5 juni 2024

Kommunstyrelsen den 5 juni - ett axplock beslut

Kommunstyrelsen höll sitt sista sammanträde för våren, här är några av de informations- och beslutsärenden som avgjordes.

Flygbild över Östra Vemmerlöv. Friliggande villor, verksamhetshus, flerbostadshus med tomter och träd och tillhörande gator. Gröna fält omfamnar bebyggelsen.

- Återrapportering till kommunstyrelsen från samhällsplaneringsnämnden: ”Återställningsprojekt Babet”

Redovisning av delprojekten som ingår i återställningsprojektet efter stormen Babet.

Återställningsarbeten pågår på följande platser:

- Gåven, Simrishamn, etapp 1–3, stenskoning.

Utfall hittills: 1 989 890 kr

Prognos: 5 300 000 kr

- Norra piren, Simrishamn, vågbrytare hamninlopp. Inväntar projektplan.

Prognos: 6 500 000 kr

- Bro, strandpaviljongen, Simrishamn. Mindre asfaltarbete återstår.

Utfall hittills: 1 394 000 kr

Prognos: 1 500 000 kr

- Skillinge, vågbrytare. Etapp 1–3, vågbrytaren skyddar spillvattenledning (avlopp).

Prognos: 5 000 000 kr

- Tullhusstranden, Simrishamn, återställning av bryggor och betong påbörjat.

Prognos: 2 000 000 kr

Delprojekt med byggstart:

- Skillinge, Tudeludans pir, beläggning. Planerad start i maj.

Prognos: 685 000 kr

- Tobisvik, gång- och cykelväg, beläggning. Planerad start i maj.

Prognos: 250 000 kr

Avropad återställning:

- Mälarhusen spänger

- Kivik boulebana

- Baskemölla boulebana

Godkänd vattenverksamhet:

- Garnhängevägen, Vitemölla

Tillståndsprövning vattenverksamhet:

- Tommarpsåns mynning

- Ålabodrevet-Röken, stenskoning

- Haväng spänger + bro

- Gång- och cykelväg Brantevik–Simrislund, sanering av parkslide dialog länsstyrelsen

Under planering/projektering:

- Skillinge kajyta, yttre hamn, dialog med entreprenör

- Bro – koloniområde, projektering sommaren 2024

Utfall hittills (projektering) : 260 000 kr

- Ålabodrevet – fågelskådningshus

Kommande åtgärder:

- Kiviks norra pir, genomförande planeras 2025–2026. Samkörning med parkeringsarbete samt tillgänglighetsanpassning.

Avvaktar genomförande:

- Kiviks träbrygga, provisorisk lagning genomförd

- Store Kar, Kivik, ansökt om inlösning av mark – lantmäteriet

- Östra kajen – möte konstruktionsförslag

Övriga åtgärder:

- Kuståtgärder, papperskorgar, bänkar och grillplatser

Avslutade åtgärder:

- Återställning Röken.

Prognos: 140 000 kr

- Knäbäckshusen, avstängning + borttagning av trappa

Prognos: 130 000 kr

- Skador hamnslipen Simrishamn

Utfall: 324 443 kr

- Slukhål Buhres

Utfall: 96 470 kr

Prognosen gällande budget för projektet som helhet löper planenligt.

- Korsavadshallen: rapportering av projektets fortgående och utgiftsutveckling

Samhällsplaneringsnämnden har via beslut av presidiet hos kommunfullmäktige begärt ytterligare finansiering för den fortsatta renoveringen av Korsavadsbadet och Tobisviksbadet. Begäran uppgår till 116 570 000 kronor för att renovera klart Korsavadsbadet. Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2024, § 28 att medge undantag från beslutet om God ekonomisk hushållning av lån för skattefinansierad verksamhet. Finansiering sker genom upptagande av totalt 156 220 000 kronor i externa lån för investeringsprojektet Bad- och fritidsanläggningar. Den uppkomna ekonomiska situationen hanteras och beaktas i kommande budgetprocess för åren 2025–2029.

Vidare beslutade kommunfullmäktige att samhällsplaneringsnämnden en gång per kvartal ska rapportera till kommunstyrelsen om investeringsprojektets fortgående och utgiftsutveckling.

Projektet har en budget på 175 070 tkr varav 39 120 tkr har upparbetats per den 31 mars 2024. I beloppet ingår projektering.

Projektet är uppdelat i tre enskilda delentreprenader, dessa är: yttertak, vattenrening och invändig/utvändig återställning.

