Äldre och seniorer

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara av din vardag kan du ha rätt till bistånd.

Du kan ansöka om insatser inom vård och omsorg hos handläggarenheten på socialförvaltningen. Du gör detta genom att höra av dig till Kontakt Simrishamn eller genom att skicka in ansökningsblanketten. En omsorgshandläggare tar kontakt med dig för att boka in en första träff.

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

En utredning innebär vanligtvis att du träffar omsorgshandläggaren och ni samtalar om din livssituation. Utredningen utgår från dina behov, dina resurser och dina önskemål. Utredningen ska kartlägga dina behov och omsorgshandläggaren bedömer sedan din rätt till bistånd. Omsorgshandläggaren använder en strukturerad utredningsmodell som kallas IBIC – Individens behov i centrum. Du kan läsa mer om den på socialstyrelsens hemsida. I vissa fall kan omsorgshandläggaren behöva uppgifter från andra. Det kan bara ske med ditt samtycke.

Innehållet i utredningen kommuniceras med dig muntligt eller skriftligt. Utredningen avslutas med ett beslut.

Om du får ett positivt beslut kommer den utförare som ska genomföra dina insatser att kontakta dig för fortsatt planering.

Ett negativt beslut – avslag – kan överklagas till förvaltningsrätten. Du får beslutet skriftligt med information om hur du går tillväga. Omsorgshandläggaren kan också hjälpa till.

De insatser du fått beviljat ska syfta till att du ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Hjälp och tillsyn ges även på kvällar och nätter. Hemtjänst finns på flera håll i kommunen. Du kan läsa mer om våra olika hemtjänstutförare.

Insatserna utgår från dina behov, men här ges några exempel:

Du kan få hjälp med din personliga hygien, hjälp att lägga dig eller att stiga upp. Du kan också få hjälp med att hålla ordning hemma – som städning och renbäddning. Behöver du hjälp att handla ber vi dig i första hand att beställa hem varor från en livsmedelsaffär.

Om du behöver hjälp med enklare saker i hemmet, som att sätta upp gardiner eller lampor finns en fixartjänst du kan ringa. Du når fixartjänsten via Kontakt Simrishamn, 0414-819000.

Du kan få hjälp i form av matdistribution om du har svårt att själv laga mat. Maten lagas i kommunens storkök och hemtjänsten kör den hem till dig. Det finns flera alternativ att välja mellan. Nedan hittar du länk med matsedel.

Om du behöver hjälp att gå ut och göra ärenden kan du få ledsagarservice.
Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp om något akut eller oförutsett inträffar.

Dagverksamhet ger möjlighet till social gemenskap och motverkar isolering. Du kan också få hjälp med habiliterande och rehabiliterande insatser där. Det finns även dagverksamhet för dig med kognitiv svikt. Läs mer om vad våra dagverksamheter finns och deras aktiviteter.

Om en anhörig vårdar dig kan ni få avlösning i hemmet om den anhörige behöver egen tid för vila och rekreation. Detsamma gäller för möjlighet till växelboende på någon av våra korttidsenheter.

Du ser var våra hemtjänstområden ligger på kommunkartan.

Möjlighet till korttidsboende finns om du under en period har svårt att vistas i den egna bostaden och du har behov av närhet till personal och behöver stöd dygnet runt. Detta kan exempelvis vara efter en sjukhusvistelse. Våra korttidsplatser finns på Skönadal i Simrishamn, på Bokebacken i Sankt Olof och på Toftakärr i Borrby. Du hittar dessa på kommunkartan.

Har du problem med:

  • att minnas närliggande händelser eller lära in ny information?
  • att hitta i en välbekant miljö eller i nya miljöer?
  • att förstå eller uttrycka dig i tal eller skrift, att du inte hittar ord?

Kognitiv svikt

En kognitiv sjukdom, eller demens, kan vara svår att upptäcka då den oftast utvecklas mycket långsamt och lätt kan misstolkas som ett normalt åldrande. Risken att drabbas av en kognitiv sjukdom ökar ju äldre man är.

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion. Demens tillhör inte det normala åldrandet men symtomen kan till en början likna de förändringar som kännetecknar ett normalt åldrande. Demenssjukdomen ger sig oftast till känna i högre ålder, men kan även bryta ut i 40-50 års åldern och i enstaka fall ännu tidigare.

Det finns hjälp att få

Det finns hjälp och stöd att få, både för den som drabbas och för anhöriga, så att vardagen blir enklare. Du är välkommen att ta kontakt med kommunens demensteam. Teamet består av en demenssjuksköterska och tre Silviasystrar. Du når dem via Kontakt Simrishamn.
Vi kan svara på frågor kring minnesstörningar och olika symtom som kan finnas vid en kognitiv sjukdom. Förutom att ge råd och stöd vid enskilda samtal, anordnar vi anhöriggrupper och demenscafé.

