Kommunens mål och vision

“Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”

Citatet är hämtat ur Alice i Underlandet av Lewis Carroll. Att ha en vision och tydliga mål är grunden för att skapa en framgångsrik kommun.

Vår vision är: Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre.

.

För att nå vår vision måste alla arbeta tillsammans mot gemensamma mål och inom gemensamma ramar – och alla har olika uppgifter:

 • Kommunens ansvar är att skapa förutsättningarna.
 • Medborgarnas ansvar är att ta tillvara på dem.
 • Politiken målar upp visioner och sätter mål.
 • Politikerna fattar beslut om vad som ska göras för att nå dessa mål – och framför allt är de medborgarnas företrädare.
 • Tjänstemännen, slutligen, ansvarar för hur frågorna ska lösas, verkställer besluten och återrapporterar till politiken och medborgarna.

 

Kärnvärdena blev värdegrund

I arbetet med att ta fram vår vision utkristalliserades kärnvärden som beskrev vår identitet, vårt förhållningssätt och vår attityd till det vi ska göra för att arbeta mot visionen.

Hav och land: Äppellundar, skogspartier, böljande fält, karga klippor, badparadis och stormande hav. Den spännande omgivningens variationsrikedom och den rena miljön är grunden till kommunens näring – och dess stora attraktionskraft hos turister och inflyttande.

Kontraster: Ett kontrastrikt landskap ger en kontrastrik befolkning. Simrishamn lockar till sig kreativa, initiativrika människor inom såväl kultur och design som forskning och teknik. Detta leder till framåtdrivande korsbefruktningar som gör kommunen levande och idérik.

Engagemang: Att flytta till Simrishamns kommun är ett aktivt val. Det är ingen plats man bara ”hamnar på”. Därför är invånarna mycket engagerade i sin kommun – och kräver engagemang tillbaka.

För att kunna ”göra verkstad” blev dessa kärnvärden utgångspunkten för vår värdegrund. Syftet med en värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet.

En värdegrund är alltså en vägledning för hur vi vill våra medarbetare ska bemöta andra människor. Alla har ansvaret att i det dagliga arbetet visa på vad som är viktigt, vad man står för och på så sätt leva värdegrunden.

Så här ser vår värdegrund ut:

Mångfald: Alla medborgare ska ges samma möjligheter att skapa sig ett liv efter egna förutsättningar och önskemål.

Växtkraft: Vi ska vårda och utveckla tillgångarna i vår omgivning.

Engagemang: Vi ska alltid ge en god kommunal service och ett gott bemötande.

Strategiska utvecklingsområden: Till visionen finns tre strategiska utvecklingsområden kopplade. De beskriver vilka områden vi ska satsa på, för att förverkliga vår vision, visar vägen hur vi ska ta oss ifrån nuläget till ett önskat läge.

Utmaning geografi:

Kontrasterna är vår största tillgång – vi ska arbeta för att göra kommunen ännu mer levande året runt.

Vi ska bevara och utveckla Simrishamn genom att vårda styrkan i vårt arv och utveckla det för framtiden. Hela kommunen ska vara levande.

Kontrasterna mellan Simrishamn och byarna och byarna emellan med sina starka identiteter gör oss unika i förhållande till andra kommuner. Tillsammans ska vi göra kommunen mer levande och tillgänglig, alltifrån att påverka kollektivtrafikens utveckling till att nyttja nya kommunikationskanaler, exempelvis digitala.

Kommunens fysiska planering ska utveckla de tillgångar som finns i Simrishamn på ett strategiskt medvetet sätt. Planering ska ske så att belastningen på miljön minimeras. Vi ska ta tillvara befintliga mötesplatser och utveckla nya.

Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med ett breddat utbud som motsvarar behov och förväntning hos dagens och morgondagens medborgare.

Vi ska uppmuntra den drivkraft och kompetens som finns i näringslivet. Vi ska skapa möjligheter för etablering och utveckling av tillväxtföretag och -projekt som skapar arbetstillfällen och nyttjar de tillgångar miljön ger oss. Vi ska använda medel och resurser till utvecklingsprojekt.

