15 maj 2024 kl. 15:14

Kommunstyrelsen den 15 maj - ett axplock beslut

Här kan du läsa några av de beslut kommunstyrelsen fattade vid dagens sammanträde.

Blå himmel och blått hav möts mellan två vågbrytare en vacker sommardag i Baskemöllas hamn.

- Resekort för seniorer

Simrishamns kommun har sedan 2018 ett avtal om seniorresor med Skånetrafiken gällande resekort för seniorer (seniorbiljett) för resor med Skånetrafikens trafikutbud inom kommunen. Kommunen har beslutat bekosta resor med Skånetrafiken för kommuninvånare 75 år och äldre, hela dygnet inom kommunens gränser.

Från och med den 1 april 2024 införde Skånetrafiken en rabatt för alla seniorer, vilken innebär att den som är 70 år och äldre reser med 25 procent rabatt i hela Skåne.

I Simrishamns kommun finns även Snurringen med vilken man kan resa kostnadsfritt inom staden.

Enligt Lag (1997:736) om färdtjänst kan den som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel, beviljas färdtjänsttillstånd.

Det finns flera möjligheter för seniorer att resa kollektivt till subventionerat pris. När Skånetrafiken införde en rabatt för seniorer, aktualiserades frågan om avtalet med Skånetrafiken om seniorresor ska förlängas eller om de andra möjligheterna som finns idag till subventionerade resor medför att behovet av kollektivtrafik för seniorer är tillgodosett.

Avtalet med Skånetrafiken om seniorresor gällde i första hand den 1 september 2018–31 december 2021, därefter förlängs avtalet automatiskt ett år i taget om det inte sägs upp, med en uppsägningstid på sex månader.

Kommunstyrelsen beslutade förlänga avtalet med Skånetrafiken angående resekort för seniorer/seniorbiljett enligt nuvarande avtal.

 

- Strategisk påverkansplan för Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Sydöstra Skånes samarbetskommitté (Sösk) är ett samverkansorgan för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Kommittén arbetar för att genom samarbete tillvarata och stärka möjligheterna i sydöstra Skåne. För varje mandatperiod tar man inom kommittén fram en gemensam inriktning för samarbetet som ska vägleda periodens arbete. Den nu framtagna strategiska påverkansplanen är det övergripande styrdokumentet för Sösk:s gemensamma arbete med att påverka utvecklingen i vårt område inom de nationella, regionala och mellankommunala frågorna.

De fyra Sösk-kommunerna samarbetar i verkställigheten inom flera områden för att lösa gemensamma utmaningar och förbättra för medborgarna och utöver detta dagliga samarbetet mellan kommunernas verksamheter, bedriver kommittén ett strategiskt påverkansarbete för att fortsätta utveckla sydöstra Skåne. För ett ökat fokus och bättre måluppfyllelse har kommittén beslutat om tre utpekade påverkansområden som ska lägga grunden för kommitténs arbete under mandatperioden: infrastruktur, digitalisering och totalförsvar.

Påverkansplanen för perioden 2024–2026 ska nu beslutas i samtliga samarbetskommuner.

Kommunstyrelsen godkände förslaget till påverkansplan för Sösk-kommitténs arbete för perioden 2024–2026.

Här kan du läsa planen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

- Bidragsförutsättningar för räddningsvärn inom Simrishamns kommun

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 19 maj 2021, § 126, i samband med behandlingen av ett ärende om anhållan om hyresersättning för Kiviks räddningsvärns brandstation bland annat att uppdra åt kommundirektören att utreda förutsättningarna för bidrag till räddningsvärnen.

Under 2023 presenterades en mer ingående redovisning kring räddningsvärnen. Kommunstyrelsen uppdrog då till kommundirektören att dels ta fram förslag till en rättvis bidragsfördelning räddningsvärnen emellan, dels ta fram avtal med räddningsvärnen kopplat till civilt försvar.

