Hållbarhet

Hållbarhet

Simrishamn planerar lokalt för en hållbar utveckling som inte bara ger dagens utan även kommande generationer möjlighet att få sina behov tillgodosedda i en attraktiv kommun. På den här sidan får du vartefter ett axplock av de aktiviteter våra verksamheter planerar, genomför och följer upp. Välkommen på resan mot en mer hållbar framtid!

Kommunfullmäktige har antagit ”Mot en hållbar framtid – hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021–2030” som pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar för hela vår ”kommunkoncern”. Den innehåller 17 fokusområden med strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att FN:s Agenda 2030, liksom att de nationella miljökvalitetsmålen och de nationella folkhälsopolitiska målen ska kunna nås.

Varje år beslutar kommunfullmäktige om ett antal fokusområden som ska prioriteras och fungera som kommunfullmäktigemål. 2023 är dessa:

  • Fokusområde 3: Kunskap, livslångt lärande och utbildning
  • Fokusområde 6: Vattenkloka samhällen
  • Fokusområde 9: Klimatanpassning
  • Fokusområde 14: Minskad klimatpåverkan 

Under varje fokusområde väljer nämnderna ut strategiska ställningstaganden som blir nämndmål, de hittar du längre ner på sidan. Utifrån nämndplanerna/nämndmålen tar förvaltningarna fram aktiviteter för att nå nämndens mål. Förvaltningarnas aktiviteter sammanställs i varje enhets verksamhetsplan. 

Visar till hur vi ska agera, leva och arbeta

Hållbarhetsarbetet innehåller tre dimensioner:

  • ekonomisk hållbarhet
  • social hållbarhet
  • miljömässig hållbarhet

För att göra det tydligt vad Simrishamn som en hållbar kommun innebär, har fem målbilder formulerats. Varje målbild täcker in fler än ett fokusområde, har relevans för alla och förutsätter samverkan.

Målbilderna ska genom sin enkelhet främja omställningen, genom att våra tankesätt och beteenden sammantaget ska leda till en hållbar kommun: de visar till hur vi ska agera, leva och arbeta på ett hållbart sätt.

Detta kräver också att beslut, vägval och prioriteringar tar samma riktning

– Det är ett nytt sätt att koppla frågorna och tackla dem gemensamt ur ett hållbarhetsperspektiv och inte som separata frågor för varje ansvarsområde, säger vår kommundirektör Diana Olsson som en kommentar till arbetssättet.

– Att det råder en politisk enighet och iver att vi ska leverera på hållbarhetsplanet känns bra och är en förutsättning för att vi ska lyckas, både på kort och lång sikt.

Stora och små aktiviteter

I fokusområdena blir syfte och målsättningar tydliga, som att sträva efter att ha ett uthålligt synsätt på förändringar, liksom att arbeta med att begränsa, men också att anpassa sig till, klimatförändringarna. Att främja möten mellan olika grupper för att öka sammanhållningen i samhället är en av de sociala punkterna, där det också handlar om att på olika sätt knyta ihop stad, by och landsbygd, liksom att skapa ekonomiska förutsättningar på ett uthålligt sätt.

Varje nämnd har tagit fram sin handlingsplan som ska kopplas till deras nämndplan och budgetprocess. Här finns många, många exempel på handfasta åtgärder, stora som små: stötta kommunikation kring cirklär ekonomi, omställning från maskinell skötsel av lämpliga grönytor till betesmarker, inte anlägga konstgräsplaner på allmän platsmark för att undvika spridning av mikroplaster, ta fram en klimatanpassningsplan – och bruttolistan fortsätter med aktiviteter för en hållbar vardag och morgondag. Vi återkommer till dessa när kommunfullmäktige haft ärendet på sitt bord.

Fakta/sammanfattning

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun för perioden 2021–2030 pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. En policy i Simrishamns kommun pekar ut en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinriktning. I en policy tas inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder inom ett specifikt område. Policyn knyts till handlingsplaner, åtgärderna i handlingsplanerna utgörs av aktiviteter som strävar mot de strategiska ställningstagandena i policyn. Nämndernas och bolagens arbete med policyn ska årligen återrapporteras till kommunfullmäktige.

Så här ser målen ut 2023:

Socialnämnden

Fullmäktigemål tillsammans med nämndmål:

3. Kunskap, livslångt lärande och utbildning
Finna ändamålsenliga samverkansformer med andra berörda nämnder och myndigheter för att tillhandahålla tidiga och förebyggande insatser för barn och unga samt främja psykisk hälsa.

6. Vattenkloka samhällen
Kartlägga och planera åtgärder för extrema händelser, som till exempel skyfall, översvämningar, stormar, havsnivåhöjning och torka.

9. Klimatanpassning
Beakta implikationer av värmeböljor, inte minst i den särskilt sårbara äldrevården.

14. Minskad klimatpåverkan
Öka andelen klimatvänlig och närproducerad mat samt minska matsvinn inom kommunala verksamheter.

