Handlingsplan för hållbarhet: samhällsplaneringsnämnden

Fokusområde 1 Hållbarhet i arbetsmarknad och näringsliv

En långsiktig hållbar utveckling ställer höga krav på förmågan hos både företag och samhälle att hantera förändringar i omvärlden. Näringslivets förmåga, vid förändringar i omvärlden och ändrade förutsättningar, till snabb omställning och innovation skapar förutsättningar och lägger grunden för en stabil och hållbar ekonomisk tillväxt. För att detta ska vara möjligt samt för att möta företagens behov av utveckling och kompensförsörjning krävs välfungerande och hållbara infrastruktursystem. Att utbildningsmöjligheter som möter näringslivets behov finns tillgängliga är en nyckelfaktor. Genom att ta tillvara olika människors erfarenhet och kompetens, görs arbetsmarknaden tillgänglig för fler. Strävan mot att alla ska inkluderas efter egen förmåga måste vara grunden.

Strategiska ställningstaganden

 • Bidra till ett livslångt lärande och en förbättrad matchning på arbetsmarknaden.
 • Främja och upprätthålla en jämlik, jämställd och inkluderande arbetsmarknad.
 • Bidra till minskad ekonomisk och social utsatthet genom en inkluderandearbetsmarknad och en sund arbetsmiljö avseende psykisk hälsa och välbefinnande.
 • Främja ett hållbart arbetsliv.
 • Främja hållbar tillväxt och innovation.
 • Möta näringslivets behov av infrastruktur, för utveckling och kompetensförsörjning.
 • Främja medvetna hållbara val och ökad resiliens i näringslivet.
 • Främja cirkulär ekonomi, samarbete och industriell symbios.
 • Skapa en attraktiv plats att leva och arbeta på.
 • Ta bättre tillvara olika människors erfarenhet och kompetens, göra arbetsmarknaden tillgänglig för fler. Att istället för att fokusera på språk- eller funktionsvariation, fokusera på vad enskildas förmågor kan bidra till det gemensamma goda.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Sociala konsekvensbeskrivningar vid planläggning för utbyggnadsområden, checklista finns
 • Barnchecklista ska implementeras vid planläggning.
 • Planreserv för verksamheter i de större orterna
 • Framtagande av transportinfrastrukturplan (exklusive bredband)
 • Implementering av bostadsförsörjningsprogrammet (2021–2025)
 • Framtagande av fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad
 • Framtagande av klimatanpassningsplan
 • Framtagande av markpolicy
 • Pågående arbete med arkitektur- och kulturmiljöprogram
 • Pågående arbete med barnrättsarbete
 • Kravställning sker i samband med upphandling
 • Underlätta mottagningen av turister från kryssningsfartyg
 • Administrationen jobbar löpande med att effektivisera HR-administrationen för att bidra till ett hållbart arbetsliv

Fokusområde 2 Hållbara offentliga inköp

Offentliga aktörer, som kommuner, har ett ansvar och en möjlighet att inte bara föregå med gott exempel och visa vägen mot en önskvärd hållbar utveckling utan också driva denna utveckling. Offentligt upphandlade avtal har stor påverkan ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Genom att arbeta mer aktivt med ett hållbarhetsfokus i kommunens upphandlingar och inköp säkerställs att kommunens ekonomiska resurser räcker längre, att avtalens ekologiska påverkan minimeras och att upphandlade leverantörer tar ett tydligt socialt ansvar inom ramen för det aktuella uppdraget.

Strategiska ställningstaganden

 • Sträva efter att få fullgod konkurrens i alla upphandlingar.
 • Säkerställa att avrop från ramavtal alltid görs i enlighet med villkoren i ramavtalet, och att produkter och tjänster från det upphandlade sortimentet används.
 • Säkerställa att hänsyn tas till kostnader under hela livscykeln för upphandlade varor, tjänster och entreprenader.
 • Upphandla varor och tjänster som är miljömärkta. Miljömärkningar kan vara Krav, Bra miljöval, TCO Certified, Svanen, EU Ecolabel, EU-lövet, FSC eller liknande likvärdiga.
 • Undvika plast i förpackningar och undvika engångsartiklar helt. Om engångsartiklar behöver användas ska dessa vara producerade i nedbrytbara material.
 • Använda internt och externt stöd vid kravställning som rör miljö.
 • Samverka med andra offentliga aktörer i strävan att minimera negativ påverkan på sociala förhållanden, miljö och klimat i tillverkningsled och alla följande led för varor och tjänster.
 • Arbeta proaktivt med och utveckla former för att följa upp och kontrollera efterföljandet av ställda hållbarhetskrav.
 • Eftersträva cirkulär ekonomi i både produktions- och konsumtionsled.
 • Upphandla efter hög hållbarhet i transporterna av varor.
 • Arbeta aktivt för att säkerställa goda, jämlika och jämställda arbetsrättsliga villkor, samt ställa sysselsättningskrav i större entreprenadupphandlingar och andra upphandlingar.
 • Säkerställ att inköpta varor och tjänster bidrar till en ökad delaktighet i samhället för alla, oavsett funktionsförmåga.
 • Ställa krav så att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten aldrig kompromissas bort i upphandlade avtal där de annars skulle vara tillämpbara i offentlig sektor.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Teknisk handbok under framtagande för att arbeta proaktivt med och utveckla former för att följa upp och kontrollera efterföljandet av ställda hållbarhetskrav
 • Administrationen kvalitetssäkrar upphandling genom att inkludera granskning av upphandling i den årliga interna kontrollplanen. Genom den interna kontrollplanen sker kontroll av att ingångna ramavtal följs avseende bland annat pris och kvalitet.

