Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som, utöver kommunallag och andra lagar och författningar, styr och reglerar den kommunala verksamheten i kommunen.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, policys, reglementen samt övriga dokument av principiell karaktär.

Allmänna föreskrifter
Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA, – del 1-2

Del 3

KF § 68/2008
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun KF § 112/2010
Allmänna regler för gatunamnsskyltar SBN § 56/2013
Föreskrifter för gångbanerenhållning m m för fastighetsinnehavare i Simrishamns kommun KF § 112/2010
Föreskrifter om avfallshantering KF § 66/2017
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Simrishamns kommun KF § 112/2010
Lokala ordnings- och trafikföreskrifter för Simrishamns och Skillinge hamnar

Reglemente för bidrag enskilda vägar

KF § 150/2010
Renhållningsordning 2016-2020 (Avfallsplan) KF § 125/2016
Riktlinjer för exploateringsavtal KF § 155/2017
Riktlinjer för markanvisningar KF § 159/2019
Riktlinjer för takkupor BN § 128/2017
Riktlinjer för tillstånd att använda kommunens vapen KS § 90/2007
Parkeringsnorm SBN § 49/2018
Plan för centralkrisledning inom Ystad-Österlenregionen vid störningar eller extraordinära händelser KF § 115/2015
Policy för exploateringsredovisning (internt dokument)

VA-plan

 

Ekonomiska föreskrifter
Attestreglemente med tillämpningsanvisningar KF § 130/2007
Finanspolicy KF § 33/2013
Placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen KF § 130/2019
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata företagare KF § 268/2019
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, inklusive föreskrifter för resultatutjämningsreserv KF § 81/2013
Riktlinjer för social investeringsfond KF § 16/2015
Upphandlingspolicy KF § 176/2014
Övergripande reglemente för intern kontroll KF § 61/2013
Regler för kommunalt partistöd KS § 11/2019

 

Nämnder och styrelser
Allmänt nämndreglemente KF § 76/2019
Arbetsordning för kommunfullmäktige KF § 67/2020, rev
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun KF § 177/2014
Etiska riktlinjer för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun KF § 104/2007
Delegeringsregler för kommunstyrelsen KS § 10/2020
Reglemente – Barn- och utbildningsnämnden KF § 76/2019
Reglemente – Byggnadsnämnden KF § 292/2019
Reglemente – Kommunstyrelsen KF § 41/2020
Reglemente – Krisledningsnämnd KF § 76/2019
Reglemente – Kultur- och fritidsnämnd KF § 17/2020
Reglemente – Revisorerna KF § 162/2019
Reglemente – Samhällsbyggnadsnämnden KF § 76/2019
Reglemente – Socialnämnden

Reglemente – Överförmyndaren

KF § 76/2019

KF § 161/2019

Reglemente – Valnämnden KF § 76/2019
Styrelsearvoden i kommunala bolag KF § 170/2010
Arvode – Borgerliga uppdrag 2019 KF § 170/2010
Bolag och kommunalförbund
Bolagsordning för Simrishamns Bostäder AB KF § 52/2014
Ägardirektiv för Simrishamns Bostäder AB KF § 52/2014
Bolagsordning för Simrishamns Näringslivsutveckling AB KF § 77/2016
Ägardirektiv för Simrishamns Näringslivsutveckling AB KF § 77/2016
Bolagsordning för Sydskånes Avfallsaktiebolag 2003
Konsortialavtal – Sydskånes Avfallsaktiebolag 2010
Förbundsordning för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund KF § 157/2019
Reglemente för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund KF § 118/2012
Bolagsordning för Österlens Kommunala renhållnings AB KF § 139/2019
Ägardirektiv för Österlens Kommunala Renhållnings AB KF § 207/2018
Förbundsordning AV-Media KF § 203/2017
Förbundsordning Sydöstra Skånes samordningsförbund KF § 146/2016
Förbundsordning Ystad-Österlenregionens Miljöförbund KF § 195/2015
Reglemente för direktionen Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Samverkansavtal Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Samarbetsavtal – Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Ägardirektiv SYSAV

KF § 195/2015

KF § 285/2019

Taxor och avgifter KF § 205/2018  / KF § 259/2019                                                                                              
Barn- och utbildningsnämndens taxor (kulturpedagogiska enhetens avgifter, barnomsorgsavgift, lokalavgifter)  
Bygglovstaxa  
Kopieringsavgifter  
Kultur- och fritidsnämndens taxor  
Samhällsbyggnadsnämndens taxor:

Kartbilagor till taxa offentlig plats Ledningsdragande verk

Ledningsdragande verk

Uthyrningstaxa, intern

VA-taxa

Lathund 2018 – anläggnings- och brukningsavgifter

Taxa – offentlig plats

Hamntaxa

Måltidstaxa för anhöriga

Kart- och mättaxa

Plantaxa

Felparkeringsavgift

 
Socialnämndens taxor (avgifter inom vård- och omsorg, prislista)

Avgifter inom vård och omsorg

Avgifter, prislista 2018

Ansöknings och tillsynsavgifter 2018

 
SÖRF – Taxa för brandskydd

SÖRF – Taxa sotning

 
Taxa för prenumeration av fullmäktigehandlingar  
Ystad-Österlenregionens miljöförbund  
ÖKRAB – taxor och avgifter  
Interna föreskrifter
Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Simrishamns kommun 2018-2021 KS § 27/2018
Arbetsmiljöpolicy KF § 71/2016
Arkivreglemente KF § 147/2015
Brandskyddspolicy

Dokumenthanteringsplan, kommunstyrelsen

KF § 135/2012
KS § 41/2017
Grafisk profilmanual

Informationssäkerhetspolicy

KF § 134/2019

KF § 19/2020

IT-policy KF § 17/2016
Kommunikationspolicy KF § 50/2015
Lönepolicy KF § 64/2013
Personalpolicy

Policy för fotografering

KF § 36/2016

KF § 283/2019

Reglemente för representation KF § 56/2005
Riktlinjer för användande av kommunens IT-resurser KS § 174/2012
Riktlinjer för information och kommunikation KS § 149/2015
Riktlinjer för kommunens näringslivsarbete

Riktlinjer för Simrishamns kommuns grafiska profil

Riktlinjer för resor

KF § 153/2017

KF § 148/2017

Lokala hälsoföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
KF § 34/2005
Styrmodell för Simrishamn

 

Övriga styrdokument
Biblioteksplan 2019-2021 KF § 215/2018
Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för Simishamns kommun 2016-2020 KF § 162/2017
Funktionshinderplan 2017-2024

Handlingsplan för att stärka barns rättigheter

SN § 76/2017
KF § 17/2019
Handlingsplan för våldsbejakande extremism KF § 166/2017
Kostpolicy KF § 70/2016
Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020 KF § 175/2014
Policy för fiskenäringen KF § 145/2015
Policy Ravlunda skjutfält – tematiskt tillägg ÖP

Tillägg till policy (2014-12-15)

KF § 73/2007
Riktlinjer för kostpolicy KF § 70/2016
Tillgänglighetspolicy för Simrishamns kommun KF § 149/2008
Vindkraftsplan – tematiskt tillägg ÖP KS § 305/2012
Vård- och omsorgsplan-2013-2022 KF § 95/2013
Översiktsplan KF § 215/2018