Reglementen

Allmänt nämndsreglemente i Simrishamns kommun
Antaget av kommunfullmäktige den 2 november 2015, § 168
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (SFS 1991.900) gäller bestämmelserna i
detta reglemente.
1 § Detta reglemente gäller för styrelsen och nämnder i Simrishamns kommun som
grundreglemente med gemensamma bestämmelser. För varje nämnd och för styrelse
gäller härutöver särskilda reglemente som anger ansvar och befogenheter för respektive
styrelsen
och nämnderna.
Vad som i det följande sägs gälla för nämnd gäller även för styrelsen.
Uppdrag och verksamhet
2 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i
annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda
mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Personuppgifter
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i styrelsens/nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som
fullmäktige har lämnat till dem
i reglemente
genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har
fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt regler som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till
styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
Information och samråd
5 § Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska från nämnden erhålla den
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan
nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
2
Medborgarförslag
6 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i
fullmäktige.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett
medborgarförslag.
Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett
år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om
anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas.
Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag
får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när
beslut fattas.
Arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden
7 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs.
En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslut.
3
Kallelse
8 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden
ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Offentliga sammanträden
9 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden, om fullmäktige medgett det.
Sammanträde på distans
10 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
Närvarorätt
11 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver, om särskilda skäl
föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den
utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden
att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och
särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats
delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
4
Ordföranden
13 § Det åligger ordföranden att
1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
styrelsen/nämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden
1. ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga
nämnder samt
4. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat
i ett särskilt fall.
Presidium
14 § Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträden i
den mån ordföranden anser att det behövs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
15 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets
uppgifter.
Förhinder
16 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd
vid aktuellt kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska
tjänstgöra.
5
Ersättares tjänstgöring
17 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad
till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen.
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens
tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.
Jäv, avbruten tjänstgöring
18 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.
Reservation
19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid
omedelbar justering.
Justering av protokoll
20 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
21 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare
22 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd
som styrelsen/nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar
23 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden
inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade
direktiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande
fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Arkivreglemente för Simrishamns kommun
Antaget 31/8 2015.

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelser om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Simrishamns kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.
1§ Tillämpningsområde (1 och 2a §§ arkivlagen)
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning.
Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.

2§ Myndighetens arkivansvar (4§ arkivlagen)
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 i detta reglemente.

3§ Arkivmyndigheten (7-9§§ arkivlagen)
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildning och dess syften över arkivvården i kommunen.
Hos arkivmyndigheten skall det finnas ett kommunarkiv.
Kommunarkivet skall vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning.
Kommunarkivet ger myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor.
Kommunarkivet kan också ta hand om, vårda och tillgängliggöra arkiv från föreningar, byalag, företag och enskilda personer med anknytning till Simrishamns kommun.

4§ Redovisning av arkiv (6§ 2p arkivlagen)
Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning) dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning).
Saknar myndigheterna eget kunnande kan uppgifterna lösas med hjälp av insatser från arkivmyndigheten.
Arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas genom arkivmyndighetens försorg och ska fortlöpande revideras.
Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska även upprättas för sådana juridiska personer där kommunen utövar rättsligt bestämmande inflytande och aktiebolag i vilka kommunen själv eller gemensamt med annan kommun utövar ett rättsligt bestämmande inflytande men innehar mindre än två tredjedelar av aktierna eller mindre än två tredjedelar av rösterna.

5§ Dokumenthanteringsplan (6§ 4p arkivlagen)
Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan).

6§ Rensning (6§ 4p arkivlagen)
Handlingar som inte tillhör arkivet skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning skall utföras av handläggaren inom respektive myndighet.
Rensning ska genomföras i samband med arkivläggningen.

7§ Bevarande och gallring (3 och 10 §§ arkivlagen)
Myndigheten beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med överlämnande myndighet.
Följande slag av handling ska undantas från gallring:
– Handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndighetens verksamhet
– Handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning eller för framtida utredningar
– Handlingar som kan ha rättslig betydelse
– Handlingar som är av värde för framtida forskning
Vid eventuell tvist äger kommunarkivarien tolkningsföreträde.
Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras.

8§ Överlämnande (9, 14 -15 §§ arkivlagen)
När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av kommunarkivet för fortsatt vård. Av dokumenthanteringsplanen framgår när så skall ske.
Om kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte förts över till annan myndighet inom kommunen, skall arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte fullmäktige har beslutat något annat. Annat överlämnande, t.ex. till myndighet utanför kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt beslut av fullmäktige.
Arkivmyndigheten har rätt att ensidigt besluta om övertagande av arkivmaterial från en myndighet som står under dess tillsyn.
Vid leveransen övertas allt ansvar för handlingarna av arkivmyndigheten.

9§ Arkivbeständighet och arkivförvaring (5§ 2p och 6§ 3p arkivlagen)
Handlingar som ska bevaras skall framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet.
Arkivhandlingar skall förvaras under betryggande former.
Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten.

10§ Utlåning
Utlåning av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer.
Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser.

Genom antagandet av detta reglemente upphävs Arkivreglemente för Simrishamns kommun antaget av kommunfullmäktige 1992-08-31.

