Handlingsplan för hållbarhet: socialnämnden

Fokusområde 1 Hållbarhet i arbetsmarknad och näringsliv

Strategiska ställningstaganden

 • Bidra till minskad ekonomisk och social utsatthet genom en inkluderande arbetsmarknad och en sund arbetsmiljö avseende psykisk hälsa och välbefinnande.
 • Främja ett hållbart arbetsliv.
 • Ta bättre tillvara olika människors erfarenhet och kompetens, göra arbetsmarknaden tillgänglig för fler. Att istället för att fokusera på språk- eller funktionsvariation, fokusera på vad enskildas förmågor kan bidra till det gemensamma goda.

Aktiviteter/åtgärder

 • Fler klienter som är i behov av försörjningsstöd ska kunna komma i egen försörjning bland annat genom extra tjänster. Arbetet sker gemensamt med Arbetsförmedlingen.
 • En arbetsterapeut kommer arbeta ur ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv med kvinnor och män som hamnat utanför arbetsmarknaden eller som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Syftet är att hitta vägar för att komma ut i arbetslivet.
 • Möjliggöra för näringsidkare att utföra exempelvis serviceinsatser genom att synliggöra medborgarens behov och livsstilsinsatser som inte ingår i det kommunala ansvaret.
 • Kompetensförsörjningsplan ska finnas.

Fokusområde 2 Hållbara offentliga inköp

Strategiska ställningstaganden

 • Säkerställa att hänsyn tas till kostnader under hela livscykeln för upphandlade varor, tjänster och entreprenader.

Aktiviteter/åtgärder

 • Direktupphandling av varor och tjänster ska göras vid inköp som under avtalets period överstiger 100 000 kr. Central upphandlingsfunktion gör kontinuerliga kontroller.

Fokusområde 3 Kunskap, livslångt lärande och utbildning

Strategiska ställningstaganden

 • Finna ändamålsenliga samverkansformer med andra berörda myndigheter för att tillhandhålla tidiga och förebyggande insatser för barn och unga samt främja fysisk och psykisk hälsa.
 • Sträva efter att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Aktiviteter/åtgärder

 • Samverkan både inom förvaltningen men även med förskola/skola, BUP och barnhälsovården för att utveckla ett gott förebyggande arbete.
 • Uppstart av familjecentral.
 • Matsvinnet på särskilda boenden ska minska.

Fokusområde 5 Hållbar transportinfrastruktur och resande

Strategiska ställningstaganden

 • Säkerställa fossilbränslefria transportsystem och accelerera omställning till fossilfria fordon.

Aktiviteter/åtgärder

 • Miljöbilar ska användas där det är möjligt.

Fokusområde 7 Jämlikhet och jämställdhet

Strategiska ställningstaganden

 • Verka för en ökad ekonomisk och social sammanhållning och att minska ekonomisk och social utsatthet.
 • Verka för en ökad ekonomisk och social sammanhållning och att minska ekonomisk och social utsatthet.
 • Tillförsäkra att såväl äldre personer som personer med funktionsvariation kan ta del av hela samhällets utbud, med individuell anpassning och stöd.
 • Verka för kunskap till barn och unga för att minska risk för våld i nära relation.
 • Utföra insatser för att alla ska kunna ta del av ett mer digitaliserat samhälle.
 • Möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk- eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Aktiviteter/åtgärder

 • Äldre kvinnor och män ska inte besväras av otrygghet eller ensamhet.
 • Brukare och klienter ska erbjudas de insatser som bäst motsvarar det individuella behovet.
 • Klienten/brukaren/patienten ska uppleva delaktighet vid utredning och genomförande av insats i alla verksamheter.
 • Socialnämnden ska vara en anhörigkompetent organisation. Funktionsvariation ska inte vara ett hinder.
 • Socialnämnden arbetar aktivt med att ingen person ska diskrimineras.
 • Välfärdsteknik ska införas där det är möjligt.
 • Samordning av ärende avseende Våld i nära relationer.

Fokusområde 10 Hälsa och välbefinnande

Strategiska ställningstaganden

 • Motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre.
 • Främja en god, trygg och aktiv ålderdom.
 • Aktivt förebygga beroendeproblematik; alkohol, narkotika, droger, tobak och spel, etc.
 • Skapa goda förutsättningar för barn och unga att växa upp till ansvarstagande och demokratiska medborgare
 • Genomföra förebyggande och tidiga insatser riktade till barn och föräldrar för att minska risken för framtida psykisk ohälsa hos barn och unga.
 • Främja goda, hälsosamma matvanor för alla.
 • Tillse att personer med funktionsvariation kan delta i hälsofrämjande insatser.

