Handläggningstider

Ingenting tar längre tid än det behöver. Nedanstående handläggningstider gäller för vår kommun (i de flesta fall enligt beslut i kommunstyrelsen den 16 augusti 2006, § 201).

Viktigt att notera är att nedanstående tider avser normalt längsta handläggningstid, under förutsättning att ansökan/nödvändiga handlingar är helt komplett/a samt att ingen fördjupad utredning behöver göras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Parkeringstillstånd: 3 veckor
 • Upplåtelse av allm. platsmark: 3 veckor
 • Grävtillstånd: 3 veckor
 • Grannes medgivande: 3 veckor
 • VA-reduktioner: 3 veckor
 • Taxefrågor: omgående
 • Bygglov – delegationsbeslut: 6 veckor
 • Bygglov – nämndsbeslut: 10 veckor
 • Bygganmälan: 3 veckor

Socialförvaltningen

Individ- och familjeomsorgen

Alkohollagen
Från och med 2012-09-03 finns en gemensam organisation för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622). Denna organisation är gemensam för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner. Organisationen är placerad i Tomelilla.

Försörjningsstöd 

 • Ny ansökan: 2 veckor
 • Återkommande ansökan: 5 dagar

Äldre- och handikappomsorgen

Beslut enligt LSS – personkretstillhörighet bedömd

 • Personlig assistans/ekonomisk ersättning: 8 veckor
 • Kontaktperson: 8 veckor
 • Ledsagarservice: 8 veckor
 • Daglig verksamhet: 8 veckor
 • Boende med särskild service – vuxna: 8 veckor
 • Boende med särskild service – barn: 8 veckor
 • Korttidstillsyn: 8 veckor
 • Korttidsvistelse: 8 veckor
 • Avlösarservice: 8 veckor

Beslut enligt SoL 

 • Trygghetslarm: 3 veckor
 • Matdistribution: 3 veckor
 • Ledsagarservice: 4 veckor
 • Avlösarservice: 3 veckor
 • Hemtjänst – daglig: 1 vecka
 • Hemtjänst – veckoinsatser: 2 veckor
 • Hemtjänst – städning: 4 veckor
 • Hemtjänst – boendestöd: 4 veckor
 • Sysselsättning: 4 veckor
 • Dagverksamhet: 3 veckor
 • Särskilt boende – sökande i kommunen: 2 månader
 • Särskilt boende – sökande utifrån: 3 månader
 • Korttidsboende – växelboende: 3 veckor
 • Korttidsboende – övrigt: 1 vecka
 • Kontaktperson: 2 månader

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barnomsorg

 • Ansökan om barnomsorg: högst 2 veckor
 • Ansökan om nedsatt barnomsorgsavgift 2 a kap 10 § skollagen: 6 veckor
 • Erhållande av barnomsorgsplats: 1 månad

Skola

 • Ansökan om skolskjuts utöver gällande regler: 2 veckor
 • Ansökan om hyra av skollokal: omgående
 • Övriga ärenden inom ramen för barn- och utbildningsnämndens delegation: 4 veckor

Kultur- och fritidsförvaltningen

Bokning av lokaler

 • Enstaka tillfällen: omgående
 • Hela terminer/läsår: när alla ansökningar inkommit och efter schemaläggning – besked i juni/juli

Registrering av föreningar

 • Handläggningstid: 1 månad

Utdelning av flaggor och fanor

 • Ansökningar från föreningar ska vara inlämnade till Rikskommittén Sveriges Nationaldag den 1 januari. Beslut i Rikskommittén under april månad. Utdelning sker på Nationaldagen.
 • Ansökningar från privatpersoner ska senast den 1 mars vara inlämnade till Nationaldagskommittén, Kultur- och Fritidsnämnden, som tar beslut under mars månad. Utdelning sker på Nationaldagen.

Överförmyndaren

 • Förvaltarfrihetsbevis, när personbevis inkommit: 1 vecka

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close