Demenssjuksköterskan samverkar med andra vårdgivare och kan medverka till att en demensutredning påbörjas. Du kan också vända dig till din vårdcentral för undersökning. Läs mer om Nationella riktlinjer på socialstyrelsens hemsida.

Ibland kan det vara svårt att bo kvar hemma trots omfattande insatser. Att bo på ett särskilt boende innebär att du har egen bostad med tillgång till personal dygnet runt.

I vår kommun finns nio boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. Sju boenden drivs i kommunal regi och är belägna i Simrishamns tätort och byarna runt om i kommunen. Två boenden drivs av entreprenörer, båda belägna i Simrishamn. Information om dem hittar du på deras hemsidor: Villa Joneberg samt Lillevång.

Kommunal regi:

Ankaret, Skillinge

Bokebacken, St Olof

Pilegården, Hammenhög

Solgläntan, Kivik

Skönadal, Simrishamn

Toftakärr, Borrby

Du hittar våra särskilda boenden på kommunkartan.

Lägenheter

I varje lägenhet finns ett rum, toalett, dusch och en trinette (kokplatta, vask och kylskåp) eller minikök med vask och kylskåp (inga kokmöjligheter). Trygghetslarm ingår. Lägenheten hyr du av Simrishamnsbostäder AB. Lägenheten hyrs omöblerad (säng finns).

Aktiviteter

Alla aktiviteter planeras utifrån dina önskemål och behov. Aktiviteterna kan antingen vara individuella eller gemensamma.

Personal

Det finns tillgång till personal dygnet runt. Du har en kontaktpersonal med särskilt ansvar för att se till att dina behov och önskemål tillgodoses. Personalen har vårdbiträde- eller undersköterskeutbildning. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är knutna till respektive enhet. Sjuksköterskan har ansvar för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå. Enhetschefen har det yttersta ansvaret för hela verksamheten.

Måltider

Måltiderna som erbjuds är frukost, middag, eftermiddagskaffe, kvällsmål, kvällskaffe. och nattmål. Maten tillagas antingen i storkök eller av personal på enheten.

Avgifter

Hyra betalas månadsvis. Du kan söka bostadstillägg för pensionärer om du är över 65 år hos Pensionsmyndigheten. Är du under 65 år kan du söka bostadstillägg hos Försäkringskassan. Avgiften för vård och omsorg beräknas utifrån din inkomst. Övriga kostnader som du betalar själv kan vara läkarbesök, apoteksräkning, hår- och fotvård, hygienartiklar, telefon, tidning och hemförsäkring. TV-licens ingår.

Vi tar ut avgift för insatser inom Vård och omsorg. Du kan läsa mer om hur avgifterna sätts och hur du betalar.

Information till dig som ska vistas tillfälligt i Simrishamn och behöver hjälp från hemtjänst.

Det är din hemkommun som tar kontakt med någon av våra hemtjänstutförare för att beställa de insatser som du ha hemma. Din hemkommun ersätter hemtjänsten i Simrishamn för våra kostnader. Du ser på kommunkartan vilket hemtjänstområde din vistelseadress ligger i.

Det är bra om du planerar din vistelse i god tid. Vi behöver beställningen från din hemkommun fyra veckor innan planerad vistelse för att på bästa sätt planera för din hjälp. För att vi ska veta vilken hjälp du vanligtvis har behöver din hemkommun skicka:

  • Den senaste utredningen om dina behov, där det också framgår deras bedömning och beslut
  • Din senaste genomförandeplan.
  • En läkarbedömning om vår personal ska utföra egenvård.

Om du har hjälpmedel är det bra om du tar med dem. Du kan hyra vissa hjälpmedel av vår kommun. Vilka det är kan du läsa mer om i vår prislista. Du måste också med dig den mängd inkontinenshjälpmedel du behöver för vistelsen om du har behov av det. Om du har beslut om trygghetslarm så installerar vi ett av våra egna på din vistelseadress. Skulle dina behov förändras under tiden för din vistelse kommer vi, med samtycke från dig, behöva ta kontakt med din hemkommun.

Det kan vara bra för dig att veta att det ibland händer att hemtjänsten prioriterar omvårdnadsinsatser framför serviceinsatser under sommarperioden. Simrishamns kommun erbjuder inte hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i kommunen.

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett samrådsorgan till kommunstyrelsen där kommunen och pensionärsorganisationerna ges möjlighet till ömsesidigt informationsutbyte i frågor som rör äldre i kommunen. KPR består av en ledamot och en ersättare från varje pensionärsorganisation i kommunen. Från kommunen deltar ordförande och andre vice ordförande från kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. KPR sammanträder vanligtvis fyra gånger per år.

För protokoll och mer information kontakta nämndsekreterare på socialförvaltningen via Kontakt Simrishamn.

Läs mer om hur du kan påverka och hur vi arbetar med kvalitet i våra verksamheter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close