  • På pågående takentreprenad är Skanska upphandlad entreprenör, detta arbete planeras vara färdigt i slutet av december 2024.
  • På vattenrening är Enviroproces upphandlad entreprenör, arbetet beräknas vara klart december 2025.
  • På invändigt arbete samt utemiljö är Peab upphandlad entreprenör, detta arbete är planerat att börja vecka 17 och färdigställt december 2025.

Prognosen i dagsläget är att budget kommer att hållas. Allt arbete planeras att vara färdigt i slutet av 2025.

- Tobisviksbadet: Rapportering av projektets fortgående och utgiftsutveckling

Samhällsplaneringsnämnden har via beslut av presidiet hos kommunfullmäktige begärt ytterligare finansiering för den fortsatta renoveringen av Korsavadsbadet och Tobisviksbadet. Begäran uppgår till 39 650 000 kronor för att renovera klart Tobisviksbadet. Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2024, § 28, att medge undantag från beslutet om God ekonomisk hushållning av lån för skattefinansierad verksamhet. Finansiering sker genom upptagande av totalt 156 220 000 kronor i externa lån för investeringsprojektet ”Bad- och fritidsanläggningar”. Den uppkomna ekonomiska situationen hanteras och beaktas i kommande budgetprocess för åren 2025–2029.

Vidare beslutade kommunfullmäktige att samhällsplaneringsnämnden en gång per kvartal ska rapportera till kommunstyrelsen om investeringsprojektets fortgående och utgiftsutveckling.

Projektet har en budget på 64 650 tkr varav 49 660 tkr har upparbetats per den 31 mars 2024. Skanska är upphandlad entreprenör, prognosen är att budget kommer att hållas på detta projekt.

Överlämning till verksamheten är planerad till den 17 maj då slutbesiktning sker. Invigning av ”nya Tobisviksbadet” är planerad till den 15 juni.

- Kommunstyrelsens tertialrapport per den 30 april 2024

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en tertialrapport innehållande ekonomisk uppföljning och uppföljning av nämndmål för perioden januari till april 2024.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 1 455 tkr.

Verksamheten kollektivtrafik prognostiserar ett överskott på 50 tkr beroende på att kostnader för Snurringen förväntas bli lite lägre än budgeterat.

Kommunövergripande HR-aktiviteter prognostiserar ett underskott på 100 tkr. Nyttjandet av friskvårsbidraget förväntas bli större än budgeterat vilket bedöms leda till ett underskott på 250 tkr. Kostnader för fackliga representanter och företagshälsovård prognostiserar ett totalt överskott på 150 tkr, vilket dämpar underskottet på kommunövergripande HR-aktivitet något.

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar ett överskott på 1 505 tkr. Överskottet beror på att verksamhetskostnader som exempelvis datakommunikation, konsulttjänster och dataprogram bedöms bli lägre än budgeterat, men även föräldraledigheter på kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelsen godkände kommunstyrelsens tertialrapport per den 30 april 2024.

- Tertialrapport för Simrishamns kommun per den 30 april 2024

Aktuellt ärende innehåller ekonomisk uppföljning i form av tertialrapport per den 30 april 2024.

Simrishamns kommuns resultat per 30 april var 28,1 mnkr. Helårsprognosen visar ett resultat på 16,4 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 16,4 mnkr. Det är generella bidrag som är betydligt högre än budgeterat.

Prognostiserad avvikelse på driftresultatet är -6,9 mnkr. Kommunstyrelsen visar ett överskott på 1,4 mnkr, överförmyndarnämnden ett underskott på -0,8 mnkr, byggnadsnämnden ett underskott på -0,8 mnkr och samhällsplaneringsnämnden ett underskott på -2 mnkr. VA kollektivets resultat för perioden uppgår till noll. Underskottet i VA-kollektivet har bokats upp som en fordran till kommunen från VA-kollektivet. För perioden har fordran ökat med 2,6 mkr och uppgår per den 30 april till 14,5 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på 1,0 mnkr, barn- och utbildningsnämnden ett underskott på -3,1 mnkr och socialnämnden ett underskott på -2,5 mnkr. Övriga nämnder redovisar mindre eller inga avvikelser.