Fokusområde 3 Kunskap, livslångt lärande och utbildning

Den svenska utbildningens syfte kan delas upp i två delar, lärande och omsorg i förskola, skola och fritidshem, samt demokratisk fostran. Dels ska barn och elever inhämta och utveckla kunskaper och utbildningen ska främja barnens och elevernas utveckling och främja lusten till ett livslångt lärande. Dels ska utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Utöver det har skolväsendet ett så kallat kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att man ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillägna sig utbildningen. Att investera i utbildning och erbjuda barn, ungdomar och vuxna en utbildning av god kvalitet präglad av samhörighet med en tydlig koppling till övriga delar av samhället innebär både kortsiktiga och långsiktiga hållbarhetsvinster för samhället och motverkar utanförskap, vilket bland annat främjar en god fysisk och psykologisk hälsa. Från grundskolans senare årskurser till gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen blir samverkan med att finna civilsamhället, näringsliv och arbetsmarknad centrala verktyg för att främja ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Strategiska ställningstaganden

 • Bidra till att resurser utnyttjas på ett bra sätt och minska det ekologiska avtrycket genom till exempel hållbara skolskjutsar och skolmåltider.
 • Bedriva en utbildning där inkluderande och inspirerande lärmiljöer möjliggör det enskilda barnets och den enskilda elevens personliga utveckling och lärande (demokratisk fostran) och bidrar till samhällelig sammanhållning, tillit och ansvarstagande.
 • Finna ändamålsenliga samverkansformer med andra berörda myndigheter för att tillhandhålla tidiga och förebyggande insatser för barn och unga samt främja fysisk och psykisk hälsa.
 • Skapa en infrastruktur och organisationsform för att ha möjlighet att kompensera för upp- och nedgångar i barn- och elevantal och förändringar i barn- och elevgruppernas sammansättning.
 • Utveckla kommunens naturpedagogik i syfte att öka kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling och skapa välinformerade medborgare.
 • Fördela resurser i utbildning för att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar, minska skolsegregation, ge förutsättningar för likvärdiga möjligheter under hela utbildningen och i ett livslångt lärande samt minska ekonomisk och socialt utanförskap.
 • Formulera tydliga mål och visioner för verksamheten i syfte att möjliggöra en utbildning av god kvalitet som är förankrad genom hela styrkedjan (den lokala styrningen i skolan).
 • Genom strategier för kompetensutveckling och rekrytering sörja för en långsiktig kompetensförsörjning av förskollärare, lärare och annan skolpersonal.
 • Säkerställa att skolans kost alltid består av ett fullgott näringsvärde för alla och även bidrar till hållbarhetsdimensionerna.
 • Säkerställa att utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättningar, alltid får det stöd de behöver för att tillgodogöra sig undervisningen utifrån sin potential och ha en trygg och inkluderande skolmiljö samt att alla barn får en god språkutveckling.
 • Sträva efter att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.
 • Säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, sexualundervisning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.
 • Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Fortsätta samarbetet med Korsavadsskolan och samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka medvetenheten hos kommunens åttor om samhällsbyggnadsprocessen och deras medborgerliga rättigheter
 • Näringsberäkning av måltiderna
 • Arbeta för att tillagning sker av ”rätt” antal portioner varje dag
 • Modernisera och anpassa lokaler för ökad tillgänglighet

Fokusområde 4 Hav och marina resurser

Havet är en förutsättning för mänskligt liv. Kommunens attraktivitet, näringsliv, kulturarv och identitet är nära sammanflätat med havet och dess resurser. Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Övergödning, syrebrist och syrefria bottnar, algblomningar, minskad biodiversitet och ekosystem i obalans, överfiske, föroreningar och miljögifter av olika slag, etablering av invasiva arter samt risker för omfattande oljekatastrofer hör till de främsta utmaningarna. Klimatförändringar bedöms förstärka flera av problemen ytterligare i framtiden. Östersjöns nuvarande miljötillstånd begränsar tillgången på havets resurser och ekosystemtjänster kraftigt. Fiske samt marin turism och rekreation är de ekonomiska aktiviteter som främst påverkas av en försämrad havsmiljö. Det behövs omfattande och långsiktiga insatser och internationellt samarbete för att återställa en god miljöstatus i Östersjön. Som kustkommun har Simrishamn ett ansvar att bidra, men också en egennytta av att göra det.

Strategiska ställningstaganden

 • Minska kommunens miljöpåverkan på Östersjön och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
 • Verka för fler lokala åtgärder och insatser för en bättre havsmiljö.
 • Verka för hållbart nyttjande av havets resurser samt kunskapsspridning och beteendeförändring.
 • Främja hållbar utveckling och tillväxt i de marina näringarna.
 • Stimulera ökat kunskapsbyggande, forskning och dess användning i samhällets tjänst.
 • Främja ökad innovationskraft.
 • Stärka lokal samsyn och samverkan.
 • Utveckla levande hamnar som är attraktiva för möten, näringsliv och industriell symbios.
 • Bevaka och driva kommunens intressen gällande havsresursernas nyttjande.
 • Sträva efter säker samexistens för aktiviteter till havs.
 • Stärka beredskapen för att undvika, samt hantera effekter från, miljöskadliga olyckor till havs.
 • Identifiera, utbilda och informera om problem kopplade till stigande havsnivåer och klimatförändringar.
 • Gynna hållbart fiske och verka mot ohållbart fiske.
 • Bidraga till att återställa fiskbestånden till biologiskt definierat bärkraftiga populationer.
 • Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt, samt vid behov vidtaga åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.
 • Sträva efter att skydda skyddsvärda delar av kust- och havsområdena.
 • Sträva efter att öka ett hållbart nyttjande av marina resurser, bl.a. genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism.
 • Minska miljöpåverkan av föroreningar från tidigare okontrollerade utsläpp som återfinns i våra sediment.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Arbeta aktivt med vattenvårdsåtgärder, främst att skapa våtmarker så att vattnets gång fördröjs och näringsämnen tas upp innan de når recipienten.
 • Framtagande av fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad
 • Framtagande av klimatanpassningsplan
 • Underlätta mottagningen av turister från kryssningsfartyg

Fokusområde 5 Hållbar transportinfrastruktur och resande

God och utvecklad transportinfrastruktur är viktig för näringslivets vitalitet och förutsättningar men också för invånarnas tillgänglighet till service. Transporter och resande bidrar framförallt genom användande av fossila bränslen till klimatförändringar, försurning och övergödning av mark och vatten, och föroreningar som skadar både människors och djurs hälsa. Transportsystemen upptar även stora markytor och leder till stadsutbredning, fragmentering av livsmiljöer och hårdgörande av ytor med påföljande vattenbaserade problem. I dagsläget transporteras majoriteten av all godstrafik till och från kommunen på vägnätet. Möjligheter att föra över godstransporter till tåg och fartyg har potential. Genom att transportera människor och varor hållbart såväl i stad som på landsbygd kan vi kraftigt minska miljö- och klimatpåverkan. Det handlar om god tillgång till kollektivtrafik, cykel- och gångvägar och andra möjligheter för hållbara resealternativ och närhet till mötesplatser och service. Utbyggnad av laddningsmöjligheter för elfordon är viktig.

