Handlingsplan för hållbarhet: byggnadsnämnden

Fokusområde 1 Hållbarhet i arbetsmarknad och näringsliv

Strategiska ställningstaganden

 • Främja ett hållbart arbetsliv

Aktiviteter/åtgärder

 • Verka för tillräckliga resurser för att kunna genomföra processer, utveckla rutiner och därmed kunna ge bättre service för att på så vis främja ett hållbart arbetsliv

Fokusområde 5 Hållbar transportinfrastruktur och resande

Strategiska ställningstaganden

 • Verka för närhet till mötesplatser och service

Aktiviteter/åtgärder

 • Vid samtliga beslut om förhandsbesked redovisa avstånd till service och kommunikation

Fokusområde 6 Vattenkloka samhällen

Strategiska ställningstaganden

 • Verka för att material som används i samhället minskar miljöpåverkan. Material på tak, fasader, vägar och gatuinventarier får inte medföra utsläpp av föroreningar till miljö och vattentäkter

Aktiviteter/åtgärder

 • Informera om val av andra material på tak och fasader, grundförutsättningarna som minskar miljöpåverkan, framför allt inom vattentäkter

Fokusområde 7 Jämlikhet och jämställdhet

Strategiska ställningstaganden

 • Utföra insatser för att alla ska kunna ta del av ett mer digitaliserat samhälle

Aktiviteter/åtgärder

 • Tydliggöra hemsidan och förbättra service för ökad användning av e-tjänster

Fokusområde 8 Hållbart samhällsbyggande

Strategiska ställningstaganden

 • Bevara och skydda skyddsvärda natur- och kulturmiljöer
 • Bevara och skydda värdefull jordbruksmark
 • Beakta klimatförändring och nödvändig klimatomställningen i all samhällsplanering

Aktiviteter/åtgärder

 • Följa översiktsplanen (punkt 1 & 2 ovan)
 • Följa havsplanen (punkt 3 ovan)

Fokusområde 15 Resilient samhälle och god beredskap

Strategiska ställningstaganden

 • Bevara och skydda högklassig jordbruksmark. Trygga livsmedelsförsörjningen
 • Anpassa samhället i tid i alla dess delar mot klimatpåverkan; stigande havsnivå, erosion, skyfall, torka, översvämningar, nya arter, värmebölja, nya sjukdomar, etcetera

Aktiviteter/åtgärder

 • Undvika att besluta om positiva förhandsbesked på rationell brukningsbar jordbruksmark
 • Informera om framtida förmodade förändringar till de som söker bygglov

Fokusområde 16 Cirkulär ekonomi, hållbar produktion och -konsumtion

Strategiska ställningstaganden

 • Väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall samt använda resurser mer effektivt och cirkulärt

Aktiviteter/åtgärder

 • Informera vid rivningslov om att återbruka material

Här kan du läsa byggnadsnämndens hållbarhetsplan i sin helhet.