Aktiviteter/åtgärder

 • Äldre kvinnor och män ska inte besväras av otrygghet eller ensamhet.
 • Brukare och klienter ska erbjudas de insatser som bäst motsvarar det individuella behovet.
 • Klienten/brukaren/patienten ska uppleva delaktighet vid utredning och genomförande av insats i alla verksamheter.
 • Socialnämnden ska vara en anhörigkompetent organisation.
 • Funktionsvariation ska inte vara ett hinder.
 • Socialnämnden arbetar aktivt med att ingen person ska diskrimineras.
 • Välfärdsteknik ska införas där det är möjligt.
 • Samverkan både inom förvaltningen men även med förskola/skola, barn- och ungdomspsykiatrin samt barnhälsovården för att utveckla ett gott förebyggande arbete.
 • Start av familjecentral.
 • Genom utvecklad kunskap kring nutrition, måltid och ätstödjande förebyggs ohälsa och livskvaliteten ökar.

Fokusområde 11 Trygghet och samhällsgemenskap

Strategiska ställningstaganden

 • Utföra insatser för att öka känslan av trygghet, tillit och inflytande för alla.
 • Trygga livsmiljöer i det egna boendet, men även ute i samhället, till exempel gång- och cykelstråk.
 • Föra en systematisk, nära och pågående dialog med invånare i alla hållbarhets- och utvecklingsfrågor.
 • Främja goda uppväxtvillkor för alla barn.

Aktiviteter/åtgärder

 • Äldre kvinnor och män ska inte besväras av otrygghet eller ensamhet.
 • Brukare och klienter ska erbjudas de insatser som bäst motsvarar det individuella behovet.
 • Klienten/brukaren/patienten ska uppleva delaktighet vid utredning och genomförande av insats i alla verksamheter.
 • Socialnämnden ska vara en anhörigkompetent organisation.
 • Funktionsvariation ska inte vara ett hinder. Socialnämnden arbetar aktivt med att ingen person ska diskrimineras.
 • Välfärdsteknik ska införas där det är möjligt.
 • Samverkan både inom förvaltningen men även med förskola/skola, barn- och ungdomspsykiatrin samt barnhälsovården för att utveckla ett gott förebyggande arbete.
 • Start av familjecentral.
 • Genom utvecklad kunskap kring nutrition, måltid- och ätstödjande förebyggs ohälsa och livskvaliteten ökar.

Fokusområde 13 Hållbar kultur, friluftsliv och turism

Strategiska ställningstaganden

 • Främja äldres möjlighet till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet.

Aktiviteter/åtgärder

 • Äldre kvinnor och män ska inte besväras av otrygghet eller ensamhet. Äldrevägledare kartlägger mötesplatser och externa anordnare av tillgängliga aktiviteter.

Fokusområde 14 Minskad klimatpåverkan

Strategiska ställningstaganden

 • Öka andelen klimatvänlig mat och minska matsvinn inom kommunala verksamheter.
 • Välja elfordon till verksamheterna och satsa på utbyggnad av elladdstolpar.

Aktiviteter/åtgärder

 • Matsvinnet på särskilda boende ska minska.
 • Miljöbilar ska användas där det är möjligt.

Fokusområde 15 Resilient samhälle och god beredskap

Strategiska ställningstaganden

 • Bygg upp motsvarande beredskap inklusive eventuella lager.
 • Säkerställ att äldrevården fungerar med mat och vård vid störning/kris.

Aktiviteter/åtgärder

 • Krisberedskap finns.

Fokusområde 16 Cirkulär ekonomi, hållbar produktion och konsumtion

Strategiska ställningstaganden

 • Använda kommunens finanser, placeringar och investeringar aktivt ur ett hållbarhetsperspektiv och alltid undvika oetiska eller tveksamma alternativ.

Aktiviteter/åtgärder

 • Ekonomi i balans.

Fokusområde 17 Partnerskap och samverkan

Strategiska ställningstaganden

 • Utveckla Sösk-samarbete kring hållbar utveckling.
 • Söka samarbetsformer och samverkansformer med relevanta aktörer och intressenter med samma mål; inom kommunen, regionalt, nationellt, i Östersjöregionen och bortom denna.

Aktiviteter/åtgärder

 • Samverkan sker både internt och externt där det är möjligt.

Här kan du läsa socialnämndens handlingsplan i sin helhet.