Strategiska ställningstaganden

 • Verka för snabba och attraktiva förbindelser som är konkurrenskraftiga mot bilen.
 • Säkerställa och utveckla infrastruktur för hållbart resande samt uppmuntra och underlätta klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande.
 • Stärka och utveckla samverkan, såväl politiskt som på tjänstenivå, med relevanta aktörer och myndigheter på regional och nationell nivå, kring infrastrukturfrågor.
 • Utveckla cykelinfrastrukturen med fokus på fritidscykling och hållbart resande till populära besöksmål.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag inför beslut om investeringar 2022 utifrån förslagen ovan.
 • Stärka samhällsnyttiga lösningar som tar vara på utsläpp samt miljö i ett cirkulärekonomiskt perspektiv.
 • Säkerställa god transportmässig tillgänglighet till service för alla invånare, t.ex. till sjukvårdsinrättningar och andra samhällsfunktioner.
 • Säkerställa fossilbränslefria transportsystem och accelerera omställning till fossilfria fordon.
 • Verka för närhet till mötesplatser och service.
 • Verka för trygga och säkra gång-/cykelstråk och sträva mot trafiksäkra lösningar i alla led.
 • Stärka infrastruktur och kollektivtrafik med andra kommuner och större städer.
 • Främja innovationer och utveckling av nya drivmedel och digital teknik för förändrade transport- och resvanor.
 • Främja effektiva godstransporter och verka för omlastningsnoder där smart hållbar energi finns för framtidens behov.
 • Bygg ut laddstationer för elfordon.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Gång- och cykelvägar ska byggas ut enligt antagen cykelplan
 • För att stärka kollektivtrafiken planeras ny bebyggelse främst i kollektivtrafiknära lägen
 • Satsa aktivt på cykelställ vid kollektivtrafik och andra åtgärder som kan underlätta byte mellan trafikslag såsom förvaringsboxar vid station, eller pendlarparkeringar.
 • Riktade informationskampanjer för att öka medvetenheten om utbudet av kollektivtrafik, samt gång- och cykelvägar, till exempel hur man tar sig till kommunens stränder utan bil.
 • Lobba för att åtgärder enligt ÅVS för Ystad/Österlenbanan samt ÅVS för väg 11 Tomelilla–Simrishamn prioriteras som framtida investeringar i regional transportinfrastrukturplan
 • Verka för att utveckla Skåneexpressen 3 Kristianstad–Simrishamn samt Skåneexpressen 5 Simrishamn–Lund enligt arbetskonceptet “Superbusskonceptet”
 • Medverka i strategiska dialoger med Trafikverket, Region Skåne och Skånetrafiken
 • Inventera antalet cykelparkeringar vid de populäraste besöksmålen och utred behov av fler/nya cykelparkeringar
 • Utreda möjligheten till cykelladdinfrastruktur vid större besöksmål
 • Bevaka Skånetrafikens trafiköversyn
 • Fortsatt samverka inom Sösk i arbetet med infrastrukturfrågor
 • Utreda lämpliga områden inom kommunens A- och B-orter för utbyggnad av laddinfrastruktur för bil och cykel
 • Översyn av regionbusslinjenätet på Österlen i samband med dialog om ny busslinje mellan kommunens inlandsorter (koppling till Gärsnäs)
 • Framtagande av transportinfrastrukturplan (fördjupad översiktsplan) för Simrishamns kommun
 • Samordnad varudistribution inom kost och städ
 • Elbilsladdning för kommunal fordon vid verksamhetslokaler

Fokusområde 6 Vattenkloka samhällen

Med allt fler människor måste vatten, energi och råvaror användas med försiktighet, återanvändas och förnyas. Klimatförändringar medför osäkerheter som måste mötas med anpassningsbara och oberoende lösningar. Där ny infrastruktur ska byggas öppnas möjligheterna för innovativa och cirkulära system. Skapandet av uthålliga och vattenkloka samhällen är beroende av en gemensam vision och aktivt samarbete mellan alla aktörer i samhället: politiker, myndigheter, verksamheter och medborgare. Möjliggörandet av en hållbar stadsplanering med hållbara vattenlösningar och säkerställande av vatten och sanitet är utgångspunkten i detta fokusområde.

