Barn, unga och familj

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Här arbetar socionomer med kunskap om barns behov. Vi har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden.

I praktiken kan det till exempel handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Vi ger också stöd och hjälp till barn som utsätts för våld eller övergrepp.

Om du behöver stöd går det bra att kontakta oss och berätta om din situation. Både barn och föräldrar kan höra av sig till oss. Vilket stöd som finns och hur du når oss hittar du när nedanför.

Här lite längre ned finns också information om adoptioner och skilsmässor.

Du som vårdnadshavare kan ansöka om insatser hos oss på enheten för Barn och unga genom att använda vår e-tjänst eller att ringa till Kontakt Simrishamn. Även du som är över 15 år kan själv ansöka om insatser. En socialsekreterare kommer att höra av sig för att boka tid för en första träff.

Vi har också stödinsatser som du kan ta del av utan att behöva göra en ansökan, se längre ner i listan.

Hur går en utredning till?

En utredning inleds vanligtvis med en första träff där ni får information. Sedan planerar ni tillsammans med socialsekreteraren vad som ska göras under utredningstiden. Det kan vara samtal, antingen på socialkontoret eller hemma, med både vårdnadshavare och barn eller ungdomar. Det kan också vara träffar med förskola, skola eller andra.

Om socialsekreteraren behöver träffa eller få information från andra görs det alltid med ditt samtycke. Syftet med utredningen är att kartlägga era barnets behov och hur de kan tillgodoses. Socialsekreteraren använder en strukturerad utredningsmodell som kallas BBIC – Barns behov i centrum. Du kan läsa mer på socialstyrelsens hemsida.

Innehållet i utredningen kommuniceras med dig muntligt eller skriftligt. Utredningen avslutas med ett beslut.
Vid ett positivt beslut startar planeringen för det stöd som ni beviljats.

Ett negativt beslut – avslag – kan överklagas till förvaltningsrätten. Du får beslutet skriftligt med information om hur du går tillväga. Socialsekreteraren kan också hjälpa till.

Ja, vi har många olika insatser dit du själv kan vända dig, både som förälder och ungdom.

För dig som förälder

På Familjecentralen arbetar en Socialrådgivare. Socialrådgivaren erbjuder stöd i föräldrarollen och kan också hjälpa till med kontakter med andra myndigheter eller organisationer. Socialrådgivaren har sekretess och stödsamtalen dokumenteras inte.

Socialförvaltningens öppenvård Familjeteamet erbjuder rådgivande och stödjande samtal för föräldrar till barn mellan 0 – 20 år, upp till fem gånger utan beslut från socialsekreterare. Det kan exempelvis handla om konflikter och bråk, relations- och kommunikationssvårigheter, ny familjesituation eller stöd för att skapa rutin och struktur i vardagen.

Om du är orolig för att din tonåring missbrukar alkohol eller narkotika är du välkommen att kontakta Familjeteamet via Kontakt Simrishamn.

Du kan också kontakta Maria Skåne sydost som är en öppenvårdsmottagning i Ystad som erbjuder råd och stöd för dig som förälder kring alkohol eller droger. Här kan du se en kort film om verksamheten.

Välkommen till Mariamottagningen!

Aktivt föräldraskap är en föräldrautbildning för föräldrar till barn i åldern 2–18 år. Nya kurser startas varje termin på olika platser i kommunen.

För barn och ungdomar

Blåvingeverksamheten erbjuder grupper eller enskilda samtal till barn som har krångel i familjen. Det kan handla om att föräldrar har skilt sig eller att någon i familjen har eller har haft missbruk, psykisk ohälsa eller varit våldsam. Verksamheten är gratis. Du kan läsa mer om vilka olika grupper som erbjuds på Blåvingeverksamhetens sida.

Du som är över 15 år kan vända dig till socialförvaltningens öppenvård – Familjeteamet om du är orolig och vill ha hjälp att sluta använda alkohol eller narkotika. Du kan komma för rådgivande och stödjande samtal upp till fem gånger utan att ha beslut från en socialsekreterare. Vi erbjuder också individuellt anpassade behandlingsprogram för cannabisrökare. Vi kan göra drogtest. Om du är under 18 år behövs medgivande från din vårdnadshavare. Familjeteamet når du via Kontakt Simrishamn.