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun 
Antaget av kommunfullmäktige den 2 november 2015, § 168
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (SFS 1991.900) gäller bestämmelserna i
detta reglemente.
Reglementet beskriver Barn- och utbildningsnämndens ansvar och befogenhet samt vad
som gäller för nämnden utöver kommunens allmänna nämndreglemente.
Barn- och utbildningsnämndens uppgifter
1 § Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskola,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och fritidshem.
Nämnden har vidare ansvaret för Elevhälsan och Kulturpedagogiska enheten.
Nämnden ansvarar också för kommunens tillsyn av fristående förskola och pedagogisk
omsorg som kommunen har förklarat har rätt till bidrag, samt för mottagande och samordning
av skolgång för barn i asylsökande familjer.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
2 § I barn och utbildningsnämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
förvaltningens olika verksamhetsgrenar och tillse att fullmäktiges mål och riktlinjer
uppfylls samt att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, andra
styrdokument och övergripande policybeslut
den övergripande planeringen av;
1. barnomsorgen,
2. grundskolan och dess elevområden,
3. gymnasieskolan och dess utbildningsprogram,
4. lokalsituationen och tillse att en tillfredsställande beredskap upprätthålls vad
gäller behov av framtida skolor och undervisningslokaler,
utveckling av brukarinflytande,
personalfortbildning,
informationsverksamheten inom nämndens verksamhetsområde,
arbete med att effektivisera förvaltningens verksamheter, samt
arbetet för att skapa en god arbetsmiljö
I barn- och utbildningsnämndens styrfunktion ingår att samordna utformningen av planer och
övergripande mål för verksamheten.
Ekonomi och medelsförvaltning
3 § Nämnden ska
upprätta förslag till budget i enlighet med fastställda anvisningar,
tillse att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning och
följa den ekonomiska ställningen under året och vidta åtgärder för en budget i balans.
Personal och organisation
4 § Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation samt rekrytering och
anställning av personal.
Nämnden ska organisera arbetsgivarens arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljöansvar
inom sitt verksamhetsområde.
Nämnden ska förhandla på kommunens vägnar enlig MBL §§ 11-14, 19 och 38 i frågor
där nämnden fattar beslut eller avger förslag samt företräda arbetsgivaren i
samverkanssystemet.
Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de policys och
riktlinjer som fastställs av fullmäktige och kommunstyrelsen.
Uppföljningsfunktionen
Nämndens uppföljning
5 § Nämnden ska bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige
har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lagar och författningar.
Nämnden ska för fullmäktige redovisa hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Nämnden ska även kontinuerligt utvärdera sin verksamhet.
Särskilda uppgifter
Processbehörighet
6 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden,
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
7 § Nämnden får inom ramen för sin budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde
samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, avskriva fordran och sluta annat
avtal.
Sammansättning
8 § Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Utskott
9 § Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå
av fem ledamöter och fem ersättare.
10 § De ärenden som ska avgöras av barn- och utbildningsnämnden i dess helhet ska
beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.
Ordföranden eller barn-och utbildningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
11 § Barn- och utbildningsnämndens ordförande och andre vice ordförande är
ordförande och vice ordförande i utskottet.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
under en längre tid fullgöra sitt uppdrag får nämnden utse en annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
12 § Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om en ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
för nämnden bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, vilken inte utsetts i proportionella val, ska
barn- och utbildningsnämnden snarast förrätta fyllnadsval.
13 § Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
14 § Utskottet får handlägga ärenden bara när minst tre ledamöter är närvarande.

Kommunstyrelsen har den 10 april 2002, § 105, beslutat att delegera till kommundirektören att fatta beslut om bidragsansökningar ställda till kommunstyrelsen, varvid följande riktlinjer ska gälla för delegationen.
1.Om en bidragsansökan riktas till flera olika kommunala nämnder ska ansökan prövas av den nämnd  som har huvudansvaret för den aktuella frågan, medan övriga nämnder hänvisar till den ansvariga    nämnden. Samordning bör ske på enklast möjliga sätt genom kontakt mellan berörda nämnder (KS § 66/2002).
2.En ansökan ska alltså i normalfallet prövas endast av en nämnd. Om en bidragsansökan ställd till kommunstyrelsen ändå ska prövas ska beslut fattas av kommunstyrelsen.
3.Bidragsansökningar ställda till kommunstyrelsen beslutas av kommundirektören vid bidragsbelopp upp till 10 000 kronor. Bidrag över denna beloppsgräns beslutas av kommunstyrelsen.
4.Kommundirektören får inte överlämna denna beslutanderätten genom vidaredelegering.
5.Bidragsansökningarna prövas genom skriftliga delegationsbeslut som anmäls till kommunstyrelsen vid styrelsens nästkommande sammanträde.
6.Bidrag som beviljas ska rymmas inom tillgängligt anslag på kommunstyrelsens verksamhetskonto 13 590 (Övriga bidrag), 90 910 (Information och marknadsföring) eller 87 200 (Till kommunstyrelsens förfogande).

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Simrishamns kommun

Antagen av kommunfullmäktige den 23 februari 2015 § 9.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter och ersättare (KL 5 kap 1-4 §§)

1 §

Fullmäktige har 49 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Ordförande och vice ordförande (KL 5 kap 6 §)

2 §

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium).

