Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som, utöver kommunallag och andra lagar och författningar, styr och reglerar den kommunala verksamheten i kommunen.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, policys, reglementen samt övriga dokument av principiell karaktär.

Allmänna föreskrifter
Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA, – del 1-2

Del 3

KF § 68/2008
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun KF § 112/2010
Allmänna regler för gatunamnsskyltar SBN § 56/2013
Föreskrifter för gångbanerenhållning m m för fastighetsinnehavare i Simrishamns kommun KF § 112/2010
Föreskrifter om avfallshantering

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

KF § 263/2020

KF 264/2020

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Simrishamns kommun KF § 112/2010
Lokala ordnings- och trafikföreskrifter för Simrishamns och Skillinge hamnar

Reglemente för bidrag enskilda vägar

KF § 150/2010
Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 (från avfall till resurs) KF § 263/2020
Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde

Bilaga A – Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde

KF § 155/2017

KS § 8/2021

KS § 8/2021

Regler och riktlinjer för uteserveringar

Riktlinjer för markanvisningar

 

SBN § 42/2008

KF § 159/2019

Riktlinjer för takkupor BN § 128/2017
Riktlinjer för tillstånd att använda kommunens vapen KS § 90/2007
Parkeringsnorm SBN § 49/2018
Plan för centralkrisledning inom Ystad-Österlenregionen vid störningar eller extraordinära händelser KF § 115/2015
Policy för exploateringsredovisning (internt dokument)

VA-plan

 

Ekonomiska föreskrifter
Attestreglemente med tillämpningsanvisningar KF § 130/2007
Finanspolicy KF § 33/2013
Placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen KF § 130/2019
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata företagare KF § 268/2019
Regler för kommunalt partistöd KS § 11/2019
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, inklusive föreskrifter för resultatutjämningsreserv KF § 81/2013
Riktlinjer för social investeringsfond KS § 32/2021
Övergripande reglemente för intern kontroll KF § 61/2013

 

Nämnder och styrelser
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun KF § 177/2014
Allmänt nämndreglemente KF § 76/2019
Arbetsordning för kommunfullmäktige KF § 180/2021
Etiska riktlinjer för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun KF § 112/2021
Delegeringsregler för kommunstyrelsen KS § 10/2020
Reglemente – Barn- och utbildningsnämnden KF § 76/2019
Reglemente – Byggnadsnämnden KF § 292/2019
Reglemente – Kommunstyrelsen

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

KF § 261/2020

KS § 193/2020

Reglemente – Krisledningsnämnd KF § 76/2019
Reglemente – Kultur- och fritidsnämnd KF § 17/2020
Reglemente – Revisorerna KF § 162/2019
Reglemente – Samhällsplaneringsnämnden KF § 262/2020
Reglemente – Socialnämnden

Reglemente – Överförmyndaren

KF § 53/2021

KF § 161/2019

Reglemente – Valnämnden KF § 76/2019
Styrelsearvoden i kommunala bolag KF § 170/2010
Arvode – Borgerliga uppdrag 2019 KF § 170/2010
Bolag och kommunalförbund

Förbundsordning AV-Media KF § 270/2020

Bolagsordning för Simrishamns Bostäder AB KF § 8/2021
Ägardirektiv för Simrishamns Bostäder AB KF § 8 /2021
Bolagsordning för Simrishamns Näringslivsutveckling AB KF § 9/2021
Ägardirektiv för Simrishamns Näringslivsutveckling AB KF § 9/2021
Bolagsordning för Sydskånes Avfallsaktiebolag 2003
Konsortialavtal – Sydskånes Avfallsaktiebolag 2010
Förbundsordning för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund KF § 157/2019
Reglemente för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund KF § 118/2012
Bolagsordning för Österlens Kommunala renhållnings AB KF § 139/2019
Ägardirektiv för Österlens Kommunala Renhållnings AB KF § 207/2018
Bolagsordning Österlens VA AB KF § 267/2019
Ägardirektiv för Österlens VA AB KF § 267/2019
Förbundsordning Sydöstra Skånes samordningsförbund KF § 146/2016
Förbundsordning Ystad-Österlenregionens Miljöförbund KF § 195/2015
Reglemente för direktionen Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Samverkansavtal Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Samarbetsavtal – Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Ägardirektiv SYSAV

KF § 195/2015

KF § 285/2019

Taxor och avgifter                                                                                              
Taxor och avgifter år 2021 samt 2020 KF § 271/2020
Interna föreskrifter
Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Simrishamns kommun 2018-2021 KS § 27/2018
Arbetsmiljöpolicy KF § 71/2016
Arkivreglemente KF § 147/2015
Brandskyddspolicy

Dokumenthanteringsplan, kommunstyrelsen

Etiska regler för förtroendevalda i Simrishamns kommun

KF § 135/2012
KS § 41/2017
KF § 12/2021
Grafisk profilmanual

Informationssäkerhetspolicy

KF § 134/2019

KF § 19/2020

IT-policy KF § 17/2016
Lokala hälsoföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö KF § 34/2005
Lönepolicy KF § 64/2013
Personalpolicy

Policy för fotografering

KF § 36/2016

KF § 283/2019

Policy för styrdokument

Policy för etableringar inom Simrishamns tätort

KF § /2017

KF § 109/2021

Policy för extern  representation KF § 11/2021
Riktlinjer för anställning av förvaltningschef

Riktlinjer för användande av kommunens IT-resurser

KS § 97/2021

KS § 174/2012

Riktlinjer för Simrishamns kommun flaggning

Regler för Simrishamns kommuns flaggning

KS § §57/2012
Riktlinjer för Simrishamns kommuns grafiska profil

Riktlinjer för resor

 

KF § 148/2017

Riktlinjer för upphandling och inköp
KF § 237/2020
Styrmodell för Simrishamn

Vattenförsörjningsplan

KS § 224/2020

KF § 139/2021

Hållbarhetspolicy Simrishamns kommun 2021-2030 KF § 267/2020

 

Övriga styrdokument
Biblioteksplan 2019-2021 KF § 215/2018
Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjning för Simishamns kommun 2021-2025 KF § 129/2021
Funktionshinderplan 2017-2024

Handlingsplan för att stärka barns rättigheter

SN § 76/2017
KF § 17/2019
Handlingsplan för våldsbejakande extremism KF § 166/2017
Kostpolicy KF § 70/2016
Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020 KF § 175/2014
Policy för fiskenäringen KF § 145/2015
Policy Ravlunda skjutfält – tematiskt tillägg ÖP

Tillägg till policy (2014-12-15)

KF § 73/2007
Riktlinjer för kostpolicy

Riktlinjer för arbetet med minoriteter och minoritetsspråk i Simrishamns kommun

KF § 70/2016

KS § 50/2021

Tillgänglighetspolicy för Simrishamns kommun KF § 149/2008
Vindkraftsplan – tematiskt tillägg ÖP KS § 305/2012
Plan för hälsa, vård och omsorg 2021-2026 KF § 52/2021
Översiktsplan KF § 215/2018
Policy för etableringar inom Simrishamns tätort KF § 109/2021