11 april 2024

Energi- och klimatrådgivningen – en summering av 2023

Alla vinner på att använda energin mer effektivt. Inom såväl industrier, lokaler och bostäder finns stora möjligheter att utnyttja varje kilowattimma bättre. Vår kommun erbjuder kostnadsfri energirådgivning till företag, privatpersoner och organisationer. Frågorna kan handla om allt från hur du enklast jämför elavtal till hur du optimerar olika industriprocesser med hänsyn till energival och energianvändning. Vi erbjuder även kortare inspirationsföreläsningar om energi för organisationer. Vår rådgivare jobbar också med våra grannkommuner Tomelilla och Ystad.

Fyra gulgröna batterier ligger i ett kortklippt grönt gräs.

Året som gick

Året inleddes med fortsatt högt söktryck, men sjönk sedan för att under slutet av året vara något lägre än vad som varit normalt sedan 2019.

Under 2023 (2022) gavs totalt 904 (1322) individuella rådgivningar samt 367 (424) åhörare/frågeställare till rådgivaren vid event. 904 individuella rådgivningar ger ett söktryck på 14,3 (20,3) rådgivningar/1000 invånare. 367 åhörare/frågeställare vid event ger en ytterligare medborgarkontakt på 5,8 (6,7) kontakter/1000 invånare.

Antalet individuella rådgivningar för landet, exklusive våra kommuner, låg under 2023 på 1,79 (2,8) frågor/1000 invånare.

Vi ser alltså en generell nedgång i söktrycket såväl lokalt som nationellt, men nedgången lokalt är dock mindre än rikssnittet. Rådgivningen lokalt låg under 2023 ca 800 % över rikssnittet, att jämföra med +725 % under 2022.

Fortsätter minskningen finns det en möjlighet att vi under 2024 kan nå det långsiktiga målet (satt 2021) om 800 individuella rådgivningar/år, det vill säga ett söktryck på 12,6 rådgivningar/1000 invånare.

Anledningen till den kraftiga nedgången, både lokalt och nationellt, beror på ett antal faktorer:

 • Elpriserna har gått ned kraftigt
 • Marknaden kan ha blivit temporärt ”mättad” då många genomfört åtgärder senaste året
 • Solcellsmarknaden har minskat kraftigt under perioden på grund av ”priskollaps” för elpriset under de perioder då solcellerna producerar som mest.
 • Ledtiderna för värmepumpar har förbättrats avsevärt på många områden
 • Det ekonomiska läget i Sverige har försämrats och investeringsviljan för rådgivningens målgrupp har minskat kraftigt
 • … Och ett medvetet återhållande av den utåtriktade rådgivningen för att nå ner till 800 rådgivningar

Vilken sorts rådgivning gjordes?

Av 904 rådgivningar var 164 platsbesök där rådgivningen skedde ute hos den rådsökande.

Platsbesöken är extremt populära och genererar väldigt många nya rådsökande och ”goodwill” åt såväl rådgivningen och som kommunen! Kvaliteten på rådgivningen blir dessutom över lag bättre vid platsbesök, men är givetvis mer resurskrävande tidsmässigt.

Platsbesök är också de bästa vid ”kluriga” frågor eller då man måste göra en mer genomgripande genomgång avvad som behöver göras i fastigheten.

Av 904 rådgivningar var 47 rådgivningar till företag. Företagsrådgivningarna har betydligt högre besparingspotential per insatt rådgivningstimme. När en villarådgivning i snitt ger besparingar på 5 000–10.000 kWh, ligger de flesta företagsrådgivningar kring 50 000–100 000 kWh. Förutom att ge en minskad påverkan på miljö och klimat vid effektivisering, genererar företagsrådgivningar även en ökad konkurrenskraft för kommunernas företag när deras energikostnad per producerad enhet minskar.

Av 904 rådgivningar var cirka 120–140 om fritidshus/deltidsboenden. Simrishamn sticker som förväntat ut och står för 3/4-delar av gruppen, medan Ystad landar in på 1/4-del. I Tomelilla är rådgivning om fritidshus relativt ovanligt, även om de förekommer då och då.

Till detta ska läggas uppsökande verksamhet vid mässor, Elbilsdagen, Krämaremarknaden med flera tillfällen.

Kommunerna utvecklas olika

I Simrishamns kommun har rådgivningen varit väldigt etablerad i snart 15 år. Sedan dagens rådgivare började har närmare 4 000 rådgivningar gjorts här. Det finns därför en trend med försiktig nedgång i söktrycket, då väldigt många, framför allt bostadsägare, redan har fått rådgivning. I Simrishamns kommun är det idag många återkommande rådsökande som vill ta ”nästa steg”. En annan ”inkälla” är att många hantverkare fått förtroende för rådgivningen och skickar vidare frågor från sina kunder.

Framtiden

Energimyndigheten, som finansierar rådgivningen, har för 2024 tagit fram två fokusområden som man ska vidareutbilda rådgivarna inom:

 1. Rysslands anfallskrig i Ukraina har synliggjort det moderna samhällets sårbarhet gällande energiberedskap. Under 2024 har därför Energimyndigheten lyft frågan som ett fokusområde för Sveriges energirådgivare.
 1. Rådgivning och stötning till företag, eftersom, som nämnts ovan, besparingspotentialen per insatt rådgivningstimme är betydligt större än vid rådgivning till privathushåll.

Annat som påverkar på kort och lång sikt är:

 • Boverkets energieffektiviseringsbidrag har potential att generera en hel del extra frågor de närmaste åren.
 • Utbyggnaden av sol och vind gör att elpriserna troligen kommer att bli än mer volatila i framtiden. Detta gör att rådgivning kring att anpassa och flytta sin elförbrukning efter elpriset troligen har god potential att öka. Under 2023 hade till exempel elområde fyra i Sverige negativa elpriser under ca 5 % av årets timmar, trots det var snittpriset på el under hela året bland de högsta någonsin.
 • Den kraftiga utbyggnaden av solceller i Europa trycker ned elpriserna kraftigt dagtid på sommaren. Detta påverkar lönsamheten för solcellsanläggningar väldigt negativt varför vi troligen kommer att se en minskning i frågorna kring utbyggnaden av ytterligare anläggningar.
 • Skatteverkets klargörande av bidragsmöjligheterna för batterier som används för reglertjänster hos Svenska kraftnät kommer troligen att generera en hel del frågor under den närmaste tiden.
 • Sett på sikt leder beslutet troligen till en minskad efterfrågan på batterier för hemmabruk.
 • Utbyggnaden av större kommersiella batteriparker går med så pass snabbt idag att ekonomin för denna typen av anläggningar kan komma att påverkas negativt inom inte allt för många år.
 • … Och den ekonomiska utvecklingen i Sverige påverkar självklart både mängden frågor samt utformningen på frågorna. Medborgarna är mer noggranna med att åtgärderna ska ha god avkastning samt att man i många fall väljer att avvakta med mer kostsamma investeringar.
 • Efterfrågan på råd gällande effektivisering av befintlig utrustning ökar glädjande nog.
 • Oron om världsläget kan snabbt leda till allt fler frågor gällande beredskap.

Vill du komma i kontakt med vår klimat- och energirådgivare?

E-post EKR@simrishamn.se, telefon: 0414-81 90 00