Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som, utöver kommunallag och andra lagar och författningar, styr och reglerar den kommunala verksamheten i kommunen.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, policys, reglementen samt övriga dokument av principiell karaktär.

Allmänna föreskrifter

Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA (del 1-3) KF § 68/2008
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun KF § 112/2010
Allmänna regler för gatunamnsskyltar SBN § 56/2013
Föreskrifter för gångbanerenhållning m.m för fastighetsinnehavare i Simrishamns kommun KF § 112/2010
Föreskrifter om avfallshantering KF § 66/2017
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Simrishamns kommun KF § 112/2010
Lokala ordnings- och trafikföreskrifter för Simrishamns och Skillinge hamnar. KF § 150/2010
Renhållningsordning 2016-2020 (Avfallsplan m. bilagor) KF § 125/2016
Riktlinjer för exploateringsavtal KF § 155/2017
Riktlinjer för markanvisningar KF § 153/2017
Riktlinjer takkupor/ort m.fl BN § 128/2017
Riktlinjer för tillstånd att använda kommunens vapen KS § 90/2007
Parkeringsnorm SBN § 49/2018
Plan för centralkrisledning inom Ystad-Österlenregionen vid störningar eller extraordinära händelser KF § 115/2015
Policy för exploateringsredovisning (internt dokument) KF § 154/2017

 

Ekonomiska föreskrifter

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar KF § 130/2007
Den ekonomiska styrningen KS §130/1999
Finanspolicy KF § 33/2013
Placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen KF § 66/2012
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata företagare

Policy för sponsring

KF § 34/2016
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, inklusive föreskrifter för resultatutjämningsreserv KF § 81/2013
Riktlinjer för social investeringsfond KF § 16/2015
Upphandlingspolicy med tillämpningsföreskrifter KF § 176/2014
Övergripande reglemente för intern kontroll KF § 61/2013

 

Nämnder och styrelser

Allmänt nämndreglemente KF § 168/2015
Arbetsordning för kommunfullmäktige KF § 9/2015
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KF § 177/2014
Etiska riktlinjer för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun KF § 104/2007
Delegeringsregler för kommunstyrelsen KS § 27/2015
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden KF § 168/2015
Reglemente för byggnadsnämnden KF § 168/2015
Reglemente för kommunstyrelsen KF § 168/2015
Reglemente för krisledningsnämnd KF § 20/2003
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden KF § 168/2015
Reglemente för revisionen KF § 218/2015
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden KF §168/2015
Reglemente för socialnämnden KF § 168/2015
Reglemente för valnämnden KF § 8/2011
Styrelsearvoden i kommunala bolag KF § 170/2010

Bolag och kommunalförbund

Bolagsordning för Simrishamns bostäder AB KF § 52/2014
Ägardirektiv för Simrishamns bostäder AB KF § 52/2014
Bolagsordning för Simrishamns Näringslivsutveckling AB KF § 77/2016
Ägardirektiv för Simrishamns Näringslivsutveckling AB KF § 77/2016
Bolagsordning för Sydskånes Avfallsaktiebolag (Bolagstämma 21 maj 2010) 2003
Konsortialavtal – Sydskånes Avfallsaktiebolag 2010
Förbundsordning för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund KF § 118/2012
Reglemente för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund KF § 118/2012
Bolagsordning för Österlens Kommunala Renhållnings AB KF § 71/2004
Ägardirektiv för Österlens Kommunala Renhållnings AB KF § 72/2004
Förbundsordning AV-media KF § 203/2017
Förbundsordning Sydöstra Skånes samordningsförbund KF § 146/2016
Förbundsordning för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund KF § 195/2015
Reglemente för direktionen Ystad-Österlenregionens Miljöförbund KF § 195/2015

Taxor och avgifter KF § 205/2018                                                                                               

Barn- och utbildningsnämndens taxor (kulturpedagogiska enhetens avgifter, barnomsorgsavgift, lokalavgifter)  
Bygglovstaxa  
Kopieringsavgifter  
Kultur- och fritidsnämndens taxor  
Samhällsbyggnadsnämndens taxor (hamnavgift, upplåtelse av gatumark och offentlig plats, kart- och mättaxa, taxa för ledningsdragningsverk, plantaxa, måltidstaxa för anhöriga, VA-taxa, parkeringsanmärkning  
Socialnämndens taxor (avgifter inom vård och omsorg, prislista)  
SÖRF, taxa för sotning och brandskydd  
Taxa för prenumeration av fullmäktigehandlingar  
Ystad- Österlenregionens Miljöförbund, taxor och avgifter  
ÖKRAB – taxor och avgifter  

 

Interna föreskrifter

Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Simrishamns kommun 2018-2021 KS § 27/2018
Arbetsmiljöpolicy KF § 71/2016
Arkivreglemente KF § 147/2015
Brandskyddspolicy KF § 135/2012
Grafisk profil KF § 88/2006
IT-policy KF § 17/2016
Kommunikationspolicy för Simrishamns kommun KF § 50/2015
Lönepolicy KF § 64/2013
Personalpolicy KF § 36/2016
Policy för styrdokument KF § 27/2017
Reglemente för representation KF § 56/2005
Riktlinjer för användande av IT-resurser KS § 174/2012
Riktlinjer för information och kommunikation KS § 149/2015
Riktlinjer för kommunens näringslivsarbete KS § 138/2017
Riktlinjer för resor KS § 101/2017
Styrmodell för Simrishamn KF § 111/2018
Övergripande riktlinjer för affärsrelationer KF § 148/2011

 

Övriga styrdokument

Biblioteksplan 2019-2021 KF § 216/2015
Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjningen för Simrishamns kommun 2016-2020 KF § 162/2017
Funktionshinderplan  2017-2024 SN § 76/2017
Handlingsplan våldsbejakande extremism KF § 166/2017
Kostpolicy KF § 70/2016
Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020 KF § 175/2014
Policy för fiskerinäringen KF § 145/2015
Policy Ravlunda skjutfält – tematiskt tillägg ÖP

Tillägg 2014-12-15

KF § 73/2007
Riktlinjer för kostpolicy KF § 70/2016
Tillgänglighetspolicy för Simrishamns kommun KF § 149/2008
VA-plan (Investerings- och utbyggnadsplan) KF § 147/2016
Vindkraftsplan – tematiskt tillägg ÖP KS § 305/2012
Vård- och omsorgsplan 2013-2022 KF § 95/2013
Översiktsplan KF § 215/2018

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close