Presidievalen ska förrättas på det första sammanträdet som hålls med nyvalda kommunfullmäktige. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

3 §

Tills presidievalen har förrättats tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

4 §

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Tid och plats för sammanträdena (KL 5 kap 7-11 §§)

5 §

För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Sammanträdena äger som huvudregel rum sista måndagen i månaden.

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november.

6 §

Extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det, eller om ordföranden anser att det behövs.

En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

7 §

Om det finns särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

8 §

Fullmäktige sammanträder i Rådhusets sessionssal. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

9 §

Fullmäktige bestämmer årligen i vilken omfattning och på vilket sätt annonsering om fullmäktiges sammanträde ska ske i ortstidningar. Fullmäktiges kungörelse ska finnas tillgänglig på kommunens webbsida.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

10 §

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall ska fullmäktige genast besluta när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde en senare dag, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena

11 §

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om annat inte följer av lag.

12 §

Kommunstyrelsens och övriga nämnders samt fullmäktigeberedningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen skall tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende skall tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Handlingarna i varje ärende skall i normalfallet finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (KL 5 kap 12-17 §§)

13 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till Kommunfullmäktiges ordförande, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

14 §

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

En ledamot är skyldig att anmäla till ordföranden om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

15 §

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det finns särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop

16 §

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör, respektive är närvarande, ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Om en ledamot infinner sig till sammanträdet sedan uppropet avslutats ska han anmäla sig hos ordföranden. En ledamot eller tjänstgörande ersättare får inte annat än tillfälligtvis lämna sammanträdet utan att anmäla detta till ordföranden.

Ersättare som är närvarande i sessionssalen utan att tjänstgöra i ledamots ställe antecknas i protokollet. En ersättare är skyldig att anmäla till sekreteraren när ersättaren lämnar sammanträdet, om det inte endast är tillfälligtvis.

Protokolljusterare (KL 5 kap 61 §)

17 §

Ordföranden bestämmer tid och plats för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt 16 § väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att biträda ordföranden vid omröstningar och röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena

18 §

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Som första ärenden på föredragningslistan för sammanträdet placeras i förekommande fall följande ärenden i den angivna turordningen:
•Allmänhetens frågestund
•Kommunfullmäktiges frågestund
•Inkomna medborgarförslag
• Frågor
•Interpellationer.

Om dessa första ärenden inte avslutats under sammanträdets första timme får återstående ärenden behandlas efter beslutsärendena i mån av tid.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena (KL 5 kap 21-22 §§)

19 §

Rätt att delta i överläggningen har

– ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.

– ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.

– ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret.

– styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i KL 3 kap. 17-18 §§, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

20 §

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar delårsrapport, revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.

21 §

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller fullmäktigeberedning, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller ordföranden, vice ordföranden och anställda i en gemensam nämnd samt utomstående sakkunniga.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

Fullmäktiges sekreterare/kommunstyrelsens kanslichef får efter uppmaning från ordföranden lämna sakupplysning om lagligheten och de övriga formella frågeställningar som kan förekomma i ett ärende vid sammanträdet.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena

22 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning som han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Vid särskilda debatter, t.ex. om budget eller bokslut, får ordföranden göra avsteg från denna talarordning.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för ett genmäle (replik) med anledning av vad en talare sagt. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Därefter tillåts replik och replik på replik med två minuter vardera (max två repliker för respektive talare).

Om flera talare begärt genmäle (replik) fullföljs varje replikskifte i den turordning som genmäle har begärts.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får ingen avbryta en talare under talarens anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden

23 §

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras, läggas till eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna detta skriftligt.

Deltagande i beslut (KL 4 kap 19-20 §§)

24 §

En ledamot som vill avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar (KL 5 kap 42-44 §§)

25 §

Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Tjänstgörande ordförande avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

26 §

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig
1.om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2.om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
3.om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner (KL 5 kap 16 §)

27 §

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion väcks genom att den ges in till kommunledningskontoret eller lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och september, och tas upp som ärende på dagordningen med en plan för behandlingen av motionerna.

Interpellationer (KL 5 kap 49-53 §§)

28 §

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till kommunledningskontoret senast 10 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt.

Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde ska tas in i kungörelsen. Interpellationssvaret bör finnas med i fullmäktiges handlingar. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast tre dagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.

Frågor (KL 5 kap 54-56 §§), tillika Kommunfullmäktiges frågestund

29 §

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Frågan ska vara av enklare karaktär och endast avse en enskild frågeställning. Den ska lämnas in till kommunledningskontoret senast 5 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en fråga inför ett sammanträde om ersättaren tjänstgör som ledamot vid det sammanträde då den tjänstgörande ersättaren vill ställa frågan.

Vad som sägs i 28 § gäller i tillämpliga delar också fråga.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt. Den ställda frågan och eventuellt skriftligt svar kan av tidsskäl inte ingå i kommunfullmäktiges handlingar, utan delas ut vid det sammanträde då svaret ska lämnas.

Endast den som frågat respektive svarar får delta i en eventuell debatt med anledning av frågan. Frågeställaren inleder, därefter besvaras frågan. Efter att ett svar lämnats får det första anförandet från varje talare pågå längst 2 minuter och varje följande anförande längst 1 minut. Den som svarar och frågeställaren står vid de båda talarstolarna samtidigt.