Strategiska ställningstaganden

 • Återanvända vatten och använda olika vattenkällor, så kallat ändamålsenligt vatten, utifrån användningens kvalitetsbehov.
 • Utvinna energi och återvinna näringsämnen och organiskt material från spillvattenhanteringen.
 • Verka för hållbart dricksvattenuttag från alla vattentäkter för att inte utarma resursen bland annat genom cirkulära lösningar där renat spillvatten återanvänds.
 • Skydda vattenresurserna för att säkerställa dricksvattenkvalitet.
 • Planera för att säkra vattenresurser för att minska konsekvenser av torka och minskad grundvattenbildning.
 • Minimera förorenings- och näringsämnesspridning till recipienter genom att utveckla och förbättra rening av spillvatten och dagvatten.
 • Minska vatten- och energianvändningen genom effektivisering och cirkulära lösningar och minimera den energi som behövs för behandling och transport av alla vattentyper.
 • Skapa en tvärvetenskaplig planeringsorganisation som integrerar alla typer av vatten i samhällsplaneringen och där vattnets synergieffekter kan tas tillvara.
 • Utforma områden i samhällen i syfte att minska översvämningsrisker.
 • Öka attraktiviteten med synligt vatten och skapa blågröna stråk som möjliggör dagvattenfördröjning, rekreation, renare vatten och ekosystemtjänster.
 • Verka för att material som används i samhället minskar miljöpåverkan. Material på tak, fasader, vägar och gatuinventarier får inte medföra utsläpp av föroreningar till miljö och vattentäkter.
 • Verka för att medvetandegöra medborgare så att de förstår, accepterar och är villiga att betala för hållbar samhällsplanering med regenerativa vattentjänster.
 • Verka för att beslutsfattare och ledare möjliggör vattenkloka åtgärder genom att engagera, skapa förtroende och samarbeten för att skapa en hållbar samhälls- och vattenplanering.
 • Kartlägga och åtgärdsplanera för extrema händelser som till exempel skyfall, översvämningar, stormar, havsnivåhöjning och torka.
 • Öka systemens modularitet och flexibilitet för att säkerställa resursalternativ och resiliens i vattensystem för att klara successiva eller plötsliga förändringar i samhällen.
 • Minska näringstillförseln till sjöar och hav från landbaserade verksamheter.
 • Säkerställa/sträva mot god kemisk- och biologisk vattenstatus i samtliga vattenförekomster samt i kustvatten.
 • Tillförsäkra, upprätthålla, samt återskapa de förlorade, ekosystemtjänster som vattenförekomster och hav tillhandahåller.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Ta fram styrdokument för hantering av dagvatten (Österlen VA AB)
 • Arbeta aktivt med vattenvårdsåtgärder, främst att skapa våtmarker så att vattnets gång fördröjs och näringsämnen tas upp innan de når recipienten
 • Ta fram en klimatanpassningsplan
 • Lyfta dagvattenfrågor och klimatanpassningar i de sociala konsekvensbeskrivningarna och barnrättsperspektivet vid planläggning för utbyggnadsområden och vid exploatering
 • Ta fram markpolicy
 • Kravställning sker i samband med upphandling

Fokusområde 7 Jämlikhet och jämställdhet

Skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper påverkar hela vårt samhälle genom ökad social oro, sämre sammanhållning mellan invånarna och minskad trygghet. Ett jämlikt samhälle bidrar till ökad sammanhållning mellan invånarna, trygghet och att invånarna mår bättre. Genom att skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, eller andra skillnader människor emellan, kan vi göra vårt samhälle mer jämlikt. Det handlar också om ett stad- och landsbygdsperspektiv, tillgänglighet, närhet och kvalitet för alla, anpassningar till individers förutsättningar och möjligheter samt att forma aktiviteter, platser, service och insatser på ett sätt som gynnar, och riktas till, fler målgrupper.

Strategiska ställningstaganden

 • Verka för en ökad ekonomisk och social sammanhållning och att minska ekonomisk och social utsatthet.
 • Skapa förutsättningar och möjligheter för fler möten mellan människor.
 • Säkerställa att jämlika, jämställda livsvillkor och trygghet är en självklarhet för alla.
 • Motverka beteenden som hotar mänskliga rättigheter och begränsar människors frihet, självständighet och välbefinnande.
 • Tillförsäkra att såväl äldre personer som personer med funktionsvariation kan ta del av hela samhällets utbud, med individuell anpassning och stöd.
 • Verka för kunskapsbyggande för att motverka destruktiva hot.
 • Verka för kunskap till barn och unga för att minska risk för våld i nära relation.
 • Utföra insatser för att alla ska kunna ta del av ett mer digitaliserat samhälle.
 • I alla instanser underlätta och förstå villkoren för föräldraskap, till exempel en kommunal barnomsorg anpassad efter arbetstider för alla inklusive skiftarbetare, mötesplanering i organisationen anpassad tidsmässigt efter deltidsanställda föräldralediga, etcetera.
 • Möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Sociala konsekvensbeskrivningar vid planläggning för utbyggnadsområden
 • FAQ för trafikfrågor
 • Alla gällande detaljplaner ska vara tillgängliga via kommunens hemsida
 • Fortsätta samarbetet med Korsavadsskolan och samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka medvetenheten hos kommunens åttondeklassare om samhällsbyggnadsprocessen och deras medborgerliga rättigheter
 • Använda de sociala konsekvensbeskrivningarna och barnrättsperspektivet vid planläggning för utbyggnadsområden och vid exploatering
 • Vid ny-/ombyggnad av offentliga platser skapa säkra, upplysta och överskådliga miljöer
 • Digitalisering av administrativa processer

Fokusområde 8 Hållbart samhällsbyggande

Samhällsbyggande och planering påverkar och påverkas av alla aspekter av hur kommunen vill utvecklas mot ett mer hållbart samhälle. Kommunens fysiska planering ska utveckla de tillgångar som finns i Simrishamns kommun på ett strategiskt medvetet sätt och utgör därmed ett viktigt verktyg att nå hållbar utveckling. Vi ska utveckla Simrishamn genom att vårda styrkan våra höga natur- och kulturmiljövärden. Bostadsutvecklingen ska vara ett prioriterat område med ett breddat utbud som motsvarar behov och förväntningar hos dagens och morgondagens medborgare. Hela kommunen ska vara levande.