Investeringsredovisningen visar en avvikelse på +81,4 mnkr. Samhällsplaneringsnämnden visar ett överskott på 80,3 mnkr, varav VA-verksamheten 32 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade att

  • Godkänna tertialrapport 24-04-30.
  • Uppdra åt samhällsplaneringsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att ta fram en budget i balans.
  • Kommunstyrelsen ser allvarligt på prognosen för exploateringsverksamheten, då budgeten är en inkomst om 9,4 mnkr och prognosen uppgår till en utgift om 17,2 mnkr. Uppkommen prognostiserad avvikelse om 26,6 mnkr påverkar likviditeten motsvarande. En genomgång av nuläget av exploateringsverksamheten är nödvändig.
  • Kommunstyrelsen ser även allvarligt på det faktum att VA-kollektivet efter fyra månader har genererat en förlust motsvarande 2,6 mnkr, tillsammans med redan upparbetat förlust behövs en noggrann uppstyrning för kvarvarande månader.

- Ansökan om inrättande av vattenskyddsområde i centrala Simrishamn (”Järnvägsborran” och Bjärsjöborran)

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 23 februari 2023, § 32, att utfärda en fullmakt till Österlen VA AB för att ansöka om fastställande av vattenskyddsområde för ”Järnvägsborran” och Bjärsjö grundvattentäkter hos länsstyrelsen. Bakgrunden till beslutet var den framställan som Österlens VA lämnade vid samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 16 december 2021, § 249, av vilken framgick att Simrishamn, för att klara vattenförsörjningen, behöver inrätta ett nytt vattenskyddsområde i centrala Simrishamn.

Då någon ansökan inte inlämnats, beslutade samhällplaneringsnämnden den 25 januari 2024, § 18, att föreslå kommunfullmäktige att genom utfärdad fullmakt fullborda ansökan om fastställande av vattenskyddsområde för Järnvägsborran och Bjärsjö grundvattentäkter hos länsstyrelsen och att under tiden som ansökan utreds av länsstyrelsen utreda konsekvenser för befintligt näringsliv.

Ansökan består av teknisk beskrivning, riskinventering och riskanalys, risksammanställning, förslag till beslut om vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter, motiv till skyddsföreskrifter, filer över föreslagna skyddszoner och en samrådsredogörelse.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsplaneringsnämnden i egenskap av VA- huvudman i och för sig ansvar för beslut om ansökan om inrättande av vattenskyddsområde, men att nämnden ansett att frågan är av principiell beskaffenhet och att den därför bör beslutas i kommunfullmäktige. Även om beslutet om att ansöka om ett inrättande av vattenskyddsområde kan fattas av kommunfullmäktige, bör den praktiska hanteringen när det gäller att utreda konsekvenser för befintligt näringsliv uppdras till samhällsplaneringsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samhällsplaneringsnämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna för befintligt och kommande näringsliv innan man skickar in ansökan för kommande vattenskyddsområde.

- Kommunens ansvar för drift och underhåll av enskilda vägar upphör

Genom åren har Simrishamns kommun tagit på sig att utföra och bekosta drift- och underhåll av vissa enskilda vägar och allmänna platser inom kommunen. De flesta av de aktuella vägarna finns inom eller i anslutning till detaljplanelagda tätorter.

Kommunen har i vissa fall tagit på sig drift och underhåll genom politiska beslut och i andra fall utan beslut eller genom att väghållaransvaret inte har dokumenterats på ett korrekt sätt. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen verkar det vara vanligare att kommunen tar på sig drift och underhåll där kommunen är eller har varit fastighetsägare.

Det egentliga väghållaransvaret kan kommunen endast ta på sig om det finns

  • beslut från Trafikverket om kommunalt väghållningsområde
  • lagakraftvunnen detaljplan med planbestämmelse om kommunalt huvudmannaskap för allmän plats.

I de fall det funnits en vägförening har denna vanligtvis somnat in utan att upphöra, eftersom den formellt sett fortfarande har ansvaret för vägarna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med att se till att dessa enskilda vägar får en formellt fungerande förvaltning.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att eftersom det är vägföreningarna som har det formella ansvaret för vägarna och för att de inte ska somna in igen, bör de även få tillbaka ansvaret för att utföra drift och underhåll.

Simrishamns kommun kan stötta dessa vägföreningar, liksom kommunens övriga vägföreningar, genom att betala ut driftsbidrag till de föreningar som ansöker om och uppfyller kraven för bidrag.

Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningens rekommendation att avsluta drift och underhåll på vägar med enskilda väghållare oavsett tidigare fattade beslut, för att skapa en enhetlig och tydlig ansvarsfördelning.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att alla tidigare tagna beslut om att kommunen ska ta över ansvaret för drift och underhåll från enskilda väghållare upphör genom detta beslut.