Handlingsplan för hållbarhet: kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens förslag på aktiviteter och åtgärder utgår från målbilderna, men framför allt från de fokusområden som tagits fram. Det kommer att hänvisas till vilka olika målbilder och fokusområden som åsyftas.

Klimat- och miljösmart

Bidragande från kultur- och fritidsverksamheten i kommunen för att vara klimat- och miljösmart är till stor del grundtanken i biblioteksverksamheten. Biblioteksverksamhet bygger på ett cirkulärt tänkande – att dela. En bok och samma bok, eller annan media, ska kunna användas av många är själva grundtanken.

Tryggt och tillitsfullt

Trygghet och tillit byggs upp genom att människor möts. Biblioteket är en plats dit många olika människor möts och vistas. Ett väl fungerande bibliotek bidrar till att öka tilliten i vår kommun. Det bidrar också till trivsel och ger möjligheter till att utvecklas där verksamheten har ett mål att vara tillgängligt för alla.

Förslag till aktiviteter och åtgärder:

 • Att i samarbete med olika aktörer säkerställa att biblioteket är både fysiskt och kognitivt tillgängligt.
 • Kompetensutveckla medarbetarna så att biblioteket blir en inkluderande plats där alla blir likvärdigt bemötta.

Rättvist och ansvarstagande

Biblioteket har ett demokratiskt uppdrag där verksamheten genom sitt uppdrag möjliggör att många grupper kan ta till sig kunskap och information. Biblioteket tillhandahåller både digitala redskap och delar kunskaper om hur man använder nätet och den digitala tekniken.

Förslag till aktiviteter och åtgärder:

 • Att stödja det livslånga lärandet genom tillgången till medier och digitala resurser.
 • Att tekniken ska utvecklas så att de behov som efterfrågas också tillhandahålls.
 • Etablera ett bättre samarbete med IT-enheten för att utveckla tekniken i den publika miljön.

Växande och inkluderande

Det finns rik tillgång på varierat kultur- och fritidsliv i Simrishamns kommun och det är bland annat genom detta som vi skapar en växande och inkluderande kommun. Biblioteket bidrar genom sin programverksamhet för både barn och vuxna till ett varierat kulturliv.

Förslag till aktiviteter och åtgärder:

 • Sträva efter att bli en nod för kulturutövare i kommunen
 • Bygga nätverk och ge kulturutövare en scen för att kunna möta sin publik.

Grönt och hälsosamt

Biblioteket bjuder in till workshops, författarsamtal, barnteater med mera för att stimulera människor och därmed ge dem ett bättre psykiskt välbefinnande.

Förslag på aktiviteter och åtgärder:

 • Skapa ett bibliotek som ska vara en plats som bidrar till att minska människors isolering och ensamhet – ett vardagsrum för människor att mötas eller vara själv tillsammans med andra.

Fokusområden

Hållbarhet i arbetsmarknad och arbetsliv

Förslag på aktiviteter och åtgärder:

 • Förvaltningen ska med sitt programutbud i alla verksamheter bidra till att göra Simrishamns kommun till en attraktiv plats att bo, leva och arbeta i.
 • Förvaltningen ska ta emot extratjänster och arbetskraft som står långt från arbetsmarknaden och öka kunskap och förmågor runt handledarskapet.
 • Verka för att skapa mer tillgängliga miljöer i våra verksamheter för att göra Simrishamns kommun till en attraktiv plats att leva i.
 • Ge förutsättningar för det livslånga lärandet.

Hållbara offentliga inköp

Förslag på aktiviteter och åtgärder:

 • Inhandla miljömärkta varor och tjänster
 • Minimera mängden inköp där plast och liknande ej nedbrytbara material används.

Kunskap, livslångt lärande och utbildning

Förslag på aktiviteter och åtgärder:

 • Finna ändamålsenliga samverkansformer med andra berörda myndigheter för att tillhandahålla tidiga och förebyggande insatser för barn och unga samt främja fysisk och psykisk hälsa. Främst sudda ut gränserna mellan förvaltningarna och hitta samverkan och dra nytta av varandra samt i detta involvera föreningslivet.
 • Verka för den demokratiska fostran genom att ytterligare belysa våra verksamheter.
 • Arbeta för en mer övergripande syn kring barn och ungas mående.

Hållbar transportinfrastruktur och resande

Förslag på aktiviteter och åtgärder:

 • Verka för närhet till mötesplatser och service
 • Förvaltningen ska underlätta, uppmuntra och verka till kollektivt resande för medarbetarna och andra hållbara sätt att ta sig till och från arbetet.
 • En större bidragsöversyn kommer att göras under 2022. Hur vi i framtiden ställer oss till lokalbidrag för de föreningar som har egna lokaler kan komma att påverka medborgarnas möjligheter till mötesplatser. Många föreningar tillåter i dag privatpersoner och andra föreningar att nytta deras lokaler för möten, utbildningar, fester med mera. Om lokalbidraget förändras kan detta påverka föreningarnas möjligheter till att behålla och driva sina egna lokaler/anläggningar.

Jämlikhet och jämställdhet

Förslag på aktiviteter och åtgärder:

 • Skapa förutsättningar och möjligheter för fler möten mellan människor. Förvaltningen ska vara föregångare.
 • Säkerställa att jämlika, jämställda livsvillkor och trygghet är en självklarhet för alla.
 • Motverka beteenden som hotar mänskliga rättigheter och begränsar människors frihet, självständighet och välbefinnande.
 • Möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk- eller annan ställning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck eller andra skillnader människor emellan blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
 • Förvaltningen ska arbeta aktivt med målgruppen äldre så att brukare och personal på äldreboenden och inom hemtjänsten ska kunna ta del av vårt utbud.
 • Arbeta för att belysa föreningarnas viktiga arbete för social sammanhållning och social utsatthet. Ge föreningarna förutsättningar för att kunna låta alla delta i deras aktiviteter, minska den ekonomiska utsattheten. Detta kan göras genom att informera om vilka bidrag de kan söka samt ge föreningar information om andra vägar för att arbeta för att minska den socioekonomiska klyftan.