Strategiska ställningstaganden

 • Utveckla Simrishamn och Österlens attraktivitet genom möjligheterna i kulturarvet, kulturlivet och landskapets värden.
 • Skapa ett varierat bostadsutbud och mångsidiga bostäder anpassade för livets alla skeden.
 • Skydda och stärka god vattenförsörjning och förvaltning av kommunens vattentillgångar.
 • Uppmuntra byggnation av hållbara bostäder med låg klimatpåverkan.
 • Samla och förtäta byggnation i de orter som redan har service- och kommunikationsnärhet.
 • Sträva efter bättre kommunikationer i kommunen och att koppla ihop byarna med hjälp av cykelleder, busslinjer och bredband samt uppmuntra innovationer och digital teknik.
 • Utveckla och underhålla befintliga byggnader i det kommunala bostadsbeståndet.
 • Arbeta för en levande landsbygd.
 • Skapa förutsättningar för ett hållbart näringsliv.
 • Bevara och skydda skyddsvärda natur- och kulturmiljöer.
 • Bevara och skydda värdefull jordbruksmark.
 • Beakta klimatförändring och nödvändig klimatomställningen i all samhällsplanering.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Sociala konsekvensbeskrivningar och barnkonsekvensanalyser vid planläggning för utbyggnadsområden
 • Fortsätta samarbetet med Korsavadsskolan och samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka medvetenheten hos kommunens åttondeklassare om samhällsbyggnadsprocessen och deras medborgerliga rättigheter
 • Ta fram en klimatanpassningsplan
 • Implementera checklista för planbesked för att prioritera en levande landsbygd och samtidigt bevara värdefull jordbruksmark, samt skyddsvärda natur- och kulturmiljöer.
 • Utreda naturreservat för ädellövskogsområde i Kivik
 • Markanvisningstävlingar
 • Ändra detaljplaner för att förtäta i orter med god kollektivtrafik
 • Anmälan av invasiva arter till Naturvårdsverket
 • Ta fram markpolicy
 • Pågående arbete med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet
 • Implementera bostadsförsörjningsprogrammet 2021–2025
 • Pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad
 • Projektet Årets stadskärna
 • Ta fram en GIS-strategi

Fokusområde 9 Klimatanpassning

Kommunen måste utvecklas så att en beredskap finns att anpassa sig i lämplig takt gentemot klimatförändringarna utan att allt för allvarliga skador och förluster sker, samt med bibehållen säkerhet för människors liv och hälsa. Genom en klimatanpassningsplan kan kommunen beskriva förutsättningar och förväntade effekter av generellt högre temperatur, tidvisa torkperioder, ökad nederbörd, plötsliga skyfall, översvämning, stigande havsnivåer och förändrade vattenflöden, ras, skred och erosion, påverkan på naturmiljöer och mänskliga hälsopåfrestningar.

Strategiska ställningstaganden

 • Tillse att klimatförändringarnas negativa konsekvenser blir så få som möjligt genom att förbättra kommunens beredskap för klimatförändringarna.
 • Skapa bred samverkan mellan lokal kunskap, forskning, näringsliv och utbildning.
 • Möjliggöra för ett robust samhälle som kan hantera klimatförändringarna på ett resurseffektivt sätt.
 • Tillse att all kommunal verksamhet tar nödvändig hänsyn till klimatförändringarna.
 • Uppmärksamma vikten av ekosystemtjänster i fysisk planering.
 • Identifiera och beskriv i översiktsplanen risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade skyfall, översvämning, ras, skred och erosion, stigande havsnivå samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.
 • Säkerställa reträttytor för naturtyper och ekosystem som pressas tillbaka på grund av klimatförändringseffekter, till exempel stigande havsnivå.
 • Beakta implikationer av värmeböljor, inte minst i den särskilt sårbara äldrevården.
 • Planera för implikationer på grundvattennivåer och dricksvattenförekomster från till exempel torkperioder och saltvatteninträngning orsakad av stigande havsnivå.
 • Utbilda och informera om klimatförändringarna, dess orsaker och följder, samt
 • nödvändiga samhällsanpassningar till ett förändrat klimat.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Ta fram en klimatanpassningsplan
 • Implementera checklista för ekosystemtjänster vid planläggning
 • Ta fram styrdokument för hantering av dagvatten (Österlen VA AB och Tomelilla)
 • Ta fram blå/grön infrastrukturplan

Fokusområde 10 Hälsa och välbefinnande

Hälsan är generellt sett god bland befolkningen, men det finns skillnader mellan olika socioekonomiska grupper sett till hälsa och livslängd. Om fler invånare har en god hälsa ökar deras möjligheter till delaktighet och att bli en bidragande del i vårt samhälle inom ramen för sina egna förmågor och förutsättningar. Ett förebyggande hälsofrämjande arbete riktat till samtliga invånare är därför viktigt. Genom att se till att alla har likvärdiga möjligheter att nyttja hälsofrämjande service, tjänster, aktiviteter och platser, liksom ett effektivt förebyggande och hälsofrämjande arbete, kan vi se till att alla invånare har en god hälsa och ett värdigt liv.

Strategiska ställningstaganden

 • Utveckla livsmiljöer som gröna mötesplatser och spontanytor, vilka främjar god hälsa.
 • Minska konsekvenserna av de socioekonomiska faktorerna på den enskildes hälsa.
 • Skapa intresse hos barn och unga att engagera sig i civilsamhället.
 • Främja rörelse varje dag för alla.
 • Motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre.
 • Främja en god, trygg och aktiv ålderdom.
 • Aktivt förebygga beroendeproblematik; alkohol, narkotika, droger, tobak och spel, etcetera.
 • Minimera riskerna att utsättas för skadligt buller, luftföroreningar, skadliga kemikalier och alla former av skadliga utsläpp.
 • Skapa goda förutsättningar för barn och unga att växa upp till ansvarstagande och demokratiska medborgare
 • Genomföra förebyggande och tidiga insatser riktade till barn och föräldrar för att minska risken för framtida psykisk ohälsa hos barn och unga.
 • Skapa ett brett och geografiskt väl fördelat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
 • Främja god studie- och arbetsmiljö för barn och vuxna med fokus på goda normer, värderingar och attityder.
 • Främja goda, hälsosamma matvanor för alla.
 • Tillse att personer med funktionsvariation kan delta i hälsofrämjande insatser.
 • Säkra tillgång och närhet till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden för alla medborgare, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Sociala konsekvensbeskrivningar och barnkonsekvensanalyser vid planläggning för utbyggnadsområden
 • Fortsätta samarbetet med Korsavadsskolan och samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka medvetenheten hos kommunens åttondeklassare om samhällsbyggnadsprocessen och deras medborgerliga rättigheter
 • Förbättra tillgängligheten och utöka antalet aktiviteter som alla kan utnyttja på allmän platsmark med riktade investeringar
 • Vid renovering/ombyggnad av lekplatser på skolor förse dessa med stimulerande utrustning och miljöer
 • Erbjuda god näringsrik och varierad kost i skolorna och i äldreboendena
 • Vid ny-/ombyggnad av offentliga platser skapa säkra, upplysta och överskådliga miljöer

Fokusområde 11 Trygghet och samhällsgemenskap

Otrygghet och brist på tillit och inflytande kan leda till en försämrad livskvalitet, brottslighet, utanförskap och utgöra ett hot mot demokratin. Genom att skapa, utforma och anpassa samhället tillsammans med invånare och samhällsaktörer kan vi skapa en känsla av inkludering, tillhörighet och medskapande. Ett samhälle som erbjuder god välfärd skapar tillit och trygghet för människor. En viktig och central del är att se till att offentliga platser och mötesplatser är trygga för främjandet av fler goda möten mellan människor.