Du kan också vända dig till Maria Skåne sydost som är en öppenvårdsmottagning i Ystad om du vill sluta med alkohol och droger eller om du är orolig för någon kompis som använder droger.

Medling vid brott innebär att gärningsperson och brottsutsatt möts tillsammans med en opartisk medlare för att samtala om det som har hänt. Erbjudande om medling sker via polis eller socialtjänst men initiativet kan också komma från gärningsperson eller brottsutsatt. Under mötet ges båda parter möjlighet att berätta, ställa frågor och lyssna. Att delta i medling är alltid frivilligt. Medlingsmötet förbereds noga. Inför det gemensamma mötet träffar medlaren gärningsperson och brottsoffer först var för sig.

Medling riktar sig till dig som är mellan 12–21 år som begått brott. Genom att delta i medling visar du att du är en person som kan ta ansvar för vad du gjort. Medlingen innebär en möjlighet att kunna be om förlåtelse och förklara varför det blev som det blev.

Medling kan hjälpa dig som brottsoffer att gå vidare. Att mötas ger dig chansen att få ett ansikte på den som utsatte dig för brott. Du får tillfälle att ställa frågor till gärningspersonen och förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig.

Medlingsverksamheten utförs av Familjeteamet.

Ungdomstjänst är en påföljd – ett straff – som du mellan 15 – 21 år kan bli dömd till i tingsrätten och kan vara mellan 20 – 150 timmar. Påföljden ersätter ett högre bötesstraff och kortare frihetsberövande. Ungdomstjänst innebär att utföra ett oavlönat arbete på en arbetsplats och kan kombineras med påföljden ungdomsvård.

Innan tingsrätten dömer till ungdomstjänst gör socialtjänsten en lämplighetsbedömning som utgår från din livssituation och din attityd till ungdomstjänst och dess innehåll. Tingsrätten dömer och det är socialtjänsten som verkställer påföljden.

Det är viktigt att vuxna reagerar när barn far illa. Om du är orolig för ett barn eller ungdom kan du ta kontakt med oss på enheten för Barn och unga och berätta. Du når oss under kontorstid (måndag – fredag 08.00 – 16.30) via vår e-tjänst eller via Kontakt Simrishamn. Efter kontorstid kan du ta kontakt med socialjouren via larmnumret 112.

Som privatperson kan du vara anonym och då ska du inte säga ditt namn när du kontaktar oss. Vi tycker ändå att det är bättre om du vill stå för din oro med ditt namn. Om vi vet om ditt namn och du ändå vill vara anonym måste vi göra en prövning av risken att lämna ut ditt namn till den som blivit anmäld. Skälen för att inte tala om vem som anmält ska vara starka, allvarlig risk för hot och våld. Ett beslut att hemlighålla anmälarens namn går att överklaga.

Personal som arbetar med barn till exempel inom förskola, skola eller sjukvård har anmälningsskyldighet och kan därför inte vara anonyma.

En utredning som genomförs efter en anmälan om att barn far illa, ser annorlunda ut än om du själv ansökt om insatser. När en anmälan kommit in till oss görs alltid en omedelbar skyddsbedömning – alltså om vi måste agera direkt utifrån innehållet i anmälan.

Därefter görs en förhandsbedömning, vilket innebär att en socialsekreterare tar kontakt med dig som vårdnadshavare och informerar dej och barnet eller den unge om innehållet i anmälan samt pratar med er om er situation. Ibland genomförs ett anmälningsmöte – att ni och den som anmält träffas tillsammans med socialsekreteraren. Efter förhandsbedömningen beslutar socialsekreteraren om en utredning ska starta eller om det inte behövs.

Utredningen inleds med en första träff där ni får information. Sedan planerar ni tillsammans med socialsekretaren vad som ska ske under utredningen. Det är innehållet i anmälan som styr vad socialsekreteraren ska utreda. Under utredningen genomförs vanligen samtal med dig, ditt barn eller ungdom antingen på socialkontoret eller hemma. Det kan också vara samtal med förskola, skola eller andra. Socialsekreteraren kan vilja få intyg eller uppgifter från andra. Vanligtvis görs detta med ert samtycke, men socialsekretaren har i vissa fall rätt att göra detta även utan samtycke. I så fall informeras ni om detta.

Utredningen syftar till att bedöma om och i så fall vilket stöd eller skydd som ditt barn eller ungdom behöver. Socialsekreteraren använder en strukturerad utredningsmodell som kallas BBIC – Barns behov i centrum. Du kan läsa mer på socialstyrelsens hemsida.

Innehållet i utredningen kommuniceras med dig muntligt eller skriftligt och du får möjlighet att lägga fram dina synpunkter. Utredningen avslutas med ett beslut.

Vid ett beslut om insatser som ni tackat ja till, startar planeringen för det stöd som ni beviljats.
Även om utredningen inte leder till en insats kan socialsekreteraren vilja följa upp hur det går. I så fall fattas beslut om en uppföljning som görs efter två månader.

En utredning kan också innebära att socialtjänsten anser att ditt barn eller ungdom behöver stöd eller skydd som du inte samtycker till. I så fall fattas beslut enligt LVU – Lagen om vård av unga. Sådana beslut fattas inte av socialsekreteraren utan av socialnämndens Individ- och familjeutskott. Beslutet ska också fastställas i domstol. I en sådan här situation får du och ditt barn eller ungdom alltid ett juridiskt ombud.

När du som är mellan 10-18 år har kontakt med en socialsekreterare eller familjeteamet kommer du att få frågan om du vill svara på en enkät på en platta. Det är frågor som handlar om hur du upplever kontakten med oss. När du svarar är du helt anonym.

Anledningen till att vi gärna vill att du svarar på frågorna är för att vi ska veta vad du tycker är bra och vad du inte tycker är bra. Då kan vi fortsätta med det bra och förändra det som är dåligt.

Vårdnad, boende och umgänge

Gemensam vårdnad innebär att ni båda föräldrar är vårdnadshavare och båda har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Ni ska – tillsammans med barnet – gemensamt bestämma i viktiga frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos er men ni ska tillsammans ha bestämt var barnet ska bo och hur den andre föräldern ska träffa barnet.

Samarbetssamtal

För att få stöd i att komma överens kan ni beställa tid hos oss för samarbetssamtal. Ni gör det genom att höra av er till Kontakt Simrishamn. Genom samarbetssamtal kan ni som föräldrar få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor om vårdnaden, boendet och umgänget som tar hänsyn till barnets behov och önskemål. Initiativet till samarbetssamtal kan komma från tingsrätten eller från er själva. Om ni som föräldrar har svårt att komma överens kan barnet ha behov av eget stöd. Blåvingeverksamheten erbjuder gruppverksamhet eller enskilda samtal till barn med krångel i familjen.

Avtal

Om ni som föräldrar är överens kan ni skriva ett avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet ska godkännas av socialnämnden. Avtalet ska vara till barnets bästa och socialnämnden gör samma prövning av er överenskommelse som tingsrätten gör. Avtalet får samma verkan som en dom.

Vi kan också hjälpa er att träffa avtal om fördelning av resekostnader. Det primära betalningsansvaret för resekostnaderna ligger på den förälder som barnet umgås med.

Utredning om vårdnad, boende och umgänge

Om ni inte kommer överens om vårdnaden, boendet eller umgänget är det domstolen som ska se till att dessa frågor blir utredda. Innan domstolen kan besluta ger de socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning. Familjerättssekreterare på enheten för Barn och unga på socialförvaltningen är den som genomför en sådan utredning.

Om vårdnadshavare avlider

Om barnet är under vårdnad av en förälder och den föräldern dör ska domstolen efter ansökan av den andre föräldern eller på anmälan av socialnämnden ge vårdnaden åt den andre föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Utredning och yttrande görs av socialnämnden. Yttrande inhämtas även av överförmyndaren.

Adoption

Innan adoption av ett utländskt barn ska du som förälder ha ett medgivande från socialnämnden. Till grund för medgivandet ligger en hemutredning. Medgivandet gäller i två år och måste sedan förnyas. När du utsetts som förälder till ett visst barn ska samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta begäras från socialnämnden.

När du kommit hem med barnet ska du ansöka om adoption. Tingsrätten begär ibland utredning från socialnämnden. Detsamma gäller vid svensk adoption.

