Revision

I vår kommun finns sex förtroendevalda revisorer. De har till uppgift att granska hela den kommunala verksamheten oavsett i vilken juridisk eller organisatorisk form den bedrivs.

Revisorernas uppdrag är att granska:

  • att den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • att kommunens räkenskaper är rättvisande
  • att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig
  • att den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) är korrekt
  • att kommunen har en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
  • att verksamheten i kommunens bolag bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskas årligen
Kommunallagen kräver att all verksamhet i kommunen ska granskas årligen i form av såväl förvaltnings- som redovisningsrevision. Förvaltningsrevisionen ska prioriteras och syftar till att bedöma om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. I sitt arbete ska revisorerna ta fasta på såväl brister som förtjänster i verksamheten.
Om revisionerna finner att det finns misstanke om förmögenhetsbrott ska de anmäla detta till berörd nämnd som har att vidta nödvändiga åtgärder.

Egen myndighet
Varje revisor fullgör sitt uppdrag oberoende av sina medrevisorer (varje revisor är egen myndighet) och kan självständigt ta de initiativ och genomföra de granskningsinsatser som bedöms nödvändiga för att fullgöra uppdraget.
Varje revisor har rätt att under året väcka ärenden i kommunfullmäktige och i nämnder om granskningen (initiativrätt).
Till sin hjälp i revisionsarbetet anlitar revisorerna sakkunnigt biträde.
Förutom direkta granskningsinsatser omfattar revisionsuppdraget även information och stöd till kommunens nämnder och förvaltningar.

Kontakta revisionen
Kontakta gärna kommunrevisionen om du har frågor eller funderingar gällande förhållandena i Simrishamns kommun. Du kanske undrar om hur förvaltningsmässiga eller politiska processer går till, eller du kanske har idéer och tips på hur saker och ting skulle kunna förbättras ytterligare i kommunen?
Kom ihåg att du är anonym om du vill.