Strategiska ställningstaganden

 • Utföra insatser för att öka känslan av trygghet, tillit och inflytande för alla.
 • Trygga livsmiljöer i det egna boendet, men även ute i samhället, till exempel gång- och cykelstråk.
 • Föra en systematisk, nära och pågående dialog med invånare i alla hållbarhets- och utvecklingsfrågor.
 • Verka för ökad transparens och insyn i kommunala verksamheter för att upprätthålla tillit till samhällets funktioner.
 • Öka samverkan mellan olika aktörer för att nå ett hållbart samhälle.
 • Stärka stolthet och identitet för Simrishamn som plats då, nu och i framtiden.
 • Främja goda uppväxtvillkor för alla barn.
 • Främja möten mellan olika grupper för att öka sammanhållning i samhället.
 • Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan olika delar av staden och småsamhällena, samt mellan tätorts- och landsbygdsområden.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Sociala konsekvensbeskrivningar och barnkonsekvensanalyser vid planläggning för utbyggnadsområden
 • Fortsätta samarbetet med Korsavadsskolan och samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka medvetenheten hos kommunens åttondeklassare om samhällsbyggnadsprocessen och deras medborgerliga rättigheter
 • Förbättra tillgängligheten och utöka antalet aktiviteter, samt mötesplatser, som alla kan utnyttja på allmän platsmark med riktade investeringar
 • Utbyggnad av cykelvägar i enlighet med cykelplan
 • Vid ny-/ombyggnad av offentliga platser skapa säkra, upplysta och överskådliga miljöer

Fokusområde 12 Biologisk mångfald och ekosystem

Genom att skydda den skyddsvärda naturen, bevara den invånarnära naturen och stärka gröna livsmiljöer och landskap kan vi undvika en ökad förlust av biologisk mångfald, försvagade ekosystemtjänster och därmed vår sårbarhet inför klimatförändringarna. Det handlar även om att skapa mer förståelse för hur klimat, ekosystem och invånares hälsa och livsvillkor är sammankopplade.

Strategiska ställningstaganden

 • Vara en förebild som markförvaltare.
 • Bevara och utveckla livsmiljöer och landskap, som till exempel ängs-, betes-, odlings- och våtmarker och tillskapa spridningskorridorer för biologisk mångfald.
 • Värna, vårda och skydda marker med höga värden och lämna utrymme för kommande generationers behov.
 • Säkerställa god vattenstatus i sjöar och vattendrag.
 • Begränsa spridning av mikroplaster, natur- och hälsoskadliga bekämpningsmedel och andra miljö- och hälsoskadliga kemikalier.
 • Nyttja naturens resurser på ett hållbart sätt, uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser samt ta hänsyn till ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.
 • Värna och utveckla spontanytor, frilufts- och grönområden.
 • Säkerställa jämlik tillgång och närhet till naturområden för rekreation och hälsa.
 • Fortsätta utveckla Naturskola etcetera former för undervisning.
 • Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.
 • Bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster.
 • Säkerställa att bevara ekosystemen, inklusive deras biologiska mångfald, i syfte att öka deras förmåga att producera nytta som behövs för en hållbar utveckling.
 • Vidta åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och skydda och förebygga utrotning av hotade arter även genom lokalt art-arbete.
 • Införa åtgärder för att förhindra etablering av invasiva främmande arter, avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontinuerligt kontrollera, bekämpa och utrota prioriterade invasiva arter.
 • Sträva mot att integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i planerings- och utvecklingsprocesser.
 • Mobilisera och öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.
 • Skilja på och satsa klokt på ekologisk odling, respektive bekämpningsmedel, där så är lämpligt geografiskt.
 • Skydda högklassig jordbruksmark och trygga livsmedelsförsörjningen (odling).
 • Identifiera och stärka naturupplevelsens betydelse för hälsoaspekter och sociala faktorer.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Arbeta med omställning från maskinell skötsel av lämpliga grönytor till betesmarker
 • Arbeta med att ställa om från klippta gräsytor till ängsmark där så är möjligt
 • Implementera checklista för ekosystemtjänster vid planläggning
 • Ta fram en kommunövergripande plan för grönblå struktur och tätortsnära natur
 • Plantera nya träd i tätortsmiljöer
 • Sträva efter att bevara äldre träd utifrån kulturmiljövärde, ekosystemtjänster och gynna biologisk mångfald, främst i tätortsmiljöer
 • Anmälan av invasiva arter till Naturvårdsverket
 • Inte anlägga konstgräsplaner på allmän platsmark för att undvika spridning av mikroplaster
 • Arbeta med smarta soptunnor för att minska risken för överfulla soptunnor under sommarmånaderna vilket även minskar risken för spridning av mikroplaster
 • Översyn av jordbruksarrenden avseende bekämpning
 • Arbeta aktivt med vattenvårdsåtgärder, främst att skapa våtmarker så att vattnets gång fördröjs och näringsämnen tas upp innan de når recipienten
 • Ta fram en klimatanpassningsplan
 • Implementera checklista för planbesked för att prioritera en levande landsbygd och samtidigt bevara värdefull jordbruksmark, samt skyddsvärda natur- och kulturmiljöer.
 • Utreda naturreservat för ädellövskogsområde i Kivik
 • Förbättra tillgängligheten och utöka antalet aktiviteter, samt mötesplatser, som alla kan utnyttja på allmän platsmark med riktade investeringar
 • Framtagande av markpolicy
 • Genom digitaliseringen minskar administrationen förbrukning av naturresurser, bland annat papper. Det reducerar även de fysiska transporterna av handlingar som pappershanteringen innebär.

