29 januari 2024

Kommunfullmäktige 29 januari - ett axplock beslut

Fullmäktige sammanträdde på måndagskvällen i Skeppet på Marint centrum.

Hus i 60-talsstil med marina inslag.

- Förändrad ansvarig nämnd för bostadsanpassningsbidrag

I Simrishamns kommun har socialnämnden ansvaret för hantering av bostadsanpassningsbidrag, enligt socialnämndens reglemente 3§ punkt 2.

Då kompetens kring byggnadskonstruktioner och anpassning av fastigheter i högre grad finns inom byggnadsnämnden än inom socialnämnden, föreslås att ansvar för bostadsanpassning flyttas från socialnämnden till byggnadsnämnden.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för den som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa sin permanenta bostad. Bidraget regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag prövas av den kommun där den bostad som avses med ansökan är belägen.

Det är vanligt att ansvaret för bostadsanpassningsfrågor organiseras inom byggnadsnämnden eller motsvarande i kommuner, men även att organisera frågan inom socialnämnden är vanligt.

Kommunfullmäktige beslutade:

 • att ansvaret för bostadsanpassningsfrågor flyttas från socialnämnden till byggnadsnämnden,
 • att beslutad internbudget för bostadsanpassning 2024 flyttas samtidigt över från socialnämnden till byggnadsnämnden,
 • att förändringen börjar gälla från och med den 1 mars 2024
 • att kommunstyrelseförvaltningen tillser att nämndernas reglementen ändras enligt beslutet.

- Fastighetsobjekt till möjlig försäljning

Samhällsplaneringsnämnden har inkommit med en lista på fastighetsobjekt som är möjliga att försälja.

Aktuella fastigheter återfinns i det här dokumentet. Länk till annan webbplats.

15 av fastigheterna har hyresgäster i dag. Av dessa gäller fem fastigheter föreningslokaler, fyra hyrs delvis ut till kommunal verksamhet, fem hyrs ut till privat skola/förskola, fyra hyrs ut till företag och en är vakant.

Förslag på arbetsgång för försäljning:

 1. Eventuella avstyckningar utreds. Hyresgäster informeras.
 2. Fastigheterna värderas för att erhålla ett uppskattat marknadsvärde
 3. Upphandling av mäklartjänst för att sälja fastigheterna
 4. Objektet läggs ut till försäljning på öppna marknaden
 5. Om bud inkommer till värde enligt värdering eller högre får samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att besluta att avyttra fastigheten
 6. Om bud understiger värderat marknadsvärde lyfts försäljningen av det aktuella objektet för beslut i kommunfullmäktige.

Samhällsplaneringsnämnden vill nu få i uppdrag av kommunfullmäktige att avyttra fastigheterna som redovisats i samhällsplaneringsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 1 november 2023, enligt föreslagen arbetsordning för försäljning.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot denna upprättade lista av fastighetsobjekt. Om förutsättningar finns att försälja fastigheter till marknadsvärdering, och att en behovsanalys på lång sikt av respektive fastighet är gjord, förespråkas en avyttring till marknadsvärdering.

Kommunfullmäktige beslutade:

 • att samhällsplaneringsnämnden ska följa den arbetsgång i sex steg som det redogörs för ovan
 • att prioriterade försäljningsobjekt är: Strandbadsvägen 4, Lasarettet 1, Simrishamn och Skillinge skola, Kvarnby 15:217, Skillinge, samt Bergengrenska gården, Kocken 23, Simrishamn

- Timavgifter för 2024 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet samt tillsyn över sprängämnesprekursorer

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med ett ärende avseende taxor inom miljöbalken och sprängämnesprekursorer. Miljöförbundets direktion har beslutat att föreslå att timavgiften för dessa ökar från 1 103 kr/timme till 1 146 kr/timme från och med den 1 januari 2024. Detta motsvarar en ökning med 3,9 %. För år 2025 och framåt indexregleras timavgifterna årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt förslag från direktionen.

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • timavgifterna från den 1 mars 2024 gällande prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet höjs med 3,9 %
 • timavgifterna från den 1 mars 2024 gällande tillsyn över sprängämnesprekursorer höjs med 3,9 % för år 2025 och framåt indexregleras timavgifterna årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det senast publicerade PKV den 1 november före avgiftsåret används till indexregleringen. Sådana förslag ska fastslås av respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna.