23 maj 2024

Fortsatt stor risk för ras längs stranden mellan Knäbäckshusen och Vik

Det finns fortfarande en hög risk för ras längs stranden från Knäbäckshusen till Vik. Ett nyligen upptäckt ras cirka 300 meter söder om Knäbäckshusen understryker behovet av försiktighet. Besökare uppmanas att hålla avstånd till slänterna.

Träd har rasat söder om Knäbäckshusen och ligger fallna ner mot strandkanten. Ovanför och runt om det rasade området syns stående, grönskande träd. Nedanför dem en strandremsa där vågorna spolar in emot land.

Information om erosionsområden

I aktiva erosionsområden kan ras och skred inträffa oväntat. Sandbranter och slänter längs kusten formas och påverkas av vinden över tid, och hittar ett jämnviktsläge. När mindre och snabba förändringar sker ökar risken för ras och skred.

Naturliga och mänskliga faktorer

Sandbranter och slänter kan med tiden läka sig själva efter ras och skred. Men förändringar i klimatet och landhöjningar skapar en obalans, vilket kan försvåra naturens återhämtning. Människans intrång i naturen kan förvärra situationen. Träd, buskar och annan vegetation hjälper till att binda sanden och minska erosionen.

Branten vid Knäbäckshusen är särskilt känslig eftersom sandmassorna vilar på ett lager lera som lätt kan spolas bort vid höga havsvattennivåer. Under hösten, när det regnar mycket och vatten tränger ned i sanden, påverkas lerlagret och risken för skred ökar.

Risk för ras under vår och tidig sommar

Under våren och sommaren blir trädens kronor tunga när lövverket utvecklas. I aktiva erosionsområden, som mellan Vik och Knäbäckshusen, kan träd som påverkas av erosion trilla oväntat. Vid sommarstormar och regn ökar riskerna ytterligare. När träd faller orsakar de ofta ras och stora mängder material faller ned för slänterna.

Vad du kan göra för att hjälpa naturen återhämta sig

Genom att undvika att gå nära slänterna hjälper du naturen att återhämta sig och ger slänterna en möjlighet att stabiliseras.