Hållbarhet

Hållbarhet

Simrishamn planerar lokalt för en hållbar utveckling som inte bara ger dagens utan även kommande generationer möjlighet att tillfredsställa sina behov i en attraktiv kommun. På den här sidan får du vartefter ett axplock av de aktiviteter våra verksamheter planerar, genomför och följer upp. Välkommen på resan mot en hållbar framtid!

Kommunfullmäktige har antagit ”Mot en hållbar framtid – hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021–2030” som pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar för hela vår ”kommunkoncern”. Den innehåller 17 fokusområden med strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att FN:s Agenda 2030, liksom att de nationella miljökvalitetsmålen och de nationella folkhälsopolitiska målen ska kunna nås.

Vår kommuns olika nämnder och bolag har tagit fram underlag till handlingsplaner för åren 2021–2024 kopplade till policyns ställningstaganden. Planerna ska återrapporteras årligen, med start 2022, till fullmäktige.

Utdrag ur handlingsplanerna, och sedermera uppföljningen, hittar du på undersidor här, nämnd för nämnd.

Visar till hur vi ska agera, leva och arbeta

Hållbarhetsarbetet innehåller tre dimensioner:

  • ekonomisk hållbarhet
  • social hållbarhet
  • miljömässig hållbarhet

För att göra det tydligt vad Simrishamn som en hållbar kommun innebär, har fem målbilder formulerats. Varje målbild täcker in fler än ett fokusområde, har relevans för alla och förutsätter samverkan.

Målbilderna ska genom sin enkelhet främja omställningen, genom att våra tankesätt och beteenden sammantaget ska leda till en hållbar kommun: de visar till hur vi ska agera, leva och arbeta på ett hållbart sätt.

Detta kräver också att beslut, vägval och prioriteringar tar samma riktning

– Det är ett nytt sätt att koppla frågorna och tackla dem gemensamt ur ett hållbarhetsperspektiv och inte som separata frågor för varje ansvarsområde, säger vår kommundirektör Diana Olsson som en kommentar till arbetssättet.

– Att det råder en politisk enighet och iver att vi ska leverera på hållbarhetsplanet känns bra och är en förutsättning för att vi ska lyckas, både på kort och lång sikt.

Stora och små aktiviteter

I fokusområdena blir syfte och målsättningar tydliga, som att sträva efter att ha ett uthålligt synsätt på förändringar, liksom att arbeta med att begränsa, men också att anpassa sig till, klimatförändringarna. Att främja möten mellan olika grupper för att öka sammanhållningen i samhället är en av de sociala punkterna, där det också handlar om att på olika sätt knyta ihop stad, by och landsbygd, liksom att skapa ekonomiska förutsättningar på ett uthålligt sätt.

Varje nämnd har tagit fram sin handlingsplan som ska kopplas till deras nämndplan och budgetprocess. Här finns många, många exempel på handfasta åtgärder, stora som små: stötta kommunikation kring cirklär ekonomi, omställning från maskinell skötsel av lämpliga grönytor till betesmarker, inte anlägga konstgräsplaner på allmän platsmark för att undvika spridning av mikroplaster, ta fram en klimatanpassningsplan – och bruttolistan fortsätter med aktiviteter för en hållbar vardag och morgondag. Vi återkommer till dessa när kommunfullmäktige haft ärendet på sitt bord.

Fakta/sammanfattning

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun för perioden 2021–2030 pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. En policy i Simrishamns kommun pekar ut en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinriktning. I en policy tas inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder inom ett specifikt område. Policyn knyts till handlingsplaner, åtgärderna i handlingsplanerna utgörs av aktiviteter som strävar mot de strategiska ställningstagandena i policyn. Nämndernas och bolagens arbete med policyn ska årligen återrapporteras till kommunfullmäktige.

Samtliga nämnder och helägda bolag har tagit fram en handlingsplan enligt kommunfullmäktiges uppdrag och omfattar åren 2021–2024. Handlingsplanens aktiviteter följs upp och redovisas i respektive nämnd/bolag, eventuella resursbehov inarbetas i respektive nämnds/bolags budget för aktuellt år.