Kommunens beslutsorgan

Kommunfullmäktige är vår högsta beslutande församling: Kommunens “riksdag”.

Kommunfullmäktige i Simrishamn består av 49 ordinarie ledamöter och 30 ersättare. Dessa har valts för fyra år, valperioden 2018-2022.

Kommunfullmäktige fattar beslut i en rad viktiga frågor. Man fastställer till exempel budgeten, antar detaljplaner och utser ledamöter och ersättare i de nämnder som svarar för den löpande förvaltningen.

Våra sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Passa på att höra efter vad dina politiker tycker i olika frågor.

Är du särskilt intresserad av något ärende, eller vill följa sammanträdet noggrannare, kan du läsa mera i kommunfullmäktiges handlingar. Kommunfullmäktiges handlingar är en sammanställning av kommunstyrelsens förslag, utredningsmaterial med mera som kommunfullmäktige har som underlag för sina beslut.

Kommunfullmäktiges handlingar finns tillgängliga på kommunbiblioteken och på kommunledningskontoret under veckan före sammanträdet.
Det finns ett mindre antal exemplar utlagda till åhörare vid fullmäktiges sammanträde. Du kan också prenumerera på kommunfullmäktiges handlingar.

Du kan även titta och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden. Klicka här

Ordinarie sammanträden med kommunfullmäktige år 2020 är:
27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
15 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
30 november
14 december
Plats: Stora salen, rådhuset, Simrishamn, om ingen annan lokal anges.

Vi kan kallas för kommunens “regering” och består av 15 ledamöter och lika många ersättare. Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott.

Kommunstyrelsen samordnar den kommunala verksamheten, tar hand om planeringsfrågorna och är kommunens verkställande ledning. De ska följa alla frågor som rör kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Alla frågor som ska behandlas av kommunfullmäktige passerar kommunstyrelsen som avger yttrande med förslag till beslut. Kommunstyrelsen verkställer alla fullmäktiges beslut utom i vissa fall då något av specialorganen är verkställande.

I Simrishamn har vi två kommunalråd: kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet som är vice ordförande.

Kommunstyrelsen håller sammanträden en gång i månaden (utom juni- juli).

Sammanträdesdagar för år 2020 är onsdagar klockan 13:00:

 • 15 januari
 • 12februari
 • 18 mars
 • 15 april
 • 13 maj
 • 15 juni
 • 19 augusti
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 18 november
 • 2 december

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna, men allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden.

E-postadress till kommunstyrelsen: kommunstyrelsen@simrishamn.se

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Jan Rejdnell (L)
1:e vice ordförande: Jaennine Olesen (M)
2:e vice ordförande: Christer Grankvist (S)

Byggnadsnämnden
Ordförande: Anders Johnsson (M)
1:e vice ordförande: Jan Persson (C)
2:e vice ordförande: Ann-Christin Råberg (S)

Kommunstyrelsen
Ordförande: Jeanette Ovesson (M)
1:e vice ordförande: Mats Bengtsson (C)
2:e vice ordförande: Pia Ingvarsson (S)

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Lotta Hildebrand (L)
1:e vice ordförande: Peter Rimsby (M)
2:e vice ordförande: Per Andersson (S)

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C)
1:e vice ordförande: Kristina Åhberg (M)
2:e vice ordförande: Lars Johansson (S)

Socialnämnden
Ordförande: Ingela Bröndel (M)
1:e vice ordförande: Anne-Li Roshagen (KD)
2:e vice ordförande: Berit Olsson (S)

Valnämnden
Ordförande: Matts Karlsson (M)
Vice ordförande: Thomas Öhlin (S)