En rättvis fördelning av bidrag till räddningsvärnen konstateras kunna ske på åtminstone två olika sätt. Antingen sker det genom utbetalning av rena lokalbidrag eller genom utbetalning av generella bidrag. Oaktat vilket alternativ som väljs, konstateras att de hyresavtal som i dag gäller för två av räddningsvärnen – där kommunstyrelsen står som en sorts mellanhand i hyresförhållandet mellan respektive räddningsvärn och externa fastighetsägare – behöver sägas upp. Det sker genom att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsplaneringsnämnden att företa uppsägning för avflyttning i förhållande till respektive fastighetsägare å ena sidan och respektive räddningsvärn å andra sidan.

När det gäller deluppdraget ”att ta fram avtal med räddningsvärnen kopplat till civilt försvar” har förutsättningarna sedan uppdraget lämnades kommit att förändras i och med regeringens beslut att aktivera civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten. Från och med den 19 januari 2024 gäller att totalförsvarspliktiga som har relevant utbildning för arbete inom kommunal räddningstjänst är skyldiga att skrivas in och kallas till repetitionsutbildning med civilplikt.

Mot denna bakgrund konstateras att möjligheten att ianspråkta räddningsvärnens personal, i detta läge, inte utgör en reell möjlighet. Därmed får kommundirektörens återrapportering av uppdraget begränsas till de två föreslagna alternativen kopplat till en mer rättvisande fördelning av bidrag.

De två förslag till bidragsfördelning som presenteras innebär utbetalning av antingen faktiska lokalbidrag eller generella bidrag till räddningsvärnen. Utöver det uppdras det åt samhällsplaneringsnämnden att initiera och fullfölja uppsägningar för avflyttning i förhållande till respektive fastighetsägare å ena sidan och Kiviks räddningsvärn samt Skillinge räddningsvärn å andra sidan.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med uppdrag till kommunstyrelsens presidium samt en representant från Sverigedemokraterna att träffa räddningsvärnen för diskussion.

 

- SFI-undervisning för ukrainare

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ett ärende om att starta svenska för invandrare för ukrainare i egen regi.

Anledningen till ärendet är att det nuvarande externa projektet lider mot sitt slut och efter mars månad finns det ingen svenskundervisning i vår kommun för personer från Ukraina.

Regeringen har gjort en ändring i förordningen om vuxenutbildning (2011:1108) som innebär att kommuner sedan augusti 2023 kan erbjuda dessa personer utbildning i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux.

Beräknad kostnad för detta uppgår till 400 000 kronor enligt barn- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget och kan konstatera att finansiering för verksamheten finns inom kommunstyrelsens medel för förfogande.

Kommunstyrelsen beslutade att öka barn- och utbildningsnämnden driftsbudgetram med ett anslag om 400 000 kronor för genomförande av svenska för invandrare för ukrainare i egen regi, samt minska driftsbudgetramen för kommunstyrelsens förfogande med 400 000 kronor.

 

- Budget- och skuldrådgivning

Simrishamns kommun har ett avtal sedan många år med Tomelilla kommun om budget- och skuldrådgivning. En medarbetare i Tomelilla kommun arbetar del av sin tjänst även i Simrishamns kommun för att ge råd och stöd till Simrishamns kommuns invånare i dessa frågor. Avtalet med Tomelilla kommun för budget- och skuldrådgivning är idag organiserat i kommunstyrelseförvaltningen.

Inom socialförvaltningen finns en ambition att vidareutveckla samarbetet med Tomelilla kommun, då man ser att det gynnar kommuninvånarna att arbeta mer förebyggande med budget- och skuldrådgivning.

I andra kommuner ser det lite olika ut, men det är inte ovanligt att ansvaret för budget- och skuldrådgivning organiseras inom socialnämnden.

Den förändring som föreslås är att ansvar för budget- och skuldrådgivning samt den budget som finansierar avtalet med Tomelilla kommun idag överförs till socialnämnden från och med den 1 juni 2024.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budget- och skuldrådgivning tilläggs socialnämndens reglemente från och med den 1 juni 2024. Budget för budget- och skuldrådgivning, 250 000 kr, överförs samtidigt från kommunstyrelsen till socialnämnden.