Vill du läsa mer om adoption så besök Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds hemsida. Myndigheten har det övergripande ansvaret för adoptioner från andra länder. Du kan också kontakta familjerättssekreterare på socialförvaltningen via Kontakt Simrishamn.

Faderskap

När ett barn föds utanför äktenskapet ska faderskap fastställas. Om du som mamma är gift när barnet förs blir din man automatiskt registrerad som pappa. När ni bekräftar ett faderskap bekräftas också barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan. Ni kan bekräfta faderskapet innan barnet föds, tidigast två månader före beräknad födsel. Om ni inte bor tillsammans eller om faderskapet är ovisst görs en mer omfattande prövning innan socialnämnden kan ge sitt godkännande.

Ni bekräftar faderskapet vid ett besök på Stadshuset, Stortorget 6. Vid besöket måste ni båda kunna legitimera er. Ni bekräftar faderskapet genom att skriva under bekräftelsen. Den bevittnas sedan av två personer (här frågar vi två kollegor på Stadshuset). Bekräftelsen ska sedan godkännas av en handläggare på delegation av socialnämnden. I samband med faderskap kan ni fylla i ansökan om gemensam vårdnad. Beställ tid genom att höra av er till Kontakt Simrishamn.

Föräldraskap

Om du som blivande mamma är gift eller sammanboende med en annan kvinna måste hennes föräldraskap bekräftas av socialnämnden eller fastställas av domstol. Föräldraskap kan fastställas för en kvinna som är din maka, registrerade partner eller sammanboende om du blivit gravid genom assisterad befruktning i Sverige och din partner har lämnat sitt samtycke till befruktningen. När ni bekräftar föräldraskapet får barnet också juridiska rättigheter i förhållande till din partner. Som föräldrar kan ni bekräfta föräldraskapet innan barnet föds, tidigast två månader före beräknad födsel.

Ni bekräftar föräldraskapet vid ett besök på Familjerätten. Vid besöket måste ni kunna legitimera er. Ni bekräftar föräldraskapet genom att skriva under bekräftelsen. Den bevittnas sedan av två personer (här frågar vi två kollegor på Socialkontoret). Bekräftelsen ska sedan godkännas av en familjerättssekreterare på delegation av socialnämnden. I samband med föräldraskapet kan ni fylla i ansökan om gemensam vårdnad. Beställ tid genom att höra av er till Kontakt Simrishamn.

Vill du bli kontaktfamilj eller familjehem?

Kontaktfamilj/kontaktperson

  • Kan beviljas som insats av socialtjänsten till barn och ungdom som är i behov av stöd.
  • Att vara kontaktfamilj innebär att du/ni tar emot barn eller ungdom i ditt hem, en eller flera helger i månaden.
  • Kontaktpersonen kan även fungera som stödperson till ensamma vuxna eller som vuxen förebild för ungdomar.
  • Uppdragen som kontaktfamilj och kontaktperson kan se väldigt olika ut. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information.

Är du intresserad? Anmäl intresse på:
https://mininsats.se/start

Familjehem

  • Är en familj som känner att de har tid och kraft över i sitt liv och som gärna vill hjälpa någon annans barn.
  • Familjen blir utredd och granskad av socialtjänsten. Familjehemmen erbjuds utbildning och regelbundet stöd från oss. Det utgår ersättning i form av arvode och omkostnad till familjehemmen.
  • Eftersom behoven för de barn och ungdomar som behöver placeras ser olika ut behövs olika familjehem. Det viktiga är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro.

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom?

Det handlar dels om barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar, dels om barn och ungdomar som flyr från krig och anländer till Sverige utan föräldrar. För dessa barn är det viktigt att de får en trygg och stabil familj att bo hos oavsett om det är för kortare eller längre tid.

Är du intresserad? Anmäl intresse på:
FamiljehemSverige.se

FamiljehemSverige.se är en nationell tjänst för dig som vill söka familjehem. Tjänsten är utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Möt Milea Corméry, beteendevetare och familjebehandlare på familjeteamet. Vi erbjuder rådgivande och stödjande samtal för föräldrar till barn mellan 0 – 18 år. Se filmen nedan.