Hållbart samhällsbyggande

Förslag på aktiviteter och åtgärder:

 • Utveckla kommunens och Österlens attraktivitet genom möjligheterna i kulturarvet, kulturlivet och landskapets värden.
 • Bevara och skydda skyddsvärda natur- och kulturmiljöer.
 • Utveckla verksamheterna för en mer levande landsbygd.
 • Framhäva förvaltningens bärande roll i det kommunala samhällsbyggandet genom att utveckla möjligheterna i kulturarvet, kulturlivet och landskapets värden. Exempelvis genom fysiska program, filmer, anläggningar av vandringsleder och visningar för skolklasser.
 • Arbeta för ett levande föreningsliv även på landsbygden, arbeta för att föreningslivet inte ska centreras till Simrishamn utan att det även i framtiden ska finnas föreningar och lokaler även i de mindre byarna och genom detta få ett väl fördelat utbud av fritidsaktiviteter och föreningar.

Hälsa och välbefinnande

Förslag på aktiviteter och åtgärder:

 • Skapa intresse för barn och unga att engagera sig i civilsamhället.
 • Främja rörelse varje dag för alla.
 • Skapa förutsättningar för barn och unga att växa upp till ansvarstagande och demokratiska medborgare.
 • Genomföra förebyggande och tidiga insatser riktade till barn och föräldrar för att minska risken för framtida psykisk ohälsa hos barn och unga.
 • Skapa ett brett och geografiskt väl fördelat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
 • Aktivt motverka ofrivillig ensamhet och möjliggöra för en aktiv ålderdom.
 • För att skapa förutsättning för ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som är geografiskt väl fördelat krävs ändamålsenliga anläggningar samt en struktur där respektive anläggnings egenskaper förstärks och tas tillvara. Det krävs också en lyhördhet för nya behov vid till exempel nya idrotter eller spontanytor. Prioriterat att tillgodose ur ett långsiktigt perspektiv där föreningslivet inte behöver ge vika för kortsiktiga interna kommunala behov.
 • Hitta tydligare samarbetsområden med socialförvaltningen och deras fritidsutvecklare. Utveckla samarbetet med omsorgsförvaltningen och deras satsning att motverka ofrivillig ensamhet hos kommunens äldre.
 • Informera föreningarna om de bidrag som finns för föreningar aktiva inom socialt område och på så vis uppmana föreningarna att utveckla sin verksamhet kring personer med funktionsvariationer.

Trygghet och samhällsgemenskap

Förslag på aktiviteter och åtgärder:

 • Utföra insatser för att öka känslan av trygghet, tillit och inflytande för alla.
 • Främja goda uppväxtvillkor för alla barn.
 • Främja möten mellan olika grupper för att öka sammanhållning i samhället.
 • Hur kan vi öka transparensen vid utvecklingsfrågor? Medvetengöra helhetsperspektiv framför verksamhetsperspektiv? Utmaningar finns med systematisk dialog när behov och möjliga kontaktytor ändras snabbt. Önskvärt är ett bättre IT-stöd vid till exempel innovativt tänkande kring verksamhetssystem och integrationer.
 • Stärka stolthet och identitet för kommunen. Detta genom exempelvis stads- och
 • byavandringar och kommunens programverksamhet.
 • Arbeta för en större förståelse för föreningslivets påverkan och betydelse för barns uppväxt och familjers val av bostadsort. Föreningslivet måste ses som en självklarhet i samhället och vikten av fostran inom idrottsrörelsen måste belysas.

Hållbar kultur, friluftsliv och turism

Förslag på aktiviteter och åtgärder:

 • Främja en bredd av kulturformer och en mångfald av uttryck och berättelser.
 • Främja äldres möjlighet till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet.
 • Främja ett brett kulturutbud av hög kvalitet.
 • Öka kunskapen om kulturarvets och kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen.
 • Stärka insatserna för att skydda och trygga kultur- och naturarv.
 • Stimulera till fler kreativa mötesplatser för barn och ungas eget skapande.
 • Stärka den digitala kompetensen inom kultursektorn.
 • Öka den digitala kompetensen för att nå ut till fler både gällande programverksamhet och kurser. Ständigt söka nya digitala vägar.
 • Stötta kulturarrangemang genom årliga bidrag.
 • Aktivt arbeta för att nå samverkan med föreningar genom råd och lotsning.
 • Lägga interna arrangemang utanför de stora turisttiderna och på så sätt styra besöksflödet.
 • Stötta kulturella och kreativa näringar tillsammans med näringslivsutvecklingsenheten.

Cirkulär ekonomi, hållbar produktion och konsumtion

Förslag på aktiviteter och åtgärder:

 • Etablera bibliotekets grundtanke på fler verksamheter, som är cirkulär och cirkulent.
 • Framtidens avtal har fler krav definierade samtidigt som innehållet kräver större flexibilitet avseende verksamhetsinnehåll. Vilken effekt får det på marknadens prissättning och kommunens budget?
 • Främja lokala produkter
 • Främja lokal kultur och lokala kulturyttringar. Exempel kan vara folkmusiker, konstnärer och designers, som tar avstamp i traditionell musik, mönsterflora och stilar. Lokal kultur kan också vara yttringar som utvecklas inom kulturella och kreativa näringar på Österlen.

Här kan du läsa kultur- och fritidsnämndens handlingsplan i sin helhet.