Allmänhetens frågestund (KL 5 kap 21 § och 8 kap 20 §)

30 §

Allmänheten ska få tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid de sammanträden då fullmäktige behandlar årsredovisningen respektive budgeten samt när fullmäktige i övrigt bestämmer.

Uppgift om allmänhetens frågestund ska anges i kungörelsen, tas in i ortstidningarna, anslås på kommunens anslagstavla och finnas tillgänglig på kommunens webbsida.

Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under frågestunden.

Medborgarförslag (KL 5 kap 23 §)

31 §

Den som är folkbokförd i Simrishamns kommun har rätt att väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).

Ett medborgarförslag skall gälla en fråga som rör kommunens verksamhet och där kommunen ytterst är ansvarig för den bedrivna verksamheten. Medborgarförslaget får inte ta upp flera ämnen utan endast ett konkret förslag till åtgärd.

Ett medborgarförslag behöver inte ha någon särskild utformning, men måste vara skriftligt, undertecknat av förslagsställaren och märkt med rubriken ”Medborgarförslag”. Förslagsställaren ska tydligt ange namn, adress och telefonnummer eller e-postadress.

Medborgarförslaget skickas eller lämnas till kommunledningskontoret. Den som lämnat in ett medborgarförslag underrättas om hur förslaget ska beredas. I de fall fullmäktige föreslås överlämna åt styrelsen eller en nämnd att fatta beslut om medborgarförslaget skall den berörda nämnden erbjuda förslagställaren att under fem minuter inför nämnden presentera sitt medborgarförslag.

Skall medborgarförslaget avgöras i fullmäktige skall förslagsställaren på motsvarande sätt erbjudas tillfälle att under högst fem minuter presentera sitt förslag vid nästkommande sammanträde med fullmäktige.

Beredningen av medborgarförslag sker enligt vad som framgår av 32 § i fullmäktiges arbetsordning.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska lämnas på fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och september.

Fullmäktige kan besluta att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd får nämnden besluta att förslagsställaren får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i besluten.

Förslagsställaren skall få fortlöpande information om handläggningen av ett inlämnat medborgarförslag genom ett skriftligt meddelande om vad som händer med förslaget. Informationen lämnas av den nämnd/förvaltning som vidtagit åtgärden.

Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte bestämmelserna som avser handläggningen i fullmäktige.

Om ett medborgarförslag har bifallits, helt eller delvis, ska förslagsställaren utöver protokollsutdrag även få information om när förslaget har verkställts. Om det tar lång tid ska förslagsställaren få information en gång per år om var ärendet ”vilar”.

I de fall kommunfullmäktige har överlåtit åt en nämnd att fatta beslut om ett medborgarförslag vilar det på den nämnden att på samma sätt informera om verkställigheten av de medborgarförslag som helt eller delvis har bifallits.

Beredning av ärendena (KL 5 kap 26-32 §§)

32 §

Om fullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. Fullmäktige får förrätta val utan föregående beredning. Avsägelser från uppdrag som förtroendevald behöver inte heller beredas. Undantag från beredningstvånget får i övrigt endast göras i enlighet med KL 5 kap §§30 till 32a.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de motioner som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats.

Beredning av vissa av kommunrevisionens ärenden (Kl 5 kap 25a och 31 §§)

§ 32 a

Presidiets arbetsuppgifter (KL 5 kap 64 §)

Kommunfullmäktiges presidium har, förutom att leda fullmäktiges arbete, följande uppgifter:
•planera fullmäktiges sammanträden och besluta om verksamheter i anslutning till sammanträdena såsom temadebatter, information och frågestunder,
•planera och genomföra kompetensutveckling för fullmäktiges ledamöter och ersättare, besluta om handläggningsordningen vad gäller medborgarförslag
•aktivt verka för att informera tidningar, radio och television om fullmäktige och fullmäktiges verksamhet,
•hantera budgetfrågor inom kommunfullmäktiges ansvarsområde,
•utgöra organ för vänortsfrågor.
•Vid presidiets sammanträden förs protokoll.

Beredning av vissa av kommunrevisionens ärenden (KL 5 kap 25a och 31 §§)

33 §

Fullmäktige kan tillsätta en fullmäktigeberedning som bereder ärenden om ansvarsprövning samt revisorernas budget. En sådan fullmäktigeberedning ska dessutom granska kommun-revisionens räkenskaper och förvaltning.

Om fullmäktige inte tillsatt en sådan fullmäktigeberedning är det ordförandens ansvar att sammanställa det beslutsunderlag som krävs för ansvarsprövning respektive budgetbeslut samt att tillse att granskning sker av kommunrevisionens verksamhet.

Valberedning

34 §

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av fem ledamöter och lika många ersättare. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen/lägger normalt fram förslag i alla valärenden som skall avgöras av fullmäktige. Fullmäktige får dock besluta om följande val utan föregående beredning:
•fullmäktiges presidium
•valberedning och dess presidium
•kommunstyrelse och dess presidium samt
•fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även annat val utan föregående beredning.

Fullmäktigeberedningar (KL 3 kap 7 §)

35 §

För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige kan fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar.

Fullmäktige bestämmer i särskild ordning arbetsformerna för fullmäktigeberedningar. (Kf 2008-09-29, § 134)

Justering av protokollet (KL 5 kap 61-62 §§)

36 §

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation (KL 4 kap 22 §)

37 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Expediering m.m.

