilket bidrar till ökat engagemang och samarbete mellan olika aktörer och näringar i Simrishamn. Projektet bidrar utöver detta också till ekonomisk tillväxt hos företagen genom kompetenshöjande insatser, skapandet av företag och arbetstillfällen.”

Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader

Start och slut: Projektet startade i maj 2019 och avslutas i oktober 2023.

Mer information:
Leader: www.leadersydostraskane.se

Länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

Svenska Stadskärnor: www.svenskastadskarnor.se

Leader sydöstra Skåne