Fokusområde 13 Hållbar kultur, friluftsliv och turism

En väl fungerande kulturell infrastruktur för produktion och förmedling av konst och kultur, där erfarenheter kan delas, kompetens överföras och upplevelser spridas är en av grunderna för ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Turismen och andra former av besöksnäringar kan bidra på många sätt till samhällets utveckling och är av stor betydelse för att skapa en levande landsbygd. Potentialen att använda turismen som ett verktyg i framtidens samhällsbygge är underutnyttjad. Höga besöksflöden kan leda till överbelastning på sårbara naturvärden och kan vara hotande på sikt vid vissa tidpunkter, platser och attraktioner om man inte balanserar trycket. Genom att utveckla destinationen smart och hållbart kan vi uppnå en jämnare fördelning av besökare geografiskt, men också över hela året.

Strategiska ställningstaganden

 • Främja en bredd av kulturformer och en mångfald av uttryck och berättelser.
 • Främja äldres möjlighet till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet.
 • Främja ett brett kulturutbud av hög kvalitet.
 • Främja tvärprofessionella initiativ och mötesplatser.
 • Öka kunskapen om kulturarvets och kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen.
 • Stärka insatserna för att skydda och trygga kultur- och naturarv.
 • Utreda möjligheter till skydd av kulturarv till havs.
 • Skapa förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer ur såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.
 • Stimulera till fler kreativa mötesplatser för barns och ungas eget skapande.
 • Stärka den digitala kompetensen inom kultursektorn.
 • Säkerställa turismens roll i samhällsutvecklingen.
 • Stimulera till ett omtänksamt värdskap och ett ansvarsfullt gästskap.
 • Sträva efter ett balanserat besöksflöde.
 • Skapa förutsättningar för innovationskraft.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Utreda enprocentregel för offentlig konst vid exploatering
 • Implementera checklista för planbesked för att prioritera en levande landsbygd och samtidigt bevara värdefull jordbruksmark, samt skyddsvärda natur- och kulturmiljöer.
 • Förbättra tillgängligheten och utöka antalet aktiviteter, samt mötesplatser, som alla kan utnyttja på allmän platsmark
 • Pågående arbete med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet
 • Bostadsförsörjningsprogrammet 2021–2025
 • Pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad
 • Projektet Årets stadskärna
 • Underlätta mottagningen av turister från kryssningsfartyg

Fokusområde 14 Minskad klimatpåverkan

Koldioxid, och andra växthusgaser som vi släpper ut i atmosfären gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen till exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser och för transporter svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen i stort. Klimatförändringarna påverkar Sverige både genom direkta, lokala effekter, och indirekta effekter av förändringar i omvärlden.

Strategiska ställningstaganden

 • Använda ansvar för fysisk planering, avfallshantering, gator och trafik som instrument för att nå klimatmål. Översiktsplan och detaljplaner hör till centrala instrument.
 • Aktualisera energi- och klimatstrategier.
 • Integrera klimataspekterna i alla politikområden och beakta klimatkonsekvenserna i hela den politiska beredningsprocessen och inom alla politikområden.
 • Ställa miljökrav vid offentlig upphandling för att minska utsläppen av växthusgaser.
 • Fördela gatuutrymme så att kollektiv-, gång- och cykeltrafik prioriteras i tätorterna.
 • Lokalisera bebyggelse i väl kollektivtrafikförsörjda stråk i första hand.
 • Funktionsblanda och förtäta för att minska bilberoende.
 • Utveckla samordnad varutransport och skapa möjligheter för intermodala transportlösningar.
 • Minska energianvändningen och klimatpåverkan i byggnaders driftsfas.
 • Se över utsläppen från byggprocesserna: produktion av byggnadsmaterial och användning av arbets- och anläggningsmaskiner. Ställ krav på heltäckande klimatdeklarationer.
 • Säkerställ finansiering till klimatsatsningar genom utfärdandet av gröna obligationer.
 • Öka andelen klimatvänlig mat och minska matsvinn inom kommunala verksamheter.
 • Utred och nyttja möjligheten att införa koldioxidbudget för kommunen.
 • Sträva efter att bli fossilfri och ytterst helt klimatneutral.
 • Välja elfordon till verksamheterna och satsa på utbyggnad av elladdstolpar.
 • Investera fossilfritt och klimatgynnsamt.
 • Utbilda och informera om klimatförändringarna, dess orsaker och konsekvenser.
 • Utveckla industriell symbios.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Ta fram en klimatanpassningsplan
 • Utreda ombyggnad av Storgatan mellan Kristianstadsvägen och Hamngatan i Simrishamn till gångfartsområde.
 • Genomförande av antagen cykelplan.
 • Ändra detaljplaner för att förtäta i orter med god kollektivtrafik
 • Implementera checklista för planbesked för att prioritera en levande landsbygd, byggnation i kollektivtrafiknära lägen och samtidigt bevara värdefull jordbruksmark, samt skyddsvärda natur- och kulturmiljöer.
 • Sociala konsekvensbeskrivningar och barnkonsekvensanalyser vid planläggning för utbyggnadsområden
 • Ta fram en markpolicy, främja och synliggöra arrenden för upplåtelse av beten för att bevara det öppna beteslandskapet på kommunägd mark.
 • Arbeta med att utöka den samordnad varudistribution inom kost till att omfatta fler verksamheter
 • Fortsätta med att genomföra energibesparningsprojekt i de kommunala byggnaderna
 • Kravställning sker i samband med upphandling
 • Arbeta för att tillagning sker av ”rätt” antal portioner varje dag
 • Elbilsladdning för kommunala fordon vid verksamhetslokaler

Fokusområde 15 Resilient samhälle och god beredskap

Begreppet resiliens innefattar funktioner som återhämtningsförmåga, motståndskraft och anpassningsbarhet. Ett samhälle som är välfungerande, robust och flexibelt kan sägas vara resilient. Det betyder att viktiga samhällsfunktioner präglas av stabilitet, samtidigt som de kan förändras och anpassas vid tillfälliga och mer långvariga störningar och påfrestningar.