38 §

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. Protokollet ska finnas tillgängligt på kommunens webbsida.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut (KL 3 kap 14-15 §§)

39 §

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser om återredovisningen anges i respektive nämnds reglemente.

Om fullmäktige inte beslutar annat, har kommunstyrelsen ansvar för att följa upp att fullmäktiges beslut verkställs.

Fullmäktige ska informeras om avvikelserapporter om verkställigheten av fullmäktiges beslut. Redovisning ska lämnas på fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och september.

Reglemente för kommunstyrelsen i Simrishamns kommun

Antaget av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun den 2 november 2015, § 168

Reglementet beskriver Kommunstyrelsens ansvar och befogenhet samt vad som gäller för styrelsen utöver kommunens allmänna nämndreglemente.

Allmänt om styrelsens uppgifter

1 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fast- ställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900), KL, och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Styrelsens övergripande uppgifter

3§Styrelsen ska
1.leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2.utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3.ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,

1.ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, epostsystem, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, förtroendemannaregister och andra kommungemensamma IT-system,
2.ha ett övergripande ansvar för näringslivs- turism och arbetsmarknadsfrågor,
3.hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
4.kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
5.ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
6.ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,

10. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,

11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,

12. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Företag och stiftelser

4 § Styrelsen ska

1.ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2.ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3.ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4.löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17–18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
5.årligen, senast den 15 april i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6.svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning

6 § Styrelsen ska

1.ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar, 1.ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att

– underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom om det inte åligger annan nämnd,

– se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,

– handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
1.upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
2.se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
3.upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
4.i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Delegering från fullmäktige

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

1.upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2.i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
3.tillstånd att använda kommunens vapen,
4.avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Personalpolitiken

8 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:
1.med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbets- tagare,
2.förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbets- livet inom andra nämnders verksamhetsområden,
3.avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4.besluta om stridsåtgärd,
5.lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Uppföljningsfunktionen

Styrelsens uppföljning

9 § Styrelsen ska

1.övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2.övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3.följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4.två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5.inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
6.före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter

Processbehörighet

10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Krisledning och höjd beredskap

11 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (kris- ledningsnämnd).

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).

Arbetslöshetsnämnd

12 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Arkivmyndighet

13 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.

Anslagstavla och webbplats

14 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

Författningssamling

15 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Sammansättning

16 § Styrelsen/nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Styrelsens mandatperiod räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. Det innebär att det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet ska de nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första sammanträde.

Utskott

17 § Inom styrelsen ska finnas två utskott.
Ett arbetsutskott och ett utskott för näringsliv, turism och miljö, NTM-utskott.

Utskotten består vardera av fem ledamöter och fem ersättare.

18 § Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande är ordförande och vice ordförande i utskottet.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

19 § Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

20 § Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Samtliga ärenden som ska avgöras av fullmäktige och/eller styrelsen ska i dess helhet beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.

NTM-utskottet svarar för utvecklings- och samordningsfrågor inom sitt ansvarsområde.
Ordföranden, kommundirektören eller en annan utsedd person som styrelsens bestämmer överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden i Simrishamns kommun
Antaget av kommunfullmäktige den 2 november 2015, § 168
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (SFS 1991.900) gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Reglementet beskriver Kultur- och fritidsnämndens ansvar och befogenhet samt vad som
gäller för nämnden utöver kommunens allmänna nämndreglemente.
Kultur- och fritidsnämndens uppgifter
1 § Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och
fritidsområdet.
I kulturområdet ingår även kulturarvs- och kulturmiljöfrågor.
Nämnden ansvarar för kommunens;
folkbiblioteksverksamhet,
Österlens museum,
Ungdomens hus,
samlingslokaler,
idrotts- och fritidsanläggningar,
kommunens konstsamling,
konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer
samt lotteritillstånd.
Vidare ansvarar nämnden för att
stödja, stimulera och lämna bidrag till föreningar, organisationer och övriga aktörer
inom kultur och fritidsområdet,
kommunens valborgsmäss- och nationaldagsfirande,
utse kommunens kulturpristagare, idrottspristagare och föreningsledarstipendiat.
Arbete med ungdomsinflytande samt
kommunens föreningsregister.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
2 § I kultur- och fritidsnämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
förvaltningens olika verksamhetsgrenar och tillse att fullmäktiges mål och riktlinjer
uppfylls samt att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, andra
styrdokument och övergripande policybeslut.
Den övergripande planeringen av;
kultur-och fritidsverksamheterna,
lokalsituationen och tillse att en tillfredsställande beredskap upprätthålls
vad gäller behov av kultur och fritidslokaler,
kommunens uthyrning av samlingslokaler och fritidsanläggningar,
utveckling av brukar- och medborgarinflytande,
arbetet med att reformera nämndens regelbestånd
2
Informationsverksamheten inom nämndens verksamhetsområde
Arbete med att
effektivisera förvaltningens verksamheter
skapa en god arbetsmiljö
I kultur- och fritidsnämndens styrfunktion ingår att
Samordna utformningen av planer och övergripande mål för verksamheten
Ekonomi och medelsförvaltning
3 § Nämnden ska
1. upprätta förslag till budget i enlighet med fastställda anvisningar,
2. tillse att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
3. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
4. följa den ekonomiska ställningen under året och vidta åtgärder för en budget i
balans.
Personal och organisation
4 § Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation samt rekrytering och anställning
av personal.
Nämnden ska organisera arbetsgivarens arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljöansvar inom
sitt verksamhetsområde.
Nämnden ska förhandla på kommunens vägnar enlig MBL §§ 11-14, 19 och 38 i frågor där
nämnden fattar beslut eller avger förslag samt företräda arbetsgivaren i
samverkanssystemet.
Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de policys och riktlinjer
som fastställs av fullmäktige och kommunstyrelsen.
Uppföljningsfunktionen
Nämndens uppföljning
5 § Nämnden ska bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige
har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lagar och författningar.
Nämnden ska för fullmäktige redovisa hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Nämnden ska även kontinuerligt utvärdera sin verksamhet.
3
Särskilda uppgifter
Processbehörighet
6 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller
beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning
av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
7 § Nämnden får inom ramen för sin budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde
samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, avskriva fordran och sluta annat
avtal.
Sammansättning
8 § Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Reglemente för Myndighetsnämnden i Simrishamns kommun

