Överförmyndare i Simrishamns kommun

Överförmyndaren är en myndighet vars huvudsakliga uppdrag att utföra tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap i kommunen.

Överförmyndaren är en av kommunfullmäktige tillsatt person som ska utöva tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap i kommunen.

I överförmyndarens uppgifter ingår bland annat att följa den ekonomiska förvaltningen av huvudmannens tillgångar, granska ingivna förteckningar och redovisningshandlingar samt se till att tillgångarna är placerade på ett betryggande sätt.

Överförmyndaren ska föra register över alla uppdrag man har tillsyn över.