Strategiska ställningstaganden

 • Bevara och skydda högklassig jordbruksmark. Trygga livsmedelsförsörjningen.
 • Samverka aktivt och proaktivt mot organiserad brottslighet på alla nivåer med andra myndigheter.
 • Eftersträva full cirkularitet, och oberoende i hög grad, i produktion och konsumtion.
 • Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla. Sträva mot att erbjuda alla samma möjligheter oavsett ekonomi.
 • Säkra eltillgången.
 • Öka självförsörjningsgraden. Försörjning av sjukvårdsmaterial och läkemedel säkras.
 • Skydda dricksvattentillgången, inte minst på sikt mot saltvatteninträngning och torka.
 • Anpassa samhället i tid i alla dess delar mot klimatpåverkan; stigande havsnivå, erosion, skyfall, torka, översvämningar, nya arter, värmebölja, nya sjukdomar, etcetera
 • Utveckla kapacitet för tidig varning, riskreducering, hantering etcetera mot samhällshotande pandemier
 • Antag och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomför en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.
 • Bygg upp motsvarande beredskap inklusive eventuella lager.
 • Säkerställ att äldrevården fungerar med mat och vård vid störning/kris.
 • Säkerställ beredskapen för större oljeolycka till havs.

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Ta fram en klimatanpassningsplan
 • Utveckla kommunens stationsområden enligt ortsutvecklingsprojektet och beslutat projektdirektiv för Simrishamns station och samordna detta med Trafikverkets fysiska investeringar i Simrishamns station, för att visa kommunens intentioner att utveckla Österlenbanan enligt framtagen åtgärdsvalsstudie för att på sikt möjliggöra för halvtimmestrafik.
 • Implementera checklista för planbesked för att prioritera en levande landsbygd, byggnation i kollektivtrafiknära lägen och samtidigt bevara värdefull jordbruksmark, samt skyddsvärda natur- och kulturmiljöer.
 • Ta fram en dagvattenplan (med Österlen VA AB)
 • Vid ny-/ombyggnad av offentliga platser skapa säkra, upplysta och överskådliga miljöer.
 • Ta fram underlag för hur utvalda byggnader kan förses med reservkraftsystem

Fokusområde 16 Cirkulär ekonomi, hållbar produktion och konsumtion

Alla produkter som köps in till organisationer, företag och privatpersoner ger upphov till miljöpåverkan vid produktion, transport, användning och som avfall. Våra konsumtionsvanor ger konsekvenser både på vår miljö och vår hälsa samt inte sällan socialt i tillverkningsled. Genom att utveckla den cirkulära och delningsbara ekonomin kan våra resurser och produkter användas mer effektivt för att minska miljöpåverkan

Strategiska ställningstaganden

 • Verka för förändrade konsumtionsmönster för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
 • Stödja och främja innovation kring cirkulära och biobaserade lösningar
 • Skärpa kravställande och uppföljning av hållbarhet i samtliga upphandlingar
 • Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder avseende hållbarhetsdimensionerna
 • Driva på energieffektivisering i befintliga byggnader
 • Främja produktion av mat, energi och råvaror på ett hållbart sätt
 • Stödja och utveckla nya former och forum för delningsekonomi
 • Uppmuntra lokala initiativ till cirkulär ekonomi
 • Utveckla den egna cirkulära ekonomin mellan olika kommunorgan
 • Sträva efter hållbara produktions- och konsumtionsmönster inte minst med syfte på det ekologiska och sociala fotavtrycket i produkters tillverkningsländer
 • Sträva efter att uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
 • Avsevärt minska matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd
 • Uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön
 • Väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall samt använda resurser mer effektivt och cirkulärt
 • Samverka med och uppmuntra företag att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel
 • Säkerställa att invånarna har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen
 • Utveckla hållbar turism för nya arbetstillfällen och främja lokal kultur och lokala produkter
 • Tillskapa cirkularitet i vattenanvändande
 • Utveckla och understöd industriell symbios
 • Använda kommunens finanser, placeringar och investeringar aktivt ur ett hållbarhetsperspektiv och alltid undvika oetiska eller tveksamma alternativ

Aktiviteter för att uppfylla fokusområdet

 • Utveckla handel i Simrishamn i enlighet med antagen etableringspolicy
 • Implementera checklista för planbesked för att prioritera en levande landsbygd, byggnation i kollektivtrafiknära lägen och samtidigt bevara värdefull jordbruksmark, samt skyddsvärda natur- och kulturmiljöer.
 • Arbete med Årets stadskärna
 • Arbete med fördjupad översiktsplan för Simrishamn stad
 • Kravställning sker i samband med upphandling

Fokusområde 17 Partnerskap och samverkan

Partnerskap och samverkan har, beroende kring vilka teman samarbetsformerna kretsar, potential att bidrar till uppnående av flertalet, om inte alla, av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Simrishamns kommun ligger i ett av Skånes hörn, men är också ett fönster ut mot Östersjön och de andra länderna runt omkring. På nationellt och regionalt plan handlar det om att samverka med alla typer av aktörer och intressenter med samma syften och mål för att få kraft och gehör för våra önskemål.

Strategiska ställningstaganden

 • Utveckla samarbeten kring EU-regionen Östersjön kring hållbarhetsprojekt och bygga långsiktiga partnerskap.
 • Överföra och utbyta hållbarhetskunskap och knowhow med mindre utvecklade delar.
 • Stärka och utveckla vänorts-relationer avseende ömsesidigt hållbart gynnande.
 • Verka för att efterfölja och följa upp upphandlingar till ursprunget utomlands: socialt, ekologiskt och ekonomiskt ur hållbarhetsperspektiv.
 • Sprida och överföra miljövänlig teknik genom samarbetsprojekt.
 • Utveckla Sösk-samarbete kring hållbar utveckling.
 • Söka samarbetsformer och samverkansformer med relevanta aktörer och intressenter med samma mål; inom kommunen, regionalt, nationellt, i Östersjöregionen och bortom denna

Här kan du läsa samhällsplaneringsnämndens hållbarhetsplan i sin helhet.