Antaget av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun den 23 februari 2015 § 12

Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (SFS1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Myndighetsnämndens övergripande uppgifter

1 §

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen i alla de avse- enden som avser myndighetsutövning

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kom- munala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet i alla de avseenden som avser myndig- hetsutövning.

Nämnden har vidare ansvaret för
•information inom nämndens eget ansvarsområde
•reformering av nämndens regelbestånd.

Det åligger nämnden att i övrigt bevaka och ansvara för de frågor som kommunfullmäktige särskilt beslutar om.

2 §

Rätt för nämnden att besluta i vissa grupper av ärenden (delegering från kommunfull- mäktige)

Myndighetsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens förvaltningsområde, med rätt att träffa överenskom- melse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning eller sluta annat avtal.

Nämnden får i övrigt fatta beslut i de grupper av ärenden som kommunfullmäktige beslutat delegera till nämnden.

3 §

Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Myndighetsnämnden ska bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som kommunfull- mäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lagar och förordningar.

Nämnden skall till fullmäktige redovisa hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Myndighetsnämndens arbetsformer

4 §

Sammansättning

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöterna och ersättarna väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

5 §

Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mel- lan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna.

6 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

7 §

Inkallande av ersättare

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till den ersättare som står i tur att inkallas samt om denne inte har möjlighet närvara, underrätta nämndens kansli, som inkallar den ersättare till tjänstgöring som står närmast i tur och som inte redan inkallats.

Ersättare för ordföranden

8 §

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordfö- rande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena

Tidpunkt

9 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

10 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroende- vald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till samman- träde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Justering av protokoll

11 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden bestämmer tid och plats för ju- steringen.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

12 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fast- ställts för justeringen av protokollet.

Undertecknande av handlingar

13 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordfö- randen eller vid förfall för denne av 1:e vice ordföranden och signeras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.

I övrigt beslutar nämnden vem som skall underteckna handlingar.

Reglemente för Simrishamns kommuns revisorer

Antaget av kommunfullmäktige den 30 november 2015, § 218.

Revisionens formella reglering

§ 1
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag. För revisionen gäller även ”God revisionssed i kommunal verksamhet”, detta reglemente och utfärdade ägardirektiv for kommunala foretag och i forekommande fall forbundsordningar for kommunalforbund

Revisorernas antal och organisation

§ 2
Kommunen har sex revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige for en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det forsta året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper rev1sorer.

§ 3
Revisorerna arbetar samfällt med granskningsuppdraget

§ 4
För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete väljer fullmäktige lekmannarevisorer i aktiebolag bland kommunens revisorer. Dessa val sker efter samråd med kommunens revisorer. Vidare nominerar fullmäktige revisorer i kommunalförbund där det enligt förbundsordning ska vara revisor från Simrishamns kommun. Nomineringen sker på förslag från revisorerna och ska, efter beslut i kommunfullmäktige, presenteras de olika kommunalforbundens värdkommuner.

§ 5
Fullmäktige väljer en ordförande och en vice ordförande för den tid som fullmäk­tige bestämmer. Ordföranden är sammankallande och leder gemensamma sam­mankomster och sammanträden.

Revisorernas uppgifter

§ 6
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna for granskningen av till kommu­nen lämnade donationsstiftelser.

§ 7
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig tiIl och i fullmäktige.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

§8
Kommunfullmäktiges presidium alternativt fullmäktigeberedning bereder reviso­rernas budget.

§9
Respektive foretag och kommunalforbund svarar för kostnaderna för lekmannare­visorerna i aktiebolagen, för revisorerna i kommunalförbund samt för sakkunniga biträden, om inte annat anges i respektive förbundsordning.

§ 10
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt KL:s regler för kommunal nämnd.

§11
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium. Revisorerna lämnar de upplysningar och det materiel som begärs för denna granskning.

Revisorernas sakkunniga biträden

§ 12
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga. Revisorerna upphandlar sakkunniga biträden. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

§ 13
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna .

Revisorernas arbetsformer

§ 14
Ordföranden kallar revisorerna, på uppgjord tid, eller om minst två revisorer det begär, till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

§ 15
Protokoll ska föras vid revisorernas sammanträden. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 16
En skrivelse i revisorernas namn, i granslmingsarbetet, fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden.