Utmaning demografi

En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla medborgare ska må bra – alla dagar

Vi behöver förändra vår demografi för att skapa en framgångsrik kommun som människor vill leva, bo och verka i. Utan unga – ingen långsiktig tillväxt.

Simrishamn har unika kvalitéer som gör att valet av kommunen som bostads- eller etableringsort är ett medvetet val. Simrishamns kommun ska vara kommunen där man mår bättre. Där man trivts när man växte upp, dit återvänder man.

Man vill trivas där man bor, kunna försörja sig själv, veta att god omsorg finns att få när den behövs. Detta är också förutsättningar för att man ska bli en förespråkare för sin kommun.

Kommunens skolor ska ge eleverna de bästa möjligheterna och kunskap att utvecklas. Medarbetarna är nyckeln. Verksamheten inom förskolan, skolbarnomsorg och skola ska präglas av likvärdighet och ge alla barn och unga samma förutsättningar till lärande.

Vår omsorg bygger på respekt för den enskildes värdighet, önskemål och val. Man ska ha möjlighet att leva självständigt som möjligt, nu och i framtiden.

Kommunens bostadsbyggande ska följa medborgarens behov genom livets skeenden.

En anledning till att man trivs bättre i Simrishamns kommun är det rika kulturutbudet och det kontrastrika landskapet. Kulturen skapar möten och är också grogrund för innovationer och tillväxt.

Utmaning demokrati

Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet.

Människors nyfikenhet och mod att fatta egna beslut ska öka. Därigenom ska vi stärka ansvarskänslan, självbilden och stoltheten hos oss alla som lever och verkar i Simrishamns kommun. Det medför annorlunda politiker- och tjänstemannaroller där vi tar tillvara på det engagemang och den viljekraft som finns i kommunen. Med detta som grund intar vi en proaktiv attityd, där omvärld, utveckling och förändring ses som möjligheter.

Medborgardialog är viktigt för demokratin. Politiker, tjänstemän och medborgare ska kontinuerligt samtala om aktuella frågor för att ta vara på kunskap, kompetens och engagemang. Ökad kontakt ska stimuleras genom att befintliga kanaler, som exempelvis ”Framtidsverkstäderna” utvecklas och genom att hitta och använda nya kommunikationskanaler.

Strategiska utvecklingsområden => fokusområden = mål för kommunfullmäktige

De strategiska utvecklingsområdena ligger i sin tur till grund för fokusområden, det vill säga de områden som det särskilt ska fokuseras på under motsvarande ungefär en mandatperiod.

Visionen ska alltid ska vara densamma, men de strategiska utvecklingsområdena kan ändras över tid i takt med att omvärldsfaktorer förändras. De är nyckeln till att skapa en framgångsrik kommun. Det handlar som sådant som både är styrkor idag eller sådant som är utmaningar som måste antas för att kommunen ska fortsätta utvecklas. Hot kan bli möjligheter, problem ska få sina lösningar, erfarenhet ska ge nya synsätt på dagens och morgondagens kommun.

Följande mål har fastställts av kommunfullmäktige att gälla från och med 2021:

Kommunfullmäktiges mål avseende geografi

 • Kommunen ska prioritera miljö- och klimatmål, i enlighet med Sveriges miljömål, utifrån
  kommunens ansvarsområde.
 • Kommunen ska arbete med inriktning på näringslivets möjligheter till utveckling och
  etablering i kommunen.

Kommunfullmäktiges mål avseende demografi

 • Kommunen ska skapa förutsättningar för alla oavsett ålder att bo, leva, verka och utvecklas i hela kommunen.
 • Kommunen ska erbjuda medborgarna välfärdstjänster av högsta kvalitet och likvärdighet

Kommunfullmäktiges mål avseende demokrati

 • Kommunen ska fortlöpande utveckla metoder för att kunna ge medborgarna möjligheter till påverkan och insyn i kommunens arbete.
 • Kommunen ska vara ledande i arbetet mot rasism och diskriminering samt aktivt arbeta för jämställdhet.