+

11. Trygghet och samhällsgemenskap
Utföra insatser för att öka känslan av trygghet, tillit och inflytande för alla.

Byggnadsnämnden

Fullmäktigemål tillsammans med nämndmål:

3. Kunskap, livslångt lärande och utbildning
Säkra kompetens inom förvaltning och nämnd för att möta framtida utmaningar.

6. Vattenkloka samhällen
Skydda vattenresurserna.

9. Klimatanpassning
Hänsyn tas till rådande klimatförändringar i byggnadsnämndens beslut.

14. Minskad klimatpåverkan
Fler energieffektiva hus och byggnader i Simrishamns kommun.

Samhällsplaneringsnämnden

Fullmäktigemål tillsammans med nämndmål

3. Kunskap, livslångt lärande och utbildning
Säkra kompetens inom förvaltning och nämnd för att möta framtida utmaningar.

6. Vattenkloka samhällen
Skydda vattenresurserna.

9. Klimatanpassning
– Ligga i framkant i fråga om ekosystemtjänster i fysisk planering.
– Beredskap för att skydda kommunen mot extrema händelser till följd av klimatförändring.

14. Minskad klimatpåverkan
Minska klimatpåverkan inom samhällsplaneringsnämndens ansvarsområden.

Kommunstyrelsen

Fullmäktigemål tillsammans med nämndmål

3. Kunskap, livslångt lärande och utbildning
– Finna ändamålsenliga samverkansformer med andra berörda myndigheter för att tillhandahålla tidiga och förebyggande insatser för barn och unga samt främja fysisk och psykisk hälsa.
– Genom strategier för kompetensutveckling och rekrytering sörja för en långsiktig kompetensförsörjning.

6. Vattenkloka samhällen
– Skydda vattenresurserna för att säkerställa dricksvattnets kvalitet.
– Tillförsäkra, upprätthålla, samt återskapa de förlorade ekosystemtjänster som vattenförekomster och hav tillhandahåller.

9. Klimatanpassning
– Tillse att all kommunal verksamhet tar nödvändig hänsyn till klimatförändringarna.
– Utbilda och informera om klimatförändringarna, dess orsaker och följder, samt nödvändiga samhällsanpassningar till ett förändrat klimat.

14. Minskad klimatpåverkan
– Ställa miljökrav vid offentlig upphandling för att minska utsläppen av växthusgaser.
– Öka andelen klimatvänlig mat och minska matsvinn inom kommunala verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnden

Fullmäktigemål tillsammans med nämndmål

3. Kunskap, livslångt lärande och utbildning
– Utveckla kommunens naturpedagogik i syfte att öka kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling och skapa välinformerade medborgare.
– Fördela resurser i utbildning för att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar, minska skolsegration, ge förutsättningar för likvärdiga möjligheter under hela utbildningen och i ett livslångt lärande samt minska ekonomiskt och socialt utanförskap.

6. Vattenkloka samhällen
– Verka för hållbart dricksvattenuttag från alla vattentäkter för att inte utarma resursen, bland annat genom cirkulära lösningar där renat spillvatten återanvänds.
– Kartlägga och planera åtgärder för extrema händelser som till exempel skyfall, översvämningar, stormar, havsnivåhöjning och torka.

9. Klimatanpassning
– Skapa bred samverkan mellan lokalkunskap, forskning, näringsliv och utbildning.
– Utbilda och informera om klimatförändringarna, dess orsaker och följder, samt nödvändiga samhällsanpassningar till ett förändrat klimat.

14. Minskad klimatpåverkan
– Öka andelen klimatvänlig mat och minska matsvinn inom kommunala verksamheter.
– Utbilda och informera om klimatförändringarna, dess orsaker och konsekvenser.

Kultur- och fritidsnämnden

Fullmäktigemål tillsammans med nämndmål

3. Kunskap, livslångt lärande och utbildning
– Bedriva verksamhet där inkluderande och inspirerande lärmiljöer möjliggör den enskilda individens personliga utveckling och lärande, främjar fysisk och psykisk hälsa och bidrar till samhällelig sammanhållning, tillit och ansvarstagande.
– Bygga och förbättra lärandemiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsvariation, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

6. Vattenkloka samhällen
– Återanvända vatten och använda olika vattenkällor, så kallat ändamålsenligt vatten, utifrån användningens kvalitetsbehov.
– Verka för att material som används i samhället minskar miljöpåverkan. Material får inte medföra utsläpp av föroreningar till miljö och vattentäkter.

9. Klimatanpassning
Skapa bred samverkan mellan lokal kunskap, forskning, näringsliv, det civila samhället och utbildning.

14. Minskad klimatpåverkan
Utbilda och informera om klimatförändringarna, dess orsaker och konsekvenser.