Revisorernas rapportering

§ 17
Revisionsberättelser lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. I revisionsberättelserna ingår en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

§ 18
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till kommunfullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

Lekmannarevisorerna ska snarast efter det att styrelserna i bolagen fastställt årsre­dovisningarna lämna granskningsrapporten tiIl kommunstyrelsen.

§ 19
Revisonens granskningsrapporter presenteras i kommunfullmäktige tiIlsammans med nämndens svar på rapporten. Granskningsrapporten skall i princip redovisas i kommunfullmäktige inom två månader efter att revisionen godkänt rapporten, dock ska nämnden ha haft möjlighet att behandla svaret med ett nämndsammanträde. Om svar från berörd nämnd inte inkommit inom angiven tid redovisas revisionens granskning utan nämndens skriftliga svar.

Revisorerna och fullmäktige

§ 20

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger varje år. Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges, eller revisorernas, initiativ informera om revisionen samt svara på frå­gor. Den årliga granskningen, inför ansvarsprövning, redovisas också muntligen av revisorerna. Fullmäktiges sammanträden har en stående punkt där revisorerna har möjlighet att informera om revisionens arbete och resultat.

Revisorernas arkiv

§ 22
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun

Antaget av kommunfullmäktige den 2 november 2015, § 168
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (SFS 1991.900) gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Reglementet beskriver Samhällsbyggnadsnämndens ansvar och befogenhet samt vad som
gäller
för nämnden utöver kommunens allmänna nämndreglemente.
Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
1 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt
Plan och Bygglagen (2010.900) samt de övriga uppgifter som enligt annan lag ska
fullgöras av den kommunala nämnd som ansvarar för plan och byggväsendet i alla
avseenden som inte avser myndighetsutövning.
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) avseende vatten och avloppsverksamhet
samt är verksamhetens huvudman.
Lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) avseende de trafikfrågor som åligger
en trafiknämnd samt trafiksäkerhetsfrågor.
Vidare ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för
bygglovs- och tillsynsverksamhet inom sektorn,
nybyggnation av väg-, gatu-, park- och övriga offentliga anläggningar inom antagen
investeringsbudget,
skötsel och underhåll av gator, vägar, järnvägar, parker, planteringar, lekplatser och andra
allmänna platser med därtill hörande byggnader, anläggningar och inrättningar samt
gatubelysning,
namnsättning av gator, by- och gårdsadresser.
Vidare kommunens
fastighetsförvaltning,
hamnverksamhet,
exploateringsverksamhet,
MBK verksamhet,
klimat, miljö och naturvårdsfrågor,
energirådgivning samt
teknisk service.
Kommunens kostverksamhet.
Vidare företräder nämnden kommunen i
Västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund,
Österlens vattenvårdsförbund.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
2 § I samhällsbyggnadsnämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
förvaltningens olika verksamhetsgrenar och tillse att fullmäktiges mål och riktlinjer
uppfylls samt att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, andra
styrdokument och övergripande policybeslut.
Informationsverksamheten inom nämndens verksamhetsområde
Arbete med att effektivisera förvaltningens verksamheter
och skapa en god arbetsmiljö
I samhällsbyggnadsnämndens styrfunktion ingår att
samordna utformningen av planer och övergripande mål för verksamheten
Delegering från fullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:
alla skeden i plan processer enligt PBL (nuvarande och tidigare utformning) med enkelt
förfarande och standardförfarande samt begränsat och samordnat förfarande,
upplåtelse och annat ianspråktagande av gator, parker och övriga allmänna platser,
utfärdande av allmänna bestämmelser för bruk av den allmänna VA- anläggningen,
köp, försäljning, uthyrning, arrende, byte, fastighetsreglering eller inlösen med stöd av
PBL av fastighet eller fastighetsdel inom av KF fastställd kostnadsram och övriga riktlinjer,
genom avtal eller tillämpning av PBL, fastighetbildningslagen eller ledningsrättslagen
dels tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan
tillhörig fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt,
dels upplåta sådan rätt i gata, park eller annan offentlig plats,
tolkning och tillämpning av taxor och allmänna bestämmelser inom nämndens
verksamhetsområde samt
kostfrågor.
Ekonomi och medelsförvaltning
3 § Nämnden ska
upprätta förslag till budget i enlighet med fastställda anvisningar,
tillse att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
följa den ekonomiska ställningen under året och vidta åtgärder för en budget i
balans.
Personal och organisation
4 § Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation samt rekrytering
och anställning av avdelningschefer, enhetschefer och övrig personal.
Nämnden ska organisera arbetsgivarens arbetsmiljöuppgifter och
arbetsmiljöansvar inom sitt verksamhetsområde.
Nämnden ska förhandla på kommunens vägnar enlig MBL §§ 11-14, 19 och
38 i frågor där nämnden fattar beslut eller avger förslag samt företräda
arbetsgivaren i samverkanssystemet.
Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de policys
och riktlinjer som fastställs av fullmäktige och kommunstyrelsen.
Uppföljningsfunktionen
Nämndens uppföljning
5 § Nämnden ska bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige
har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lagar och författningar.
Nämnden ska för fullmäktige redovisa hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska
ställningen är under budgetåret.
Nämnden ska även kontinuerligt utvärdera sin verksamhet.
Särskilda uppgifter
Processbehörighet
6 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar
att själv föra talan i målet.
7 § Nämnden får inom ramen för sin budget sluta avtal inom sitt
verksamhetsområde samt träffa överenskommelse om betalning av fordran,
avskriva fordran och sluta annat avtal.
Sammansättning
8 § Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Reglemente för Socialnämnden i Simrishamns kommun
Antaget av kommunfullmäktige den 2 november 2015, § 168
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (SFS 1991.900) gäller bestämmelserna i
detta reglemente.
Reglementet beskriver Socialnämndens ansvar och befogenhet samt vad som gäller för
nämnden utöver kommunens allmänna nämndreglemente.
Socialnämndens uppgifter
1 § Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL),
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och den kommunala
hälso- och sjukvården (HSL).
Nämnden ansvarar för kommunens mottagande av flyktingar.
Nämnden ansvarar vidare för bostadsanpassningsbidrag, serveringstillstånd och kommunala
hyresgarantier.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
2 § I socialnämndens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
Förvaltningens olika verksamhetsgrenar och tillse att fullmäktiges mål och riktlinjer
uppfylls samt att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, andra
styrdokument och övergripande policybeslut.
Den övergripande planeringen av;
individ och familjeomsorgsverksamheten,
handläggning av serveringstillstånd, bostadsanpassningsbidrag och kommunala
hyresgarantier,
kommunens flyktingmottagning,
social omsorg och hemsjukvård,
brukar- och klientinflytande,
kvalitetsarbete och kvalitetsuppföljning.
Informationsverksamheten inom nämndens verksamhetsområde
Arbete med att
effektivisera förvaltningens verksamheter
skapa en god arbetsmiljö
I socialnämndens styrfunktion ingår att
Samordna utformningen av planer och övergripande mål för verksamheten

Ekonomi och medelsförvaltning
3 § Nämnden ska
upprätta förslag till budget i enlighet med fastställda anvisningar,
tillse att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
följa den ekonomiska ställningen under året och vidta åtgärder för en budget i balans.
Personal och organisation
4 § Nämnden har ansvaret för förvaltningens organisation samt rekrytering och
anställning av avdelningschefer, enhetschefer och övrig personal.
Nämnden ska organisera arbetsgivarens arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljöansvar
inom sitt verksamhetsområde.
Nämnden ska förhandla på kommunens vägnar enlig MBL §§ 11-14, 19 och 38 i frågor
där nämnden fattar beslut eller avger förslag samt företräda arbetsgivaren i
samverkanssystemet.
Personalarbetet inom nämndens ansvarsområde ska bedrivas enligt de policys och
riktlinjer som fastställs av fullmäktige och kommunstyrelsen.
Uppföljningsfunktionen
Nämndens uppföljning
5 § Nämnden ska bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige
har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lagar och författningar.
Nämnden ska för fullmäktige redovisa hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret.
Nämnden ska även kontinuerligt utvärdera sin verksamhet.
Särskilda uppgifter
Processbehörighet
6 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden,
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
7 § Nämnden får inom ramen för sin budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde
samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, avskriva fordran och sluta annat
avtal.
Sammansättning
8 § Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Utskott
9 § Inom socialnämnden ska finnas ett individ och familjeutskottutskott. Utskottet ska
bestå av fem ledamöter och fem ersättare.
Utskottets uppgift är att enligt av socialnämnden fastställd delegationsordning fatta
beslut i ärenden gällande i huvudsak myndighetsutövning.
10 § De ärenden som ska beslutas av socialnämnden i dess helhet bereds av
socialnämndens presidium.
11 § Socialnämndens ordförande och andre vice ordförande är ordförande och vice
ordförande i utskottet.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
under en längre tid fullgöra sitt uppdrag får nämnden utse en annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
12 § Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om en ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
för nämnden bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, vilken inte utsetts i proportionella val, ska
socialnämnden snarast förrätta fyllnadsval.
13 § Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
14 § Utskottet får handlägga ärenden bara när minst tre ledamöter är närvarande.

Valnämndens reglemente

Antaget av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun den 28 februari 2011, § 8.

Utöver vad som stadgas i kommunallagen (1991:900) och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Valnämndens verksamhet

Valnämndens övergripande uppgifter

1 §

Valnämnden har till uppgift att förrätta allmänna val och folkomröstningar inom kommunen.

Valnämnden ansvarar för att valnämndens verksamhet bedrivs i enlighet med bestämmelserna i vallagen och i andra författningar som reglerar frågor knutna till valnämnden.

Valnämnden ska fortlöpande följa upp och föreslå eventuella förändringar av kommunens indelning i valdistrikt.

Valnämndens övriga uppgifter

2 §

Valnämnden svarar för information om sin verksamhet.

3 §

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

4 § Valnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

Valnämndens arbetsformer

Sammansättning

5 §

Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöterna och ersättarna väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring

6 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna.

7 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

8 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli, som kallar den ersättare till tjänstgöring som står närmast i tur och som inte redan inkallats.

Ersättare för ordföranden

9 §

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

Tidpunkt

10 §

Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

11 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Justering av protokoll

12 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

13 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

14 §

Delgivning med valnämnden sker med ordföranden, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

15 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av nämndens sekreterare eller av annan anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close